Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi tabakalı örneklemenin zayıf yanlarından birisidir?


O¨rneğin evrene eşit olarak dağılması sağlanır, temsil gücü artar.

Azınlık grupların örnekte yeterince temsil edilmesine çalışılırken diğer grupların temsil gücü azalır.

O¨rneklem hatası fazla olduğundan evreni temsil etme gücü diğer yöntemlerden daha azdır.

Evrendeki birimlerin listesi tekrarlayan bir iç düzene sahip ise farkında olmadan taraf tutulmuş olur.

Tasarım etkisinin büyük olması nedeniyle örnek büyüklüğünün dikkatle hesaplanması gerekir.


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örnekleme yöntemlerinin yararları arasında yer almaktadır?


Az sıklıkta görülen durumlarda çok büyük örneklerle çalışmaya gerek yoktur.

İncelenen durumla hiç karşılaşmama riskini barındırmaz. 

Toplumdaki bazı kişilerin araştırmaya alınmaması durumu söz konusu değildir.

Örneklem hatasının görülme ihtimali yoktur. 

Para, iş gücü, araç-gereç anlamında yüksek maliyetli değildir.


3.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde raporun bölümleri doğru sırayla verilmiştir?


Başlık sayfası, içindekiler, özet, giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç, öneriler, kaynaklar, ekler

Başlık sayfası, içindekiler, özet, giriş, bulgular,  öneriler, kaynaklar, ekler, tartışma ve sonuç, gereç ve yöntem

İçindekiler, başlık sayfası, giriş, gereç ve yöntem, öneriler, kaynaklar, ekler, özet,bulgular, tartışma ve sonuç

Başlık sayfası, içindekiler, özet, giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç, öneriler, kaynaklar, ekler

Başlık sayfası, içindekiler, özet, giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç, öneriler, kaynaklar, ekler


4.Soru

Kaoru İshikawa tarafından 1960’larda kalite yönetim  tekniği olarak ortaya atılan araç aşağıdakilerden hangisidir?


Pareto analizi

Neden-Sonuç Diyagramı

Kontrol Çizelgeleri

Saçılma Diyagramı

Histogram


5.Soru

I. Ortalama merkezî değerdir

II. Gözlemlerin kabaca % 70’i ortalamanın bir standart sapma mesafesi içinde sağ ve
solunda kalacak sınırların içine düşer.

III. Gözlemlerin kabaca % 95’i ortalamanın iki standart sapma mesafesi içinde sağ ve
solunda kalacak sınırların içine düşer

İstatistiksel bir grafikte Çan Eğrisi varsa ve dağılım aşağı yukarı simetrikse yukarıdaki bilgilerden hangi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


6.Soru

Herhangi bir niteliği gözlemek ve gözlem sonucunu sayı veya sıfatlarla
ifade etmek aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?


Ölçme

Ölçüm

Ölçek

Ölçme hatası

Yapısal ölçüt


7.Soru

Örnek büyüklüğünün önemli olmadığı ama araştırma konusuna uygun kişilerin seçildiği örnekleme yöntemi aşağıdakilerden hangisidir


amaçlı örnekleme

kolaycı örnekleme

kota örnekleme

Kartopu örnekleme

küme örnekleme


8.Soru

Bir dağılım aşağı yukarı simetrikse aşağıdakilerden hangisi o dağılıma ait bir özellik değildir?


Ortalama, merkezî değerdir.

Gözlemlerin kabaca % 70’i ortalamanın bir standart sapma mesafesi içinde sağ ve solunda kalacak sınırların içine düşer.

Gözlemlerin kabaca % 95’i ortalamanın iki standart sapma mesafesi içinde sağ ve solunda kalacak sınırların içine düşer.

Gözlemlerin kabaca % 99’u ortalamanın üç standart sapma mesafesi içinde sağ ve solunda kalacak sınırların içine düşer.

Aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değeri birbirine yakın değerlerden oluşmaz.


9.Soru

Örneklemin incelenmek istenen evreni iyice temsil edebilmesi ve yanıltma olasılığını ortadan kaldırabilmesi için aşağıdaki özelliklerden hangisini taşıması gerekmektedir? 


Ortanca ve tepe değerinin birbirine eşit olması

Standart sapmanın aritmetik ortalamadan küçük olması

Yeterli sayıda birimden oluşması 

Dağılımın simetrik olması

Evrenin histogram ile gösterilmesi


10.Soru

I.  Politika özetinin tartışılacak ana çatısını oluşturabilir.II. Alternatif duyuru araçlarına kaynaklık edebilir.III.Hakemli dergide yayınlanır.Yukarıdakiler araştırma sonuçlarının duyurulması ve yaygınlaştırmasında kullanılan araçlardan hangisine ait özelliklerdir?


