HALKLA İLİŞKİLER YAZARLIĞI Dersi HALKLA İLİŞKİLER YAZARLIĞI: ROL VE SORUMLULUKLAR soru cevapları:

Toplam 102 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU: Halkla ilişkiler eylemlerinde iletişim hangi amaçla gerçekleşmektedir?


CEVAP: Halkla ilişkiler eylemlerinde daima bilgi verme, ikna etme veya davranışı etkileme amacıyla bir iletişim gerçekleşir.

#2

SORU: Uzun araştırmalar sonucunda geniş kapsamlı olarak oluşturulan halkla ilişkiler tanımı nasıl yapılmaktadır?


CEVAP: Halkla ilişkiler, bir işletme ile hedef kitle arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı, kabulü ve işbirliğini sağlamaya ve sürdürmeye yardımcı bir yönetim fonksiyonudur.

#3

SORU: Halkla ilişkiler üzerine yapılan birçok tanım analiz edildiğinde tanımlar arasında hangi ortak noktalar ortaya çıkmıştır?


CEVAP: Halkla ilişkiler üzerine yapılan birçok tanım analiz edildiğinde tanımlar arasında bazı ortak noktalar ortaya çıkmıştır. Bu ortak noktalar şunlardır: • Halkla ilişkiler, organizasyonlara özgü bir faaliyettir. • Halkla ilişkilerde hedef kitle (ilgili çevreler) hem kurum içi hem de kurum dışı çevreleri kapsamaktadır. • Halkla ilişkiler, bir iletişim çabasıdır. • Halkla ilişkiler, iletişimde anlayış, kabul ve işbirliği çerçevesinde gerçekleşir. • Halkla ilişkilerde iletişimin ikna edici şekilde tasarlanıp gerçekleştirilmesi gerekir. • Halkla ilişkiler, bir yönetim fonksiyonudur. • Halkla ilişkiler, bir süreçtir.

#4

SORU: Temeli iletişime dayalı halkla ilişkilerde iyi ve etkili bir iletişim kurulabilmesi için işletmene düşen görev nedir?


CEVAP: Temeli iletişime dayanan halkla ilişkilerde iyi ve etkili bir iletişim kurulabilmesi için, işletmenin hedef kitlesini iyi tanıması ve onlara ulaşmada kullanılacak araçların buna göre belirlenmesi gerekir.

#5

SORU: İşletmenin halkla ilişkiler eylemlerinde tanıma ve tanıtma aşamaları arasındaki fark nedir?


CEVAP: Tanımada yapılması gereken ilk iş, karşımızdaki kitlenin eğitim seviyesi, kültür düzeyi, gelir durumu, mesleki dağılımları, yaşları, kurumla ilgili istekleri, şikayetleri gibi bilgilere ulaşılarak hedef kitlenin tanınmasıdır. Anketler, toplantılar, basını izleme, danışma ve hedef kitle ile yüzyüze ilişkiler gibi yöntem ve tekniklerle tanıma işlevi gerçekleştirilmektedir. Tanıtma ise, kuruluşun yapısı ve işleyişi ile ilgili olarak hedef kitlede hiçbir kuşkuya yer bırakmaksızın bilgi ve haberlerin aktarılmasıdır. Tanıtma işlevinde kullanılan yöntem ve teknikler; yüzyüze ilişkiler, basılı araçlar (yazılı kitle iletişim araçları, işletmenin basılı kaynakları vb.), kitle iletişim araçları; radyo, televizyon, işlemenin yayın araçlarının yanı sıra, yarışmalar, fuarlar, sergiler, festivaller, seminerler, işletme gezileri vb. içermektedir.

#6

SORU: Halkla ilişkilerin temel ilkeleri nelerdir?


CEVAP: Halkla ilişkilerin temel ilkeleri şöyle sıralanabilir: • Dürüstlük, • İnandırıcılık, • Yineleme, • Sabırlı çalışma, • Yaygın sorumluluk, • Açıklık, • İki yönlü ilişki.

#7

SORU: Halkla ilişkilerin temel ilkelerinden Dürüstlük nasıl açıklanabilir?


CEVAP: Halkla ilişkilerin dürüstlük ilkesi; • Onurlu çalışma, • Doğruluk ve • Güvenilirlik olarak ifade edilebilir.

#8

SORU: Halkla ilişkilerin temel ilkelerinden İnandırıcılık nasıl açıklanabilir?


