Psikoloji Final 24. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

  1. İnsanın kendi hayatı üzerinde hakimiyet sahibi olması
  2. Üretken bir hayata sahip olmak
  3. Sevmek, sevilmek ve ait olmak
  4. İnsanın kendini değerli görmesi
  5. Kendini gerçekleştirmek

Yukarıdakilerden hangileri sosyal psikoloji açısından insanın temel güdülerindendir?


I, II, III

I, III, IV

II, III, V

II, IV, V

III, IV, V


2.Soru

İnsan davranışlarının altında yatan ve de tüketicilerin satın alma davranışını başlatan ve onları eyleme yönlendiren bir güç olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Tutum

İkna

Dürtü

Güdü

İhtiyaç


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sinir hücreleri arasında iletiyi sağlayan özelleşmiş bağlantı bölgelerine verilen isimdir?


Astrosit

Sinaps

Oligodentrosit

Mikroglia

Ependimal hücre


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sıklıkla pazarlama ve reklam stratejilerinin oluşturulmasında kullanılmaktadır?


Algılama

Güdülenme

İhtiyaçlar hiyerarşisi kuramı

Psikanalitik kuramı

Tutumlar


5.Soru

Mevcut ve potansiyel müşterilerin isteklerini ve ihtiyaçlarını teşhis etmek, uyarmak veya tatmin etmek için markalarla ilgili enformasyonun ve anlamların grafik, ses, müzik, işaret, yazı gibi sembollerin yardımıyla kitlesel ve birebir iletişim araçlarıyla aktarımıdır. Cümlede tanımı verilen ifade aşağıdakilerden hangisidir?


Pazarlama
Marka
Marka değeri
Pazarlama iletişimi
Doğrudan pazarlama

6.Soru

Kendi ait olduğumuz grupları diğer gruplara üstün görme ihtiyacımız hangi kavram ile nitelenmektedir?


Azami grup etkisi

Asgari grup etkisi

İç grup

Dış grup

İç grup kayırmacılığı


7.Soru

Saldırganlık ve şiddet ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Yüksek testosteron düzeyi saldırganlık ile doğrudan bağlantılıdır

Fiziksel ya da duygusal acı çekmek saldırganlığı artırır

Kendinizin ya da ait olduğunuz grubun hor görüldüğü algısı saldırganlığı artırır

Hava sıcaklığı ile suç oranı arasında güçlü bir pozitif korelasyon vardır.

Bireyin pozitif yönde cesaretini artırıcı övgüler saldırganlığını da artırır.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi son yıllarda ürünlerin pazarlanmasında, işletmelerin markalaşmaya ve marka yönetimine önem vermelerinin temel nedenidir?


Maliyeti düşürmek
Stratejik davranmak
Rakiplerden farklılaşmak
Ürün geliştirmek
Dağıtımı kolaylaştırmak

9.Soru

Sosyal psikologlara göre bizi kendimizi, başkalarını ve hayatın bizimle alakalı kısımlarını en doğru biçimde anlamaya ve bu bilgiyi kendi lehimize kullanıp hayatta arzuladığımız noktalara gelmemizi sağlamaya sevk eden güdü aşağıdakilerden hangisidir?


Hayatımız üzerinde hâkimiyet sahibi olmak
Sevmek, sevilmek, ait olmak
Benliğimizi değerli görmek
İnsanların dünyayı olduğu gibi değil, kendi oldukları gibi görmeleri
Sosyal etki

10.Soru

Parsons and Shils (1951) ve Kluckhohn and Strodtbeck (1961) tarafından yapılan ilk kapsamlı çalışmalardan bugüne değerler, sayısız araştırmada ana değişken olarak kullanılagelmektedir. Bireylerin değer sistemlerini anlamaya yönelik çalışmaların başında Shalom Schwartz tarafından geliştirilen model gelir. Modele göre, çeşitli kuramcıların üzerinde uzlaştıkları tanımlamalardan yola çıkarak değerler inanç olarak tanımlanır ve duygularla iç içe geçtiği varsayılır. Modele göre, insanların evrensel gereksinimleri olarak tanımlanabilecek, farklı ihtiyaçları temsil eden on farklı değer vardır. Bunlar başarı, güç, hazcılık, uyarılım, özyönelim, evrenselcilik, iyilikseverlik, geleneksellik, uyma ve güvenlik olarak adlandırılmaktadır. Bu değerler, iki ana boyutta, yeniliğe açıklık-korumacı yaklaşım karşıtlığı ve özaşkınlık-özgenişletim karşıtlığı olarak sınıflandırılabilmektedir. Aşağıdakilerden hangisi özaşkınlık-özgenişletim karşıtlığı ile ilgilidir?


