Pazarlama İletişimi Final 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Temel alınan ürünle ilgili diğer tüm ürün, yarımamül, malzeme, ekipman ve ilişkili endüstrileri de kapsayacak şekilde entegre edilerek düzenlenen fuarlara verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


5010 Fuarları

Bölgesel Sergi

Çok Katılımlı Sergi

Entegre Fuar

Tüketici Fuarları


2.Soru

Verileri analiz etmek ve yorumlamak, karar alırken bunlardan yararlanmak, veri tabanlı pazarlamanın asıl ulaşmak istediği noktadır. Milyonlarca birim verinin analiz edilmesi, insanın zihinsel kapasitesini aştığı için, bu verileri anlamlı hale getirecek araçlara ihtiyaç duyulur. Bu verilere, ileri istatistiksel analizler ve modelleme teknikleri uygulayarak, işletmenin işine yarayacak kalıplar ve ilişkiler keşfetme faaliyetlerine ne ad verilmektedir?


Veri kaybı

Veri üretimi

Veri madenciliği

Veri arşivi

Veri tüketimi


3.Soru

1- Ölçülebilir olma2- Yeterli olma3- Ulaşılabilir olma4- Uygun olma5- Eğitici olmaHedef kitle belirlenirken yukarıdaki hangi kriterler ya da kriterlere dikkat edilmelidir?


1 ve 2
1, 2 ve 3
1, 2 ve 4
1, 2, 3 ve 4
Hepsi

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ürünün soyut bir özelliğidir?


Boyut

İmaj

Renk

Ambalaj

Tat


5.Soru

“Satış tutundurma faaliyetlerinin en çok kullanılan yöntemi olarak öne çıkmaktadır. Bunun nedeni tüketicilere satın alma kararında belki de en teşvik edici unsur olan para sunmasıdır”.
Yukarıda belirtilen unsur satış tutundurmanın aşağıdakilerden hangi aracını açıklar?


Fiyat indirimleri

Fiyat politikası

Fiyat oranları

Satış desteği

Satış oranları


6.Soru

Bir sinema filminde marka yerleştirme maliyetinin yüksek olduğu örnek aşağıdakilerden hangisidir?


Film sahnesinde karakterlerin ilgili ürünün reklam panosunun önünden geçmeleri
Filmde karakterlerin konuşma esnasında kullandıkları saatin markasından söz etmeleri
Romanda karakterine betimlenmesinde kullanılan çantanın markasının verilmesi
Filmde karakterin gözlüklü sahnelerde aynı marka güneş gözlüğünü kullanması
Baş karakterin gittiği barda hep aynı kokteyli sipariş etmesi

7.Soru

Doğru bir biçimde tanımlanmış ve öncelikle ulaşılması gereken kitleye ulaşabilmeyi sağlayan uygulamaların adı aşağıdakilerden hangisidir?


Sıklık

Seçicilik

Zamanlama

Alışveriş

Pazarlama


8.Soru

I. Güneş paneli üreten bir firma Akdeniz sahilinde bulunan bir otelin şemsiyelerinin tümünü kendi reklamını koymak suretiyle ücretsiz yenilemek istemektedir.II. Ayrıca otelin açık alanlarındaki tüm tentelerin yerine güneş panelleri koyarak enerjisi elde etmeyi istemektedir.III. Eğer otel bu teklifi kabul ederse güneş enerjisinin ne kadar az maliyetli ve çevreci olduğu otelde açılan stantta otel müşterilerine tanıtılırken işletmenin internet sitesinde de otelle ilgili tanıtım ve yapılan uygulamaların sonuçları halka duyurulacaktır.Yukarıda numaralandırılan durumlar sırayla hangi sosyal girişim türleridir?


I. Amaca yönelik pazarlama II.Sosyal kampanya III Sponsorluk
I. Sponsorluk II. Sosyal kampanyaIII. Amaca yönelik pazarlama
I. Sosyal kampanyaII. Amaca yönelik pazarlama III. Sponsorluk
I. Sponsorluk II. Amaca yönelik pazarlama III. Sosyal kampanya
I. Amaca yönelik pazarlama II. Sponsorluk III. Sosyal kampanya

9.Soru

İletişim ortamında gönderen niçin inandırıcılık, çekicilik ve güç özelliklerini taşımalıdır?


