Psikoloji Final 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışma psikolojisinin amaçları dışındadır?


İnsan sağlığını gözetmek
Öğrenmeyi ve yaratıcılığı geliştirmek
Adil, yenilikçi örgütler oluşturmak
Ekonomide başarılı örgütlerin oluşumunu sağlamak
Etik sorumluluklarını göz ardı eden örgütlerin oluşumunu sağlamak

2.Soru

Omurilik, sinir sistemi içinde nerede yer almaktadır?


Merkezî sinir sistemi

Periferik sinir sistemi

Çevresel sinir sistemi

Somatik sinir sistemi

Otonom sinir sistemi


3.Soru

Psikolojik Danışman Elif Hanım, psikolojik hizmet sunduğu danışanlarının sınav başarı puanları ile sınav kaygıları hakkında araştırmak istemektedir. Seminer verdiği 200 öğrenciden veri toplayacağı bu çalışma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Korelasyon tekniğini kullanmalı, böylece sınav başarıları ile sınav kaygıları arasında bir ilişki olup olmadığı hakkında bilgi toplamış olacaktır.

Korelasyon tekniğini kullanmalı, böylece sınav kaygılarının sınav başarısızlığının nedeni olup olmadığı hakkında da bilgi toplamış olacaktır.

Deneysel yöntem kullanmalı, böylece farklı ortamlarda farklı zamanlarda farklı kişilerden ölçümler alarak sınav başarıları ile sınav kaygıları arasında bir ilişki olup olmadığı hakkında bilgi toplamış olacaktır.

Deneysel yöntem kullanmamalı, böylece kişilerin duyguları gibi soyut ve ölçülemez özelliklerden uzak kalabilmektedir.

Hem deneysel hem de korelasyonel teknikleri birlikte kullanmalıdır, böylece danışanlarının sınav başarı puanları ile sınav kaygıları hakkında tüm bilgilere ulaşabilecektir.


4.Soru

Karanlık bir odada görülebilen en düşük ışık seviyesi bilişsel psikolojiye göre ne olarak adlandırılmaktadır?


Algısal süreç
Duyusal adaptasyon
Görme
Mutlak eşik
Kör nokta

5.Soru

"Herhangi bir durum, olay ya da kişiyi değerlendirirken, kişinin  eğitimi, ilgi alanları, deneyimleri ve tutumlarına bağlı olarak bazı bilgilere ve uyaranlara daha fazla dikkat göstermesidir." şeklinde tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Hale etkisi

Karşılaştırma etkisi

Kalıp yargılar

Algıda seçicilik 

Temel atıf hatası


6.Soru

Saldırganlıkla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?


Saldırganlık hem genetik hem de çevresel faktörlerin etkileşimiyle ortaya çıkan karmaşık bir olgudur.

Kadınlar fiziksel/doğrudan saldırganlık yerine ilişkisel/dolaylı saldırganlığı daha çok sergilerler.

Öğrenilmiş faktörler saldırganlığı arttırabilir.

Yüksek östrojen hormunu düzeyi saldırganlıkla yakından bağlantılıdır.

Fiziksel rahatsızlık, sıcaklık, kalabalık gibi çevresel faktörler saldırganca davranışları tetikleyebilmektedir. 


7.Soru

Tüketicinin, satın alma davranışını başlatan, satın alma amacını ortaya çıkaran ve insanı eyleme yönelten güç aşağıdakilerden hangisidir?


Güdüleme

Tutum

Önyargı

İtibar görmek

Doğallık


8.Soru

Çalışanlar için kişisel gelişim seminerlerinin düzenlendiği bir örgütün yöneticisini en iyi tanımlayan liderlik türü hangisidir?


Hoşgörülü lider

Karizmatik lider

Düşünceli lider

Klasik lider

Dönüştürücü lider


9.Soru

Mintzberg’e göre dışarıdan ve içeriden gelen çok sayıda bilgiyi harmanlayan, analiz eden “izleme odası” konumundaki yönetici rolü aşağıdakilerden hangisidir?


