Psikoloji Final 25. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

1960’larda bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile beyindeki süreçlerin yeni teknolojilerle izlenmesi mümkün olmuştur. Bu da davranışsal akımın etkisini azaltmıştır. Aşağıdakilerden hangisi davranışsal akımın yerini almıştır?


Klinik Psikoloji

Bilişsel Psikoloji

İşlevselcilik

Yapısalcılık

Gestalt Psikolojisi


2.Soru

Psikolojik Sermaye (Psychological Capital) bir bireyin pozitif psikolojik gelişimini belirten bilişsel durumların birleşiminden oluşur.

Aşağıdakilerden hangisi bu durumlar arasında sayılmaz?


Zorlu görevleri üzerine alma ve başarıyla yerine getirme konusunda özyeterlik inancı

Şimdi ve ileride başarılı olmak için olumlu beklentiler ve iyimserlik içinde olma

Hedef ulaşmak için sebat gösterme ve gerekirse ümidi elden bırakmadan başarı için farklı yollar denemek

Problemler ve zorluklarla karşılaşıldığında ayakta kalmak için gayret ve kendini toparlama gücü

Örgütsel adalet algısı


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi saldırganlıkla ilgili doğru bir ifade değildir?


Saldırganlık, kalıtımsaldır.

Saldırganlık, öğrenilebilir.

Olumsuz duygular saldırganlığın artmasına neden olur.

Biyolojik faktörler ile saldırganlık arasında ilişki vardır.

Taklit, saldırganlığı artırır.


4.Soru

I. ÜrünII. FiyatIII. Tutundurma IV. Reklam V. YerYukarıdaki kavramlardan hangisi ya da hangileri doğru şekilde sıralandığı takdirde pazarlama karmasının bileşenlerinin tümü oluşturulur?


V, I, II ve III
IV, V, II ve I
III, I ve II
IV, II, III ve I
V, I, III ve IV

5.Soru

"Bir kurumu ya da şirketi oluşturan kişilerin ortak anlayış ve davranış biçimi" ifadesi ile tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Örgüt kültürü
Dönüştürücü liderlik
Durumun gerektirdiği liderlik
Klasik liderlik
Güç mesafesi

6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yüksek performanslı iş sistemi oluşturmak için gerekli uygulamalardan birisi değildir?


Dar Kapsamlı Eğitim Programları

Bilgi Paylaşımı

Yüksek Kaliteli İşler

İş Güvencesi

Dönüştürücü Liderlik


7.Soru

5. “Sosyal bilişin bir parçası olarak insanların davranışlarını içsel ya da dışsal atıflarda bulunarak açıklamaya çalışırız.” ifadesini bilişsel psikolojinin hangi temel ilkesi ile açıklarız?


Kişi algısı
Şeme ile algılama
c. Davranışlara sebep atfetme
d. Temel atıf hatası
e. Kendine yontan atıf hatası

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi çalışma psikolojisi alanının ortaya çıkış nedenlerindendir?


Sanayinin gelişememesi
Bilimsel bakışın batıda kabul edilmesi
Kişiyle iş şartlarının uyumlu olması
Çalışanlara karşı yumuşak bir yönetim anlayışı olması
İşyerinin, çalışanlara olanaklar tanıması

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işyerinde üst düzey yönetici olarak görev alan bir bireyin, güven duygusunu yerleştirmesini, çalışanların düşüncelerine saygı gösterilmesini ve duyguların ifadesine uygun zemin hazırlanmasını öne çıkardığı bir liderliktir?


Davranış Olarak Liderlik
Durumun Gerektirdiği Liderlik
Dönüştürücü Liderlik
Klasik liderlik
Katılımcı Liderlik

10.Soru

Algılama, duyu organlarına çarpan çevresel uyaranların farkına varılmasını ve yorumlanmasını ifade eder. Diğer bir deyişle algılama, duyu organları yardımıyla nesneleri ve düşünceleri anlamlı hâle getirmektir (İslamoğlu, 2003). Bir insanın çevresindeki dünyayı anlamlı bir görünüme dönüştürecek gerekli enformasyonu alması, seçmesi, örgütlemesi, yorumlaması süreçleri algılamayla ilgilidir. Algılama, kişisel bir süreçtir; Algılama süreci, ayrıca uyarıcının karakteristik özelliklerinden de etkilenir. Aşağıdakilerden hangisi bu karakteristik özelliklerden biridir?


