Psikoloji Final 34. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi grup kutuplaşması ile ilgili doğru bir ifade değildir?


Grup üyeleri giderek birbirine benzer.

Üyeleri bir araya getiren ortak fikirler giderek şiddetlenir.

Grupla geçirilen vakit arttıkça, karşıt grupların varlığı da artar.

Grup üyeleri birbirlerinin bilgilerini paylaşırlar.

Grup kutuplaşması, toplumun sinerjisini yükseltir.


2.Soru

Schwartz'ın değerler düzeninde güç ve başarım hangi eksende yer almaktadır?


Özgenişletim

Yeniliğe açıklık

Korumacı yaklaşım

Özaşkınlık

Gelenekselcilik


3.Soru

Sorulara cevap ararken, sezgiler veya sağduyu değil, duyularla algılanabilen, deneyime dayalı toplanan verilerden yararlanılması bilimin hangi özelliğini yansıtmaktadır?


Ampirik oluşu

Sistematik oluşu

Nesnel oluşu

Geçici oluşu

Yanlışlanabilir oluşu


4.Soru

Tüketicinin o ürün ile ilgili önem verdiği tüm özellikler hakkındaki inançları ve değerlendirmelerinin toplamının sonucuna ne ad verilir?


Davranış

Tutum

Etki

Kuram

Plan


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi olumsuz (negatif) korelasyona bir örnektir?


Derslere devam arttıkça derslerdeki başarı düzeyi yükselir.

Stres miktarı arttıkça depresyona girme olasılığı artar.

İyi beslenme davranışı arttıkça hastalığa yakalanma olasılığı azalır. 

Bir hanede çalışan kişi sayısı arttıkça hanenin gelir düzeyi artar. 

Bir toplumda yoksulluk azaldıkça şiddet azalır. 


6.Soru

Beyin omirilik sıvısının yapımından sorumlu hücreler hangisidir?


Epandim hücreler

Astrositler

Mikroglialar

Oligodendroglialar

Nöroglia


7.Soru

Aşağıdaki duyulardan hangisi talamus aracılığıyla işlenmez?


Görme

İşitme

Tat

Dokunma

Koklama


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yardım davranışını ortaya çıkaran faktörlerden değildir?


Kişilik özellikleri

Sosyal normlar

Empati

Saldırganlık

Toplumsal değerler


9.Soru

Çalışan işveren ilişkilerinde yöneticilerin çalışanlarla yakın ilişkiler kuran ve onların refahlarını gözeten sendikaların varlığını anlamsız hale getiren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?


Tekilcilik yaklaşımı
Çoğulculuk yaklaşımı
Toplulukçu yaklaşım
İnsan yönetimi yaklaşımları
Çatışmaların yaşandığı yaklaşım.

10.Soru

Otonom sinir sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 


Otonom sinir sistemi merkezi sinir sisteminin bir bölümüdür.  
İstemli çalışır. 
Sempatik sistem ve parasempatik sistem benzer etkilere sahiptir. 
Organların işleyişini etkiler.
Otonom sinir sistemi beyin kabuğu tarafından kontrol edilir.  

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi psikolojik araştırmalarda izlenmesi benimsenen etik prensiplerden biridir? 


Katılımcıların genellikle araştırmaya katılımlarının zorunlu tutulması 
Veri toplamadan önce katılımcılara test edilen fikrin açıklanması 
Katılımcılardan toplanan tüm şahsi bilgilerin, pazarlama faaliyeti yürüten kuruluşlarla paylaşılması 
Katılımcılara araştırma sonucu ile ilgili hiçbir bilginin verilmemesi 
Katılımcıların istedikleri zaman araştırmadan çıkabilmeleri 

12.Soru

Aşağıdaki olaylardan hangisi psikolojinin bir bilim dalı olarak kabul edilmesine neden olmuştur?


Freud’un psikanaliz kuramını geliştirmesi
Wundt’un insanların algı ve duyularını laboratuvar ortamında çalışmaya başlaması
Kafatasının üzerindeki girinti çıkıntılardan kişilik özelliklerinin anlaşılmaya başlanması
Pavlov’un köpeklerle yaptığı şartlı refleks çalışmaları
Bilgisayar alanındaki gelişmelerden sonra beyindeki süreçleri yeni teknolojilerle izlenmenin mümkün olması

13.Soru

Maslow piramidinin en tepesinde yer alan “kişinin gerçek potansiyelini, varoluş amacını hayata geçirmesi olarak tanımlayabileceğimiz, bir tür yücelme hâlidir” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Özsaygı

Sosyal ihtiyaçlar

Fizyolojik ihtiyaçlar

Kendini gerçekleştirme

Güvende hissetme ihtiyacı


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işten tatmin olma durumu ile beklendiği kadar ilişkili olmayan bir unsurdur?