CEVAP: Güven sağlanmasında önemli etkenlerden birisi de mesajların inandırıcı olmasıdır. Karşımızdakileri söylediklerimizle, yazdıklarımızla inandırmamız için öncelikle konuya kendimiz inanmalıyız. Ardından mesajın hazırlanmasında hedef kitleyi tanımamız, onun özelliklerini bilmemiz gerekir. Bunların sağlanmış olması mesajın inandırıcılığı için gerekli ortamın oluştuğu anlamına gelir. Mesajın inandırıcı olabilmesi için verilen bilgi ile elde edilen sonucun tutarlı olması önemlidir. Böylece hedef kitle ile kurumun bütünleşmesi daha kolay sağlanmış olur.

#9

SORU: Halkla ilişkilerin temel ilkelerinden Yineleme nasıl açıklanabilir?


CEVAP: Önemli mesajların birçok kez yinelenmesi önemli etkilerden bir diğeridir. Hedef kitle mesajla ne kadar sık karşılaşırsa, verileni kolay kolay unutmayacak şekilde hafızasına yerleştirir. Mesajın birçok kez duyulması, mesajın anlamı ile ilgili kuşkuları ortadan kaldırır.

#10

SORU: Halkla ilişkilerin temel ilkelerinden Sabırlı çalışma nasıl açıklanabilir?


CEVAP: Halkla ilişkiler devamlı ve sabırlı çalışmayı gerektirir. Saygı, sevgi, güven birkaç günde oluşmaz. Hedef kitlede sevgi, saygı, güven yaratmak zamana ve sabırlı çalışmaya bağlıdır. Bu nedenle halkla ilişkilerin planlı ve programlı bir çalışma olduğu gözardı edilmemelidir.

#11

SORU: Halkla ilişkilerin temel ilkelerinden Açıklık nasıl açıklanabilir?


CEVAP: Modern yönetim anlayışında şeffaf yönetim önemli bir yer tutar. Yapılan işlerde şeffaf olunması modern işletmeciliğin temel ilkelerindendir. Kurumların örgüt yapıları, ekonomik gücü, pazar alanları ve diğer yaptığı çalışmalar topluma açıklanmalıdır.

#12

SORU: Halkla ilişkilerin temel ilkelerinden Yaygın sorumluluk nasıl açıklanabilir?


CEVAP: Halkla ilişkiler çalışmaları bir kurumda sadece halkla ilişkiler birimlerinin yapacağı işler değildir. Halkla ilişkiler sorumluluğu kurumun yöneticisinden, sekreterine, işçisine, danışmadaki görevlisine kadar herkesin sorumluluk duyması gereken bir iştir.

#13

SORU: Halkla ilişkilerin temel ilkelerinden İki yönlü ilişki nasıl açıklanabilir?


CEVAP: Halkla ilişkiler uzmanları gerçekleştirdikleri kampanyalar ile kamuoyuna gerekli ve yeterli bilgileri sunarak, onların ilgi ve desteklerini kazanırlar. Aynı zamanda halkın kuruluştan beklentileri, istekleri ve tepkileri öğrenilmeye çalışılır.

#14

SORU: PENCILS olarak sınıflandırılabilecek araçlar nelerdir?


CEVAP: Kurumun pazarlama stratejilerinin etkili olmasında halkla ilişkiler faaliyetleri gerçekleştirilirken PENCILS olarak sınıflandırılabilecek bazı araçlar kullanılmaktadır. Bu araçlar kısaca şöyle açıklanabilir: • Yayınlar (Publications): Kurum dergileri, yıllık faaliyet raporları, broşürler. • Olaylar (Events): Spor ya da sanat gösterileri ve ticari gösterilerin sponsorluğu. • Haberler (News): Kurum, kurum çalışanları ve ürünleri/ hizmetleri, kurumun yaptığı çalışmalar hakkında olumlu haberler. • Toplum için yararlı faaliyetler (Community involvement activities): Kurumların toplumun ihtiyaçları veya istekleri için bütçe ya da zaman ayırarak katkıda bulunmaları. • Kurum kimliği sunumları (Identity media): Kurumların tüm yazışmalarında kullandığı antetli kağıtlar, kartvizitler, kurumun kimliği doğrultusunda geliştirilmiş çalışanların giyimkuşam biçimleri vb. • Lobi faaliyetleri (Lobbying activity): Kurum için yararlı kararların ve kanunların çıkmasını ya da kurumu olumsuz etkileyecek olan karar ve kanunların çıkmamasını sağlama çabaları. • Toplumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri (Social responsibility activities): Kurumlar toplumsal sorumluluk konusundaki faaliyetlerini geliştirerek iyi bir isim yapmalıdırlar.

