Pazarlama İletişimi Ara 5. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Güvenlik sistemleri satan bir satışçının müşterinin korku dürtüsüne hitap edebilir ve “ailenizin, çocuklarınızın evinizde güvenli bir şekilde yaşaması sizin için çok önemlidir sanırım” cümlesine “tabi ki çok önemli” benzeri bir yanıt bekler.”
Yukarıdaki satış sunuşu aşağıdaki hangi satış modeli için bir örnek oluşturabilir?


AIDA modeli

İhtiyaç tatmini modeli

Problem Çözümü Teorisi

Etki-Tepki Modeli

SWAT modeli


2.Soru

Kriz yönetimi, bir olay için ya suç ya da başarısızlığın sorumluluğunu kabul etmeyi ve özür dilemeyi, ikna edici değişiklikler yaparak, bu olumsuzlukları çürütmeyi gerektirir ve genel olarak kriz yönetiminde hasar tespiti yapıldıktan sonra, kriz için ön hazırlık aşamasından başlamak üzere birbirini takip eden bir dizi uygulamaya gidilir. Aşağıdakilerden hangisinde kriz yönetimi uygulama stratejisi doğru sırayla verilmiştir?


Kriz için ön hazırlık, krizin gerçekliğini anlamak, krizi kontrol altına almak, krizi çözümlemek, krizlerden avantajlardan çıkarmak.
Kriz için ön hazırlık, krizi kontrol altına almak, krizi çözümlemek, krizlerden avantajlardan çıkarmak, krizin gerçekliğini anlamak.
Kriz için ön hazırlık, krizin gerçekliğini anlamak, krizi kontrol altına almak, krizi çözümlemek, krizlerden avantajlardan çıkarmak.
Kriz için ön hazırlık, krizi çözümlemek, krizi kontrol altına almak, krizin gerçekliğini anlamak, krizlerden avantajlardan çıkarmak.
Kriz için ön hazırlık, krizin gerçekliğini anlamak, krizi çözümlemek, krizi kontrol altına almak, krizlerden avantajlardan çıkarmak.

3.Soru

I. Pekiştirmek
II. Bilgi vermek
III. Pazarlama Yapmak
IV. Hatırlatmak
V. Ticaret merkezi kurmak
VI. İkna etmek
Yukarıdakilerin verilenlerden hangileri reklamın amaçlarındandır?


I, II, IV, VI

I,III, IV, VI

I, II, III, IV

II, III, IV, V

III, IV, V, VI


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  mesaj tipleri arasında yer almaz?


Çıkarsamaya dayalı
Planlanmamış mesajlar 
Kurumsal mesajlar 
Satış sonrası hizmetten yada bakımdan kaynaklanan mesajlar 
Planlanmış mesajlar 

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ödeme açısından yapılan reklam sınıflarındandır?


Duygusal reklam

Ulusal reklam

Ticari reklam

Açık reklam

Ortaklaşa reklam


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi reklamın yapılma amaçlarından birisi değildir?


Bilgi vermek

İkna etmek

Hatırlatmak

Almaya zorlamak

Pekiştirmek


7.Soru

Pazarlama amaçlı halkla ilişkilerin birçok avantajının olmasına karşılık, pazar­lama amaçlı halkla ilişkiler etkinlikleri bazı sınırlılıklara sahiptir. Aşağıdaki avantaj ve sınırlılıklardan hangisi üçüncü şahsın onayı gibi ve yansız olarak algılanır?


Güvenirlik

Görünürlük

Erişim

Maliyet

Kontrol


8.Soru

Yeni bir ürünü desteklemek, marka yapılandırmak için kullanılabileceği gibi var olan ürünleri yeniden canlandırmak için de kullanılan halkla ilişkiler birimi aşağıdakilerden hangisidir?


Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler

Medya İlişkileri

Kriz İletişimi

Finansal Halkla İlişkiler

Organizasyon İlişkileri


9.Soru

Ürünü üreten firma tarafından yapılan ve bedeli ödenen reklama ne ad verilir?


Üretici reklamı
Aracı reklamı
Pazarlama reklamı
Sosyal reklam
Dikey reklam

10.Soru

Bütünleşik pazarlama iletişimine ilişkin tanımların ortak özellikleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Ölçülebilir değildir.

İçeriden dışarıya doğru planlama yapılır.

Tek yönlü bir iletişim sürecidir.

Teknoloji kullanımı gerektirmez.

Veri tabanı bazında planlama ve uygulama vardır.


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi günümüz satışçılarının görev ve rolleri arasında yer almaz?


