Pazarlama İletişimi Final 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medya pazarlama iletişiminin önemli olmasının sebepleri arasında yer almaz?


İnternetin tüketicilerin en sık başvurdukları kitlesel iletişim kanalı olması

Tüketicilerin daha kolay şekilde ve istedikleri anda bilgiye ulaşmayı istemeleri

Tüketici blogları ya da forumları karar verme aşamalarından herhangi birisinde tüketicilere gerek duydukları bilgileri sunması

Geleneksel mecralardaki etki kapasitesinin sanal ortamin etkisinden daha da büyük olmasi

İnternetin güvenilir bulunması


2.Soru

Özellikle hedef kitleler ile birebir ilişki kurmayı kolaylaştıran ve müşterilere ulaşmayı kişisel özelliklerine ve beklentilerine göre farklılaştırarak kolaylaştıran bilgi iletişim teknolojilerinin pazarlamaya entegre olması, aşağıdakilerden hangisine neden olur?


Daha çok reklam yapılmasına

Sponsorluk faaliyetlerinin artmasına

Doğrudan pazarlamanın daha etkin hale gelmesine

AIDA modelinin etkinliğinin artmasına

İlişkisel bazlı pazarla­ma uygulamalarının öneminin artmasına


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurmanın sınırlılıklarından biridir?


Aracılar ve tüketiciler arasında bir şeyler kazanma duygusunu geliştirir.

Diğer pazarlama iletişimi uygulamalarına ek olarak uygulanabilir.

Ürünün tasarımında çekicilik sağlayarak satın almayı özendirir.

Satış tutundurma sadece %10-20 düzeylerinde satış artışı getirir.

Fiyat dışı rekabetin egemen olduğu pazarlarda pay almaya olanak sağlar.


4.Soru

Logo, marka adı ya da firma adı ürün faydası açık bir biçimde ifade edilmeyecek şekilde gösterilen marka yerleştirme stratejisine ne ad verilmektedir?


Bütünleştirilmiş açık yerleştirme

Bütünleştirilmemiş açık yerleştirme

Bütünleştirilmiş kapalı yerleştirme

Örtülü yerleştirme

Seçici yerleştirme


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurma kavramı içerisinde yer almaz?


Reklam, kişisel satış, halkla ilişkiler ve tanıtım dışında kalan çabalar

Tüketicilere özel bir şeylerin teklif edilmesi ve sunulması konusunda çabalar

Tüketicilerin teşvik edilmesine yönelik çabalar

Müşterilere ve aracılara ek faydalar sunma yönünde çabalar

Doğru fiyatlama kararlarına yönelik çabalar


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Satış  Gücüne Yönelik Satış  Tutundurma Araçlarından değildir?


Satış  Yarışmaları ve Toplantılar
Hediye Pullar
Kataloglar ve Broşürler
Satış  El Kitapları 
Şirket Amblemli Hediyeler

7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ticari bir işletmenin sosyal kampanyasına bir örnektir?


TEMA Vakfına bağış yapmak
Çeşitli etkinliklerle ürünlerinin ne kadar çevreci olduğunu ispatlamak
İşyeri katı atıklarının doğru bir şekilde geri dönüşüme atılması
İşyerinin çevresinin ağaçlandırılması
Süt tesisinsin çiftçileri iyi tarım uygulaması hakkında eğitmesi

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama iletişiminde bütçe belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden biri değildir?


Satışların yüzdesi yöntemi

Minimum bütçeleme yöntemi

Rakiplere göre bütçeleme yöntemi

Yatırımın kârlılığı yöntemi

Amaç ve görev yöntemi


9.Soru

I. Fiyat
II. Performans
III. Verim
IV. Dağıtım
Yukarıdaki seçeneklerden hangisi veya hangileri pazarlama değişkenleri arasında yer alır?


I ve II

II ve III

I, II ve IV

II ve IV

I ve IV


10.Soru

Tüketicilerin satın alım sırasında kalite, fiyat, stil açısından karşılaştırmalar yaptıkları ve daha az sıklıkla satın aldıkları ürünler beğenmeli ürünlerdir. Aşağıdakilerden hangisi bu tanıma uygun bir gruptur?


Pamuk - odun - petrol
makarna - kurşun kalem - su
Buzdolabı - diz üstü bilgisayar- yemek masası
Mezar taşı - metal dedektörü - hayat sigortası
Ferrari - kotra

11.Soru

Nihai tüketicilerin belirlenmesinde psikolojik fiyatlandırma taktikleri en çok uygulanan yöntemdir. Tüketicilere iletilen en önemli mesaj fiyat hakkındaki bilgiler ise, satın alma kararını etkileyen en önemli etken nedir?


