Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Nicel verilerin özetlenmesinde ölçümlerde gözlenen en büyük değerden en küçük değerin çıkarılması ile aşağıdakilerden hangisi belirlenmiş olmaktadır?


Aritmetik ortalama

Dağılım aralığı

Standart sapma

Ortanca

Tepe değeri


2.Soru

Farmakolojik olarak etkisiz bir ilacın telkine dayalı bir etki ortaya çıkarma haline ne ad verilir?


Psikolojik etki

Etkisiz

Pozitif etki

Negatif etki

Plasebo etkisi


3.Soru

Etkin ve kaliteli sağlık hizmetinin aşırı yetersiz veya hatalı olmaması gerektiği aşağıdakilerden hangi başlık altında yer alır?


Mesleki Çeşitlilik ve Özerklikle İlgili Yönetsel Özellikler

Hekimlik Mesleği ve Tıbbi Uygulamaların Niteliğinden
Kaynaklanan Yönetsel Özellikler

Sağlık Hizmetlerinin Ekonomik Özellikleri

Açıklanması Zor Farklılıkların Bulunması

Uygulamaların Kanıta Dayalı Olması


4.Soru

Yapılacak işler konusunda durum değerlendirmesiyle mevcut seçenekler arasından bir seçim, sıralama ya da sınıflandırma yaparak belirsizlikleri yok edecek bir sonuca yönelmek ne anlama gelmektedir?


Karar analizi

Karar ağacı

Raporlaştırma

Karar verme

Yaygınlaştırma


5.Soru

Bir araştırmada elde edilen sonucun belirli bazı etkenlerin birbiriyle ilişkisinden mi, yoksa şans eseri mi ortaya çıktığını anlamaya yarayan matematiksel araç aşağıdakilerden hangisidir?


Bağımlı değişken

İstatistiksel anlamlılık

Oran

Standart hata

Örneklem varyasyonu


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi rapor yazımına aykırı bir durumdur?


Günlük konuşma dilinde yer alan ifadeler ve argodan kaçınmalı ve gayrıresmî dil kullanmamaya özen göstermelidir.

Rapor teknik bir dille yazılmalı ve zor anlaşılmalıdır.

Genelde kısa cümlelerle sade bir dil kullanılması gerekir

Yazının akıcılığını sağlamak için bağlaçlar ve ilişki cümlecikleri kullanmakta yarar vardır.

Rapor yazarken hiçbir zaman duygusal bir üslup kullanılmamalıdır.


7.Soru

İlgi diyagramı üyeleri en fazla kaçla sınırlı takımlarda uygulanır?


Dört

Yedi

Sekiz

On

Onüç


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlık bilimlerinde sık kullanılan başlıca beş tip olasılıklı örnekleme yöntemi arasında yer almamaktadır?


Basit tesadüfi örnekleme

Parçalı örnekleme

Sistematik örnekleme

Tabakalı örnekleme

Tabakalı örnekleme


9.Soru

  1. Evrenin listelenmesi
  2. Evrenin tanımlanması
  3. O¨rnek büyüklüğünün hesaplanması
  4. O¨rneklem birimlerinin seçilmesi
  5. O¨rnekleme yönteminin belirlenmesi
  6. Seçilen birimlerden veri toplanması

Örnekleme süreci hangisinde doğru sırayla verilmiştir?

 


I-III-VI-V-IV-II

II-I-V-III-IV-VI

III-VI-V-II-I-IV

IV-I-V-III-VI-II

V-III-I-IV-VI-II


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlık sektöründe sık kullanılan olasılıksız örnekleme yöntemlerinden birisidir?


Sistematik örnekleme  

Tabakalı örnekleme

Kartopu örnekleme

Küme örnekleme

Çok aşamalı örnekleme


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eksik veri sorununu önlemek için alınabilecek önlemlerden birisi değildir?


Kendisine ulaşılamayan kişilere ulaşmak için birkaç kez girişimde bulunulmalı

Birkaç kez aramanın sonucunda hala ulaşılamıyor ise ulaşılamama nedeni kaydedilmeli

Sonuçlar yorumlanırken ulaşılamayan katılımcılarla ilgili bilgiler dikkate alınmalı

Kişilerin araştırma devam ederken bırakıp bırakmama olasılıkları göz önünde bulundurulmalı

Katılımcıların kaybına yol açmayacak şekilde araştırma konuları belirlenmeli


12.Soru

Aritmetik ortalama hesaplaması aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?


Aritmetik Ortalama = Tüm Verilerin Toplamı / Veri Sayısı

Aritmetik Ortalama = Veri Sayısı / Tüm Verilerin Toplamı 

Aritmetik Ortalama = Veri Sayısı x Tüm Verilerin Toplamı 

Aritmetik Ortalama = Tüm Verilerin Toplamı / Ortanca

Aritmetik Ortalama = Tüm Verilerin Toplamı x Ortanca


13.Soru

Güven aralığı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


%95 güven aralığı sıfır (0)’ı içerdiği zaman gözlenen fark istatistiksel olarak anlamlıdır.

%95 güven aralığı sıfır (0)’ı içermediği zaman gözlenen fark istatistiksel olarak anlamsızdır.

%95 güven aralığı sıfır (0)’ı içerdiği zaman gözlenen fark istatistiksel olarak anlamsızdır.

%95 güven aralığını hesaplamak için gözlenen farkı farkın standart hatası ile çarpmak yeterlidir.

%95 güven aralığı sıfır (0)’ı içermediği zaman gözlenen fark istatistiksel olarak anlamsızdır.


14.Soru

Bir değişkenin “ortalama”sının incelendiği araştırmalarda örnek büyüklüğü hesabı için formülde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?


q

n

d

s

1.96


15.Soru

Ölü doğum veya doğumdan sonra bir hafta içinde ölenlerin aynı süre içinde toplam canlı doğum sayısına bölünmesi ile hesaplanan değer aşağıdakilerden hangisidir?


Perinatal Ölüm Hızı

Bebek ölüm hızı

Neonatal ölüm hızı

Morbilite

Apoptoz


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi olasılıksız örnekleme yöntemlerinden birisidir?


Kolaycı örnekleme

Basit tesadüfi örnekleme

Sistematik örnekleme

Çok aşamalı örnekleme

Tabakalı örnekleme


17.Soru

Yukarıda verilen şekil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?


Pozitif yönde kuvvetli ilişkiyi gösterir

Pozitif yönde tam ilişkiyi gösterir

Negatif  yönde kuvvetli ilişkiyi gösterir

Negatif  yönde tam ilişkiyi gösterir

İlişki olmadığını gösterir.


18.Soru

Bir organizasyonda değişime karşı olan güçleri tanımlama ve tasvir etmenin sistematik yolu aşağıdakilerden hangisidir?


Güç Alanı Analizi

Ağaç Diyagramı

İlişkiler Diyagramı

İlgi Diyagramı

Hata Modu Etki Analizi


19.Soru

Hemoglobin ölçümleri, 12gr/dl, 10gr/dl, 13gr/dl gibi kaydedilmişse hangi tür  veri toplanmıştır?


Ham

Sınıflanmış

Nicel

Nitel

Sürekli


20.Soru

Olguların ortaya çıkış sıklığı veya ölçülerine dayanarak bilinmeyen durumlara ilişkin daha isabetli tahminlerde bulunma yaklaşımından doğan bilim dalına ne ad verilir?


Biyoloji

Kimya

İstatistik

Matematik

Fizik