GİRİŞİMCİLİK Dersi İÇ GİRİŞİMCİLİK soru cevapları:

Toplam 20 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:

İç girişimcilik kavramını 1976 yılında ilk olarak kullanan yazarlar kimlerdir?


CEVAP:

Gifford ve Pinchot, iç girişimcilik kavramını 1976 yılında ilk olarak kullanan yazarlardır.


#2

SORU:

İç girişimcilik ne anlama gelmektedir?


CEVAP:

İç girişimcilik kısaca “mevcut ya da var olan bir organizasyon (işletme) içerisindeki girişimcilik” olarak tanımlanabilir.


#3

SORU:

İç girişimciliğe yönelen ilginin artmasının sebepleri nelerdir?


CEVAP:

Günümüzde birçok işletme iç girişimciliğin artan önemini fark etmektedir. İç girişimciliğe yönelen bu ilgi, sayısı hızla artan rakipler, geleneksel işletme yönetimi yöntemlerinin yetersiz kalması, yetenekli çalışanların işletmelerden ayrılarak küçük ölçekli girişimciler haline gelmesi, artan uluslararası rekabet, verimlilik ve etkinliğin artırılmak istenmesi gibi nedenlerle giderek yükselmektedir.


#4

SORU:

Geçmiş yıllara oranla rekabetin güçlenmesi nasıl açıklanabilir?


CEVAP:

Yüksek teknolojiye dayalı ekonomik yapının oluşması geçmiş yıllarda olmadığı kadar rekabetin güçlenmesine neden olmaktadır. Bugün için gelinen noktada değişim ve yenilikler piyasa ölçeğinde giderek artmaktadır.


#5

SORU:

Yetenekli çalışanların girişimci olmak üzere işletmelerden ayrılmaları hangi gelişmelerin sonucudur?


CEVAP:

Yetenekli çalışanların girişimci olmak üzere işletmelerden ayrılmaları iki önemli gelişmenin sonucudur. Bunlardan birincisi, girişimciliğin statü sembolü oluşu, ekonomik bağımsızlık sağlaması ve tanınma şansı yaratmasıdır. Bu durum girişimciliği genç çalışanlar için cazip hale getirmektedir. İkinci olarak, özellikle gelişmiş ülkelerde yeni girişimcileri gerek yönetsel gerekse de finansal olarak destekleyen risk sermayesi finansman modelinin gelişmesidir. Böylece finansal piyasalar yeni girişimcilerin projelerini destekleyecek hale gelmiştir.


#6

SORU:

Kolaylaştırıcı modelin temel yaklaşımı nedir?


CEVAP:

Bu modelin temel yaklaşımı, organizasyon bünyesindeki personelin, eğer yeterli destek verilirse, yeni konseptler geliştirmeye istekli olacağıdır.


#7

SORU:

Adanmış model nedir?


CEVAP:

Bu modelde şirket bilinçli olarak çekirdek bir gruba sınırlı bir bütçe ayırır. Bu grup iç girişimciliğin işletme birimleriyle bağlantısının kurulmasında yenilik uzmanları gibi hareket ederler ve şirketin nasıl gelişebileceği konusunda fikir üretirler.


#8

SORU:

Girişimci ve iç girişimcinin benzer özellikleri nelerdir?


CEVAP:

• Her ikisi de öncü ve yenilikçiliğe odaklıdır. Yeni ürünler, yeni süreçler ve yönetim teknikleri konusunda farklılığı yakalamaya çalışırlar.
• Her ikisi de fırsatları kovalar ve katma değeri yüksek ürünler yaratmaya odaklıdırlar.
• Her ikisi de risk alırlar.
• Kaynakları etkili ve verimli kullanabilirler.


#9

SORU:

Girişimci ve iç girişimcinin farkları nelerdir?


CEVAP:

• Girişimci geliştirici iken iç girişimci güçlendiricidir.
• Girişimcinin savaşı pazara yönelik iken iç girişimcinin savaşı şirket kültürüne yöneliktir.
Girişimci pazardaki engellerin üstesinden gelmeye çalışırken, iç girişimci daha iyiye yönelik şirket içi engellerin üstesinden gelmeye çalışır.
• Girişimcinin çoğu zaman kaynakları sınırlıdır, kendisi fon yaratmak zorunda kalır. İç girişimci ise var olan fonları kullanır.
• Girişimcinin katlandığı risk işletmeyi ilgilendirirken, iç girişimcinin katlandığı risk kariyeri ile ilgilidir.


