Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Ara 1. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, hastalığın muhtemel seyrine, süresine ve sonuçlarına dair tahmindir?


Hastalık etmeni

Yeter neden

Gerekli neden

Prognoz

Risk


2.Soru

Bilimsel bir araştırmada, araştırma sorusunun doğru ve yeterli şekilde cevaplanması için gerekli verilerin ne zaman, hangi analiz biriminden ve hangi koşullarla toplanacağının bir planı aşağıdakilerden hangisidir?


Kanıta dayalı yönetim

Araştırma Tasarımı

Bilimsel araştırma

Nicel Araştırma

Nitel Araştırma


3.Soru

Aşağıdaki bilgi kaynaklarından hangisi, uzman kişilerden görüş alınması, bazı bilgilerin savunması için o alanda otorite sayılan isimlerin kaynak olarak gösterilmesi ya da egemen olan gücün dayattığı bilgilere bağlı kalınması yoluyla elde edilmiş bilgiye bir örnek olarak verilebilir?


Akupunktür

Bitkisel tıp

Ulusal kalite standartlarının uygulanması

Sivrisineklerin AIDS hastalığını bulaştıracağı düşüncesi

Düşe kalka yürümeyi öğrenme


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veri toplamak için kullanılan sağlık enformasyon sistemleri ile elde edilebilecek bir veridir?


Her birimde hizmet almak için başvuran sayısının tespit edilmesi

Polikliniklerde muayene için bekleme süresinin tespit edilmesi

Hasta memnuniyet oranlarının hesaplanması

Acil vakalar için renk kodu uygulaması yapılması

Bir birimde uygulama sonrası bekleme süresinin belirlenmesi


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anketlerde kullanılan açık uçlu soruların özellikleri arasında yer almaktadır?


Nicel veriler için uygun olması

Kodlanmasının ve analiz edilmesinin kolay olması

Katılım oranının artmasına katkıda bulunması

Yanıtlanmasının kısa sürmesi

Düşünce ve ifade özgürlüğüne imkan sağlaması


6.Soru

Aşağıdaki seçeneklerde sunulan veri çiftlerinden hangisi veri sınıfları arasında yer almamaktadır? 


Ham veri -Sınıfanmış veri

Tek boyutlu veri-Çok boyutlu veri

Nicel (kantitatif) veri-Nitel (kalitatif) veri

Sürekli veri-Kesikli veri

Sıralı (ordinal) veri-Sırasız (nominal) veri


7.Soru

I. Vaka serileri II. Randomize Klinik Deney III. Vaka takdimleri IV. Ekolojik araştırmalar Yukarıdaki araştırmaların hangisi/hangilerinde kesin olarak neden sonuç ilişkisi kurmak mümkündür?


Yalnız I

Yalnız II 

I ve III

II ve III

II ve IV


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Dünya Sağlık Örgütü'nün kısaltmasıdır?


ICD-10

WHO

TİG

DSM

IGD


9.Soru

I. Gelenekler II. Otoriteler III. Deneme-yanılma IV. Mantık yürütme V. Bilimsel yöntem VI. Rastlantılar   Yukarıdaki maddelerden hangileri  günlük hayatımızı kolaylaştıran bilgi kaynakları arasında yer almaktadır?


I, III, IV, V

I, II, III, IV, V

II, III, IV, V, VI

I, II, III, IV, VI

I,III,IV,V,VI


10.Soru

Epidemiyolojide temel strateji aşağıdakilerden hangisidir?


Karşılaştırma

Örnekleme

Tanımlama

çözüm üretme

gruplama


11.Soru

Odak grup görüşmeleri veya grup tartışmaları; görüşülecek olan kişilerden seçilen 6-8 kişilik grupların uygun bir ortamda bir araya getirilerek önceden hazırlanan bir görüşme kılavuzu doğrultusunda ve bir görüşmeci yönetiminde araştırma konusu olan başlıklar hakkında sohbet ettirilmesi ya da tartıştırılması yolu ile veri toplanmasıdır. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu yöntemin özelliklerinden birisi değildir?


Özel konuları sorgulamaya uygun değildir.

Baskın kişiliği olan birkaç katılımcı tarafından yönlendirilme olasılığı olabilir.

