Psikoloji Ara 30. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Bir korelasyon ilişkisinin pozitif değer alması ne anlama gelmektedir?


Değişkenlerden biri artarken diğeri azalır
Değişkenlerden biri artarken diğeri de artar
Değişkenlerden ikisi de azalır
İki değişken arasında doğrusal bir ilişki yoktur
İki değişken arasındaki korelasyon katsayısı sıfırdır

2.Soru

Psikoloji "davranışları ve zihinsel süreçleri inceleyen bir bilim dalı" olarak tanımlanabilmektedir. Bu tanım çerçevesinde psikoloji bilimine ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez?

I. Bir davranışın nedenlerine ilişkin tek bir açıklama olmayabilir

II. Bir davranışın birden fazla açıklaması aynı anda doğru olabilir

III. Davranış, ancak gözlemlenebilen ve ölçülebilen işlem veya olguları kapsar

IV. Davranış, sistematik ve ampirik verilere dayalı bilimsel yöntemler ile anlaşılır

V. Davranışı anlamak için rasgele değil nesnel, doğrulanabilir ve genellenebilir yanıtlar gerekir


I

II

III

IV

V


3.Soru

Bir ülkede yaklaşan genel seçimlerden önce tüm seçmenleri temsil eden bir örneklem üzerinde politik tercihleri saptamak amacıyla yapılmış bir araştırma aşağıdaki sorulardan hangisine yanıt veremez?


En çok tercih edilen siyasi partinin neden tercih edildiği

Hangi ilde hangi siyasi partinin daha fazla tercih edildiği

Kadınlar ve erkekler arasında siyasi parti tercihleri açısından farklılık olup olmadığı

Kent ve kırsal kesim arasında siyasi parti tercihleri açısından bir farklılık olup olmadığı

Düşük ve yüksek gelirli seçmenler arasında siyasi parti tercihi açısından farklılık olup olmadığı


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi beyin sapının temel işlevlerinden biri değildir?


Solunum ve dolaşım fonksiyonlarının kontrolü
Duygu, durum, iştah kontrolü
Göz hareketlerinin kontrolü
Görsel ya da işitsel reflekslerin bütünleştirilmesi
Ağrı kontrolü

5.Soru

Uyku ile öğrenme arasındaki ilişkiyi bireylerin uyku sırasındaki beyin aktivitelerini görüntüleme cihazları ile inceleyerek evrelerin özelliklerinin öğrenme üzerindeki etkilerini belirlemeye yönelik olarak yürütülen nöropsikolojik çalışmalar bilimsel yöntemin hangi özelliğini ön planda tutmaktadır?


Genellenebilirlik

Tekrarlanabilirlik

Ampriklik

Geçicilik

Yanlışlanabilirlik


6.Soru

Solunum ve dolaşım fonksiyonlarının kontrolü ve yutma, öksürme, çiğneme, esneme, hapşırma, kusma, göz kırpma gibi- istemli ya da refleks hareketlerin- koordinasyonundan sorumlu olan beyin bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?


Hipotalamus

Cortex

Beyin sapı

Serebellum

Omurilik


7.Soru

İnsan davranışlarının açıklamalarını beyin, sinir sistemi ve biyolojik faktörlerde aramamız gerektiğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Biyolojik yaklaşım
Nörobilimsel yaklaşım
Bilişsel yaklaşım
Davranışsal yaklaşım
Evrimsel yaklaşım

8.Soru

Amerika'da yapılan bir araştırma sonuçlarının Türkiye için doğru kabul edilememesi aşağıdaki kavramlardan hangisinin olamayacağı anlamına gelir?


İç geçerlilik

Kavramsal geçelilik

Dış geçerlilik

Korelasyon

Kirlenmiş işlemsel tanım


9.Soru

Toplumun sorunlarını belirleyen, bu sorunlar hakkında araştırmalar yapan ve sosyal politikalar hakkında kanun yapıcılara destek veren psikologlar hangi kurumlarda çalışırlar?


Sivil toplum örgütleri

İşyerleri ve devlet kurumları

Üniversiteler

Okullar

Hastaneler ve klinikler


10.Soru

Sinir hücresi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru değildir?


Sinir sisteminde haberleşmeyi sağlayan temel hücresel bileşen, sinir hücresidir

Sadece beyinde 100 milyardan fazla sinir hücresi olduğu düşünülmektedir

Sinir hücrelerini diğer hücrelerden ayıran en önemli özellik elektrokimyasal sinyal iletimini gerçekleştirebilmesidir

Sinir hücrelerinde dendrit adı verilen hücre gövdesi bulunur.

Sinir hücreleri diğer hücrelerden farklı olarak akson olarak adlandırılan uzantıya sahiptir


11.Soru

Bir deneyimin bütününün, onun parçalarının toplamıyla aynı olmadığını, bilinci anlamanın yolunun, parçaları değil, tüm deneyimi bir bütün olarak çalışmaktan geçtiğini savunan düşünce akımı hangisidir?


