Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Yapılan bir araştırmanın sonuçları incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi dağılımın normal dağılıma uymadığını düşünmemize neden olur?


Dağılımın simetrik olması

Aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değerinin birbirine yakın değerlerden oluşması

Grafikte ortada bir yığılma olması

Çan eğrisinin teorik izine yakın şekilde bir grafik elde edilmesi

Standart sapmanın aritmetik ortalamasından büyük olması


2.Soru

Bir çaılşmada Hemoglobin ölçümleri, 12gr/dl, 10gr/dl, 13gr/dl gibi kaydedilmiştir. toplanmıştır. Toplanan veri aşağıdaki veri tiplerinin hangisine örnek olarak verilebilir?


Nicel veri

Nitel veri

Ham veri

Sınıflandırılmış veri

Sürekli veri


3.Soru

I. Kolay

II. Temsil gücü yüksek

III. Tahmini zor

Yukarıdakilerin hangisi/hangileri tabakalı örneklemenin güçlü yanlarıdır?


I ve II

I, II ve III

II ve III

Yalnız I

Yalnız II


4.Soru

I.  Zaman, iş gücü ve parasal anlamda maliyet azalır. 

II. Örnekleme sırasında söz konusu olabilecek ayrımcılık                duyguları engellenir. 

Yukarıda güçlü yönleri verilen Olasılıklı Örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?


Basit tesadüfi örnekleme

Sistematik örnekleme

Tabakalı örnekleme 

Küme örnekleme

Çok aşamalı örnekleme


5.Soru

İncelenen konunun, yapılan araştırmanın ilişkili olduğu tüm kişi ya da nesneleri tanımlamak için kullanılmasına ne ad verilir?


Kainat

Genel 


Evren

Örnek

Evre


6.Soru

Müşteri tatminini sağlayabilmek ve sürekli bir gelişmeyi gerçekleştirebilmek amacıyla bir işletmenin kârlılığı, amaçları ve rekabeti gibi stratejilerle insan, malzeme ve bilgi kaynakları arasında uygun bir bağlantının oluşturulması aşağıdakilerden hangisini tanımlamaktadır? 


Sağlık hizmetlerinde kalite

İstatistiksel proses kontrol

Toplam kalite yönetimi

Tıbbi bakım kalitesi

Sürekli iyileştirme


7.Soru

Araştırmada ele alınan toplam birim sayısına ne ad verilir?


örneklem büyüklüğü

bağımlı değişken

nicel

nitel

bağımsız değişken 


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlık sektöründe sık kullanılan olasılıklı örnekleme yöntemlerinden birisidir?


Basit tesadüfi örnekleme

Amaçlı örnekleme

 Kolaycı örnekleme

Kota örnekleme

Kartopu örnekleme  


9.Soru

Dağılımda en çok kişinin aldığı değere ne ad verilir?


Dağılım aralığı

Aritmetik ortalama

Ortanca

Tepe değeri

Varyans


10.Soru

I. Paydaşları düzenli bilgilendirerek araştırmayla ilgili spekülasyonların yapılmasını engeller.

II. Araştırmaya katılanlar ve paydaşlarla sürekli irtibat sağlanmasını temin eder.

III. Çeşitli haber ajansları ve yayın kuruluşları, bu bültenleri kaynak alarak proje ve araştırmanın daha geniş kitlelere duyurulmasını sağlar.

Yukarıdaki özellikler araştırma sonuçlarının duyurulması ve yaygınlaşmasında kullanılan hangi araca aittir?


Araştırma bülteni

Araştırmanın özet dökümanı

Basın bildirisi

Kurumsal web sayfaları

Araştırma makalesi


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasını kolaylaştıran faktörlerden birisidir?


