Para ve Banka Ara 22. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. Girişin kısıtlanması
  2. Şeffaflık
  3. Banka bilançolarının denetlenmesi
  4. Mevduat sigortası

Yukarıdakilerden hangileri ekonomiyi risklerden korumak amacıyla kamu kesimi finansal kurumlar üzerinde uygulanan düzenlemelerdendir?


I ve II

II ve IV

I, II ve IV

I, III ve IV

I, II, III ve IV


2.Soru

Paranın olmadığı bir takas ekonomisinde mal sayısı arttıkça birbirleri cinsinden bilinmesi gereken fiyat, yani göreli fiyat sayısı da katlanarak artacaktır. Paranın bu zorluğu ortadan kaldıran işlevi aşağıdakilerden hangisidir? 


Değer saklama aracı olma fonksiyonu

Değişim aracı olma fonksiyonu

Hesap birimi olma fonksiyonu

Güven sağlama fonksiyonu

Aracılık sağlama fonskiyonu


3.Soru

2011 yılında bankacılık sektörünün toplam varlıkları yaklaşık olarak kaç trilyon lira değerindedir? 


0,5

0,8

1

1,2

1,5


4.Soru

Anonim ortaklık şirketlerinin çıkarttıkları şirket sermayesine katılımı temsil eden kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir?


Devlet iç borçlanma senedi
Bono
Temettü
Hisse senedi
Tahvil

5.Soru

Aracılık yüklenimi (Underwriting) işleminin gerçekleştiği piyasa türü aşağıdakilerden hangisidir? 


Birincil piyasa 
İkincil piyasa 
Para piyasası 
Sermaye piyasası 
Spot piyasa 

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ters seçim sorununu en aza indirmenin yollarından biri değildir?


Kamu düzenlemeleri ile, piyasa aktörlerinin finansal durumları ile ilgili daha çok bilgiyi kamuyla paylaşması.
Özel kuruluşların bilgi toplayarak bunları raporlandırması.
Güçlü özsermayeli şirketler oluşturulması.
Piyasalarda bulunan finansal varlıklarla ilgili bilgi ve gizliliğin sağlanması.
Sözleşmelere maddi teminat koşulunun eklenmesi.

7.Soru

Borç anlaşmalarının taraflarının sahip oldukları bilginin aynı olmamasına ne ad verilir?


Limon piyasası

Ahlaki tehlike

Bilgi asimetrisi

Ters seçim

Eksik bilgi


8.Soru

Potansiyel olarak daha çok risk almaya eğilimli olan yatırımcıların borç almaya daha hevesli olması neye yol açar?


Bedavacılık

Limon Piyasasına

Eksik bilgiye

Ahlaki tehlikeye

Ters seçime 


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türk bankacılık sistemi bilançosunun  “varlıklar” bölümünde yer almaktadır?


Mevduat

Rezervler

Kullanılan Krediler

Özkaynaklar

Repodan Sağlanan Fonlar


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi organize ve tezgah üstü piyasalarla ilgili yanlış bir bilgidir?


Organize piyasa; Menkul kıymet alım satımı için düzenlemiş fiziksel mekânı olan piyasa türüdür.

Tezgah üstü piyasa; Alıcı ve satıcıların belirli bir mekânda toplanmadan, uzaktan elektronik olarak alım satım işlemlerinin gerçekleştirildiği piyasadır.

Birincil piyasaların nasıl örgütlendiği ile ilgilidir.

Tezgah üstü piyasalara örnek altın piyasasıdır.

Organize piyasalara örnek Vadeli işlemler ve opsiyon borsasıdır.


11.Soru

Reel döviz kuru artıyorken aşağıdakilerden hangisi beklenir?


Enflasyon mutlaka artıyordur.

Yerli para reel olarak değer kazanmaktadır.

Yerli para reel olarak değer kaybetmektedir.

Yerli para mutlaka nominal olarak değer kay­betmektedir.

