Psikoloji Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yargılama, uygun davranışsal yanıtların seçimi, geleceğe yönelik planlanma ve işleyen bellek gibi işlevlerde özelleşen beyinin bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?


Pariyetal lob

Prefrontal korteks

Oksipital lob

Temporal lob

Somatik-duysal korteks


2.Soru

Modern psikoloji anlayışında bilgisayar teknolojileri sayesinde hangi psikoloji akımı ön plana çıkmıştır?


Davranışsal

İşlevsel

Bilişsel

Yapısal

Deneysel


3.Soru

Bireyin vucut hareketlerinin herbirinin ilişkili olduğu organları temsil eden ve adeta vucudun temsili bir haritası olan motor korteks bölümü aşağıdakilerden beyin loblarının hangisinde yer alır?


Frontal lob

Parietal lob

Oksipital lob

Serebellum

Temporal lob


4.Soru

"………..x1………… yaklaşım, beyin ve sinir sisteminin saldırganlığa etkisini incelerken ………..x2………… yaklaşım, çevreden gelen ödül ve cezalandırmaların saldırganlığı arttırıp arttırmadığını sorgular.

………..x3…………… yaklaşım, kültürün saldırganlık üzerindeki etkisini, veya saldırganlık davranışının çeşitli kültürlerde nasıl değiştiğini sorgular.

………..x4…………… yaklaşım, beyin görüntüleme yöntemleri veya hormon ölçümleri kullanırken, …………..x5…………… yaklaşıma göre bir araştırmada sadece görünen davranışlar veri olarak kullanılabilir."

Psikolojide aynı davranışa değişik bakış açıları ile çalışan yaklaşımlar vardır. Bu yaklaşımlar, sadece sorulan soruları değil, veri toplama yöntemlerini de etkiler. Yukarıda “saldırganlık” davranışını hangi yaklaşımın nasıl ele aldığına ilişkin verilen örnekte, cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun yaklaşım sıralaması hangisidir?


Sosyokültürel- biyolojik- sosyokültürel- biyolojik- davranışsal

Davranışsal- biyolojik- sosyokültürel- biyolojik- davranışsal

Biyolojik- davranışsal- sosyokültürel- davranışsal- sosyokültürel

Biyolojik- davranışsal- sosyokültürel- biyolojik- davranışsal

Sosyokültürel- biyolojik- davranışsal- biyolojik- davranışsal


5.Soru

Bir durumla ilgili mevcut verilerden yola çıkarak gelecekte oluşabilecek olası durumu tahmin etmek bilimsel yöntemin aşağıdaki amaçlarından hangisini ifade etmektedir?


Betimleme

Açıklama

Kontrol etme

Test etme

Yordama


6.Soru

Bağımlı değişkende oluşan etkinin bağımsız değişken tarafından açıklanma derecesi aşağıdaki hangi kavramı açıklamaktadır?


İç güvenirlik

Dış güvenirlik

İç geçerlik

Dış geçerlik

Tutarlılık


7.Soru

  1. Araştırmalara katılım gönüllüdür.
  2. Katılımcılar araştırmadan istedikleri zaman çıkamaz.
  3. Katılımcılara araştırmanın sonunda araştırma hakkında kesinlikle bilgi verilmez.

Psikoloji araştırmalarında izlenmesi gereken etik prensipler ile ilgili yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


8.Soru

Müzik dinlerken bahçedeki kokuları duyabilmek dikkat ve algı süreçleri bakımından aşağıdakilerden hangisine bir örnektir?


Alışma

Eş duyum

Bölünmüş dikkat

Seçici dikkat

Algı genellemesi


9.Soru

2. Algı nasıl oluşur?


Görme, dokunma, tat ve koku vasıtasıyla
Uyaranların içerdiği bilginin ilgili duyu sistemi tarafından yakalanarak sistem içine alınması ve beyindeki ileri fizyolojik merkezlere iletilmesiyle
Uyaranların taşıdığı bu bilginin analiz edilmesi, tanınması, yorumlanması ve organize edilmesiyle
Duyum ve algı uyaranlarının dış dünyadan alınması, beyine taşınması, beyinde işlenmesi, yorumlanması ve bir karar verilmesi süreçlerini içermesiyle
Duyu sistemleriyle dış dünyayı deneyimleyerek oluşmaktadır.

