Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Ara 15. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Neden sonuç ilişkisi değerlendirildiğinde grip hastalığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış olur? 


Kronik hastalıklar hastalık riskini arttırır

Kişinin bağışıklık sisteminin zayıf olması hastalık riskini arttırır. 

Çok kalabalık ortamlarda bulunulması riski arttırır.  

Bebeklerin kesinlikle grip hastalığına yakalanması gerekir.

Yaşa bağlı olarak hastalığın görülme sıklığının artması beklenir.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hastalık düzeyini ölçmek için kullanılan değişkenlerin ana maddeleri arasında yer alır?


Kişi - Hız - Nüfus

Yer - Nüfus - Doğum

Kişi -Yer - Zaman 

Oran -Yer - Doğum

Zaman - Doğum - Nüfus


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tanımlatıcı araştırmaların amaçlarından değildir?


Bu grup araştırmalar, toplumun sağlık düzeyindeki değişiklikleri takip etmeleri              için sağlık yöneticilerine önemli  bilgi sağlar.

Sağlık hizmetlerinin planlanmasında önemli rol oynar.

Sağlıkla ilgili bir olayın meydana gelmesinde kişilerin hangi özelliklerinden etkilendiğini ortaya çıkarır.

Sağlıkla ilgili belirli    bir olayın toplumdaki   dağılımını ortaya koyar.

Bu tür araştırmalarda istatistiksel olarak bir ilişkinin test edilmesi mümkün değildir


4.Soru

Sağlık hizmetlerinde amaca özel araştırmalar aşağıdaki seçeneklerden hangisi ile kısaca ifade edilir?


aD Hoc

Pot Araş

Hedef yön

Gerç Araş

Günc Araş 


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi randomize kontrollü deneylerin dezavantajlarından biri değildir? 


Karıştırıcı değişkenlerin etkisini kontrol etmek zordur.

Etik sorunlardan dolayı bazı durumlarda yapılması mümkün olmayabilir.

Araştırmada bulunan fark, “Hawthorne etkisi” sebebiyle gerçek fark olmayabilir.

Nadir görülen veya sonuçlar açısından etkisi uzun sürede ölçülebilecek hastalıklar
için maliyetlidir.

Tedaviye katılan gönüllüler hedef popülasyonu temsil etmeyebilir, dolayısıyla bulgular genellenemeyebilir.


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlık hizmetlerinin özellikleri arasında yer almaz?


Soyut olması

Bütün olması

Heterojen olması

Kişiye özel olması

Genel olması


7.Soru

“Kanıta dayalı tıp” kavramı ilk kez ne zaman kullanılmıştır?


1993

1994

1992

1991

1990


8.Soru

Sağlıkla ilgili belirli bir olayın toplumdaki dağılımını ortaya koyan araştırmalar aşağıdakilerden hangisidir?  


Kohort araştırmaları

Vaka-kontrol araştırmaları

Tanımlayıcı araştırmalar

Kesitsel araştırmalar

Ekolojik araştırmalar


9.Soru

I. Sağlık hizmetleri homojen yapıdadır. II. Sağlık hizmetleri bütündür. III. Sağlık hizmetleri soyuttur. Yukarıda sıralanan özelliklerden hangisi/hangileri hizmet sektöründe yer alan sağlık hizmetlerinin  sahip olduğu özellikler olarak gösterilebilir?


Yalnızca I

I-II

I -III

II-III

I, II, III


10.Soru

I. Kaba doğum hızı II. Genel doğurganlık hızı III. Fatalite hızı                                                                                                Yukarıda verilen maddelerden hangisi/leri doğum ölçütleri arasında yer alır?


Yalnız I

Yalnız II

I-II

I-III

I-II-III


11.Soru

Sağlıkla ilgili bir olay ile belli bir etkene maruz kalma arasındaki ilişki incelenirken bireylerin değil, grupların, toplulukların veya coğrafi alanların esas alındığı araştırma tasarımı aşağıdakilerden hangisidir ?


Vaka takdimleri

Vaka serileri

Ekolojik araştırmalar

Kesitsel araştırmalar

Kohort araştırmalar


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, klinik deneylerde deneklerin gruplara şansa bağlı olarak atanması işlemidir?


Eşleştirme

Sınırlama

Standardizasyon

Tabakalandırma

Randomizasyon


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, bir bütünün parçalarından birinin bütüne oranıdır ve a/a+b veya b/a+b şekilde ifade edilir?


Sayı

Hız

Oran

İnsidans

Prevelans


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi veri sınıflandırma yöntemlerinden biridir?


Ham Veri

Nitel Veri

Sürekli Veri 

Kesikli Veri

Hepsi


15.Soru

Hastalıkların sınıflandırılması ve kodlanması için WHO tarafından geliştirilmiş olan ICD-10’un kullanılması aşağıdaki bilgi kaynaklarından hangisine örnektir?


Gelenekler

Deneysel yöntem

Otoriteler

Mantık yürütme

Deneme-yanılma


16.Soru

Belirli bir toplumda sağlıkla ilişkili durumların ve olayların dağılımının ve nedenlerinin incelenmesi ile bu incelemelerin sonuçlarının sağlık sorunlarının kontrolü için uygulanmasını sağlayan bilim dalı ne ad verilmektedir?


Psikoloji

Pataloji

Fizyoloji

Epidemiyoloji

Histoloji


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlık yönetimi literatüründe özel bir yeri olan “beyaz önlüklüler” ile “takım elbiselilerin” çatışmasına bir örnektir?


İki hekimin hasta tedavi yönteminde anlaşamaması

Hasta yakınları ile hemşirelerin tartışması

Hastane yöneticisi ile başhekimin anlaşamaması

Hasta yakınları ile hekimlerin tartışması

Hekimler ile hemşirelerin anlaşamaması


18.Soru

Toplumun sağlık hizmetleri ihtiyaçlarının ve önceliklerinin belirlenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


İhtiyaç değerlendirme bir sonuç faaliyeti değil bilgiyi kullanarak sağlık hizmetlerini planlama yöntemidir.

İhtiyaç değerlendirme sürecine toplumun katılımı da bu sürecin başarısı için oldukça önemlidir

Öncelikler politik ve ekonomik gündemlerden kaçınılmaz olarak etkilenir.

Önceliklerin belirlenmesi sürecinde temel kriter maliyettir.

Değerlendirmeler yapıldıktan sonra seçenekler arasından kısa vadede uygulanabilirliği yüksek ve uzun vadede de sürdürülebilir olanı seçilmelidir.


19.Soru

Hangisi sağlık hizmetlerinde ihtiyaçların belirlenmesi sürecinin aşamalarından biri değildir?


Profil çıkarma

Sonuçların değerlendirilmesi

Planlanan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi

Üzerinde çalışılacak önceliklerin belirlenmesi

Politikaların geliştirilmesi


20.Soru

Tek bir hastadan ya da sınırlı sayıdaki hastadan elde edilen bulguların raporlaştırıldığı araştırmalara ne ad verilir?


Ekolojik araştırmalar

Vaka serileri

Vaka-Kontrol araştırmaları

Vaka takdimleri 

Kohort araştırmaları