İşlevselci psikoloji

Psikanaliz

Davranışçı psikoloji

Modern psikoloji

Gestalt psikoloji


12.Soru

Bir araştırmacı yaptığı iki ayrı çalışmada,

  1. Sigara içmenin uyku süresi üzerindeki etkisini
  2. Çocuklukta yaşanan olumsuz yaşantıların sigara içme üzerindeki etkisini inceliyor.

Bu çalışmalarda “sigara içme” sırasıyla nedir?


Bağımsız değişken -  bağımsız değişken

Bağımsız değişken -  bağımlı değişken

Bağımlı değişken -  bağımsız değişken

Bağımlı değişken  -  bağımlı değişken

Bağımsız değiken - karıştırıcı değişken


13.Soru

Nörobilim ve davranışçılık, insan davranışını açıklamaya yönelik aşağıdakilerden hangisi açısından birbiriyle karşıt savlar öne sürmektedirler?


Çevre / kalıtım

Bilinç / bilinçdışı

Nesnellik / öznellik

İşlev / yapı

İhtiyaçlar / toplumsal kurallar


14.Soru

I. Deneysel çalışmalarda deneysel olarak etkisini incelediğimiz değişken, bağımlı değişkendir

II. Deneyde bağımlı değişken üzerinde etkisini incelediğimiz değişken, nedensellik ilişkisinde sonuçtur

III. Deneyde bağımlı değişkenin bağımsız değişkeni etkilemesi, bir sebep-sonuç ilişkisini ortaya koyar

IV. Deneysel çalışmada deneysel gruba uygulanacak farklı bir işlem, deneysel manipulasyondur

V. Deneysel çalışmada deney ve kontrol grubunu denkleştirmek için korelasyon hesaplanmalıdır

VI. Deneysel çalışmada deneyden çıkarılacak nedensellik ilişkisine duyulan güven, dış geçerliktir 

VII. Deneysel çalışmalarda öncelikle yüksek bir iç geçerliliğe sahip olmak önkoşul olmalıdır

VIII. Deneysel çalışmalarda nedensellik ilişkisinde sonuç değişken, plasebo olarak adlandırılır

Yukarıda verilen ifadelerden hangisi/hangileri deneysel yönteme ilişkin doğru ifadedir?


IV ve VII

I ve II

III

V ve VI

VIII


15.Soru

Bağımlı ve bağımsız değişkenler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 


Araştırmacı bağımsız değişkeni manipüle eder, bağımlı değişkeni sabit tutar.
Araştırmacı bağımsız değişkenin değerini ölçer, bağımlı değişkeni manipüle eder. 
Araştırmacı bağımsız değişkeni sabit tutar, bağımlı değişkeni manipüle eder. 
Araştırmacı bağımsız değişkeni sabit tutar, bağımlı değişkenin değerini ölçer.
Araştırmacı bağımsız değişkeni manipüle eder, bağımlı değişkenin değerini ölçer. 

16.Soru

Aynı anda ilgilenilen kavramın dışında kavramları da ölçen bir işlemsel tanım kavramsal geçerliliğe gölge düşüren ne tür bir problemdir?


Kirlenmiş işlemsel tanım

Duyarsız işlemsel tanım

İçsel güvenirliliği olmayan tanım

Gözlemciler arası güvenirliliği olmayan tanım

Test-yeniden test güvenirliliği olmayan tanım


17.Soru

  1. Beyindeki temel uyarıcı nörotransmiterdi.
  2. Öğrenme ve hafızanın oluşması için gerekli bir nörotransmiterdir.
  3. Aşırı salgılanması nöronlar açısından toksik etki gösterir ve hücre ölümüne yol açabilir.

Yukarıda özellikleri verilen nörotransmiter aşağıdakilerden hangisidir?


Glutamat

GABA

Asetilkolin

Serotonin

Dopamin


18.Soru

İskelet kaslarına sinyal taşıyan sinirlere ne denmektedir?


Sempatik sinirler

Otonom sinirler

Somatik motor sinirler

Parasempatik sinirler

Visseral sinirler


19.Soru

Bireylerin tutumlarının nasıl değiştirilebileceğini araştırmak isteyene bir psikoloğun aşağıdaki alanlardan hangisinde çalışması daha beklendiktir?


Okullar 

İşyerleri 

Ruh sağlığı merkezleri 

Üniversiteler 

Sivil Toplum Örgütleri 


20.Soru

Bir kişilik testini bireye üç ay aralıklarla yeniden uyguladığımızda benzer sonuçlar vermesi aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?


Duyarsız işlem

Gözlemciler arası güvenilirlik

Test yeniden test güvenilirliği

İçsel güvenilirlik

Kirlenmiş işlemsel tanımlar