#15

SORU: Broom ve Dozier’in, halkla ilişkilerde söz ettiği belirgin roller nelerdir?


CEVAP: Broom ve Dozier, halkla ilişkilerde iki belirgin rolden söz eder. Bunlar; • Teknisyen ve • Yönetici rollerdir. Halkla ilişkiler uzmanının teknisyen rolü; yazar, tasarlayıcı, fotoğrafçı olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda, haberi hemen hisseden ve oluşturabilen, medyayla çalışan yerleşik gazetecilerdir. Teknisyenler, yöneticilerin planlarını uygular. Halkla ilişkiler alanında yöneticilik rolü üstlenenler ise sorunları çözer ve üst yönetime danışmanlık yapar. Programların sonuçları ile ilgilenir.

#16

SORU: Halkla ilişkiler yazarı neler yazar?


CEVAP: Halkla ilişkiler yazarının yazdıkları şunlardır: • Web sayfasında yer alan bilgiler, • Basın bülteni, • Konuşma metni, • Reklam metni, • Yıllık rapor, • Personele yönelik yayınlar, • Broşür, haber mektupları vb.

#17

SORU: Halkla ilişkiler yazarının özellikleri nelerdir?


CEVAP: Halkla ilişkiler yazarının özellikleri şunlardır: • Etkili ve ikna edici yazabilme becerisi, • Çok yönlü düşünebilme, • Dinleme becerisi ve müşteriden brief alabilme, • Sorumluluk alabilme ve yaptığı işi zamanında teslim edebilme, • Medya konusunda bilgi sahibi olma, • İnternetten yararlanabilme, • En az bir dili çok iyi bilme, • Takım çalışması yapabilme, • Yaratıcı ve derin düşünebilme, • Sunuş becerisi.

#18

SORU: Geleceğin halkla ilişkiler uzmanları başarılı olabilmek için hangi özelliklere sahip olmak durumundadır?


CEVAP: : Halkla ilişkiler uzmanları gelişen dünyanın yeniliklerine kolay uyum sağlamalıdır. Hedef kitleleri ile etkili iletişim kurabilmek için teknolojideki gelişmeleri çok iyi takip ederek uygulama becerisine sahip olmalıdır. Geleceğin halkla ilişkiler uzmanlarının başarılı olabilmek sahip olmak durumunda oldukları özellikler şunlardır: • İşlerinin gerektirdiklerinden daha çok analitik düşünme yeteneğine sahip olacak kişilerdir. • İşini iyi bilmesinin yanısıra bunu etrafına kanıtlayan kişilerdir. • Kendi kariyerlerini kendileri çizen kişilerdir. • Vizyona sahip olan kişilerdir. • Belirli kademelerden seçildikten sonra yükselerek gelen kişilerdir. • Bilgi düzeylerini sürekli güncel tutan kişilerdir. • Güçlerini sermaye, aile dostluk, arkadaşlık gibi ilişkilerden değil, bilgi, deneyim ve becerilerden alan kişilerdir. • İş ahlakı ve normlarına uyan, oyunu kurallarına göre oynayan kişilerdir. • Hayır demesini bilen kişilerdir. • Zamanı iyi yöneten, etkili kullanan kişilerdir. • Köşeyi dönme amacından çok iş yapmayı amaçlayan kişilerdir. • Zıt görünen iki kavramı birleştirerek yorumlayan kişilerdir. • Önceden konmayan kuralları doğaçlamayla anında koyabilen kişilerdir. • İçinde amatör ruhunu her zaman taşıyan ve yaptığı işten mutluluk ve heyecan duyan kişilerdir. • İletişimi merkeze alan kişilerdir.

#19

SORU: Halkla ilişkiler yazarlığı ne anlama gelmektedir?


CEVAP: Halkla ilişkiler yazarlığı planlanmış hedeflere ulaşmak için belirlenmiş hedef kitlelerini etkilemek, ikna etmek amacıyla açık, anlaşılır, net, gerçek verilere dayanan etkili mesaj oluşturmadır.

#20

SORU: Genelde halkla ilişkilerde bilgi kaç kategoriye ayrılabilir?