Yerli para mutlaka nominal olarak değer kazan­maktadır.


12.Soru

I. Bilgi eksikliğini kamusal olarak giderilmesi II. Özel kuruluşların bilgi toplayarak satması III. Maddi teminat IV. Şirketlerin özsermayesi Yukarıda verilen bilgilerden hangileri ters seçim sorununu en aza indirmek için yapılması gereken çözümleri vermektedir?


I ve II
II ve III
II, III ve IV
I, II ve III
Hepsi

13.Soru

P=EP*eşitliği aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır?


Satın alma gücü paritesi

Döviz kuru

Nominal döviz kuru

Emisyon

Reel döviz kuru


14.Soru

Bir bankanın varlıkları arasında likiditesi en yüksek olanı hangisidir?


Tüketici kredileri
Devlet tahvili
Özkaynaklar
Vadesiz mevduat
Serbest rezervler

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi finansal sistemin işlevleri arasında yer almaz?


Tasarrufların ekonomiye aktarılması

Mal ve hizmet ticaretini arttırmak

Risk yönetimini kolaylaştırmak

Kaynak dağılımını etkinleştirmek

Yatırımcılara bilgi sağlamak


16.Soru

Ülke örneklerine bakıldığında, istisnalar olmakla birlikte, genel olarak yüksek gelirli gelişmiş ülkelerin ekonomilerinin büyüklüğüne oranla finansal sektörlerinin orta gelirli yükselen pazar ekonomilerine göre daha büyük olduğu görülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi, orta gelirli bir ülke olmakla beraber gelişmiş finansal sektöre sahip ülkelerden birisidir? 


Arjantin

İran

Türkiye

İtalya

Malezya


17.Soru

Bankalar Merkez Bankalarınca zorunlu tutulan oranların üzerinde de nakit varlık tutabilirler. Tutulan bu oran aşağıdaki seçeneklerde verilen hangi kavram ile tanımlanır?


Serbest rezerv oranı
Zorunlu Karşılık Oranı
Özsermaye Yeterlilik Oranı
Kaldıraç Oranı
Özkaynak /Semaye Oranı

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kapsanmamış faiz haddi paritesinin, döviz kurunu nasıl belirlediğini açıklamaktadır?


Döviz kuru, yurtdışı faiz haddi ve döviz kurunun ileride alacağı değere ilişkin bekleyişler arttıkça yükselmekte, yurtiçi faiz haddi arttıkça azalmaktadır.
Döviz kuru, yurtdışı faiz haddi ve döviz kurunun ileride alacağı değere ilişkin bekleyişler arttıkça azalmakta, yurtiçi faiz haddi arttıkça artmaktadır.
Döviz kuru, yurtdışı faiz haddi ve döviz kurunun ileride alacağı değere ilişkin bekleyişler azaldıkça yükselmekte, yurtiçi faiz haddi azaldıkça azalmaktadır.
Döviz kuru, yurtdışı faiz haddi ve döviz kurunun ileride alacağı değere ilişkin bekleyişler azaldıkça azalmakta, yurtiçi faiz haddi azaldıkça artmaktadır.
Döviz kuru, yurtiçi faiz haddi ve döviz kurunun ileride alacağı değere ilişkin bekleyişler arttıkça yükselmekte, yurtdışı faiz haddi arttıkça artmaktadır.

19.Soru

Bankadan ? 100.000 borç almak için bankaya başvuran bir gerçek kişiye, banka bu kadar yüksek bir kredi tutarını ancak kendi adına kayıtlı bir gayrimenkulünü ipotek ettirmesi ile verebileceklerini söylemiştir. Bu banka hangi tür risk yönetimini uygulamaktadır?


Kur riski
Piyasa riski
Faiz riski
Kredi riski
Likidite riski

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tahvil talebinin etkileyen unsurlardan biri değildir?


Vergi

Servet

Beklenen enflasyon

Likidite

Tahvil arzı