Hazcılık

Uyarılım

Özyönelim

Evrenselcilik

Geleneksellik


11.Soru

I- Daniel Kahneman adlı psikolog, ekonomi alanında Nobel ödülü kazanmıştır. 

II-  İnsan davranışının karmaşıklığını çözmek konusundaki gereklilikler psikolojide istatistiksel analizlerin kurgulanmasını sağlanmıştır. 

III- Bireyler ve toplum birbirinden bağımsız parçalar değildir ve birbiriyle entegre bir şekilde incelenmelidir. 

Yukarıda verilen ifadelerin ortak yanı modern psikoloji biliminde olması gereken hangi özelliğe karşılık gelmektedir?


Psikoloji bilimi insan davranışını nesnel ve sistematik biçimde ele almalıdır. 

Psikoloji alanındaki araştırmacılar çalışmalarını tek bir yaklaşımla sınırlandırmak zorunda değildir. 

Psikoloji bilimin insan davranışını bilimsel yöntemle ele almalıdır. 

Psikoloji bilimi insan davranışlarını incelerken disiplinlerarası bir yaklaşımı benimsemelidir. 

Psikoloji alanı bilimsel bir disiplin olarak devamlılığını sürdürmek için insan davranışını laboratuar ortamında incelemelidir. 


12.Soru

Yardım etme davranışının öncelikle akrabalara yönelik gerçekleşmesi aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini desteklemektedir?


Genleri geleceğe aktarma

Sosyal kolaylaştırma

Mütekabiliyet

Grup etkisi

Kitlelerin bilgeliği


13.Soru

Sosyal psikologlara göre, eylemlerimizin psikolojik kökenlerine inip baktığımızda aşağıdakilerden hangisi davranış, düşünce ve duygularımızı etkileyen güdülerden değildir?


Hayatımız üzerinde hakimiyet sahibi olmak

Başkaları ile yakın ilişki içinde olmak, onlardan kabul ve kıymet görmek

Yalnız yaşama arzusu

“Ben”i ve “biz”i değerli görme arzusu

İnsani bağlara duyduğumuz ihtiyaç


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Psikolojik Sermayenin bilişsel özelliklerinden değildir?


Özyeterlilik inancı

İyimserlik

Çok çalışma

Kendini toparlama gücü

Ümidi elden bırakmamak


15.Soru

Beyin Omurilik Sıvısı’nın merkezi sinir sistemine sağladığı en önemli fiziksel işlev aşağıdakilerden hangisidir?


İletim

Fiziksel koruma

Beslenme

Boşaltım

Hareket


16.Soru

İnsanda en gelişmiş olan beyin bölgesi neresidir?


Arka beyin

Beyin kabuğu

Orta beyin

Talamus

Hipotalamus


17.Soru

Başkalarının duygu, düşünce ve davranışları üzerinde bir zor kullanımı olmadan söz sahibi olabilmek aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanır?


Sosyal etki

İçsel atıf

Temel atıf hatası

Dışsal atıf

Hayırseverlik


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Charles Handy Sınıflandırması’na göre takımların çok özel sorunları çözmek üzere oluş­turulduğu, bilginin önemli olduğu durumlarda gücün kaynağının uzmanlık olduğu ve çalışanların birden fazla yöneticiye bağlı olduğu matris formunda işleyen yapılar hangi sınıftadır?  


Kuluçka makinesi

Aile benzeri kültür

İş odaklı kültür

Güç odaklı kültür

Kişi odaklı kültür


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sinir hücresi türleri arasında yer almaz?


Aksonlu nöronlar

Multipolar

Unipolar

Bipolar

Aksonsuz nöronlar


20.Soru

Beyin ile çevresel sistemler arasındaki bağlantıları kuran ve vücudun iç dengesinin korunmasına katkı sağlayan merkezî ön beyin bölgesi aşağıdakilerden hangisidir?


Hipotalamus

Serebral Korteks

Hipokampus

Bazal gangliyonlar

Serebellum