Psikoloji Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Araştırmacının kendi düşünce ve duygularını araştırma sürecine dahil etmemesi psikolojinin bilim olma özelliklerinden hangisidir?


Nesnellik

Ampirik

Sınanabilir olmak

Genellenebilirlik

Sistematiklik


2.Soru

I. İşlemsel bellek

II. Mekansal kopyalama

III. Bildirimsel bellek

IV. Epizodik tampon

V. Fonolojik döngü

Yukarıdakilerden hangileri çalışma belleğinin bileşenleridir?


I ve II

I, II ve III

II, III ve IV

II, IV, V

II, III, IV ve V


3.Soru

Yalan söyleme davranışı, psikolojik yaklaşımlarla incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi doğru bir açıklama değildir?


Biyolojik yaklaşım beyin ve sinir sisteminin yalan söyleme davranışına etkisini inceler.
Davranışsal yaklaşım çevreden gelen ödül ve cezalandırmaların yalan söyleme davranışını arttırıp arttırmadığını sorgular.
Psikodinamik yaklaşım yalan söyleme davranışının çeşitli kültürlerde nasıl değiştiğini sorgular.
Sosyokültürel yaklaşım bir kültürün yalan söyleme davranışı üzerindeki etkisini inceler.
Eklektisizm yalan söyleme davranışını açıklarken hem ailede öğrenilmiş davranışlara, hem de kişinin yetiştiği kültürdeki cinsiyet rollerine eğilerek, davranışsal ve sosyokültürel yaklaşımları bir arada kullanabilir.

4.Soru

Dengesiz beslenmenin obezite olma durumunu artırdığı bir araştırmada aşağıdakilerden hangisinden söz edilebilir?


Negatif korelasyon vardır
Korelasyon 0 değerini alır.
Pozitif korelasyon vardır
Kuvvetli bir ilişki vardır
Zayıf bir ilişki vardır

5.Soru

Görsel mekânsal kopyalama, epizodik tampon ve fonolojik döngü bileşenlerinden oluşan bellek tipi aşağıdakilerden hangisidir?


Kısa süreli Bellek

Uzun Süreli Bellek

Çalışma Belleği

Örtük Bellek

Anlamsal Bellek


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi evrimsel yaklaşımla ilgili doğru bir ifadedir?


İnsanların bilinçdışı psikolojik çatışmalarını inceler.

Davranışları doğal seleksiyonun bir sonucu olarak ele alır.

Yardım etme gibi olumlu davranışlar sırasındaki fiziksel değişimleri inceler.

İnsan kendini geliştirmek ve potansiyeline erişmek amacıyla hareket eder.

İnsanı bir topluluğun/kültürün içindeki sosyal varlık olarak ele alır.


7.Soru

I. Sigmund FreudII. Max WertheimerIII. Kurt KoffkaIV. William JamesV. B. F. SkinnerYukarıdaki bilim insanlarından hangisi/hangileri işlevselcilik akımının ortaya çıkışında rol oynamışlardır.


Yalnızca IV
I ve II
III ve III
Yalnızca V
I ve V

8.Soru

Sinir sistemi hücrelerine yardımcı hücreler olarak bilinen hücreler aşağıdakilerden hangisidir? 


Nörotranmitter
Sinaps
Nöroglia
Akson
Nöron

9.Soru

İki değişken arasında gerçekten bir neden-sonuç ilişkisi var mı görmek
istiyorsak aşağıdakilerden hangisini yapmamız daha uygundur?


İki değişkene ilişkin olarak çevremizde olan biteni gözlemlemek

İki değişken arasındaki korelasyonun büyüklüğüne bakmak

İki değişken arasındaki korelasyonun yönüne bakmak 

İki değişkenin hesaba katıldığı bir deney tasarlamak

İki değişkene benzer değişkenlerin kullanıldığı daha önceki araştırmalardan sonuç çıkarmak. 


10.Soru

Merkezî sinir sistemine omurilik ya da beyin sapı düzeyinde giriş yapmayan ve çevresel sinir sistemi içinde yer almayan duyular aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Görme
  2. İşitme
  3. Dokunma
  4. Tat alma
  5. Koku alma


I ve II

I ve III

III ve IV

II ve V

I ve V


11.Soru

Sinir sisteminin ana bölümlerinden biri olan merkezi sinir sistemini neler oluşturur?


a)motor nöronlar- duysal nöronlar
Beyin ve omurilik
Sempatik sinir sistemi-parasempatik sinir sistemi
kafa sinirleri-omurilik
spinal sinir- omurilik

12.Soru

aşağıdakilerden hangisi tek kutuplu sinir hücresidir?


multipolar

unipolar

bipolar

sahte unipolar

aksonsuz 


13.Soru

Öğrenmenin prensiplerini açığa çıkartan sindirimle ilgili araştırması sayesinde Nobel Ödülü’nü kazanan ilk psikologlardan olan bilim adamı kimdir?


Jean Piaget
İvan Pavlov
William James
Plato
Abraham Maslow

14.Soru

Öğrencilerin üniversiteye geçiş sürecinde uygulanan bir sınavdan aldıkları puanlarına göre mezuniyet ortalamalarını önceden belirlemeye yönelik olarak gerçekleştirilen çalışma bilimsel çalışmaların hangi amacı ile doğrudan ilişkilidir?


Betimleme

Açıklama

Değiştirme

İyileştirme

Yordama


15.Soru

Dikkat eksikliği olan bir kişiye doktorun önereceği ilacın özelliği ne olabilir?


Asetilkolin etkinliğini azaltma
Asetilkolin etkinliğini artırma
Norepinefrin etkinliğini artırma
Glutamat etkinliğini artırma
Glutamat etkinliğini azaltma

16.Soru

Akson boyunca sinir iletiminin hızını belirleyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?

  1. Miyelin Kılıfı
  2. Akson çapı
  3. Ranvier boğumları
  4. Dendritte dallanma sayısı
  5. Uç düğme sayısı


I, III ve IV

I, II ve III

I, III ve V

II, IV ve V

III, IV ve V


17.Soru

İnsan beyni aşağıdaki kanalların hangisinden gelen uyarıcılara daha çok işleme kapasitesi ayırmaktadır?


Koklama

İşitme

Tat alma

Görme

Dokunma


18.Soru

Daha önceden adı duyulmayan bir ürün eğer ki fiyat olarak diğerlerinden daha yüksekse, elde o ürüne dair başka herhangi bir veri yoksa onun kaliteli olduğu yargısına varılır. Kalitesine yönelik yapılan bu çıkarımdan dolayı tüketici olarak adı hiç duyulmamış olmasına rağmen o ürünü satın alma davranışı gösterilmektedir. Bu durum karar vermeye ilişkin hangi kavramla açıklanmaktadır.


Algoritma
Çözümleri test ederek kanıt sağlamak
Zihinsel set kurmak
Höristik
Akıl yürütme

19.Soru

Alzheimer hastalığında hangi hormonun azaldığı görülmektedir?


Asetilkolin

Dopamin

Serotonin

Glutamat

Norepinefrin


20.Soru

Bilimi sözdebilimden ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?


İnceleme konusu

İncelenen grup

İncelenen kişi

İnceleme yapılan ortam

Kullanılan yöntemler