#10

SORU:

Pinchot’a göre iç girişimcinin genel özellikleri nelerdir?


CEVAP:

• İşletme kaynaklarını kullanırken serbest olmak ister, amaca yönelik olarak kendini motive eder ve yaptıkları karsısında takdir görmek ister,
• Kendine zaman sınırı koyar ve islerini buna göre planlar,
• Girişimcilik özelliğini ortaya koyabilmek için, çalıştığı kurumdan maddi ve manevi destek bekler,
• Kendine güveni vardır. Genelde sistem hakkında kuşkuları olmakla birlikte, sistemle basa çıkmak konusunda kendilerine güvenleri sonsuzdur,
• Çalışma alanının temel dayanağı, hem örgüt içindekiler hem de müşterileridir,           • Orta derecede risk alır. Genelde isten atılmaktan korkmaz, bunu küçük bir bireysel risk olarak görür,
• Kendi pazar araştırmasını ve değerlendirmesini yapar,
• Statü sembollerini sevmez, özgürlük onun için en önemli güçtür,
• Örgütteki düzen konusunda çok duyarlıdır,
• Çevreyi anlar, geleceğe dönük ve esnektir,
• Yönetim seçenekleri yaratır,
• Ekip çalışmasını cesaretlendirir,
• Açık tartışmaları destekler,
• Destekleyici koalisyonlar oluşturur,
• Diğerlerini yaptıklarının doğruluğuna inandırmaya çalışır,
• İnatçı ve ısrarcıdır,
• Risk alabilir,
• Lider ve özel olma isteği vardır ve aynı zamanda başarma isteği yüksektir,
• Kontrol yeteneği vardır ve problem çözücüdür,
• Araştırma ve sorgulama yapar,
• Yenilikçidir.


#11

SORU:

Bilgi girişimcileri hangi genel özellikleri taşımalıdır?


CEVAP:

• Bilgi girişimcileri, bilgi/haber ve anlamayla ilgili kaynaklara girmek ve tanımlamak için uygun teknolojiyi kullanabilirler,
• Teknik uzmanlığın yanı sıra iletişim yetenekleri güçlüdür,
• Meraklıdırlar ve akılcı araştırmalara başlayacak motivasyonları vardır,
• Oluşturdukları bilginin değerini, ilgisini ve önemini sürekli olarak yargılarlar,
• Bilginin paketlenip, satılmasında ve yeni bilginin üretilmesinde kritik öneme sahiptirler.


#12

SORU:

İç girişimciliğin önündeki engeller hangi sebeplerden dolayı oluşmaktadır?


CEVAP:

Bu engeller genellikle verimsiz yönetim tekniklerinin yeni işletmelerin gelişme aşamalarında uygulanması sonucu ortaya çıkmaktadır. Geleneksel yönetim biçimleri çalışanların iç girişimcilik çabalarını engelleyecek şekilde etki yaratabilmektedir.


#13

SORU:

Yeniliklerin başarılı bir şekilde yaratılmasında etkili olan faktörler nelerdir?


CEVAP:

Ortam ve Vizyon: Yenilikçi işletmeler net bir vizyona ve yenilikleri destekleyen bir işletme ortamına sahiptirler.
Piyasaya Uyum: Yenilikçi işletmeler vizyonlarını piyasanın gerçekleriyle birleştirmektedirler.
Küçük ve Karmaşık Olmayan İşletmeler: Birçok yenilikçi işletmenin karmaşık olmayan bir yapısı ve küçük proje takımları bulunmaktadır.
Çoklu Yaklaşımlar: Yenilikçi yöneticiler farklı birçok projenin paralel bir biçimde gelişmesini teşvik ederler.
Etkileşimli Öğrenme: Yenilikçi bir ortamda öğrenme ve yeni fikirler işletmenin geleneksel işlevleri temelinde çakışmaktadır.
Odak Gruplar Oluşturma: Birçok yenilikçi işletme geleneksel otorite dışında kalan gruplar kullanmaktadır. Bu şekilde yapılan çalışmalar bürokrasiyi devre dışı bırakmakta ve grup kimliğinin oluşmasına katkıda bulunmaktadır.


#14

SORU:

İç girişimcilik uygulamalarını arttırmak için şirketlerin uyması gereken kurallar nelerdir?