CEVAP: Halkla ilişkiler yazarlığı çalışmaları bir organizasyon ve onun olası hedef kitlesine yönelik genellikle imaj oluşturmaya çalıştığı yöntemleri içerir ve pozitif ilişki kurmaya çalışılır. Genelde halkla ilişkilerde bilgi bu bağlamda iki kategoriye ayrılabilir. Bunlar kısaca şöyle açıklanabilir: • Kontrol edilen bilgi; yer, zaman, stil üzerinde içerik açısından kontrol hakimiyetine tamamen sahip olduğumuz bilgilerdir. • Kontrol edilemeyen bilgi: Kurum olarak bizim elimizden çıkan ve medyanın insiyatifine kalan bilgi kontrol edilemeyen bilgidir. Diğer bir deyişle stili, medyada yerleştirilmesi, zamanlaması ve editörlüğü bizim elimizde olmayan bilgiler kontrolsüz olarak nitelenir.

#21

SORU: Bilgi dosyası içerisinde hangi bilgiler yer alır?


CEVAP: Bir halkla ilişkiler yazarı, görev yaptığı kurum ve endüstri hakkında tüm bilgileri içeren bir bilgi dosyası hazırlamalıdır. Böylelikle halkla ilişkiler yazarı ihtiyaç duyduğu anda tüm bilgilere kolaylıkla ulaşabileceği temel bir kaynağa sahip olacaktır. Bu dosyanın içerisinde yer alan bilgiler kısaca şöyle açıklanabilir: • İstatistikler: Kurum ve kurumun faaliyet gösterdiği alan hakkında istatistiki bilgiler. • Tarihçe: Eski kayıtlar, yıllık ve özel raporlar, kurumun tüm eski yayınları. • Kurumun Yayınları: Kurumun hem kurum içi hem kurum dışı yayınları (gazete ve dergiler, haber mektupları, tek sayfalık broşürler, kitapçıklar vb.). • Konuşmalar: Kurum çalışanlarının ve aynı sektörde görev yapan diğer çalışanların çeşitli konuşma metinleri. • Haber Metinleri: Kurumun medyada yayınlanan basın bültenleri ve makaleleri ile bu yayınların gazete kupürleri. • Gazete Kupürleri: Kuruluşu direk veya dolaylı olarak etkileyen, kurum dışındaki diğer kaynaklar tarafından hazırlanmış haberlerin, makalelerin kesilen kupürleri. • Durum Raporları: Kurum ile ilgili her konuyu içeren raporlar. • Pozisyon Raporları: Kurumu etkileyen olaylar ve kurumun faaliyet gösterdiği sektördeki konumu ile ilgili olan raporlar. • Biyografiler: Kurumda görev yapan kilit personelin biyografileri. • Görsel Malzemeler: Kurum ile ilgili fotoğraflar, amblem, logo, resim, cd vb. materyaller.

#22

SORU: Gazeteci kimdir?


CEVAP: Gazeteciler bilgileri toplayan, bunları düzenleyen ve daha sonra derlediği bu bilgileri topluma karşı sorumluluk duygusuyla aktaran kişilerdir. Gazeteciler toplumun gözü, kulağıdır. Toplum üzerinde ciddi, gözlenebilir etkiye sahip insanlardır.

#23

SORU: Halkla ilişkiler yazarlığı ile gazetecilik arasında fark nasıl açıklanır?


CEVAP: Halkla ilişkiler amaçlı yazılan makaleler, bültenler vb. gazetecilikte yazılanlarla benzer esaslar doğrultusunda olmasına rağmen halkla ilişkiler yazarlığı ile gazetecilik farklıdır. Aslında halkla ilişkiler yazarı da gazeteci de aynı yöntemleri kullanarak kitle iletişim araçlarında yayınlanmak üzere mesaj üretirler. Fakat her ikisinin de; • Amaçları, • Hedef kitleleri ve • İletişim kanalları açısından birbirlerinden farklıdırlar.

#24

SORU: Amaçlar kısaca nasıl açıklanabilir?


CEVAP: Bir gazetecinin amacı, hedef kitlesini olabildiğince objektif ve tarafsız biçimde bilgilendirmektir. halkla ilişkiler yazarının yaptığı ise, görev yaptığı kurumu savunmaktır. Şüphesiz yazar, hem hedef kitlesini bilgilendirmek hem de ikna ve motive etmek amacını taşır. Burada halkla ilişkiler yazarı, işe kendine şu soruyu sorarak başlamalıdır. Yazacağım metin kurumun amaçlarını gerçekleştirmesinde nasıl yardımcı olacaktır?

#25

SORU: Hedef kitleler kısaca nasıl açıklanabilir?


CEVAP: Gazeteciler görev yaptıkları medyanın hitap ettiği kitleye yani tek bir hedef kitleye hitap ederler. Halkla ilişkiler yazarı farklı farklı hedef kitlelere bazen aynı anda bazen de farklı zamanlarda hitap eder. Durum böyle olunca da hedef kitleyi çok iyi tanımalı, onların ihtiyaçlarını bilmeli ve onları en iyi nasıl etkileyebileceğini bilmelidir.