Gürültüden arınma

Pazar payı

Etkinliğin sağlanması

Maliyeti düşürmek

Çevirici dil


10.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi pazarlama İletişimi ögelerinin güçlü yönleri arasında yer alır?


Kişisel olmaması ve ikna edici olmayabilmesi

Tek yönlü iletişime dayanması

Geniş kitlelere ulaşabilmesi

Yüksek maliyet 

İyi geribildirim alma zorluğu


11.Soru

Toptancılar yerine getirdikleri faaliyetler göre çeşitli sınıflara ayrılmaktadır. Çay toptancılığı konusunda uzmanlaşmış bir toptancı aşağıdaki sınıflardan hangisine girer?


Sınırlı ürün toptancıları
Tam hizmet tüccar toptancılar
Sınırlı hizmet toptancılığı
Genel ticari toptancılar
Özellikli ürün toptancıları

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişiminin amaçlarından biri değildir?


Ürün ve marka farkındalığını  sağlamak 
Karlılığı arttırmak 
Kurum ve ürün imajını geliştirmek 
Tüketici sadakati yaratmak  
Satışları arttırmak ve desteklemek 

13.Soru

Toplumun her kesimine açık, genel tanıtım ve satış tutundurma açısından önemli olan fuar türü aşağıdakilerden hangisidir?


Entegre fuarlar
Solo fuarlar
Ulusal fuarlar
Bölgesel fuarlar
Tüketici fuarları

14.Soru

Tüketiciye mesajı iletmek üzere telefonun kullanıldığı doğrudan pazarlama uygulamasına verilen isim aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yer almaktadır?


Kesinlik

Esneklik

Veri tabanları

Doğrudan tepki uygulamaları

Etkinliğin ölçümü


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama İletişimi planlama süreci içerisinde yer almaz?


Amaçlar

 Uygulama

 Planlama

 Kontrol

 Taktikler


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ambalajın görevlerinden biri değildir?


Raf ömrünü uzatması

Ürünleri temiz ve iyi koşullarda saklamak

Taşıma kolaylığı ve koruma sağlaması

Belirli miktarda ürün içermek

Ürünlerin kalitesini artırır.


17.Soru

Perakendecilik, belki de en eski pazarlama kurumudur. Perakendecilik, ürünlerin son tüketicilere satılması ile ilgili faaliyetleri yürütmektir. Hemen hemen her tüketim ürünü perakendeciler vasıtası ile tüketicilere ulaşır. Perakendecilik, satılan ürün türüne, coğrafik dağılıma, örgütlenme biçimine, mülkiyet durumuna, işletme büyüklüğüne, bütünleşme derecesine ve faaliyet yöntemlerine göre sınıflanırılabilmektedir. Bu kapsamda işletme büyüklüğüne göre büyük paekendeciler için yapılan bir sınıflandırma için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Bağımsız mağazalar
Gönüllü zincirler
Tüketici kooperaifleri
Üretici mağazaları
Departmanlı mağazalar

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın pazarlama iletişimi açısından önemini açıklayan nedenlerden biri değildir?


İnternet artık tüketicilerin sık kullandığı iletişim biçimidir
Tüketiciler televizyon, radyo ve gazete gibi geleneksel araçlar yerine bilgiye kolay ve istedikleri zaman ulaşmayı tercih etmektedirler
İşletmeler için diğer pazarlama iletişim biçimleri önemini yitirmektedir
Tüketiciler satın alma kararlarında sosyal medyadan giderek daha fazla yararlanmaktadırlar
Tüketiciler ürün ya da hizmetlerle ilgili kendi sosyal medya ortamlarını oluşturmaktadırlar

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir ürün veya hizmetin satışını ya da satın alınmasını özendiren kısa dönemli teşviklerdir?


Reklam
Kişisel satış
Satış tutundurma
Halkla ilişkiler
Doprudan pazarlama

20.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi pazarlama İletişimi ögelerinin güçlü yönleri arasında yer alır?


Kişisel olmaması ve ikna edici olmayabilmesi

Tek yönlü iletişime dayanması

Geniş kitlelere ulaşabilme

Yüksek maliyet 

İyi geribildirim alma zorluğu