Para ve Banka Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Geleneksel kabul edilen ikinci para politikası aktarım kanalı aşağıdakilerden hangisidir?


Faiz kanalı

Döviz kuru kanalı

Kredi kanalı

Bilanço kanalı

Para kanalı


2.Soru

Merkez bankası klasik enflasyon hedeflemesinde kullandığı temel araç aşağıdakilerden hangisidir?


politika faizi

yurtdışı reel faiz haddi

yurtiçi reel faiz haddi

reel faiz haddi

uzun vadeli faiz haddi


3.Soru

Hazine tarafından hem Türk Lirası hem de Dolar cinsinden 5 yıl vadeli borçlanma planlanmaktadır. Bu durumda aşağıda yer alan hangi iki finansal varlık kullanılır?


Hazine Bonosu - Tahvil
Banka Bonosu - Tahvil
Finansman Bonosu - Tahvil
Hazine Bonosu - Eurobond
Tahvil - Eurobond

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bankaların karşı karşıya kaldıkları risklerden biri değildir?


Kredi riski 
Yatırım riski 
Likidite riski 
Faiz riski 
Kur riski 

5.Soru

Finansal Sistemde Fon Akışı

Kitabınızda yer alan ve finansal sistemde fon akışını temsil eden şemada, sayı ile belirtilen kutulara yer alması gerekenlerin 1'den 4'e doğru doğru sıralaması aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Finansal Piyasalar - Finansal Kurumlar - Borç Alanlar - Borç Verenler

Finansal Kurumlar - Borç Verenler - Finansal Piyasalar - Borç Alanlar

Finansal Piyasalar - Borç Verenler - Finansal Kurumlar- Borç Alanlar

Finansal Kurumlar - Borç Alanlar- Finansal Piyasalar - Borç Verenler

Finansal Piyasalar- Borç Alanlar- Finansal Kurumlar- Borç Verenler


6.Soru

Para politikası uygulamalarının üretim ve fiyatlar genel düzeyi değişenlerini hangi kanallar aracılığıyla, ne kadar bir gecikmeyle, ne ölçüde etkilediğini inceleyen alan aşağıdakilerden hangisidir?


Parasal aktarım mekanizması

Tüketici fiyatları endeksi

Para politikası rejimleri

Finansal sistem

Para arzı


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi enflasyon yaratarak ekonomide istikrarını bozan ve siyasi baskılar sonucunda uygulamaya konulan para politikalarının uygulanmasını demokrasiden ödün vermeden engellemek için geliştirilmiş bir kavramdır?


Merkez Bankası Bağımsızlığı
Resmi Dolarizasyon
Sabit Döviz Kuru Rejimleri
Dalgalı Döviz Kuru Rejimleri
Parasal Kontrol

8.Soru

Aşağıdaki uygulamaların hangisinde üretim düzeyi ile üretimin potansiyel düzeyi arasındaki fark da dikkate alınır?


Kirli dalgalı döviz kur sistemi
Saf dalgalı döviz kur sistemi
Esnek enflasyon hedeflemesi
Parasal control
Para kurulları

9.Soru

Bir tahvile bir yıl sonra 100 TL ödenecektir. Bu tahvilin bugünkü değeri 80 TL olduğuna göre tahvile uygulanan faiz haddi yüzde kaçtır?


10

15

20

25

30


10.Soru

Kredi kullanacak birey veya firma hakkında yapılan araştırma ve değerlendirme sonucunda, borç ödeme gücünü belirleyen ölçüt aşağıdakilerden hangisidir?


Kredi endeksi

Kredi alım gücü

Kredi güvenirliği

Kredi itibarı

Kredi etkileşimi


11.Soru

Bir merkez bankası ______ sahip olmayabilir ama ______ kazanmış olabilir.
Yukarıdaki cümlede yer alan boşluklara sırasıyla gelmesi gereken ifadeler aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?


araç bağımsızlığına / politik bağımsızlığı

amaç bağımsızlığına / araç bağımsızlığı

ekonomik bağımsızlığına / politik bağımsızlığı

araç bağımsızlığına / ekonomik bağımsızlığı

amaç bağımsızlığına / ekonomik bağımsızlığı


12.Soru

Bankadan kredi kullanmak isteyen bir kişinin, bankanın kendisine kredi vermesini engelleyebilecek bazı özelliklerini saklaması sonucunda bankadan sağlamış olduğu kredi aşağıdaki durumlardan hangisine örnek gösterilebilir?


King Paradoksu

Pas etkisi

Stein Açmazı

Ters Seçim

Tobin Paradoksu


13.Soru

Açık pozisyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Mevduat – kredi oranının birbirini karşılayamamasıdır.

Döviz, altın cinsinden sahip olunan varlıkların aynı cinsten borçları karşılayamamasıdır.

Reeskont kredisi kullanımından kaynaklan fazlalıktır.

Rezerv – mevduat dengesizliğidir.

Vadeli – vadesiz mevduatların birbirine eşit olmaması durumudur.


14.Soru

Enflasyon hedeflemesi uygulayan gelişmiş ülkelerde önceleri yüzde olarak düşük enflasyon hedeflemesi yapılırken kriz sonrasında bu ülkelerin daha yüksek bir orandan enflasyon hedeflemesine geçmesinin nedeni değildir?


Kriz dönemlerinden iç talebin çok fazla azalması
Üretimin düşmesi
İşsizlik oranlarının artması
Para basmak
Maliye politikalarını sıkılaştırmak

15.Soru

Bir merkez bankasının kamu kesimine kredi açmasının yasal olarak olanaksız olması merkez bankası bağımsızlıklarından hangisine girmektedir?


Araç bağımsızlığı
Amaç bağımsızlığı
Ekonomik bağımsızlığı
Politik bağımsızlığı
Bağımsızlığın önemi

16.Soru

I. Reel faiz oranları artar. II. Kredi maliyetleri yükselir. III. Yatırım ve tüketim harcamaları düşer. IV. Tüketim harcamaları içerisinde özellikle dayanıklı tüketim malları kısmında düşüş olur. V. Üretim düşer. Merkez Bankasının politika faizini arttırarak daraltıcı bir para politikası izlemesi durumunda faiz kanalına göre yukarıdakilerden hangileri gerçekleşir?


I ve II
I ve III
I, II ve III
I, II, III ve IV
I, II, III, IV ve V

17.Soru

Aşağıdakilerden kavramlardan hangisi bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumunu ifade eder?


Enflasyon

Dezenflasyon

Hiper enflasyon

Kronik enflasyon

Deflasyon


18.Soru

Bir bankanın toplam varlıklarının sermayeye oranına ne ad verilir?


Varlıklar oranı

Kredi oranı

Kaldıraç oranı

Faiz oranı

Sermaye oranı


19.Soru

  1. Para talebi
  2. Nominal Faiz Haddi
  3. Reel Gelir
  4. Enflasyon

Yukarıdaki değişkenlerden hangi ikisi arasında aynı yönlü bir ilişki vardır?


I ve II

I ve III

I ve IV

II ve III

III ve IV


20.Soru

Fiyatlar genel düzeyinin sürekli olarak artmasına ne denir?


Deflasyon
Enflasyon
Stagflasyon
Endikasyon
Disimilasyon