Küsuratlı fiyatlandırma taktiği.
Fiyat değişkenliği.
Sabit fiyat uygulama.
Prestijli fiyat uygulama.
Miktar indirimi.

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi alıcı ve satıcı tarafından ürüne atanan bir değeri açıklar?


Yeni ürünlerin pazara sunulduğu evre

Ürünlerin son kullanım tarihi

Ürünlerin tüketilmesi süreci

Büyüme evresi

Fiyat


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlamanın amaçları arasında yer almaz?


Ürünü denemeyi teşvik etmek
Marka değiştirmeyi teşvik etmek
Mevcut müşterileri mutlu etmek
Satış yapmak
Marka kullanımını arttırmak

14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin doğrudan pazarlamayı kullanma nedenlerinden biri değildir?


Pazarlama iletişimi araçlarının tek başına yetersiz kalması
Tüketicilerin isteklerinde ortaya ç›kan hzlı ve karmaşık değişime karşılık verebilmek
Kullandıkları iletişim araçlarında rakiplerinden farklılaşabilmek
Kitlesel medya araçlarının sunduğu fırsatları kullanmak
Doğrudan pazarlamanın daha çok sayıda ürün satabilme özelliğini kullanmak

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tüketim ürünlerinin satın alım özelliklerinden biri değildir?


Tüketim ürünleri talebi doğrudandır.

Tüketim ürünleri talebi fiyat ve gelire göre esnektir.

Tüketim ürünlerinin alımı genellikle duygusaldır.

Tüketim ürünlerinin satışı endüstriyel ürünlere göre daha kolaydır.

Tüketim ürünleri göreceli olarak küçük miktarlarda alınırlar.


16.Soru

Aşğıdakilerden hangisi doğrudan pazarlamanın zayıf yönleri arasına yer alır?


Kişiselleştirme
Maliyet
Etinlik ölçümü
İmaj sorunu
Uzun dönemli ilişki

17.Soru

Satış tutundurma faaliyetleri ile ilgili olarak bir takım sınırlılıklar da söz konusudur. Bu sınırlılıklar neyi ortaya koymaktadır?


Stratejinin yeterli olduğunu
Sürekli bir etki ortaya koyduğunu
Sürekliliği olmayan bir etkisi olduğunu
Satışların bundan sonrada yüksek trend izleyeceğini
Satış tutturmanın aynen devam edeceğini

18.Soru

Tüketicilerin zihninde firma ya da marka ile hedef kitlenin oldukça önem verdiği özel olay ya da organizasyon arasında bir bağlantı yaratmayı he­defleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Sponsorluk

Reklam

Doğrudan pazarlama

Sergi ve Fuarlar

Satış Tutundurma


19.Soru

Gıda sektöründe faaliyet gösteren bir işletme pazarlama iletişimi unsurlarından biri olan halkla ilişkiler ile satış tutundurmayı bütünleşik bir şekilde kullanarak tüketicilerin yeni bir ürüne yönelik ilgisini çekmeyi ve ürüne yönelik satın alma eylemini gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Belirtilen amaç doğrultusunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi her iki pazarlama iletişimi unsurunu da kapsamaktadır?


Ürüne yönelik reklamlarda fiyat indirimini vurgulamak
Perakende satışlarda örnek ürün dağıtmak
Tüketicilere indirim kartları göndermek
Etkinlik düzenleyip örnek ürün dağıtmak
Ürün ile ilgili bir haberin medyada yer almasını sağlamak

20.Soru

Rex F. Harlow'a göre Halkla İlişkiler Organizasyon ve ilgili çevreleri arasında karşılıklı iletişim, anlayış, kabul ve iş birliği sağlayıp yardım eden, kendine özgü bir yönetim fonksiyonudur. Sorunların ya da konuların yönetimini gerektirir, yönetimin kamuoyuna duyarlı olması ve kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlar. Amerikan Halkla İlişkiler topluluğuna göre ise; Halkla İlişkiler itibardır. Ne yaptığın, ne söylediğin, senin hakkında başkalarının ne söylediğinin sonucudur. Halkla İlişkiler; fikir ve davranışları etkileme, anlayış ve destek kazanma amacıyla, itibar ile ilgilenen bir disiplindir. Organizasyon ve ilgili çevreler hakkında karşılıklı anlayış ve iyi niyet oluşturan ve sürdüren, planlı, sürekli bir çabadır. Harlow ile Amerikan Halkla İlişkiler Topluluğunun Halkla İlişkileri tanımlarken farklılaştığı nokta aşağıdakilerden hangisidir?


Karşılıklı anlayış gerektirir.
Sorunların ve konuların yönetimini gerektirir.
Fikir ve davranışları etkiler.
Planlı ve sürekli bir çabadır.
Karşılıklı iletişim gerektirir.