Pazar analizi ve planlaması
Müşteri hizmeti sağlama
Kıt ürünlerin paylaştırıcısı olma
Dağıtım kanallarını ayarlama
Fırsat yakalma

12.Soru

Pazarlama hangi ilişki üzerine kuruludur?


Para üzerine kurulu ilişki.
Tüketici üzerine kurulu ilişki.
Satıcı üzerine kurulu ilişki.
İstek üzerine kurulu ilişki
Değişim üzerine kurulu ilişki

13.Soru

Günümüzde reklamcılığın tanımı hangi etmenlere bağlı olarak değişmiştir?


Yaşam koşullarına.
İnternet kullanımına.
Teknolojik, sosyal ve kültürel değişimlere.
Sosyal medyaya.
Yer ve zaman satın almaya.

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler tanımında kullanılan kavramlardan biridir?


Organizasyon

Pazarlık

Satın alma

İkna etme

Çekicilik


15.Soru

Pazarlama iletişimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Pazarlama iletişimi bağlamında hedef kitle sadece tüketicilerdir.

Pazarlama iletişiminde iletişimin sadece hatırlatmak gibi bir işlevi vardır.

Pazarlama iletişimi sadece organizasyon içi öğelerle iletişim kuramayı amaçlar.

Pazarlama iletişimi sadece reklam çabalarından oluşmaktadır.

Pazarlama iletişimi dış çevre ile de güçlü iletişim kurmayı amaçlar.


16.Soru

Diğer pazarlama iletişimi araçlarında olduğu gibi kişisel satışın da güçlü yönlerine karşılık aşağıda açıklandığı gibi bazı zayıflıkları söz konusudur. Aşağıdakilerden hangisi bu zayıflıklardan biridir?


Yüz yüze iletişime dayalı olduğu için müşteriyi ikna etme düzeyinin yüksek olması

Müşterilere ayrıntılı ve kapsamlı bilgiler verebilme, kolay algılanamayan ürünleri açıklayabilme olanağı sağlaması

Kişiler arası iletişime ve etkileşime dayalı olduğu için kişileri gözleyebilme ve böylece mesajları kişilerin ihtiyaçlarına uyarlayabilme olanağı sağlaması

Müşterinin yani alıcının satışçıyı dinlemek ve satışçının teklifine yanıt ver­mek için zaman ayırması

Müşterilere yöneltilen mesajların satış elemanları arasında farklılaşabil­mesi


17.Soru

Reklam iletişim sürecinin aşamaları aşağıdaki seçeneklerin hangisinden birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 


Kaynak - mesaj - alıcı - mesaj - kanal - geribildirim 
Kaynak - alıcı - mesaj - kanal - mesaj - geribildirim 
Kaynak - mesaj - geribildirim - alıcı - mesaj- kanal 
Kaynak - mesaj - kanal - mesaj - alıcı - geribildirim 
Kaynak - mesaj - kanal - geribildirim - alıcı - mesaj 

18.Soru

Halkla ilişkiler tanımı yapılırken bazı unsurlar üzerinde önemle durulur. Aşağıdakilerden hangisi bu unsurlardan biri değildir?


Organizasyon yönetiminin bir parçası olarak planlı ve sürdürülebilir bir programı yürütür.

Organizasyon ve paydaşları arasındaki ilişkilerle uğraşır.

Politikaların, yöntemlerin ve eylemlerin paydaşlar üzerindeki etkisini ana­liz eder.

Organizasyon ve ilgili çevresi arasında iki yönlü iletişimi sağlayıp sürdürür.

Tüketiciyi ürün sayesinde hoşlanmadığı şeylerden kurtarabileceğine inandırır.


19.Soru

Pazarlama iletişimi ve kişisel satış ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Müşterileri zorlayıcı ve bıkkınlık getiricidir.

Kişisel satış pazarlama faaliyetlerine insan unsurunu getirmiştir.

Sadece kapıdan-kapıya satışı içerir.

Müşteriyi bilgilendirme işlevi yoktur.

Sorun çözme işlevini yerine getirmez.


20.Soru

İşletme içerisindeki farklı birimler arasındaki rekabet ve uzmanlığı yitirme kaygısından dolayı gıda sektöründe faaliyet gösteren A işletmesinde bütünleşik pazarlama yaklaşımı belli bir dirençle karşılaşmaktadır. Bu bağlamda bahsi geçen işletme açısından aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


İşletmede operasyonel etkinlik söz konusudur.
İşletme maliyet avantajı elde etmektedir.
İşletmenin mesajlarında tutarlılık vardır.
İşletmede kurumsal bütünlük söz konusudur.
İşletmede finans odaklı bir yönelim öne çıkmaktadır.