Para ve Banka Final 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir ekonomide gerçekleşen üretim düzeyi potansiyel üretim düzeyinin altındayken nominal faizlerin sıfır sınırına düşmesine ne ad verilir?


Enflasyon

Deflasyon

Likidite Tuzağı

Para Yanılgısı

Parasal Baskınlık


2.Soru

Fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artışa ne ad verilir?


Deflasyon

Likitide tuzağı

Para yanılgısı

Enflasyon

Mali baskınlık


3.Soru

Politika faizindeki bir değişikliğin net ihracata yansıyarak üretimi etkilediği aktarım mekanizması kanalı aşağıdakilerden hangisidir?


Kredi kanalı

Bilanço kanalı

Varlık fiyatları kanalı

Döviz kuru kanalı

Banka kredileri kanalı


4.Soru

I. Lira cinsinden vadesiz mevduatlar II. Lira cinsinden vadeli mevduatlar III. Yabanca para cinsinden vadesiz mevduatlar IV: Yabancı para cinsinden vadeli mevduatlar V. Dolaşımdaki para VI. B tipi likit fonlar Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri M2 tanımlı para arzı içinde yer alır?


Yalnız I, III ve V
Yalnız II, IV ve VI
Yalnız I, II ve V
Yalnız I, II, III, IV ve V
Yalnız I, II, III, V ve VI

5.Soru

Bankaların işler iyiye giderken gaza daha az, işler kötüye giderken de bu sefer frene daha az basmalarını sağlamaya çalışmaları aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?


Likidite yönetimi

Reeskont kredileri

Açık piyasa işlemleri

Makro-sakıngan önlemler

Zorunlu (Munzam) Karşılık Oranı


6.Soru

Merkez bankasının politika faizinin belirlenmesinde kullandığı tepki denkleminde aşağıdaki değişkenlerden hangisi yer almaz?


Doğal reel faiz oranı

Cari enflasyon oranı

Hedef enflasyon oranı

Potansiyel çıktı düzeyi

Döviz kuru düzeyi


7.Soru

Finansal kriz dönemlerinde merkez bankasının likiditenin son kaynağı olarak fon sağlaması aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılır?


Reeskont kredisi

Banka kredisi

Tahvil alımı

Emisyon kredisi

Sendikasyon kredisi


8.Soru

Aşağıdaki para politikası uygulamalarından hangisi bankaların likiditesini artıracak genişleyici bir uygulamadır?


Zorunlu karşılık oranlarını artırmak

Faiz koridorunu yukarı çekmek yoluyla bankaları vereceği faiz oranını artırmak

Açık piyasa yoluyla repo işlemlerini artırmak

Reeskont kredilerini sınırlamak

Politika faizini yükseltmek


9.Soru

Üretim düzeyi ile potansiyel (doğal) üretim düzeyi arasındaki farka ne denir?


faiz açığı

üretim haddi

talep haddi

enflasyon açığı

çıktı açığı


10.Soru

Merkez Bankasının açık piyasa işlemleri aracılığıyla bankalardan doğrudan hazine tahvili alımı yapması sonucunda ortaya çıkan parasal aktarım mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?


Faiz kanalı

Döviz kanalı

Bilanço kanalı

Banka kredileri kanalı

Varlık fiyatları kanalı


11.Soru

Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumuna ne ad verilir?


Enflasyon

Kredi tuzağı

Para yanılgısı

Enflasyon maliyeti

Deflasyon


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel para politikası aktarım kanallarıdır?


Faiz kanalı ve kredi kanalı

Bilanço kanalı ve kredi kanalı

Varlık fiyatları kanalı ve kur kanalı

Faiz kanalı ve kur kanalı

Kur kanalı ve bilanço kanalı


13.Soru

I. Bağımsız II. Özerk III. Çağdaş IV. Etkili V. Yetkili Politika faizini, para politikalarının yürütülmesinde temel araç olarak kullanan Merkez Bankası için hangi ifadeyi kullanmak yerinde olur?


Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
Yalnız IV
Yalnız V

14.Soru

İstatisksel hesaplamalardan sorumlu kurumun, tüketici fiyatları hesaplamasında pinpon topunun oransal ağırlığını artırması aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır?


Bakkal ve kırtasiyelerde pinpon topunun reyonlarda kapladığı yerin artması

Büyük market zincirlerinin pinpon topu satmaya başlaması

Uluslararası yarışmalarda ülke sporcularının dereceye girmeye başlaması 

Pinpon topunun ekonomik olarak kullanım alanlarının artması

Hane halkının ortalama olarak pinpon topuna olan ihtıyacındaki artmaya karşılık olarak bütçesinden pinpon topuna daha çok pay ayırmaya başlaması


15.Soru

Enflasyon ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?


Enflasyon, fiyatlar genel düzeyindeki sürekli artıştır

Bir ekonomide toplam arz toplam talebi aşarsa fiyatlar genel düzeyi yükselecektir

Üretim düzeyini azaltıcı gelişmeler negatif arz şokları olarak bilinir

Enflasyonun süreklilik kazanmasının arkasında yatan temel nedeni toplam talepteki sürekli artışlardır

Negatif arz şokları ekonominin gerçekleşen üretim düzey üzerinde olumsuz etkiye sahiptirler.


16.Soru

Japonya'da 2000'li yılların başında yaşadğı deflasyonun nedeni aşağıdakilerden hangisiyle açıklanmaktadır?


Tek kutuplu dünya düzeninin ekonomik yansımasıyla

Dış pazar imkanlarıyla aşırı büyümüş bir ekonominin iç dinamiklerinin bu büyümeyi desteklemeyemesi sonucu uğradıkları zaaflar sebebiyle

Varlık fiyatlardında oluşan aşırı artışın keskin düşüşle sonuçlanmasıyla

Yurt içinde tükteim talebinin çok yüksek olması sebebiyle

Doğal afet Tsunami ve depremlerin etkisiyle


17.Soru

Döviz kurunun piyasa koşullarında belirlendiği bir ekonomide kriz dönemlerinde kur düzeyinde aşırı hareketlilik ve buna bağlı belirsizlik olması durumunda merkez bankasının alım-satım yaparak piyasaya müdahalede bulunması aşağıdaki kur rejimlerinden hangisinin uygulandığını gösterir?


Sabit kur rejimi

Kontrollü kur rejimi

Kirli dalgalı kur rejimi

Saf dalgalı kur rejimi

Para kurulu


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de örtük enflasyon hedeflemesi uygulandığı yıllarda Merkez Bankası tarafından temel politika aracı olarak kullanılmıştır?


Parasal Büyüklükler

Faiz koridoru

Gecelik faiz oranı

Reeskont oranları

Zorunlu karşılık oranları


19.Soru

  1. Normal koşullar altında merkez bankalarının en önemli amacı fiyat istikrarını sağlamaktadır. 
  2. Fiyat istikrarı sıfır enflasyon anlamına gelir. 
  3. Yüksek bütçe açıklarının merkez bankalarınca para basılarak kapatılmaya çalışması hiperenflasyona neden olur. 

Fiyat istikrarına ilişkin yukarıdakilerden hangileri doğrudur?


I, II ve II

I ve II

II ve III

I ve III

Yalnız I


20.Soru

"Bir ekonomide tüm bireylerin ve kurumların hemen harcanabilir durumda bulundurmak istedikleri para stoğuna ............... denir" cümlesinde boş bırakılan yere gelebilecek en uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Fiyat düzeyi

Faiz oranı

Reel gelir

Para talebİ

Para arzı