Araştırma bülteni

Basın bildirisi

Politika özeti

Araştırma raporları

Araştırma makalesi


11.Soru

Raporlarda, elde edilen bulguların ne işe yaradığını anlatan bölüm aşağıdakilerden hangisidir?


Tartışma ve sonuç

Bulgular

Gereç ve yöntem

Giriş

Kaynaklar


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi uzun ve kapsamlı araştırmalarda, araştırma sırasında kullanılan araçlardan biridir?


Basın bildirisi

El ilanı

Araştırma bülteni

Poster

Broşür


13.Soru

Daha çok epidemiyolojik saha araştırmalarında kullanılan, evreni önce coğrafi durum, nüfus yoğunluğu gibi herhangi bir özelliğine göre alt gruplara ayıran olasılıklı örnekleme yöntemi hangisidir?


Sistematik örnekleme

Çok aşamalı örnekleme

Tabakalı örnekleme

Küme örnekleme

Basit tesadüfi örnekleme


14.Soru

Nicel değişkenler özetlenirken dağılımın normal dağılım olduğu kanaatine varılabilmesi için aşağıdaki koşullardan hangisinin sağlanması gereklidir? 


Aritmetik ortalamanın ve ortanca değerinin birbirine uzak değerlerde olması

Standart sapmanın, aritmetik ortalamadan daha küçük bir matematiksel değerde kalması

Ortanca değeri ile tepe değerinin birbirine uzak değerlerde olması

Gözlem sayısının 20'nin üzerine çıkan bir çoğunluğa ulaşması

Histogramda simetrik değil, sağa ya da sola yatık bir eğri elde edilmesi


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi karar vericinin davranışını yönlendiren sürece etkili olan başlıca değişkenlerden biri değildir?


Karar vericinin önünde her karar için çok sayıda seçenek bulunur.

Tercih edilen her seçeneğin neden olacağı bir dizi sonuç söz konusudur.

Sonuçların neler olacağı konusunda her zaman bir kesinlik vardır.

Karar vericinin olası sonuçları ön görme ve buna göre farklı tercihleri yapması söz konusudur.

Karar verici, her biri farklı ve belirsiz sonuçlara giden alternatif yollardan birisini seçme durumundadır.


16.Soru

  • • Nicel değişkenlerin dağılımıdır.
    • Asimetriktir.
    • Teorik normal dağılımda aritmetik ortalama, ortanca ve tepe değeri birbirine eşittir.
    • Merkezî değerden sağa ve sola bir standart sapma mesafesinde gidilerek oluşturulan sınırlar içine dağılımdaki toplam birim sayısının % 68’i düşer.
  • Merkezî değerden sağa ve sola 1,96 ile standart sapma çarpılarak bulunan değermesafesinde gidilerek oluşturulan sınırlar içine dağılımdaki toplam birim sayısının % 95’i düşer.

Bilim adamlarının ortaya koyduklarına göre bir dağılım normal dağılıma uyarsa yukardakilerden kaç tanesini üzerinde taşıyor demektir?


1

2

3

4

5


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi özetleri yayımlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler arasında yer almaz?


Özetin dayandığı gözlem sayısını (n) her zaman belirtmenize gerek yoktur.

Eğer merkezî değeri vermede ortancayı kullanıyorsanız, aynı zamanda alt ve üst
çeyrekleri de vermeyi ihmal etmeyiniz.

Eğer merkezî değeri vermede ortalamayı kullanıyorsanız, aynı zamanda standart
sapmayı da vermeyi ihmal etmeyiniz

Her zaman dağılımın en küçük ve en büyük değerlerini de yayımlayınız

İkili seçeneklerde (ya A şıkkı ya B şıkkı şeklindeki durumlarda) A’nın veya B’nin
yüzdesini yayımlayınız ama ikisini birden yayımlamayınız.


18.Soru

I. Kesitsel araştırmaların en temel özelliği, verinin sadece bir kez toplanmasıdır.II. Kesitsel araştırmalar ekonomik ve uygulanması kolaydır.III. Kesitsel araştırmalarda neden-sonuç ilişkisi genellikle kurulamaz.Kesitsel araştırmalar ile ilgili yukarıdaki bilgilerden hangi/hangiler doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

II ve III

I, II, III


19.Soru

Paydaşları düzenli bilgilendirerek araştırmayla ilgili spekülasyonların yapılmasını engelleyen ve araştırmaya katılanalar ve paydaşlarla sürekli irtibat sağlanmasını temin eden yaygınlaştırma aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Araştırma bülteni

Kurumsal web sayfaları

Basın bildirisi

Posterler

Araştırmanın özet dokümanı


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisinin amacı işlerin fonksiyonların ve karakteristiklerin aralarındaki
ilişki ve kolerasyon kaynağını kurmak ve onların nispi önemini göstermektir?


Matriks diyagramı

Ağaç Diyagramı

Hata modu etki analizi

Poke-Yoke Analizi

Güç alanı analizi