Görüşmecinin bu konularda deneyimli ve eğitimli olma zorunluluğu vardır.


Grubun toplanmasına elverişli rahat bir tartışma ortamı ve zaman gerektirir.

Tartışmalar ve veri analizi düşük maliyetlidir. 


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi epidemiyolojinin topluma yönelik sağlık hizmetlerin tasarım ve
yönetiminde kullanılmasıdır?


Sağlık Epidemiyolojisi

Yönetim Epidemiyolojisi

Birey Epidemiyolojisi

Teknoloji Epidemiyolojisi

Hizmet Epidemiyolojisi


13.Soru

Nüfusun önemli özelliklerini, yaş ve cinsiyet dağılımını gösteren grafiğe ne ad verilir?


Doğal nüfus artış hızı

Nüfus piramidi

Net nüfus artış hızı

Doğuşta beklenen yaşam süresi 

Genel doğurganlık oranı


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlık enformasyon sistemlerinden doğrudan faydalanan paydaşlar arasında değildir?


Hekimlik

Hemşirelik

Fizyoterapistlik

Diyetisyenlik

Reprezantlık


15.Soru

Sağlık hizmetleri ve yönetimi ile ilgili verilen özelliklerden hangisi doğrudur?


Sağlık hizmetleri somuttur.

Sağlık hizmetleri heterojen olma özelliği göstermez.

Sağlık hizmetlerinde bütünlük söz konusu değildir.

Sağlık hizmetlerindeki uygulamalarda kanıta dayalılık söz konusu olmalıdır.

Sağlık sektörü bir hizmet ağı oluşumundan uzaktır.


16.Soru

Sağlık durumunda değişikliğe neden olan olgu, karakteristik veya tanımlanabilen diğer durumlardan oluşan herhangi bir etkene ne ad verilir?


Temel sağlık hizmetleri

Halk sağlığı

Koruyucu sağlık hizmetleri

Sağlığın belirleyicileri 

Temel sağlık hizmetleri


17.Soru

I.Dünyaya ilişkin her türlü sembol ve gerçekliğin genel adıdır.                                                                                                          II.Verilerin işlenmiş, anlamlandırılmış hâlidir.                                                                                                                                    III. Enformasyonun deneyim, değerler, iç görü, kurallar ile birleşiminden oluşur.                                                                          A-İrfan,  B-Veri,  C-Enformasyon,  D-Bilgi,  E-Kanıt                                                                                                                            Yukarıda verilen kavram ve tanımların eşleştirmesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


I-A, II-B, III-C

I-B, II-C, III-D

I-C,II-D, III-E

I-D, II-C,III-E

I-E, II-D,III-C


18.Soru

Klinik deneylerde deneklerin gruplara şansa bağlı olarak atanması işlemi nedir?


Eşleştirme

Sınırlama

Tabakalandırma

Randomizasyon

Standardizasyon


19.Soru

I. Olası çatışmaların önüne geçilmesi                                                    II. İş birliği kültürünün yaratılması                                                              III. Aşırı sağlık hizmetlerinin verilebilmesi                                                 IV. Paydaşların stres düzeyinin düşürülmesi                        Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri kanıta dayalı tıp ile kanıta dayalı yönetim uygulamaları arasında tarz ve üslup farklılıklarının olduğunu bilmenin faydaları arasında gösterilir?


Yalnız I

I ve III

II ve III

I, II ve III

I, II ve IV


20.Soru

I. Anketin açıklayıcı ve kısa bir başlığı olmalıdır.          II. Anketin basıldığı kağıt ve baskı kalitesi yapılan işin önem ve ciddiyeti ile uyumlu olmalıdır.                      III.Gereken yerlerde anketöre veya anketi yanıtlayanlara yol gösterici uyarı ve açıklamalar bulunmalıdır. IV.Sorulara verilecek yanıtların nasıl işaretleneceği açıkça belirtilmelidir.  V.Anket, araştırma için gerekli verileri toplayabilecek kadar kapsamlı, görüşülenin gözünü korkutmayacak şekilde kısa olmalıdır.  Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri anketin fiziksel özelliklerinden biridir ?


Yalnızca I

I ve II

I, II, IV  

I, II, III, IV ve V

Yalnızca V