Pazarlama İletişimi Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Pazarlama iletişiminde mesajlar ne kadar iyi tasarlanmış ve hedeflenmiş olursa olsun hangi unsura özen gösterilmezse tüm çabalar başarısızlıkla sonuçlanabilir?


Mesajın şeklinin belirlenmesi

Mesajda ne söyleneceğinin belirlenmesi

Medya seçimi

Sembollerin belirlenmesi

Sıklık


2.Soru

Medya ilişkileri açısından bir halkla ilişkiler uzmanının başarısının ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?


Kuruluşuyla ilgili yayımlattığı haber sayısı ve niteliğiyle
Halkla ilişkiler bütçesini mini muma indirmek
En az maliyetle en yüksek düzeyde iletişim sağlamak
Çok sayıda medya mensuplarının sadakatini sağlamak
Kuruluşuyla ilgili en etkili haberi yayımlatmak

3.Soru

Satış pek çok pazarda önemli bir rol oynamasına rağmen günümüzde satış ile ilgili profesyonelleri ifade etmek için satışçı kavramı dışında pek çok unvan kul­lanılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu unvanlardan biri değildir?


Yeni iş geliştirme yöneticisi

Müşteri yöneticisi

Kilit müşteri yöne­ticisi

Mali işler yöneticisi

Müşteri danışmanı


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, doğrudan pazarlamanın zayıf yönlerinden biridir?


İmaj Sorunu
Maliyet
Uzun Dönemli İlişki
Kesinlik
Maliyet

5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişimi öğelerinden hangisinin güçlü yönlerinden biri esnek olmasıdır?


Kişisel satış

Satış tuttundurma

Halkla ilişkiler

Doğrudan pazarlama

Reklam


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "aracılara yönelik" satış tutundurma araçları arasında yer almaktadır?


Örnek ürün dağıtımı
Satış noktası malzemeleri
Hediye pulları
Alışveriş kartları
Çekilişler

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın gelişme nedenlerinden biri değildir?


Reklamın etkisinin algılanmasındaki güçlükler
Marka bağlılığının düşmesi
Tüketici davranışlarında yaşanan değişimler
Farklılaştırmada yaşanan zorluklar
Satış tutundurmanın faydalarının uzun dönemli olması

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fiyatlama kararlarını etkileyen değişkenlerden biri değildir?


Maliyet

Rekabet

Üretici algıları

Pazarlama amaçları

Yasal düzenlemeler


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürün yaşam süreci evreleri arasında yer almaz?


Giriş
Büyüme
Olgunluk
Devamlılık
Gerileme

10.Soru

Bir mağazanın ürün ve hizmetlerini farklılaştırmak için kitap ve müzik/film DVD'leri satmanın yanında müşterilerinin mağazada oturabilecekleri alanlar oluşturarak ilgilendikleri kitabı okumaya ya da bir müzik CD'sini kulaklıkla dinlemesine imkan vermektedir. Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?


Tüketici deneyimi
Temel yarar
Ürün tasarımı
Tüketici algısı
Çeşitleme

11.Soru

Exposition" kelimesinin kısaltması olan EXPO sözcüğü hangi anlama gelmektedir?


Uluslararası Sergi

Bölgesel Sergi

Çok Katılımlı Sergi

Entegre Fuar

Genel (yatay) fuarlar


12.Soru

Satış tutundurma faaliyetlerinde en çok kullanılan yöntem nedir?


Paketleme
Kamuoyu araştırması
Para iadeleri
Fiyat indirimleri
Alışveriş kartları

13.Soru

Tüketicilerin zihninde firma ya da marka ile hedef kitlenin oldukça önem verdiği özel olay ya da organizasyon arasında bir bağlantı yaratmayı hedefleyen pazarlama iletişimi elemanı aşağıdaki seçeneklerim hangisinde yer almaktadır?


Sergi ve fuarlar

Dijital iletişim

Doğrudan pazarlama

Sponsorluk

Satış tutundurma


14.Soru

Fiyatlama kararını etkileyen pek çok değişken vardır. Aşağıdakilerden hangisi bu değişkenlerden biri değildir?


Maliyet
Tutum
Dağıtım kanalları
Rekabet
Yasal düzenlemeler

15.Soru

Satış tutundurma, diğer tutundurma karması elemanlarından farklı olan yönü aşağıdakilerden hangisidir?


Uzun dönemde tüketicilerin işletmeye ve markaya bağlılığından çok, satışların kısa dönemde artışını hedefler.

Müşteri trafiğinin artırılmasını hedefler.

Satınalma sıklığının ve oranının azalmasını hedefler.

Ürünlerin yenilenmesini sağlar.

Ürünün yeniden satın alınmasını temin eder.


16.Soru

Başarılı bir halkla ilişkiler programına esas olan birçok temel kural bulunmaktadır. Buna göre aşağıdakilerin hangisi başarılı bir halkla ilişkileri programının esasları arasında yer almaz?


Bütün haberlerin eşit yaratıldığını anlamak

Halkla ilişkilerin gerçekten nasıl işlediğini anlamak

Acı eşiğini ölçmek

Yapaylığın saçmalık olduğunun farkına varmak

Bilmediğimiz şeyi bildiremeyeceğimizi anlamak


17.Soru

Ürünlerin sınıflandırmasına göre tüketim ürünleri kapsamında yer alan ve tüketicilerin satın alırken ürünler arasında karşılaştırma yapmadıkları, sıklıkla ve düşük miktarlarda satın aldıkları, düşük ilginlikli ürünlere verilen isim aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?


Beğenmeli ürünler

Kolayda ürünler

Aranmayan ürünler

Özellikli ürünler

Endüstriyel ürünler


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dağıtım kanalının üyelerinin fonksiyonlarından biridir?


Parçalara ayırma

Sabit fiyatla fiyatlandırma

Rekabet

Miktar indirimi

Envanter kontrolü


19.Soru

İki kişinin konuşurken kullandıkları saatin markasından söz etmeleri ya da çalıştıkları uluslararası şirketin adını söylemeleri hangi marka yerleştirme stratejisine işaret eder?


Örtülü yerleştirme

Bütünleştirilmiş açık yerleştirme

Nesnelleştirilmiş açık yerleştirme

Duygusallaştırılmış açık yerleştirme

Bütünleştirilmemiş açık yerleştirme


20.Soru

I. Birebir kişilere ulaşma ve etkileşimli olma
II. Birebir müşteri ilişkileri ile uzun dönemli olabilme
III. Sosyal paydaşlarda iletişim kurma da başarılı
Yukarıda verilen özelliklerden hangisi veya hangileri doğrudan pazarlama yönteminin güçlü yanlarına aittir?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

II ve III

Yalnız III