10.Soru

Araştırmacıların çalışmalarında konu hakkında yapılmış diğer çalışmalara atıfta bulunması bilimsel sürecin hangi özelliğidir?


Bilimsel süreç sistematiktir.
Bilim sınanabilir ve yanlışlanabilir önermelerden oluşur.
Bilim birikerek ilerler.
Bilim kendi hatalarını düzeltecek bir mekanizma üzerine kuruludur.
Bilim tüm insanlığı ilgilendiren sorularla ilgilenir.

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi psikoloji biliminin incelediği konudur ?


İnsan davranışları

İnsan ve doğanın ilişkisini

Davranışları ve zihinsel süreçleri

Hastalık süreçlerini

Bilimsel süreçleri


12.Soru

1-Deneyden çıkarılan neden-sonuç ilişkisine ne kadar güvenebileceğimizin bir ölçüsü, 2-Deney sonuçlarını araştırma dışındaki insan, grup ve ortamlara ne ölçüde genelleyebileceğimiz. Yukarıda tanımları verilen ve iyi tasarlanmış bir deneyde bulunması gereken özellikler sırasıyla aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru verilmiştir?


Bağımlı değişken-Bağımsız değişken
İç geçerlilik-Dış geçerlilik
Deneysel manipülasyon-Dış geçerlilik
Boylamasına çalışma-Enlemesine çalışma
Deney grubu-Kontrol grubu

13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda psikolojinin tarihinde yer etmiş düşünce okullarından biri değildir? 


Yapısalcılık
Bilişselcilik 
Gestalt Psikolojisi 
Psikanaliz 
Davranışçılık 

14.Soru

Üç renk kuramı ile hangi duyusal sorun açıklanmaktadır?


Görme bozuklukları

İşitme bozuklukları 

Tatma bozuklukları 

Koklama bozuklukları 

Dokunma bozuklukları 


15.Soru

Davranışları ve zihinsel süreçleri inceleyen bilim dalı hangisidir?


Nöroloji

Psikoloji

Psikiyatri

Nöroşirurji

Sinirbilim


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sinir hücreleri arasındaki iletiyi sağlayan haberci moleküllerin genel adıdır?


Glutamat

Gaba

Asetilkolin

Dopamin

Nörotransmiter


17.Soru

Karar verme süreçlerini düşündüğünüzde aşağıdakilerden hangisi betimleyici yaklaşımın özelliklerinden biridir?


Ampirik gözlemlere dayanmaktadır.
Düşünce ve değerlendirmelere dayanmaktadır.
Kişisel yararın maksimize edilmesini öngörmektedir.
Eldeki veriler çerçevesinde en uygun ve rasyonel karar verilmektedir.
Bu yaklaşım akılcı davranmayı ve ve bütün uygun kanıtları ve verileri doğru şekilde hesaba almayı varsayar.

18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi psikolojinin çalışma alanlarından birisi değildir?


Düşünme

Motivasyon

Anlama

İrdeleme

Sosyal Topluluklar


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilim olarak Psikolojinin özelliklerinden birisi değildir?


Psikoloji tüm insanları ilgilendiren sorularla ilgilenir
Psikoloji sınanabilir ve yanlışlanabilir önermelerden oluşur
Psikoloji kendi hatalarını düzeltebilir
Psikoloji birikerek ilerler
Psikolojinin ortaya çıkardığı bilgiler sadece psikoloji için kullanılır

20.Soru

Güvenilir bir ölçekle yapılan ölçümün kavramsal geçerliliği yeterli olabilir mi?


İşlemsel tanımının yapılmış olması,

Gözlemciler arası güvenilirlilik,

İçsel güvenilirlilik,

Hassas ölçümler verme gerekliliği,

Test-yeniden test güvenilirliği,