Pazarlama İletişimi Ara 18. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yapılacak planları etkilemesi olası etkinlik ya da planlar, rakiplerin yeni projeleri, kuruma ya da fikre yönelik toplumsal hareketler ve benzerlerini SWOT analizi unsurlarından hangisi içermektedir?


Fırsatlar

Tehditler

Amaçlar

Güçlü yanlar

Zayıf yanlar


2.Soru

Reklamın sınıflandırılmasına göre mesajın dayanağı açısından yapılan sınıflandırma kapsamında yer alan ve marka kullanma deneyimi ile psikolojik yararlar açısından çağrışım kurulan reklamlara ne ad verilir?


Duygusal reklam

Bilgisel reklam

Seçici talep reklamı

Gizli reklam

Global reklam


3.Soru

Bir reklamın hazırlanmasına başlamadan önce aşağıdakilerden hangisi sorgulanmalıdır?


Hedef
İmaj
Bütçe
Yaratıcı fikir
Destinasyon

4.Soru

Kişisel satış türlerinden işletmeden işletmeye satışın alt kategorilerinden biri olan ve iki tarafın faydasına olacak şekilde planlar üzerinden iş birliği yapma şeklinde gerçekleşen unsur aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?


Güvene dayalı ilişkiler

Tekrarlanan işlemler

Stratejik ortaklık

Sözleşmeye dayalı işlemler

Tek işleme dayalı satışlar


5.Soru

Medya ile ilişkilerde başarılı bir halkla ilişkiler programının esasları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Bütün haberlerin eşit yaratıldığını anlamak

İlk iyi haberin sürüye öncülük ettiğini bilmek

Muhabirlerin gerçekten ne istediğini anlamak

Muhabirlerin arkadaşımız olduğunu anlamak

Bildiğimiz bir şeyi bildiremeyeceğimizi anlamak


6.Soru

I- Tüketicinin kendi yararına olanı tercih etmesiII- Ürün ve hizmetleri tanıtmasıIII- Tüketiciye zaman kazandırmasıIV- Sadece geleneksel medya ile sınırlı olması"Tüketici açısından reklam"ın açıklanmasında kullanılan ifadeler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


II-III-IV
I-III-IV
I-II-III
I ve II
III ve IV

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ehrenberg’e göre, reklamın üç işlevinden biri değildir?


Unutturucu rolü oynar.

Markanın kullanımını sağlar.

Markanın satın alınma sıklığını artırır.

Marka farkındalığını uyarır.

Mevcut durumu korumada savunmacı rol oynar.


8.Soru

Hedef pazar açısından kaç grup reklam vardır?


3

4

5

6

7


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklamın özelliklerinden değildir?


Tüketiciyi bir ürün ya da hizmetle ilgili daha fazla bilgi edinmesi için teşvik ve motive eder.

Tüketicinin bir ürünün nereden alınacağı, onunla neler yapılabileceği, ürünün kullanıcıya/satın alıcıya ne gibi faydalar sağlayabileceği konularında kafasını karıştırır.

Söz konusu markanın hâlâ aynı olduğunu, aynı faydaları sağlayacağını, markanın güvenilir ve sağlam olduğunu hatırlatır, müşterinin güvenini tazeler.

Tüketiciyi, ürünü denemeye hazırlar. Burada, çoğu kez reklamın içeriği tek bir satış promosyonu etkinliğidir.

Yeni bir marka imajı tasarlamak, bir marka imajını korumak, markanın arzu edilmeyen imajını değiştirip yerine yenisini koymak.


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler faaliyetlerinin çeşitleridir?


Proaktif/Reaktif

Doğrudan/Dolaylı

Tek Fazlı/Çift Fazlı

Kontrol birimi/Bellek

İşlemci/Kontrol birimi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Ürünü rakip ürünlerle karşılaştırmakbelirli bir reklam kampanyası ya da iletişim çabası planlanırken iletişim hedefleri bağlamında ele alınması gereken iletişim etkilerinden birisidir?


Ürünün nasıl kullanılacağını göstermek

İşletmenin saygınlığını artırmak

Ürüne/markaya bağlılık yaratmak

Markaya yönelik tutum

Ürünü rakip ürünlerle karşılaştırmak


12.Soru

İletişimin gerçekleşmesini etkileyen her türlü faktöre ne ad verilmektedir?


Gürültü

Araç

Kanal

Çizelge


13.Soru

Satış sürecinde sunuş aşamasında satışçıların yararlanabildiği modellerden biri olan ve  bir müşterinin zihninin herhangi bir satın alma durumunda mantıklı safhalar izlediğine dayanan model aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?


Etki-tepki modeli

AIDA modeli

İhtiyaç tatmini modeli

Problem çözümü teorisi

Yaratıcı satış modeli


14.Soru

AIDA modeline göre bir müşterinin zihni herhangi bir satın alma durumunda mantıklı safhalar izler; önce farkına varıp dikkat eder, daha sonra ilgi duyar, ürünü elde etmeyi arzular ve harekete geçer. AIDA sözcüğü de dikkat çekmek, ilgi uyandırmak, arzulatmak ve harekete geçirmek kavramlarının İngilizce karşılıklarının baş harflerinden oluşmaktadır (attention, interest, desire, action). Bu model, satış gibi karmaşık bir olayı basit bir formüle dönüştürdüğü için uygulamacılara çekici gelmektedir. Aşağıda sıralanan aşamalardan hangisi söz konusu modelin içeriğine uygun değildir?


Müşterinin dikkatini çekmek
Aynı kategorideki benzer ürünlerin olumsuzluğunu ön plana çıkarmak
Cazip bir ödeme planıyla müşteriyi harekete geçirmek
Ürünü kullanan başka müşterileri referans göstermek
Tanıtımlarında ünlüleri kullanarak onların da tercihinin aynı ürün olduğunu vurgulamak

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi sürecinde hedef kitle olarak değerlendirilir?


Reklam çabaları
Pazarlama iletişimi
Markalar
Hissedarlar
Afişler

16.Soru

Halkla ilişkilerin de arasında yer aldığı pazarlama stratejileri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


Ürün
Fiyat
Dağıtım
Tutundurma
Satış

17.Soru

Pazarlama iletişiminin doğasında ikna etme çabası vardır. Markalar ikna etme çabalarını sonuca ulaştırmak için neler yapmalıdır?


Markanın ürün özelliklerinde farklı olması.
İkna edici olması.
Markanın reklamlarında dürüst olması.
Alıcı tarafından ürünün basitçe algılanması.
Hepsi.

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklam iletişim süreci unsurlarından biri değildir?


Mesaj 
Kanal 
Kaynak 
Ürün
Alıcı 

19.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde pazarlama amaçlı halka ilişkiler araçları doğru olarak verilmiştir?


Medya bültenleri/ promosyon malzemeleri/ özel görüşmeler
Medya konferansları/ sponsorluklar/ advertorials
Web siteleri/ dergiler /özel görüşmeler
Sponsorluklar/ el ilanları/ fotoğraf çekimleri
Fotoğraf çekimleri/ sunumlar/ medya bültenleri

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi görünürlük ve erişimin özelliklerinden biridir?


Reklamın erişimini artırır.

Üçüncü şahsın onayı gibi algılanır.

Küçük ya da çok küçük bütçeye sahip herhangi bir kuruluş için de uygundur.

Satış liderliği yaratmaya yardımcı olabilir.

Kurumsal imaj ve itibar kadarürün üzerine de odaklanır.