#26

SORU: İletişim araçları kısaca nasıl açıklanabilir?


CEVAP: Gazeteci hazırladığı haberi hedef kitle ile paylaşabilmek için sadece görev yaptığı kuruluşun olanağından faydalanabilir. Halbuki iyi bir halkla ilişkiler yazarı yaptığı işe uygun olarak o an hitap edeceği hedef kitlenin özelliğine göre farklı farklı araçları kullanarak mesajlarını iletir. Medya gündemi belirleme gibi bir özelliğe sahiptir. Onun için yeni bir konuya kamuoyunun dikkatini çekmek için önce basının dikkatini çekmeye çalışmakta yarar var. Bu yüzden haber değeri taşıyacak konuları ortaya çıkarmak gerekli.

#27

SORU: Hem gazetecilerin hem de halkla ilişkiler yazarlarının başarılı olabilmesi için önem vermesi gereken konular nelerdir?


CEVAP: Medya çalışanları görev yaptıkları gazete, dergi, televizyon vb. kitle iletişim araçlarındaki haberlerde çeşitliliğe yer verirler. Bunun için de kurumlarla, ürünlerle ilgili bilgilerde haber değeri olan, çekici hikayeler için halkla ilişkiler yazarlarının göndereceği bilgilere ihtiyaç duyarlar. Hem gazetecilerin hem de halkla ilişkiler yazarlarının başarılı olabilmesi için önem vermesi gereken bazı konular vardır. Bu konular şöyle sıralanabilir: • Kuruluşunuzla ilgili her şey haber değeri taşımayabilir. • Basın bülteni yararlı bir iletişim aracıdır. Ancak kendi başına her zaman yeterli olamaz. • Bir muhabir gibi düşünmek gerekir. • Gazeteciler genellikle çok yoğun çalışırlar. • Gazeteciler de sosyal ağlara aktif olarak katılırlar. • Gazeteciler için haber teslim tarihleri önemlidir. • Bültenlerin son teslimi için gazetenin yayına giriş saatine yakın zamanlarda gazetecilerle iletişime geçmek için uygun değildir. • Video, fotoğraf gibi multimedia ile desteklenen mesajlarınız, daha rahat anlaşılır. • Mesajınızı hedef kitlenize hangi kanallardan ulaştırmanız gerektiğini bilmeniz gerekir. • Gönderdiğiniz e-mailin konu satırına ilgi çekici ifadeleri nasıl yazacağınızı bilmelisiniz. • Gazetecilerden haberinizi yayınlamalarını istemeden önce, onlara bazı konularda yardımcı olmalısınız. • Okuyucuların kafasını karıştırmamak için jargon kullanmamaya özen göstermek gerekir. • Bazen, yazdığınız bülten mükemmel olsa bile haber olarak yayınlanmayabilir. • Kurumsal iletişim amaçları ile gazetecilik kimi zaman birbiriyle uyuşmayabilir. • Sosyal medya için bülteninizin nasıl yaratılacağını ve yazılacağını bilmeniz gerekir. • Blogcular gazeteci değildir (blogu yazan bir gazeteci değilse). • Sıradan insanlar sadece hızlı ve kolay fotoğraf çekme ve paylaşma imkanı sağladığı için foto muhabirliği yapmazlar. • Okuyucuya faydası olabilecek, jargonsuz ve hatasız basın bülteni yazmayı bilmek gerekir. • Medya düşman değildir, ancak bir çeşit filtre görevine sahiptir. • İletişim bilgilerini bulunması kolay, açık ve net bir şekilde belirtmek son derece önemlidir. • Herkes hata yapabilir. • Kötü yazılmış, faydasız basın bültenlerinden rahatsız olabilirler. • Şeffaf olmak önemlidir. • Bir bültendeki haber değerinin ne olduğu net bir şekilde belirtilmelidir. • Çok hızlı bir şekilde yeni şeyler öğrenmek zorundadırlar. • Kimi zaman bülteninizin yeterince haber değeri taşımadığını düşünüyor olabilirsiniz. Ancak ara sıra bu bülteninizin şans bulabileceği dönemler de olabilir (Örneğin bültendeki konu gündemdeki bir olayla bağdaştığı zaman haber değeri artabilir) • Bazen gazetecilerin çok meşgul olması size cevap vermede büyük gecikmelere neden olabilir. • Bloglarında faydalı yorumlar yapmak ve yazıları paylaşmak onları çok mutlu edebilir. • Teşekkür etmeniz gazeteciler tarafından daima takdir edilecektir. • Sert röportaj soruları kişisel bir saldırı olarak görülmemelidir. • Gazetecileri kandırmaya çalışmak çok kötü bir durumdur. • Söylemek istediklerinizi hızlı ve net bir şekilde paylaşmak hayati öneme sahiptir.

