Pazarlama İletişimi Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Satış temsilcisinin müşteriyle ilk ilişki kurduğu, ilk karşılaştığı aşama aşağıdakilerden hangisidir?


Müşteri arama ve hazırlama

Satış sunuşu

Etki-tepki süreci

İhtiyaç tatmini

Problem çözümü


2.Soru

Pazarlama iletişimi sürecinde yapılan durum analizinde sıklıkla SWOT analizi kullanılmaktadır. Anlamını güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditlerin İngilizce yazımdaki baş harflerinden alan bu analiz türü, işletmenin iç ve dış çevresinideğerlendiren bir analiz tekniğidir. Buna göre;Toyota şirketinin Prius marka hibrid otomobili için İngiltere pazarına girerken yaptığı pazarlama iletişimi planında yer alan SWOT analizinde; "Toyota'nın Dünyanın üçüncü, Japonya'nın da en büyük otomobil üreticisi olması" özelliği, analizin hangi aşamasına işaret etmektedir?


Güçlü yönler
Zayıf yönler
Fırsatlar
Tehditler
Hiçbiri

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kişisel Satışın pazarlama iletişimi içerisinde güçlü olduğu yönler arasında yer almaktadır?


Satış temsilcileri şirketi farklı biçimde temsil edebilir olması
Maliyetin yüksek olması
Kişisel satış çabaları da tüketicileri rahatsız edebilmesi
İşletmenin satış gücününün zor yönetilmesi
Müşterilerle uzun dönemli ilişkileri sürdürebilir olması

4.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi "bireylerin sosyal medyayı kullanma nedenleri" arasında yer almaz?


İletişim
İşbirliği
Eğitim
Sponsorluk
Eğlence

5.Soru

Aşağıdakilerden  hangisi veya hangileri  Pazarlama iletişimi planlama  süreci adımlarındandır? 1. Durum Analizi 2.Uygulama 3. Strateji 4. Amaçlar


1,2,3
1.3
2,3,4
1,2,3
1,2,3,4

6.Soru

I. Bir mesajı kuvvetlendirme
II. Bir mesajı hedefleme
III. Bir mesajı yönlendirme
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri işletmenin amaçlarına bağlı olarak, sponsorluğun sahip olduğu temel iletişim işlevleri arasında yer alır?


I ve II

II ve III

I ve III

II

Hepsi


7.Soru

I. Küsuratlı fiyatlandırma
II. Prestij fiyatlandırma
III. Miktar indirimi yoluyla fiyatlandırma
IV. Değişken fiyatla fiyatlandırma
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri psikolojik fiyatlandırma taktikleri arasında yer alır?


I, II ve III

I, III ve IV

I ve IV

I ve II

Yalnız I


8.Soru

Genellikle sadece belirli bir coğrafi bölge için düzenlenen ve bu bölgeden ziyaretçi çeken fuarların adı aşağıdakilerden hangisidir?


Uluslararası Sergi

Bölgesel Sergi

Çok Katılımlı Sergi

Entegre Fuar

Tüketici Fuarları


9.Soru

I. Yüz yüze iletişime dayalı olduğu için müşteriyi ikna etme düzeyinin yüksek olması
II. Müşterilere yöneltilen mesajların satış elemanları arasında farklılaşabilmesi
III. Müşterinin yani alıcının satışçıyı dinlemek ve satışçının teklifine yanıt vermek için zaman ayırması
Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri kişisel satışın pazarlama iletişimdeki zayıf yönlerindendir?


Yalnız I

II ve III

Hepsi

Yalnız II

Yalnız III


10.Soru

Pazarlama iletişimi çabaları çeşitli iletişim görevleri açısından ele alınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu görevler arasında yer almaz?


