Sağlık Hizmetlerinde Araştırma Ve Değerlendirme Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi süreç ölçülerinden biridir? 


Tedavi

hastanın sağlık durumunda gözlenen değişiklikler

bina ve donanımın ve tıbbi bakım sunumuyla ilgili politikaların yeterliliği

 sistemin doğasında bulunan özellikler

hemşirelerin doğasında bulunan özellikler


2.Soru

Aritmetik ortalama ile her bir bireyin ortalamaya olan farkının bulunup toplandıktan sonra toplam sayının serbestlik derecesine bölünerek hesaplanan istatistiksel gösterge aşağıdakilerden hangisidir?


Standart sapma

Tepe değer

Varyans 

Dağılım aralığı

Ortanca


3.Soru

Olasılıksız örnekleme yöntemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Sonuçların evrene genellenmesi doğru değildir.

Örnek büyüklüğü hesabı zorunludur. 

Evren tam olarak bilinebilir. 

Tabakalı örnekleme kullanılır. 

Evrendeki kişilerin seçilme olasılığı bellidir.


4.Soru

Açıklanması Zor Farklılıkların Bulunması kavramı ele alındığında aşağıdakilerden hangisi bu kavramla ilgili ortaya çıkan önemli sorulardan birisi değildir?


Bir hastanın hastalığının tanısı ve tedavisi için gereken en doğru ve en uygun yöntemlerin
ne olduğuna nasıl karar verilmelidir?

•Doğru ve uygun hizmetin kriterleri nedir


Hizmetlerin ücretini ödeyen sigorta kurumlarının, hastanın ve hizmeti sunanların
bu kararın oluşması sürecindeki rolleri ne olmalıdır?

Kaynakların yeterli ve eşit dağıldığı hallerde, hizmet sunucularının bilgi ve beceri eşitsizliğinden
kaynaklanan sorunları, uygulama farklılıklarını önlemenin yolu nedir?

Sağlık hizmetlerinin ulaştırılmasında sağlık hizmeti temel özelliklerinin tamamen revize mi edilmesi gerekir?


5.Soru

Araştırmalarda ulaşılan örnek büyüklüğünün evreni temsil etme gücünü hesaplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir ?


güç analizi

örneklem analizi

etki büyüklüğü

nicelik analiz

öngörülen nitelik


6.Soru

 • Nitel araştırmalar için
  uygun
 •  Evren listesi
  olmadığında yararlı
 • Evreni temsil söz konusu değil
 • Sonuçlar genellenemez

Yukarıda verilen ifadeler hangi tip örneklemeye aittir?


Çok aşamalı

Olasılıksız

Tabakalı

Sistematik

Küme


7.Soru

Hastalık ölçütleri içinde yer alan kriterlerden biri olan hız nasıl ifade edilir?


Kesir şeklinde ifade edilmediğinden karşılaştırma amacıyla kullanılması da çoğu zaman anlamlı olmaz.

a/a+b veya b/a+b şekilde ifade edilir.

a/b şeklinde formüle edilir.

Yeni vaka sayısı/ Risk altındaki toplum

Toplam vaka sayısı / Risk altındaki toplum


8.Soru

 • Aşağıda verilen tanım ve kavramların doğru eşlemesi hangisidir?
 • I- Veriler kişi bazında toplanmadığı halde, bulguların kişi bazında yorumlanmasıdır.
 • II- Araştırmaya alınan kişilerin özellikleri ile alınmayan kişilerin özellikleri arasında sistematik fark olmasıdır.
 • III- Araştırma evreni içinde belli özelliğe sahip bir alt gruptur.
 • A- Ekolojik Yanılgı
 • B- Seçim Yanlılığı
 • C- Kohort
 • D- İnsidans
 • E- Risk Faktörü


I-A, II-B, III-C

I-A, II-B, III-D

I-D, II-B, III-C

I-E, II-B, III-C

I-A, II-D, III-E


9.Soru

Organizasyondaki uygulamaları ve inançları tartışmak ve anlamak için kişilere yapılandırılmış metot sunan bir sorgulama sürecine ne ad verilir?