#28

SORU: Halkla ilişkiler yazarı mesajını oluştururken hangi önemli noktaları göz ardı etmemesi gerekir?


CEVAP: Halkla ilişkiler yazarının mesajını oluştururken göz ardı etmemesi gereken önemli noktalar şunlardır: • Mesajınız açık mı? • Seslenmeyi düşündüğünüz kitleyi özel olarak tanımladınız mı? • Yazı stiliniz medyaya uygun mu? • Cümleleriniz açık ve anlaşılır mı? • Cümleleriniz yeterince kısa mı? • Yazınız öz mü? Gereksiz kelimeler var mı? • Görsel imgeler uyandıran sözcükler kullandınız mı? • Yazı diliniz doğal mı? Yüksek sesle kolay okunabiliyor musunuz? • Cümleleriniz aktif yapıda mı?

#29

SORU: Halkla ilişkiler yazarı, hangi adımları izleyerek başarılı bir ikna süreci oluşturur?


CEVAP: Halkla ilişkiler yazarı hedef kitlesini belirleyip ve bu kitleyi ikna edebilmek için iletişim araçlarını seçtikten sonra, şu adımları izleyerek başarılı bir ikna süreci oluşturur: • Hedef kitleyi iyi analiz edip en uygun zamanı seçmeli, • Hareket ve uygulama kararı sırasında en uygun adımları atmalı, • En uygun ikna stratejisini belirleyip, mesajını en etkili bir şekilde vermeli, • Hedef kitlenin gönderilen mesaja karşı geribildirimini iyi analiz etmeli, • Bu geribildirim doğrultusunda, ikna edici mesaja ek bilgiler yeniden düzenlenmeli ve mesajı yeniden kodlamalı, • Amaçladığı sonuca ulaşmak için çaba göstermeli.

#30

SORU: Wilcox ve Nolte’a göre mesajların ikna edici olabilmesi için sahip olması gereken özellikler nelerdir?


CEVAP: Wilcox ve Nolte, mesajların ikna edici olabilmesi için sahip olması gereken özellikleri şöyle özetliyorlar: • Kaynak inanılır olmalı, • Kaynak güvenilir olmalı, • Kaynak saygın olmalı (Konu hakkında uzman olmalı), • Kaynak sevilmeli, • Kaynağın ileri sürdüğü fikir akla uygun ve geçerli olmalı, • Mesaj açık ve net olmalı, • Mesaj etkin bir şekilde sunulmalı, • Mesajın uygulanabilirlik yeteneği ve imkanı olmalı.

#31

SORU: İyi bir halkla ilişkiler yazarının etkili yazma için hangi araştırmaları yapması gerekir?


CEVAP: İyi bir halkla ilişkiler yazarının etkili yazma için yapması gereken araştırmaları kısaca şöyle açıklanabilir: • Kişisel Gözlem: Bu aşamada yazılması düşünülen konu ile ilgili olarak bilgi sahibi kişilerle yüzyüze görüşülerek genel çerçevede bilgi birikimi sağlanır. • Mülakatlar: Konunun uzmanı olarak görülen kişilerle görüşme yapılarak detaylı bilgi edinilir. • Okuma: Konuyla ilgili olarak basılı araçlar (raporlar, makaleler, dosyalar vb.) okunarak bilgi edinilir. Aynı zamanda internetten ve veri tabanlarından tarama yapılır. • Araştırmalar: Geniş kapsamlı araştırmaların planlanması ve yürütülmesi gerekir.

#32

SORU: Halkla ilişkilerde etkili mesaj oluşturmak istendiğinde hangi konulara dikkat etmelidir?


CEVAP: Halkla ilişkilerde etkili mesaj oluşturmak istendiğinde dikkat edilmesi gereken konular şöyle sıralanabilir: • Doğruluk ve dürüstlük gibi değerleri daima her şeyin üstünde tutmalıdır. • Edebi bir dil kullanmaktan mümkün olduğunca kaçınmalı. • Dili kötü kullanmaktan sakınmalı. • Daima hedef kitlenin anlama kapasitesini dikkate almalı. • Hedef kitlenin zevklerine ilgi alanlarına hitap etmeli. • Mesajları açık ve net biçimde ifade etmeli. • Gramer kurallarına uymalı. • Yazım hataları yapmamalı. • Noktalama kurallarına uymalı. • İletişim araçlarının yayın standartlarına uymalı.