Çözen

Paylaştıran

Lider

Sembol

Gözleyen


10.Soru

Davranışlara yansımaları ile dolaylı olarak ölçülebilen, düşünme, hatırlama, hissetme gibi içsel olgulara işaret eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Gözlenebilir davranış
Gözlenemez davranış
Dışsal tepki
İçsel tepki
Zihinsel süreçler

11.Soru

Araştırmalar bir hedefe doğru grup içinde çalışmanın aynı hedefe doğru tek başına çalışmaya kıyasla motivasyonu ve eforu düşürdüğünü göstermiştir. Bu durum aşağıdaki hangi kavramla açıklanabilir?


Sosyal etki

Sosyal norm

Sosyal engel

Sosyal kaytarma

Sosyal algı


12.Soru

Psikolojinin alt dallarından hangisi IQ ölçümü ile ilgili çalışmalar yapar?


Eğitim Psikolojisi

Klinik Psikoloji

Kişilik Psikolojisi

Sosyal Psikoloji

Sosyal Psikoloji


13.Soru

Bir bilim olarak psikolojide geçmişten günümüze pek çok araştırma yapılmış, pek çok bilim insanı teoriler ileri sürmüştür. Bu bilgilerin bazıları yeni bilgilerin de ortaya çıkmasına temel oluşturmuştur. Böylece psikoloji bilimi ilerlemiş ve gelişmiştir. Bu açıklamada psikoloji biliminin hangi özelliği temelde vurgulanmaktadır?


Psikolojinin sınanabilir ve yanlışlanabilir önermelerden oluştuğu

Psikolojinin eksiklerini tamamlayacak bilimsel mekanizmaya sahip olduğu

Psikoloji biliminin, bilimin genellenebilirlik özelliğini taşıdığı 

Psikoloji bilgilerinin zaman içerisinde sıklıkla değişebildiği

Psikoloji bilimi bilgilerinin birikimli bir süreç ile ortaya çıktığı


14.Soru

Tüketicileri bir ürünü değerlendirirken önem verdikleri kriterleri değiştirmeleri konusunda ikna etmeye dayalı olan strateji aşağıdakilerden hangisidir?


Tükecinin çeşitli ürün özelliklerine atftettiği değeri değiştirmek

Marka hakkındaki inançları değiştirmek

Marka hakkındaki duyguları değiştirmek

Marka tutumlarını (değerlendirmeleri) değiştirmek

Davranışsal eğilimleri ya da davranışları değiştirmek


15.Soru

Nöron nedir?


Beyin sapı

Sinir hücre gövdesi

Sinir uzantısı

Sinir hücresi

Dolgu kitlesi


16.Soru

Sorulara cevap ararken, sezgiler veya sağduyu değil, duyularla algılanabilen, deneyime dayalı olarak verilerin toplanması bilimin hangi özelliği ile doğrudan ilişkilidir?


Geçicilik

Ampiriklik

Sistematiklik

Nesnellik

Görecelilik


17.Soru

İnsanların başarılarını içsel ve kalıcı, başarısızlıklarını ise dışsal ve geçici sebeplere bağlama eğilimine literatürde ne ad verilir?


Normatif sosyal etki

Sosyal kolaylaştırma

Kendine yontan atıf hatası

Temel atıf hatası

Kendi kendini gerçekleştiren kehanet


18.Soru

Bir ürünün üretiminden önce başlayan ve satılmasından sonra da devam eden stratejik  fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?


Pazarlama

Marka

Marka Değeri

Satış promosyonu

Reklam


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal hayatın değişik yönleri ile ilgili zihnimizdeki şemalardan değildir?


Kişilik özellikleri

Fiziksel özellikler

Sosyal roller

Sosyal durumlar

Sosyal gruplar


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi algıyı etkileyen faktörlerden birisi değildir?        


Uyaranın şiddeti
Uyarana ilişkin dikkat
Kişinin ilgileri
Kişinin beklentileri
Hiçbiri