Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 17 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Kartopu örnekleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Olasılıklı örnekleme yöntemlerinden biridir.

Ürünün pazar araştırmasında beklenti ve eğilim belirlemek amacıyla kullanılır.

Örneğe seçilecek kişiler için yanlı davranılması esasına dayanır.

Genellikle amaçlı örneklemeyi tamamlayıcı nitelikte bir yöntemdir.

Ulaşılması kolay kişilerin seçildiği bir yöntemdir.


2.Soru

  1. Neden-sonuç ilişkisi kurulan en zayıf tasarıma sahip araştırmalar gözlemsel araştırmalardır.
  2. Bir değişkendeki artış ile diğerindeki artış neden-sonuç ilişkisine bir kanıt teşkil eder.
  3. Bir değişkendeki azalma ile diğerindeki azalma neden-sonuç ilişkisine bir kanıt teşkil eder.
  4. Bir değişkendeki artış ile diğerindeki azalma neden-sonuç ilişkisine bir kanıt teşkil eder.
  5. Karıştırıcı değişkeni kontrol altına almak neden-sonuç ilişkisi kurmak için önemlidir.

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri neden-sonuç ilişkisi göz önüne alındığında doğrudur?


I-V

II-III-IV

I-IV-V

I-II-III

IV-V


3.Soru

Bir raporu okuyanların araştırmacının görüşleriyle ilk tanıştığı bölüm, aşağıdakilerinden hangisidir?


Gereç ve yöntemler

Kaynakça 

Giriş

Tartışma ve sonuç

Özet


4.Soru

Bir raporda hipotezin test ediliş biçiminin anlatıldığı kısım aşağıdakilerden hangisidir?


Bulgular

Özet

Gereç ve yöntem

Tartışma ve sonuç

Öneriler


5.Soru

Yukarıdaki formül evren büyüklüğünün bilinmediği durumlarda aşağıdakilerden hangisini hesaplamak için kullanılır? 


Bir değişkenin ortalamasının incelendiği araştırmalarda örnek büyüklüğü hesabı için

Bir değişkenin oranının incelendiği araştırmalarda örnek büyüklüğü hesabı için

N büyüklükteki evrende ortalamayı tahmin etmek için

N büyüklükteki evrende oranı tahmin etmek için

İncelenen değişkenin standart sapmasını bulmak için


6.Soru

Bağımsız  değişken iki seçenekli nitel değişken ve bağımlı değişken; nicel değişken ve normal dağılıma uymuyor ise hangi istatistiksel anlamlılık testi uygulanır?


Ki-kare 

Mann-Whitney U Testi 

Tek Yönlü Varyans analizi 

Mc Nemar Testi

Kuruskal Wallis Varyans Analizi 


7.Soru

Araştırma sonuçlarının duyurulmasında ve yaygınlaştırılmasında kullanılan uzun süreli ve kapsamlı araştırmalarda araştırma sürerken araştırmada rol alan kişileri ve ilgili kuruluşları düzenli olarak bilgilendirmek ve bilgilerini güncellemek, araştırmaya ilgiyi diri tutmak amacıyla yayınlanan belge aşağıdakilerden hangisidir?


Kurumsal web sayfaları

Araştırma makalesi

Araştırmanın özet dökümanı

Araştırma bülteni

Basın bildirisi


8.Soru

Değişik sayıdaki önemli nedenleri daha az önemde olan nedenlerden ayırmak için yararlanılan metoda ne ad verilir?


Kontrol Çizelgeleri

Dağılma-Serpilme Diyagramı

Histogram

Pareto Analizi

Süreç Akış Diyagramları


9.Soru

Kıyaslama türleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?


Kıyaslamada ürün ya da hizmetler doğrudan karşılaştırılabilir. 

Kıyaslama ayrılan araç-gerece göre yapılabilir.

Kıyaslama odaklanılan noktaya göre ayrılır.

Kıyaslama seçilen ortağa göre ayrılır.

Kıyaslamada en iyi birim örnek alınabilir.


10.Soru

Pareto Analzinde Tüm nedenlerin sayısal olarak .......’sinin çözümü sistemdeki sorunların   .........’ ninin çözümünü sağlar prensibine dayanır. Boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


%80-%20

%20-%80

%70-%30

%30-%70

%60-%40


11.Soru

Araştırmaya ilişkin bilgileri proje aşamasından itibaren hedef kitlelere ulaştırmayı amaçlayan, uygun duyuru araçlarının tasarlanması ve hazırlanması aşağıdakilerden hangisidir?


Sonuçların paylaşılması

Karar analizi

Yaygınlaştırma stratejisi

Sonuç elde etme

Raporlama


12.Soru

Doktorların, hemşirelerin ve sistemin doğasında bulunan özellikler hangi ölçülere aittir?


Yapısal

Süreç

Sonuç

Gelişme

Nedensel


13.Soru

Belirli bir toplumda bir yıl içerisinde meydana gelen canlı doğum sayısının, aynı toplumun yıl ortası nüfusuna oranının binle çarpılmasıyla bulunan ölüm hızı aşağıdakilerden hangisidir?


Bebek Doğum Hızı

Neonatal Doğum Hızı

Perinatal Doğum Hızı

Anne Doğum Hızı

Kaba Doğum Hızı


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tablo oluşturulurken dikkat edilmesi gerekenler arasında yer alır?


Tablolar sadece tek bir değişkenin verilerin özetlemek için kullanılır.

Tablolarda sıklıkla kısaltmalar ve simgeler yer almalıdır.

Tablolarda virgülden (,) sonra gelen sayılarda aynı sayıda basamak değeri olmalıdır.

Tablo ile verilen bilgilerin aynı zamanda metinle de verilerek tekrara düşülmemelidir.

Metinde belirtilmişse tabloya yeniden başlık koymaya gerek yoktur.


15.Soru

Evren listesinin olmadığı nitel araştırmalar için uygun örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir ?


çok aşamalı örnekleme

olasılıksız örnekleme

basit tesadüfi örnekleme

sistematik örnekleme

küme örnekleme


16.Soru

Bekleme zamanını azaltmak, iş gücü devir oranını azaltmak, çalışan memnuniyeti, enfeksiyon oranını azaltmak aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilidir?


Finansal perspektif

Müşteri perspektifi

İş süreçleri perspektifi

Takip süreçleri

Maliyet analizi


17.Soru

Raporu yazan kişinin bulguları veya düşüncesini aktarımında temel teşkil etmeyen ancak analizlerini ve çıkarımlarını destekler  mahiyette olan genellikle uzun ve tekrarlayan bilgilere,raporun hangi bölümünde yer verilir?


Ek

İçindekiler

Özet

Kaynakça

Tartışma