İmaj oluşturma

Tutumları pekiştirme

Bilgilendirme

Hedef kitleyi haberdar etmeyerek merak uyandırma

Olumlu tutum oluşturma


11.Soru

Kurumsal sosyal girişimlerden hangisi ticari kuruluş, kar amaçsız kuruluş ve müşterinin bir araya gelmesiyle işlerlik kazanan ve ticari kuruluş ile kar amaçsız kuruluş arasında taktiksel ya da stratejik bir ortaklıktır?


Sponsorluk

Sosyal kampanyalar

Doğrudan satış

Amaca yönelik pazarlama

Sosyal medya uygulamaları


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tüketici ürünlerinden biridir?


Beğenmeli ürünler

Hammaddeler

İşlenmiş maddeler

Endüstriyel hizmetler

Yardımcı araçlar


13.Soru

Perakendecilerin belirli bir satın alma eyleminden sonra tüketicilere verdiği ikramiyeye ne ad verilir?


Kupon

Hediye Pulları

Çek

Alışveriş Kartı

Yarışma


14.Soru

Üründen elde edilen “çekirdek yarar” aşağıdakilerden hangisini tanımlar?


Tüketicinin üründen elde ettiği temel yarar

Tüketicinin üründen elde ettiği haz

Satın alma opsiyonu

Satın alınan ürünün kalitesi

Ürünün fiyat ve kalitesindeki doğru oran


15.Soru

Küçük perakendecilere en düşük maliyetle hizmet veren ve çok çeşitli ürünleri satan toptancılara ne ad verilir?


Öde ve taşı toptancıları 
Özellikli ürün toptancıları
Tüccar toptancılar
Tam hizmet toptancılar
Genel ticari toptancılar

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın faydalarından biridir?


Satış tutundurmanın uzun dönemde etkinliklerini kaybetmesi

Satış tutundurma sadece %10-20 düzeylerinde satış artışı getirmektedir.

Satış tutundurma faaliyetlerinin tek başına kullanılmaması

Müşterinin plansız satın almalarına olanak sağlaması

Tüketicilerin ürün hakkında olumsuz düşüncelere sahip olmalarına yol açabilmesi


17.Soru

İnsanların pazarlamaya konu olan ürüne ilişkin tutumlarını, satın alma davranışları yönlendirir. Bu nedenle iletişim etkisi tutumlar özelinde var olan tutumu değiştirmek, pekiştirmek, olumsuz tutumları olumluya çevirmeye neden olur. Bu bağlamda reklam neyi etkiler?


Tüketiciye baskı yapar.
Gerçek dışı tutum oluşmasına neden olur.
Markanın kendini pekiştirmesini etkiler.
İkna edici reklam ile markanın rakiplerine karşı avantaj sağlamasına neden olur.
Gerçek dışı bilgileri ile duyguları etkiler.

18.Soru

“Satışçıların sadece kendi şirketlerinin işini bilmeleri yeterli değildir. Kişisel satış görevlileri müşterilerinin sektörünü, işlerini de bilmek zorundadır. Müşterileriyle onlara rekabetçi üstünlük ve karlılık sağlayacak ortaklıklar geliştirmelidirler”. Bu açıklama günümüz satışçılarının hangi görev veya rollerini açıklar?


Müşteri Ortağı

Pazar Analizi ve Ortaklık

Müşteri Hizmeti Sağlama

Fırsat Yakalayıcı

Bilgi Toplayıcı


19.Soru

Amacı ürün markası tekrar ederek  markanın farkına varılması, benimsenmesi ve marka bağlılığı yaratılması olan reklam türü aşağıdakilerden hangisidir?


Siyasal reklam

Tüketici tarafından oluşturulan reklam

Endüstriyel reklam

Kurumsal reklam

Seçici talep reklamı


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın gelişme nedenlerinden biri değildir?


Ölçmenin kolay olması

Yöneticilerin uzun dönemli yaklaşımlara sahip olmaları

Reklamın etkisinin algılanmasındaki güçlükler

Farklılaştırmanın eskisi kadar kolay olmaması

Marka bağlılığının düşmesi ve tüketicilerin fiyat odaklı davranışlarının artması