Psikoloji Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Saati on dakika ileri gösteren bir duvar saatimiz varsa burada güvenilirlikteki geçerli olan asıl ölçüt nedir?


Kavramı doğru olarak ölçmesi 

hatalı bile olsa günün aynı saatinde aynı ölçümü vermesi

gözlemciler arasında paralellik olması 

tekrar test edilerek aynı saatte hep 10 dakika ileri olması 

yüksek içsel güvenilirliğe sahip olması 


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilim ve sözdebilim ile olarak doğrudur?


Bir bilimsel metnin, içeriğinde bilimsel terimler olmakla birlikte anlaşılır olma özelliği taşıması gerekir.

Frenoloji, bilimsel araştırmalarla desteklenmediği hâlde bilim kılıfı altında sunulan iddiaları içermiştir.

Bir bilginin bilimsel olması test edilip doğruluğu sınanmasına gerek olunmayacak önermeler içermesini getirir.

Kimi zaman bilimsel iddialar bilimsel süreçten kopuk olabilmektedir.

Bir iddianın çürütülemeyecek olması o iddianın doğruluğunu diğer bir deyişle bilimsel olduğunu gösterir.


3.Soru

"......................kuramı gözdeki alıcı hücrelerinin sinyalleri ikili mekanizmalar ve karşıt süreçler şeklinde kodladıklarını önermektedir." Boşluğa hangisi gelmelidir?


Karşıt renk süreçleri

Üç renk kuramı

Binişim

Doğrusal perspektif

Atmosferik perspektif


4.Soru

"Bir deneyimin bütünü onun parçalarının toplamıyla aynı değildir. Bilinci anlamanın yolu, parçaları değil, tüm deneyimi bir bütün olarak çalışmaktan geçmektedir." şeklinde tanımı yapılan psikoloji akımının adı aşağıdakilerden hangisidir?


Gestalt Psikolojisi

Yapısalcılık

Psikanaliz

İşlevselcilik

Davranışçılık


5.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi sözdebilim kavramına ilişkin doğru bir ifadedir?


Sözdebilimin iddiaları, bilim ile benzer biçimde bilimsel ilke ve süreçler izler

Sözdebilim açıklamalarında bilimsel içerikli terimler kullanarak bilimsel bir hava oluşturur

Sözdebilimin önermeleri çoğu zaman açık, yalın ve her koşulda onaylanabilecek önermelerdir

Sözdebilim, bilimsel yöntemi kullanan çalışmalara dayandığı için bilimsel süreç ile iç içedir

Sözdebilim, bilimsel açıdan kar elde etmeye yönelik olmadığı için odağında insan faydası yer alır 


6.Soru

Dendrit adının türetildiği déndron kelimesi Yunanca'da ne anlamına gelmektedir?


Toprak

Yaprak

Çiçek

Tohum

Ağaç


7.Soru

Duyum ve algı süreçleri farklı işlemektedir. Aşağıdakilerden hangisi algısal süreçlerden birisidir?


Bilginin ilgili duyu organı tarafından sistem içine alınması
Bilginin fizyolojik merkezlere iletilmesi
Uyaranların dış dünyadan alınması
Uyaranların taşıdığı bilginin analiz edilmesi
Beynin dış dünyanın resmini çekmesi

8.Soru

Günümüzde günlük yaşamda herkesin maruz kaldığı sözdebilim aşağıdakilerden hangisidir?


Astroloji

Astronomi

Gastroloji

Psikoloji

Meteoroloji


9.Soru

Çevresel sinirlerin merkezî sinir sistemine giriş veya çıkış yaptığı ve refleks yanıtların oluşması için duysal ve motor sinyaller arasında bağlantıların kurulduğu bölgelere ne denir?


Beyincik ve omurilik

Omurilik ve omurilik soğanı

Omurilik ve ön-beyin

Beyincik ve beyin sapı

Omurilik ve beyin sapı


10.Soru

Kimi zaman korelasyondan nedensellik sonucu çıkaramayacağımız örnekler görmek mümkündür. Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir?


A değişkeni B’nin sebebidir.

B değişkeni A’nın sebebidir.

A ve B karşılıklı olarak birbirlerine negatif bir korelasyon yaratmaktadır.  

Hem A hem de B’ye sebep olan bir C değişkeni vardır.

A ve B karşılıklı olarak birbirlerine sebep olmaktadırlar.


11.Soru

Müzik dinlemenin ders çalışma süresi üzerindeki etksinin araştırıldığı bir deneyde bağımsız değişken hangisidir?


Müzik dinlemek

Derste yüksek not almak

Şarkı söylemek

Ders çalışma süresi

Konsantrasyon


12.Soru

Descartes'ın ortaya attığı beynin ve zihnin birbirinden farklı olduğunu ve arasındaki etkileşimi savunan düşünce aşağıdakilerden hangisidir?


Frenoloji
Yapısalcılık
Psikanaliz
İşlevselcilik
Dualizm

13.Soru

Reflekslerle ilişkilendirilen beyin alanı aşağıdakilerden hangisidir?


Limbik sistem
Beyincik
Beyin Sapı
Omurilik
Temporal lob

14.Soru

"Bilişsel psikoloji ile ilgili kavramların ele alınması çok eskiye dayanmakla birlikte 1967 yılında ............. tarafından yazılan “Bilişsel Psikoloji” başlıklı bir kitabın yayımlanmasıyla resmen başlamıştır." 


Wilhelm Wundt

Sigmund Freud

Ulric Neisser

Adorno

Karl Max


15.Soru

Kavramların başka kavramlarla ilişkisini belirleyen istatistik  işlemi var mıdır?


Frekans Analizi,

Parametrik Sapma,

Varyans Analizi,

Standart Sapma,

Korelasyon,


16.Soru

Beyindeki hormonal sistemleri açıklayan psikolojinin alt dalı hangisidir?


 Kişilik Psikolojisi

Bilişsel Psikoloji

Gelişimsel Psikoloji

Biyolojik psikoloji

Klinik Psikoloji


17.Soru

Konusu gün içerisinde egzersiz yapmanın o geceki uyku kalitesi ve uyku miktarı üzerindeki etkisi olan bir araştırmayla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

I. Bu araştırmadaki egzersiz değişkenini sonuç olarak düşünebiliriz. 

II. Bu araştırmadaki bağımlı değişken uyku kalitesi ve uyku miktarıdır. 

III. Bu araştırmadaki bağımsız değişken gün içerisinde egzersiz yapmaktır. 

IV. Bu araştırmadaki uyku kalitesini sebep olarak düşünebiliriz. 


II ve III

I ve III

I ve IV

II ve IV

III ve IV


18.Soru

Cebe konulan bir cüzdan aradan bir süre geçtikten sonra hissedilmemeye başlanabilir. Bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlanmaktadır?


Dikkat

Unutma

Kısa süreli bellek

Alt eşik

Duyusal uyum


19.Soru

"Direk veya dolaylı olarak ölçülebilen, gözlem ve deneyime dayalı olarak toplanan bilgidir."
Yukarıda yapılan tanım; bilimsel yöntemin hangi temel özelliğine vurgu yapmaktadır?


Nesneldir

Sistematiktir

Ampirik bilgi sağlar

Sınanabilir ve yanlışlanabilirdir

Genellenebilir ve geçicidir


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimin 4 temel amacından biri değildir?


Betimleme

Yordama

Açıklama

Değiştirme

Yöndeşme