Para ve Banka Final 25. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Merkez bankasının bankacılık kesimlerine olan yükümlülükleri olarak yorumlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


parasal çarpan

rezerv

reeskont

likidite

parite


2.Soru

Merkez Bankasının kredi, mevduat faizlerini düşürmek istediğinde ekonomide aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşmez?


Kredi maliyetleri azalacak
Yatırım harcamaları artacak
Tüketim harcamaları artacak
Üretim artacak
Toplam talep düşecek

3.Soru

Para kurulları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Para kurulunun en belirgin özelliği, merkez bankasının döviz rezervi kadar sisteme yerli para arz etmesidir.
Para kurulunun resmi dolarizasyondan en büyük farkı, başka ülkenin parasının o ülkenin resmi parası haline gelmemesidir.
Para kurulunda, sisteme karşılıksız para çıkarılmadığı için sabit döviz kurunun sürdürülebileceği belirtilmektedir.
İlk para kurulları on yedinci yüzyılda Britanya’nın kolonilerinde ortaya çıkmıştır.
Para kurulunda merkez bankasına gelen döviz kadar yerli para basılabiliyor.

4.Soru

  1. İşgücünün beceri düzeyini artırmak
  2. Daha gelişmiş bir teknoloji kullanmak
  3. Daha iyi bir altyapıya sahip olmak
  4. Davaların daha çabuk karara bağlanması
  5. Haksız rekabetin önlenmesi
  6. Küçük işletmelerin daha kolay finansman kaynaklarına ulaşmalarının sağlanması

Klasik enflasyon hedeflemesi uygulamasında amaç içinde yer alan değişkenlerden biri olan potansiyel üretim düzeyini değiştirmek için reform yapılması gereken alanlar hangileridir?


I, II ve III

II, III ve IV

II, IV, V ve VI

I, II, III, IV ve V

I, II, III, IV, V ve VI


5.Soru

  1. Gerçekleşen enflasyonlar hedefleri hiç aşmamış ve örtük enflasyon hedeflemesi uygulamasının saygınlığı üst düzeye çıkmıştı.
  2. Uluslararası piyasalarda Türkiye’nin kredi riski tarihsel olarak düşük bir düzeye inmişti.
  3. Kamu kesimi borçlanma gereği oldukça azalmış ve kamu borcu önemli ölçüde düşmüştü.
  4. Bankacılık sektörü de daha sağlıklı bir yapıya kavuşmuştu.

TCMB’nin 2006 yılı başında klasik enflasyon hedeflemesi rejimine geçmesinin temel nedenleri yukarıdaki hangi seçeneklerde yer almaktadır?


I ve II

I, II ve III

I, III ve IV

II, III ve IV

I, II, III ve IV


6.Soru

Bankalar kâr amacı güden ticari işletmelerdir. Banka işletmeleri içinde bulunduğu piyasada çevre koşullarından en çok etkilenen ve duyarlılığı yüksek olan işletme türlerinden biridir. Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında banka işletmelerinin bilançolarının hangi zaman zarfında yönetilmesi kârın maksimize edilmesi için önemlidir?


Saatlik yönetilmesi
Günlük yönetilmesi
Haftalık yönetilmesi
Aylık yönetilmesi
Yıllık yönetilmesi

7.Soru

Parasal aktarım mekanizmalarında yer alan kanallardan hangi ikisi aynı zamanda geleneksel kanallardan biri olarak da bilinir?


Kredi kanalı/Blanço kanalı
Faiz kanalı/Kur kanalı
Varlık fiyatları kanalı/Banka kredileri kanalı
Blanço kanalı/Faiz kanalı
Kredi kanalı/Kur kanalı

8.Soru

Kredi kullanacak birey veya firma hakkında yapılan araştırma ve değerlendirme sonucunda, borç ödeme gücünü belirleyen ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?


Kredi kanalı

Kredi itibarı

Güvenilirlik

Bilanço kanalı

Faiz kanalı


9.Soru

Bir ekonomide X yılında gerçekleşen enflasyon oranı %5 ve nominal faiz oranı ise %3’tür. Buna göre X yılında gerçekleşen reel faiz oranı yüzde kaçtır?