Kurum kültürü

Araştırma sonuçlarını analiz etme ve mevcut duruma uyarlama konusunda uygulayıcıların
beceri azlığı

Araştırmanın zaman alıcı ve maliyetli olması

Araştırma sonuçlarının duyurulması için hedefe yönelik mesajlar üretilmesi

Yöneticilerin farklı kaynaklardan aşırı bilgiyle yüklenmiş olması


12.Soru

Hastane kreşine giden çocukların ağırlıkları kilo gram cinsinden aşağıdaki gibidir

Kızlar: 24, 26, 26, 27, 28, 30, 30, 30, 31      28    ranj 7

Erkekler: 21, 21, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 33  25    ranj 12

Kızlar ve erkeklerin verilerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Kızların dağılım aralığı erkelerinkinden daha büyüktür.

Kızların aritmetik ortalaması erkeklerinkine eşittir.

Erkeklerin tepe değeri kızların tepe değerinden büyüktür.

Kızların ortancası erkeklerin ortalamasından küçüktür.

Erkelerin ortancası erkeklerin ortalamasına eşittir.


13.Soru

I. Gözlem sayısı 5’in üzerine çıkan bir çoğunluğa ulaşmışsa,
II. Standart sapma aritmetik ortalamadan daha küçük bir matematiksel değerde kalmamışsa,
III. Aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değeri birbirine eşit veya çok yakın değerlerdeyse

Yukardakiifadekerden hangisi/hangileri yerine getiriliyorsa bir dağılımın
normal dağılıma uyduğu kanaatine varılır?


II ve III

I, II ve III

I ve II

I ve III

Yalnız I


14.Soru

Gelişmelerin rutin kontrolü amacıyla elde edilen verileri kaydetmek için tasarlanan çizelgelere ne ad verilir?


Çetele Tablosu

Saçılma (Dağılma-Serpilme) Diyagramı

Histogram

Pareto Analizi

Neden-Sonuç Diyagramı (İshikawa Diayagramı


15.Soru

Bir rehberlik araştırma merkezine okul öncesi dönemde konuşma bozukluğu şikayeti ile yapılan başvuru sayısının aylık ortalama 13, standart sapmasının 4 olup olmadığı, en fazla 0.5'lik bir sapma, yani örneklem hatası ile bulunmak isteniyor. İlçedeki okul öncesi çocuklarının sayısı bilinmediğinde en küçük örnek büyüklüğü ne olmalıdır?


274

382

129

246

356


16.Soru

I- En büyük değerden en küçük değerin çıkarılması ile bulunur. II- Dağılımda en çok kişinin aldığı değerdir. III- Elde edilen bütün ölçüm sonuçlarının toplanarak kişi sayısına bölünmesi ile elde edilir. Dağılım aralığı Tepe değeri Aritmetik ortalama Ortanca Varyans Yukarıda verilen kavram ve tanımların doğru eşleştirilmesi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?


I-A, II-B, III-C

I-C, II-B, III-A

I-E, II-D, III-C

I-D, II-B, III-C

I-A, II-C, III-E


17.Soru

I. Nitel değişkenlerin dağılımıdır

II. Asimetriktir

III. Teorik normal dağılımda aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değeri birbirine eşittir

Bir dağılım normal dağılıma uyarsa yukarıdaki hangi gerçekleri üzerinde taşıyor demektir?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III

I ve III

I, II, III


18.Soru

Bir çift olarak ortaya çıkan iki bileşik veri kümesi arasındaki ilişkilerin belirtilmesi için kullanılan grafikle gösterme tekniği aşağıdakilerden hangisidir?


Pareto

Histogram

Çetele

Histogram

Saçılma


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ileri kalite araçlarındandır?


Süreç neden analizi

İşlevsel Grup tekniği 

Norma dayalı grup çalışması 

Ağaç diyagramı 

Sürece dayalı bileşen analizi


20.Soru

I.Duygusal uslüp kullanılmamalıdır.

II. Sadece tıp mensuplarının anlayacağı jargon kullanılmalıdır.

III. Sade bir dil ve mümkün olduğunca kısa cümleler kullanılmalıdır.

IV. Subjektif bir tutum sergilenmelidir.

Yukarıdakilerden hangileri raporlama ile ilgili doğru bilgilerdir?


I/II

I/II/IV

I/III

I/III/IV

III/IV