Kök Neden Analizi

Nominal Grup Tekniği

Poke-Yoke Analizi

Güç Alanı Analizi

Hata Modu Etki Analizi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir araştırmada kurulan hipotezin yanlış olduğunu ifade etmektedir?


p<0,00001

p<0,0001

p<0,001

p<0,01

p<0,05


11.Soru

Sağlıkla ilgili belirli bir olayın toplumdaki dağılımını ortaya koyan araştırma çeşidi nedir?


Tanımlayıcı araştırmalar

Vaka takdimleri (olgu sunumları)

Vaka serileri

Kesitsel araştırmalar

Kohort araştırmaları


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlık araştırmalarında karar vericinin davranışını yönlendiren sürece etkili olan başlıca değişkenlerden birisi değildir?


Karar vericinin önünde her karar için sadece tek bir seçenek olması

Tercih edilen her seçeneğin neden olacağı bir dizi sonuç söz konusu olması

Sonuçların neler olacağı konusunda her zaman bir belirsizlik olması


Karar vericinin olası sonuçları ön görme ve buna göre farklı tercihleri yapması söz
konusu olması

Karar verici, her biri farklı ve belirsiz sonuçlara giden alternatif yollardan birisini
seçme durumunda olması


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sağlık sektöründe kullanılan olasılıksız örnekleme yöntemi değildir ?


amaçlı örnekleme

kolaycı örnekleme

kota örnekleme

kartopu örnekleme

tabakalı örnekleme


14.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Toplam kalite yönetimi veya stratejik kalite yönetiminin amaçlarından biri değildir?


Bütün çalışanların katılımını sağlamak

İşletmenin hedeflerini koymak ve bu doğrultuda yapısını geliştirmek

Kaynak israfını azaltmak ve maliyetleri düşürmek

Müşteri sayısını arttırmak 

İstatistiksel tekniklerden yararlanarak süreci kontrol etmek


15.Soru

 Belirli bir amacın gerçekletirilebilmesi için gerekli ve yeterli nicelik ve nitelik düzeyi olarak tanımlanan kavram aşağaıdakilerden hangisidir?


Kalite

Ölçme

Standart

Kriter

Ölçüm


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi araştırma sonuçlarının yaygınlaştırılmasında kullanılan araçların hazırlanmasında dikkat edilecek hususlar içinde yer alır?

I. Tek düze koyu renkli başlıklar kullanmak

II.Grafiksel tasarımlardan kaçınmak

III.Verilecek mesajı uzun tutmak

IV.Mesajı hedef kitleye yönelik olarak hazırlamak

V. Belge tipini hedef kitleye göre hazırlamak


I ve V

I,II,III

II,III,V

I,IV,V

I,II,III,IV


17.Soru

I.   Sonuçların savunulacağı güven düzeyi ve kesinliği II.  İncelenen değişkenin ölçüm biçimi III. Evren büyüklüğü Yukarıdakilerden hangisi/hangileri örnek büyüklüğünün hesaplanması için bilinmesi gereken önemli noktalar arasında yer almaktadır?


Yalnız I

Yalnız II

Yalnız III  

I ve II    

I, II ve III


18.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi, karar analizinin basamakları arasında yer almaz?


Sorunu tanımlanma

Olası seçenekleri listeleme

Mantıksal akış şeması çizme

Karar yöntemini seçme

Karar tablosu oluşturma


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplam kalitenin bilinçli ve sistematik bir biçimde sağlanmasının iki temel şartından biridir?


İşletmenin hedeflerini koymak ve bu doğrultuda yapısını geliştirmek

Bütün çalışanların katılımını sağlamak

Kaynak israfını azaltmak ve maliyetleri düşürmek

İstatistiksel tekniklerden yararlanarak süreci kontrol etme

Analizlerle hatalara neden olan faktörlerin bulunması ve ortadan kaldırılması


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nitel değişkene verilebilecek örnektir ?


Boy uzunluğu

Cinsiyet

Yaş 

Vücut Ağırlığı

Kan basıncı