8

3

2

-2

-3


10.Soru

Türkiye'de hedeflenen enflasyon oranının gerçekleşenin üzerinde olduğu yıl aşağıdakilerden hangisidir?


2010

2011

2009

2013

2007


11.Soru

Devletin para basarak satın aldığı mal ve hizmet miktarına ne ad verilir?


Toplam gelir

Gayri safi milli hasıla

Gayri safi yurt içi hasıla

Senyoraj geliri

Kişi başına düşen milli gelir 


12.Soru

Yıllık fiyat artışlarının yıllar, hatta on yıllarla ölçülen uzun dönemler boyunca yüksek rakamlarda kalması nasıl adlandırılmaktadır?


Negatif arz şoku

Negatif talep şoku

Stagflasyon

Deflasyon

Kronik enflasyon


13.Soru

Aşağıda yer alan tahvil talebi-tahvil arzı kaynaklı durumlardan hangisinde faiz oranları yükselir?


Tahvil talebinin ve tahvil arzının azalması
Tahvil talebinin tahvil arzından fazla artması
Tahvil arzının tahvil talebinden fazla artması
Tahvil arz ve talebinin aynı miktarda artması
Tahvil talebinin tahvil arzı sabitken azalması

14.Soru

Bir para politikası aracı olarak zorunlu karşılık oranı ile ilişkili olarak aşağıadkilerden hangisi doğrudur?


Zorunlu karşılık olarak munazm karşılıklar, bankanın mevduatlarının belirli bir oranı olarak kasasında tutacağı tutarı belirler.

Zorunlu karşılıklar haftalık mevduatlardan belirlenmektedir. 

Zorunlu karşılık oranlarının artırılması, bankaların likiditesini artırır.

Zorunlu karşılık oranlarının artırılması, bankaların likiditesini azaltır.

Zorunlu karşılık oranını bankaların temsicilieri BDDK yoluyla haftalık olarak belirler.


15.Soru

I. Nominal döviz kuruII. yurtdışı fiyatlar genel düzeyiIII. yurtiçi fiyatlar genel düzeyiIV. nominal faiz oranı V. reel faiz oranıYukarıda verilenlerden hangi üç değişken kullanılarak reel döviz kurunu bulabiliriz?


I, II ve III
I,II ve IV
II, III ve IV
III, IV ve V
I, IV ve V

16.Soru

Bütün bankalar topladıkları fonların bir kısmını nakit veya nakde kolayca çevrilebilen varlıklarda tutmakla yükümlüdürler.

Aşağıdakilerden hangisi bu tanım kapsamında bankalarca tutulan varlıklardır?


Vadeli mevduatlar

Zorunlu karşılıklar

Vadesiz mevduatlar

Krediler

Döviz tevdiat hesapları


17.Soru

Para kurulunun en belirgin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?


Merkez bankasının döviz rezervi kadar sisteme yerli para arz etmesi.

Enflasyon hedefini belirlemesi.

Yerli para likiditesi sağlamak.

Döviz kuru artışını belirlemek.

Sabit dövizkuru rejimi ile enflasyon hedeflemesini uygulamak.


18.Soru

Finansal piyasalarda tahvil fiyatının düşmesine yol açan tahvil arzı kaynaklı nedenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Kamu borçlanma ihtiyacının azalması
Ekonomi ile ilgili beklentilerin olumsuza dönmesi
Yatırım ortamının iyileşmesi
Enflasyon beklentilerinin düşmesi
Ekonomik büyümenin yavaşlaması

19.Soru

Merkez bankası, piyasadaki likiditeyi geçici olarak azaltmak için aşağıdakilerden hangisini yapabilir?


Zorunlu karşılık oranını azaltır. 

Reeskont kredisi kullandırır.

Ters repo yapar.

Emisyonu artırır. 

Döviz satar. 


20.Soru

Eğer merkez bankasının hedefleri mevcut siyasi otorite tarafından belirleniyorsa aşağıdakilerden hangisinden bahsedilemez?


Ekonomik bağımsızlık
Politik bağımsızlık
Amaç bağımsızlığı
Araç bağımsızlığı
Parasal kontrol