Alınan ücretin miktarı

Sosyal destek

Üstlerden alınan geri bildirimler

Yapılan işle, o işi yapan kişinin özellikleri arasındaki uyum

Kariyerlerindeki yükselme fırsatları

Kariyerlerindeki yükselme fırsatları


15.Soru

Bilimin tüm insanlığa mal olmuş bir uğraş olması nedeni ile bilimsel yöntem ile elde edilen bilgiler açıkça paylaşılmadıkça bilimin bir parçası olamaz, bu nedenle bilim insanları elde ettikleri sonuçları akademik dergilerde yayınlayarak, bu alanda çalışan tüm uzmanlara bu bilgileri ulaştırarak ve yaygınlaştırarak bilimsel bilginin hangi özelliğini yerine getirmeye çalışır?


Genellenebilirlik

Ampiriklik

Yanlışlanabilirlik

Birikimlilik

Tarafsızlık


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yüksek performanslı iş sisteminin özelliklerinden biri değildir?


İş güvencesi
Yöneticiler ve astları arasında arttırılmış statü farkları
Performansa dayalı ücretlendirme
Bilgi paylaşımı
Kendini yöneten takımlar, karar verme mekanizmalarına yaygın katılım

17.Soru

Sosyal psikolojinin önemli kavramlarından olan "şema"lar ve "kendi kendini doğrulayan kehanet" arasındaki ilişki aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak örneklenmiştir?


Normal şartlarda çalışkan bir kişi olan Ali'nin kalabalık bir grup içinde sorumluluklarını aksatması

Yetiştiği kırsal bölgede ilişkisel benlik yapısına sahip Ayşe'nin üniversitede yaşadığı Erasmus deneyimi sonrasında özerk davranışlarının artması

Fatih çok iyi tanımadığı Esin hakkında “soğuktur, burnu havadadır, kimseleri kolay kolay beğenmez” diye bir söz duymuştur. Sonrasında Fatih, Esin ile karşılaştığında ona soğuk ve ilgisiz davranmış, sorularını kısa cevaplarla geçiştirmiştir. Buna karşılık Esin de Fatih'le çok sohbet etmemiştir. Sonrasında Fatih, Esin hakkında ne kadar doğru bir yargıya sahip olduğunu düşünmüştür.  

Mehmet okul arkadaşlarıyla birlikte yeni bir eve taşınmak istemektedir. Ancak bu süreçte bireysel çıkarlarıyla grup çıkarları çatışmış ve sonuçta Mehmet  kendi kısa vadeli çıkarlarını ön planda tutacak şekilde davranmıştır. 

Esra bu yaz ziyaret edecekleri bir ülke hakkında sosyal medyadan ve haber programlarından olumsuz bilgiler edinmiş ve ülkeye ilişkin olumsuz tutum geliştirmiştir. 


18.Soru

Büyük ölçüde benliğimizi değerli görme ihtiyacımızın bir sonucu olan sosyal davranışımız aşağıdakilerden hangisidir?    


İç grup kayırmacılığı  
Şiddet  
İtaat  
Dış grup düşmanlığı  
A ve D

19.Soru

Klasik kuramlardan bir diğeri, Abraham Maslow tarafından ortaya atılan ve ihtiyaçlar hiyerarşisi olarak bilinen yaklaşımdır. Maslow’a göre, ihtiyaçlar temel ve üst düzey ihtiyaçlar olarak ikiye ayrılır ve herhangi bir düzeydeki ihtiyaç karşılanmadıkça üsttekiler önem kazanamaz.

Aşağıdakilerden hangisi güvende hissetme ihtiyacına verilebilecek bir örnektir?


Açlığı, susuzluğu ve bedenimizin diğer tüm temelihtiyaçlarını gidermek

Sevgi, arkadaşlık, kabul görme ve ait olma ihtiyacı

Fiziki veya duygusal zarardan kaçınma

Kişinin kendisine saygı duyması, irade, başarı sahibi olma, statü ihtiyacı

Kişinin gerçek potansiyelini hayata geçirmesi


20.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi saldırganlık ve şiddeti artıran faktörlerden değildir?


Genç erkeklerde testosteron düzeyinin yüksek olması,
Bireyin ulaşmaya çalıştığı bir hedef konusunda kendini engellenmiş hissetmesi ve hedefle arasındaki engeli kaldırmak istemesi,
Sıcak hava, kötü kokular, gürültü, kalabalık, hava kirliliği, sigara dumanı gibi rahatsızlık veren çevresel koşullar,
Empati düzeyi yüksek ve kendini başkalarının refahından sorumlu hisseden bir insan olmak,
Kendini engellenmiş ya da küçük düşürülmüş hissetmek.