Rehberlik Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi rehberliğin temel ilkelerine uygun bir öğretmen davranışıdır?


Uzmanlık gerektiren hizmetlere ihtiyaç duyan öğrenciyi yönlendirmek
Öğrencinin adına karar vermek
Duygusal sorunları olan öğrencileri kollamak
Öğrencileri hakkında edindiği özel ve gizli bilgileri diğer öğretmenlerle paylaşmak
Yetenekli ve başarılı öğrencileri daha fazla önemsemek

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişim görevlerinin rehberlik açısından doğurgularından biri değildir?


Rehberlik hizmetleri kapsamında öğrenciyi çevresinden bağımsız olarak, kendi içinde değerlendirmek gerekir
Rehberlik hizmetleri bireysel farklılıkları dikkate almalıdır
Rehberlik hizmetleri eğitim programından ayrı olmamalı, tüm programla bütünleştirilmelidir
Rehberlik hizmetlerinde sürece önem verilir
Rehberlik hizmetleri tüm öğrencilerin ihtiyaçlarına yöneliktir

3.Soru

Toplumsal rolleri öğrenmeye başlama aşağıdaki öğretim kademelerinden hangisinde gerçekleştirilmesi gereken bir gelişim görevidir?


Okulöncesi 
İlköğretim I. dönem
İlköğretim II. dönem
Orta öğretim
Yüksek öğretim

4.Soru

  1. Rehberlik eğitim sürecinin ayrılmaz bir parçasıdır.
  2. Rehberlik hizmetleri her dönemdeki gelişim görevlerinin başarılmasını kolaylaştırır.
  3. Rehberlik hizmetleri gelişim görevlerini gerçekleştiremeyen öğrenciler içindir.
  4. Sürece değil sonuçlara önem verir.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri gelişim görevlerinin rehberlik hizmetlerine yansıyan doğurgularındandır?


I ve III

I ve II

II ve III

I ve IV

III ve IV


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bireyi tanımanın esas amacıdır?


Uygun bir alana yönlendirmek
Kendini, kendisine tanıtmak
Yeteneklerini geliştirmesine yardım etmek
Eksik yönlerini tamamlama fırsatı vermek
İlgilerini genişletmesini sağlamak

6.Soru

40 yaşına geldiğinde hedeflediği pek çok şeyi başardığını düşünen Ali Bey, artık kendini tanımak istemekte, müziğe olan ilgisi aracılığıyla bir enstrüman çalmayı öğrenmeye çalışmaktadır. 

Buna göre Ali Bey'in enstrüman çalma yönündeki çaba ve gereksinimi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru bir şekilde ifade edilmiştir?


Güvenlik

Saygı duyulma

Mesleki gelişim

Kendini gerçekleştirme

Ait olma


7.Soru

Ruh sağlığı yerinde olan ancak kendisini daha gerçekçi bir şekilde tanımak ve çevresiyle olan ilişkilerinde farkındalığını arttırmak isteyen isteyen Aylin Hanım'ın aşağıda verilen psikolojik yardım türlerinden hangisine başvurması daha uygundur?


Psikolojik danışma

Rehberlik

Terapötik iletişim

Psikoterapi

Psikiyatri


8.Soru

Okul, aile, toplum arasındaki ilişkileri kavrama, rehberlik hizmetlerinde temel alınan hangi gelişim alanına girer?


Kişisel ve sosyal gelişim-yaşamayı öğrenme

Kişisel ve sosyal gelişim-öğrenmeyi öğrenme

Mesleki gelişim-öğrenmeyi öğrenme

Eğitsel gelişim-öğrenmeyi öğrenme

Kişisel ve sosyal gelişim-çalışmayı öğrenme


9.Soru

Mesleki rehberlik hizmetlerinin sunulmaya başladığı öğretim kademesi aşağıdakilerden hangisidir?


Okulöncesi
İlköğretim 1. Kademe
İlköğretim 2. Kademe
Ortaöğretim
Yükseköğretim

10.Soru

İhtiyaçlar piramidini oluşturan aşağıdakilerden hangisidir?


Piaget

Kohlberg

Maslow

Freud

Ericsson


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi temel eğitimin ardından gerçekleştirilecek yönlendirmede uyulması gereken ilkelerden birisidir?


Yönlendirme temel alınacak tek kriter öğrencinin mesleki gelişim düzeyidir
Öğrencinin hedefleri ve sahip olduğu özelliklerin dikkate alınması sağlıklı yönlendirme için yeterlidir
Yönlendirmede son karar psikolojik danışmanındır
Yönlendirmenin sağlıklı olması psikolojik danışmanın öğrenciyi doğru tanımasına bağlıdır
Uygun yönlendirme hizmetleri bilgi verme hizmetlerinin yeterli düzeyde yapılmasını gerektirir

12.Soru

Önleme amacı Gelişimsel Rehberlik Programının hangi unsuruna aittir?


Rehberlik müfredatı

Müdahale hizmetleri

Bireysel planlama

Bireysel değerlendirme

Sistem desteği


13.Soru

Rehberlik hizmetlerinin hangi boyutu eğitim kademesine göre değişiklik göstermez?


Teknikler
Etkinlikler
Genel amaç
Programlar
Özel amaçlar

14.Soru

I. Gelişim, kalıtım ve çevre etkileşiminin bir ürünüdür. 
II. Gelişim süreklidir ve belli aşamalarda gerçekleşir.
III. Gelişim nöbetleşe devam eder.

Yukarıda verilenlerin hangileri Gelişimsel Rehberliğin evrensel ilkelerindendir?


I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III

Yalnız III


15.Soru

Eğitim sürecinde öğrencinin eğitsel gelişim alanındaki temel gereksinimi aşağıdakilerden hangisidir?


Öğrenmeyi öğrenmek
Okula uyum sağlamak
Bellek gücünü geliştirmek
Zamanı iyi kullanmak
Yeteneklerini geliştirmek

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi rastlantısal olarak bir durum ya da zaman dilimi içerisinde bireyin her türlü davranışının gözlenmesi olan bireyi tanıma tekniğidir? 


Sistemli gözlem  
Sistemsiz gözlem  
Olay kaydı  
Olay incelemesi  
Otobiyografi 

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi gelişimsel rehberlik anlayışının temelini oluşturan evrensel gelişim ilkelerinden birisi değildir?


Gelişim kalıtım ve çevre etkileşiminin bir ürünüdür
Gelişim belli aşamalarda gerçekleşen sürekli bir oluşumdur
Gelişimde kritik dönemler vardır
Gelişimde bireysel ayrılıklar vardır
Gelişim, farklı alanlara özgü birbirinden bağımsız bir oluşumdur

18.Soru

Rehberliğin ilk kez ortaya çıktığı ve geliştiği ülke aşağıdakilerden hangisidir? 


İspanya 
İngiltere 
Almanya  
Amerika Birleşik Devletleri  
Fransa 

19.Soru

Okul rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonuna aşağıdakilerden hangisi başkanlık eder? 


Müdür yardımcısı  
Müdür başyardımcısı  
Psikolojik danışman  
Koordinatör psikolojik danışman  
Okul müdürü 

20.Soru

Vicdan ve değerler sistemi geliştirmek hangi gelişim döneminde başlar?


İlköğretim I. dönem

Okul öncesi dönem

Yetişkinlik

İlköğretim II. dönem

Orta öğretim dönemi