#33

SORU: Bir halkla ilişkiler yazarının medya ile olan ilişkisinde bilmesi gereken konular nelerdir?


CEVAP: Bir halkla ilişkiler yazarının medya ile ilişkisinde başarılı olabilmesi ele aldığı iş hakkında ne kadar çok bilgi sahibi olması ile ilişkilidir. Bu bağlamda bir halkla ilişkiler yazarının medya ile olan ilişkisinde bilmesi gereken konular kısaca şöyle açıklanabilir: • Yayın Politikası; Halkla ilişkiler yazarı medyanın politikasını (olayları değerlendirme biçimini), ilgi alanını bilmek zorundadır. • Yayın Periyodiği; Halkla ilişkiler yazarı doğru medyaya doğru zamanda ulaşabilmek için yayınlanma periyotlarını bilmeli (günlük, haftalık, aylık vb.). • Dizgi-Baskı Tarihi; Yazılan haberin en son ne zaman verileceğini, yayının sıklığını ve baskı tekniği ile ilgili bilgi edinmelidir. • Baskı Tekniği; Fotogrovür, litograf, ofset vb. teknikleri bilirse kendisine kolaylık sağlayabilir. • Yayın Alanı; Doğru hedef kitleye mesajını ulaştırabilmek için gazete, dergi, radyo, TV vb. ulusal, uluslar arası ya da yerel olup olmadığını araştırmalıdır. • Okuyucu Profili; Doğru hedef kitle için seçtiği medyanın (gazete, TV programı, radyo, dergi) yaş, eğitim, sosyal statü, cinsiyet, meslek, hobiler vb. açısından hangi tür okuyucuya veya izleyiciye hitap ettiğini bilirse mesajı amacına ulaşır. • Dağıtım Yöntemleri; Yayınların bayilerde mi satıldığını yoksa abonelere bir bedel karşılığında mı, bedelsiz mi dağıtıldığını bilmelidir.

#34

SORU: Ahlak ve etik arasındaki fark nedir?


CEVAP: Ahlak, bir toplumda birey ya da grupların uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kurallarıdır. Ahlak bilimi olan etik ise, yarar, iyi, kötü, doğru ya da yanlış gibi kavramları inceleyen, birey ve grup davranışlarını bu bağlamda değerlendiren ilkeler, değerler ve standartlar sistemidir. Etik bir felsefedir. Ahlak, gelenek, töre ve değerlerdir. Etik evrenseldir. Ahlak gelenekseldir. Etikte kontrol içseldir. Ahlak da kontrol dışsaldır. Etik bireyseldir. Ahlak toplumsaldır. Etik davranışları kodlar. Ahlak daha çok psikolojiktir. Etik bir standarttır. Ahlak, moral değerlerdir.

#35

SORU: Türkiye’de kurulan halkla ilişkiler derneğinin adı nedir?


CEVAP: Türkiye’de kurulan Halkla İlişkiler Derneğinin adı TÜHİD’dir

#36

SORU: Halkla ilişkiler uygulayıcılarının mesleklerini gerçekleştirirken gözardı etmemeleri gereken sorumlulukları nelerdir?


CEVAP: Halkla ilişkiler uygulayıcılarının mesleklerini gerçekleştirirken gözardı etmemeleri gereken sorumlulukları şöyle sıralanabilir: • Topluma karşı sorumluluk, • Medyaya karşı sorumluluk, • Müşterileri karşı sorumluluk, • Çalışanlara karşı sorumluluk, • Mesleğe karşı sorumluluk, • Meslektaşlara karşı sorumluluk.

#37

SORU: Topluma karşı sorumluluk kısaca nasıl açıklanabilir?


CEVAP: Halkla ilişkiler uygulayıcıları hizmet verdiği müşterileri adına sürdürdüğü çalışmalarda, toplum çıkarlarına ters düşmemeye özen göstermelidir. Topluma yanıltıcı mesaj ya da bilgileri iletmemeli ve iletilmesine de engel olmalıdır. Halkla ilişkiler uygulayıcıları kurdukları iletişimin, yasal ve ahlaki açıdan toplumun kültürel değer ve inançlarını zedeleyici nitelikte olmamasına özen göstermelidir.

#38

SORU: Medyaya karşı sorumluluk kısaca nasıl açıklanabilir?