CEVAP:

• Çalışmayı, hareketi özendir.
• Mümkün olan her zaman resmi olmayan toplantılar düzenle.
• Hataları hoşgör ve tecrübe olarak değerlendir.
• Piyasaya yeni fikir getirmek için inatçı ol.
• Yenilik için yenilikleri ödüllendir.
• Resmi olmayan iletişim için fiziksel altyapı oluştur.
• Sadece çalışma zamanında değil, günlük yaşamda ortaya çıkabilecek fikirleri değerlendir.
• Geleceğe yönelik projeler için küçük takımlar oluştur.
• Çalışanların bürokrasiden kaçınmalarını sağla.
• Yenilikçi personeli ödüllendir ve teşvik et.


#15

SORU:

İç girişimcilik stratejisinin oluşturulmasındaki önemli dört adım hangi maddelerden oluşur?


CEVAP:

1. Vizyonun geliştirilmesi.
2. Yeniliklerin özendirilmesi.
3. İç girişimciler için uygun ortamın yaratılması.
4. Takımların oluşturulması.


#16

SORU:

İç girişimcilik için uygun ortamın yaratılmasında birinci adım ne olmalıdır?


CEVAP:

İç girişimcilik için uygun ortamın yaratılmasında birinci adım bu yöndeki çabaları zorla değil özendirerek artırmaktır. Yöneticiler iç girişimciliği özendirmek için katı kurallar yerine parasal ödüller gibi teşvikleri kullanmalıdır.


#17

SORU:

İç girişimcilik için uygun ortamın yaratılmasında ikinci adım ne olmalıdır?


CEVAP:

İkinci önemli adım insan kaynakları politikalarının düzenlenmesidir. Özellikle yöneticiler işletmenin bulunduğu sektörü tanımak için yeterli bir süre boyunca aynı görevde kalmalıdır. Rotasyon sistemi özel bir şekilde ve belirli görevler için uygulanmalıdır. Bu uygulama yöneticilerin iç girişimcilik için gerekli bilgi birikimi sağlamalarında önemli bir unsurdur.


#18

SORU:

İç girişimcilik için uygun ortamın yaratılmasında son ve en önemli adım nedir?


CEVAP:

Son ve en önemli adım analizler üzerine değil kişiler üzerine risk almaktır. Analizler destekleyici özelliğe sahip olmalı zorlayıcı olmamalıdır. İç girişimcilikte kişisel yaratıcılığın ve güvenin önemli olduğu unutulmamalıdır.


#19

SORU:

İç girişimcilik konusunda yapılan yanlışlar nelerdir?


CEVAP:

1. İç girişimcilerin temel amacı refah ve para sağlamaktır.: İç girişimcilerin temel güdüsü yenilik yaratmaktır. Özellikle yenilik yaratma ve özgürlük temel motivasyonlardır. Para sadece başarının sembolüdür.
2. İç girişimciler yüksek risk alan kumarbazlardır: İç girişimcilerin üstlendikleri riskin orta düzeyde olduğunu söylemek mümkündür. Başarı konusundaki yüksek istekleri ölçülebilen ve analizi yapılan riskleri almalarına neden olmaktadır.
3. İç girişimcilerini analitik yetenekleri yetersiz olduğundan şanslarına güvenmektedirler.: İç girişimciler üst düzeyde analitik yeteneğe sahiptir. Şanslı olmaları ve hedefi tutturmaları iyi bir hazırlık yapmalarının ve piyasanın ihtiyacının ne olduğunu iyi bir şekilde anlayabilmelerinden kaynaklanmaktadır.
4. İç girişimcilerin yüksek başarı istekleri ahlaki ve etik değerlerinin düşük olmasına neden olmaktadır. Başarının nasıl kazanıldığı onlar için önemli değildir.: Günümüzün eğitimli ve beklenti düzeyi yüksek toplum içerisinde iç girişimcilerin de etik ve ahlaki değerleri yüksektir.
Eğer bu beklentileri karşılayamazlarsa hayatta kalamayacaklarını bilmektedirler.
5. İç girişimciler güç peşinde koşarlar ve imparatorluk kurma hevesindedirler: Birçok iç girişimci özellikler sahip işletme küçük ve muhafazakardır. Güçten çok karla ilgilenmektedirler. Temel hedefleri büyük iş yapmaktan çok doğru iş yapmaktır.


#20

SORU:

Daha önce hiç varolmayan bir ürünün ortaya çıkması ne ile açıklanır?


CEVAP:

Ancak yeniliklerin temelde iki şekilde olduğu söylenebilmektedir. Bunlardan birincisi kökten yeniliklerdir. Daha önce hiç varolmayan bir ürünün ortaya çıkması bu duruma örnektir.