Psikoloji Final 29. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Sosyal kaytarmayı azaltan faktörlerden en önemli iki tanesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmektedir?


Grup liderinin iletişim tarzı - İçsel motivasyon

İçsel motivasyon - Bireysel performansın takip edilmesi

Grubun büyüklüğü - Grup liderinin iletişim tarzı

Bireysel performansın takip edilmesi - İnsan doğası

Dışsal motivasyon - Grubun büyüklüğü


2.Soru

Yüksek performanslı iş sistemlerinin, yani birlikte kullanıldıklarında aralarında oluşan sinerji sayesinde performansı arttıran insan kaynakları politika ve uygulamalarının çalışanların davranış ve tutumları üzerindeki olumlu etkilerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?


Çalışanların beşeri sermayelerinin artması
Çalışanların iş yerine bağlılıklarının artması
Çalışanların psikolojik sermayelerinin artması
Çalışanlar arasındaki statü farklarının artması
Çalışanların deneyimlerden öğrenmelerini kolaylaştırması

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi markalı ürünlerin, somut ve soyut temel özelliklerinin, tüketicinin zihninde yerleşmesini ve kolayca hatırlanmasını sağlar?


Yorumlama
Konumlandırma
Değerlendirme
Anlamlandırma
Kodlama

4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, örgütsel davranışın beslendiği bilim alanlarından biridir?


Biyoloji

Filoloji

Antropoloji

Fizyoloji

Nöroloji


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Deal ve Kennedy Örgüt Kültürü Sınıflandırması maddelerinden birisi değildir?


Sert rekabet kültürü

Sıkı çalışma kültürü

İddialı proje kültürü

Süreç kültürü 

Güç odaklı kültür


6.Soru

Vücudumuzda yutma, öksürme, hapşırma gibi reflekslerin yapılmasını sağlayan, arka ve orta beyinde yer alan organ hangisidir?


Talamus

Hipotalamus

Serebellum

Omurilik

Beyin sapı


7.Soru

Önyargı ve gruplar arası düşmanlığı körükleyen unsurlardan en önemlilerinden biri hangisidir?


Rekabet

İletişimsizlik

İknaya direnme

Tutumlar

Davranışlar


8.Soru

Bilişsel çelişki (uyumsuzluk) kuramının öncüsü kimdir? 


Sigmund Freud

Ernest Dichter

Edward Bernays

Heider

Leon Festinger


9.Soru

Sosyal medyanın etkin olarak kullanılmasının aşadakilerden hangisinde artışa yol açması daha olasıdır?


İçsel atıf

Ortalamanın üstü etkisi

Normatif etki

Kendine yontma hatası

Dışsal atıf


10.Soru

Yapılan işin gerekleriyle çalışanın yeteneklerinin veya ihtiyaçlarının örtüşmediği ya da kullanılan kaynakların işleri götürmeye yetmediği durumlarda ortaya çıkan, çalışanı gerek bedenen gerek duygusal olarak yıpratan sonuçların ve tepkilerin bütününe hangi isim verilmektedir?


İş Beğenmezlik

İş Stresi

İş Zorluğu

İş Yapamama

İş Yoğunluğu


11.Soru

İletişim ve bilgi paylaşımının adilce yapıldığını (açık, nazik ve itibarı gözeten bir stille) algısına verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Dağıtım adaleti

İşlemsel adalet

Etkileşim adaleti

İyimserlik

Kendini toparlama gücü


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplumsal önyargıları azaltmanın yollarından biri değildir?


İş olanaklarını artırmak
Farklı gruplardan bireyleri kontrolsüz olarak bir araya getirmek
Cehaleti azaltmak
Gruplar arası farklılıklar yerine benzerlikleri vurgulamak
Farklı gruplardan bireylerle ortak hedefler için birlikte çalışmak

13.Soru

Bir yasa değişikliği ile öğretmenlerin zorunlu hizmetinin kaldırılmasına karşın bir kişinin zorunlu hizmetini yapmak istemesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?


Duygusal bağlılık

Normatif bağlılık

Ekonomik bağlılık

Sosyal bağlılık

Kültürel bağlılık


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi merkezi sinir sistemi yapılarından biri değildir? 


Beyin Sapı
Omurilik
Sempatik sinir sistemi
Serebellum
Omurilik

15.Soru

Aşağıdaki faaliyetlerden hangisi pazarlamanın temel konusu değildir?


Satış
Ürün geliştirme
Fiyatlandırma
Tanıtım
Dağıtım

16.Soru

I. Bireycilik-toplulukçuluk

II. Güç mesafesi

III. Dişillik-erillik

IV. Belirsizlikten kaçınma

Yukarıdakilerden hangisi Hofstede kültür boyutları arasındadır?


Yalnız I

I ve II

I, II ve III

III ve IV

I, II, III ve IV


17.Soru

Çok Özellikli Tutum Modeline göre A marka hamburgerin içerdiği yağ türü nedeniyle sağlığa zararlı olacağı inancından dolayı bu marka hakkında olumsuz bir tutuma sahip olan bir tüketicinin, A markasının başka özellikleri hakkında olumlu algılara sahip olmasıyla bu markayı tercih etme ihtimalinin artması; tüketici-tutum ilişkisi açısından daha çok hangi değerlendirmeyi içerdiği söylenebilir?


Tutumların tüketici davranışları açısından tek belirleyici olduğunu göstermektedir.

Tutumların tüketicinin o ürünle ilgili inançlarının bir ürünü olduğunu göstermektedir.

İnançlar ve tutumlar arasında aslında belirgin bir ilişkinin olmadığını göstermektedir.

Tüketicinin davranışını etkileyen tutumların aslında değişmez bir yapıda olduğunu göstermektedir.

Tüketicinin bir ürün hakkındaki tutumunun yalnızca bir özelliğe dayalı olmadığını göstermektedir.


18.Soru

Tek yumurta ikizi olan kadın ve erkekler farklı sınıflara alınarak matematik eğitimi almışlardır. Sene sonunda erkeklerin araştırmanın beklentisine paralel olarak daha başarılı olduğu bulunmuştur. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanmaktadır?


Kendini doğrulayan kehanet

Temel yükleme yanlışı

Kendini sabote etme

Ortalamanın üstü etkisi

İlk görüş etkisi


19.Soru

Kâr amaçlı olsun veya olmasın, her türlü kurum ve örgütte gözlemlenen davranışları, kişiler arası etkileşimleri ve yönetim süreçlerini anlamaya,çözümlemeye ve bunlarla ilişkili sorunları gidermeye yönelik yöntemlerin araştırılıp geliştirilmesini hedefleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?


Sosyal psikoloji
Örgütsel davranış
Toplum bilimi
Gelişim psikolojisi
Eğitim psikolojisi

20.Soru

Ayakkabı almak üzere bir mağazaya giden Mehmet bey, kendisine sert davranan tezgahtarın bu tavrını tezgahtarın karakteri ile ilgili problem olarak algılamıştır. Çok yoğun bir gün geçirebileceğini dikkate almamıştır. Mehmet bey hangi tür atıf hatası yapmıştır?


Kişisel atıf

Temel atıf hatası

İçsel atıf

Dışsal atıf

Kendine yontan atıf