İnanç

İhtiyaç

Beklenti

Yoğunluk

Deneyim


11.Soru

Bir örgütün çalışanlarının sahip olduğu bilgi eğitim beceri ve uzmanlık seviyesi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanmaktadır?


Beşeri sermaye

Sosyal sermaye

Ekonomik sermaye

Uzmanlık gücü

Piyasa gücü


12.Soru

Kitlelerin bilgeliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


En güçlü yanı grup üyelerinin ortaklaşa hareket etmesidir.

Başkalarıyla bir arada bulunmanın yarattığı sosyal uyarılma hâli grup üyelerinin, hakim oldukları alanlardaki performansını iyileştirir.

Grup içinde kabul görmek isteyen birey grup üyelerinin en hoşuna gideceğini tahmin ettiği pozisyonları daha da şiddetle savunmak ister.

Grup üyeleri yargılarına kendi başlarına, birbirinden etkilenmeden varırlar.

Bireylerin kendi katkılarının nihai performans üzerinde anlamlı bir etkisi olacağına inanmaları, yapılan anlamlı ya da önemli bulmaları performanslarını artırır.


13.Soru

Tutumlar ile davranışlar arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar sonucunda ortaya çıkan davranış modelleri arasında en sık kullanılanlardan biri Planlanmış Davranış Kuramı’dır. Bu kurama göre kişilerin davranışsal niyetlerini yordayan etmenler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?


Davranışa yönelik tutumlar - Öz düzenleme becerisi - Dikkat ve kontrol düzeyi

Davranışa yönelik tutumlar - Öznel normlar - Davranışsal kontrol algısı

Marka değeri - Markaya ilişkin tutumlar - Davranışsal kontrol algısı

Motivasyon - Pazarlama stratejisi - Öznel normlar

Satın alma davranışı - Marka sadakati - Promosyon ve halka ilişkiler


14.Soru

Taylor tarafından kaytarmanın olumsuz etkilerini gidermek için bazı yaratıcı teknikler geliştirilmesiyle başlayan yönetim akımı aşağıdakilerden hangisidir?


Akılsal Yönetim Akımı

Verimli Yönetim Akımı

Bilimsel Yönetim Akımı

Üretken Yönetim Akımı

Adil Yönetim Akımı


15.Soru

Fakirler neden fakirdir sorusuna fakirlerin tembel, sorumsuz, beceriksiz insanlar olduğunu düşünen birisi hangi tür atıf yapıyordur?


İçsel

Dışsal

Çevresel

Anlamsal

Bağlamsal


16.Soru

Düşünülmüş Eylem Kuramı’na göre, kişilerin davranışlarını belirleyen en önemli etmen nedir?


Davranışsal niyet

Öznel normlar

Davranışa yönelik tutumlar

Davranışsal kontrol algısı

Davranışın sonucu ile ilgili yargılar


17.Soru

Pahalı bir cep telefonu markasının reklamlarında markayı kullanmanın tüketiciye kazandıracağı prestije vurgu yapması, Maslow'un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Kuramı'ndaki hangi ihtiyaçlara seslendiğinin bir göstergesidir?


Fizyolojik
Güvenlik
Sevgi
Değer
Kendini Gerçekleştirme

18.Soru

Yürürken farklı uzuvların kullanımını sağlayan kompleks hareket devreleri nerede oluşur?


Beyin sapı

Omurilik

Hipotalamus

Otonom sinir sistemi

Hipokampus


19.Soru

Psikolojideki çeşitli düşünce okulları arasında yer alan "Gestalt" akımının öncüsü olan Wertheimer, Koffka, Köhler gibi Alman psikologlar bu akımın temel prensibini nasıl açıklamaktadır?


Bütün, kendi içinde parçalardan oluşan yapıdır.

Bütün, parçaların toplamından fazladır.

Bütün, parçaların tamamlanmasıyla oluşmaktadır.

Bütün, çok sayıdaki şeylerin tümüdür.

Bütün, parçalardan oluştuğu için karmaşık bir yapıya sahiptir.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Yöneticilerin yerine getirmesi gereken temel işlevler arasında bulunmaz?


Planlama

O¨rgütleme

Yöneltme

Denetleme

Faydalanma