CEVAP: Halkla ilişkiler uygulayıcıları medya ile ilişkilerinde basın özgürlüğünü ve onurunu zedeleyecek girişimlerden kaçınmalıdır. Ayrıca medyanın haber alma ve kamuoyunu bilgilendirme özgürlüğü ile Basın Meslek İlkelerine saygı göstermelidir.

#39

SORU: Müşterileri karşı sorumluluk kısaca nasıl açıklanabilir?


CEVAP: Halkla ilişkiler uygulayıcıları, işlerini en yüksek standartlarda yerine getirmek ve genel ahlaka ve yasalara aykırı olmamaya özen göstermelidir. Mevcut veya geçmişteki müşterilerinin mesleki sırlarını saklamak zorundadır.

#40

SORU: Çalışanlara karşı sorumluluk kısaca nasıl açıklanabilir?


CEVAP: İDA’nın Meslek İlkeleri’nde halkla ilişkiler çalışanlarına yönelik belirttiği halkla ilişkiler şirketlerinin çalışanlarının hak, hukuk ve menfaatlerini koruma ve onların kariyer alanındaki eğitim ve gelişim faaliyetlerini destekleme yükümlülüğü, bu bağlamda önemlidir.

#41

SORU: Mesleğe karşı sorumluluk kısaca nasıl açıklanabilir?


CEVAP: Halkla ilişkiler uygulayıcıları, halkla ilişkiler mesleğinin onurunu zedeleyecek davranışlarda bulunmayarak, mesleğin itibarını ve saygınlığını korumak ve yükseltmek için çalışmalıdır.

#42

SORU: Meslektaşlara karşı sorumluluk kısaca nasıl açıklanabilir?


CEVAP: Halkla ilişkiler uygulayıcısı meslektaşlarına karşı sorumluluk taşımalı ve meslektaşını rencide edecek davranışlardan kaçınmaya özen göstermelidir.

#43

SORU:

Halkla ilişkileri çalışanları kaç gruba ayrılmaktadır?


CEVAP:

Halkla ilişkiler çalışanları iki gruba ayrılmaktadır:

 1. Teknisyenler
 2. Yöneticiler

#44

SORU:

65 uzmanın yaptığı araştırmada 472 tanım analiz edilmiş ve bu tanımların analizi sonucunda halkla ilişkiler ile ilgili yapılan tanım nedir?


CEVAP:

Halkla ilişkiler, bir işletme ile hedef kitle arasında karşılıklı iletişimi, anlayışı, kabulü ve işbirliğini sağlamaya ve sürdürmeye yardımcı bir yönetim fonksiyonudur.


#45

SORU:

James Grunig ve P. Seital'a göre halkla ilişkiler ne demektir?


CEVAP:

James Grunig ve P. Seitel'a göre halkla ilişkiler, kuruluş ile hedef kitlesi arasında iletişim yönetimidir.


#46

SORU:

Halkla ilişkiler üzerine yapılan birçok tanımının ortak noktaları nelerdir?


CEVAP:
 • Halkla ilişkiler, organizasyonlara özgü bir faaliyettir.
 • Halkla ilişkilerde hedef kitle (ilgili çevreler) hem kurum içi hem de kurum dışı çevreleri
  kapsamaktadır.
 • Halkla ilişkiler, bir iletişim çabasıdır.
 • Halkla ilişkiler, iletişimde anlayış, kabul ve işbirliği çerçevesinde gerçekleşir.
 • Halkla ilişkilerde iletişimin ikna edici şekilde tasarlanıp gerçekleştirilmesi gerekir.
 • Halkla ilişkiler, bir yönetim fonksiyonudur.
 • Halkla ilişkiler, bir süreçtir.

#47

SORU:

İşletmenin hedef kitlesini tanımasında yapılması gereken ilk iş nedir?


CEVAP:

Tanımada yapılması gereken ilk iş;

 • Eğitim seviyesi
 • Kültür düzeyi
 • Gelir durumu
 • Mesleki dağılımları
 • Yaşları
 • Kurumla ilgili istekleri ve şikayetleri gibi bilgilere ulaşmak.

#48

SORU:

Hedef kitleyi tanıma işlevi hangi yöntem ve tekniklerle gerçekleştirilmektedir?


CEVAP:

Anketler, toplantılar, basını izleme, danışma ve hedef kitle ile yüz yüze ilişkiler gibi yöntem ve tekniklerle tanıma işlevi gerçekleştirilmektedir.


#49

SORU:

İşletmenin tanıtma işlevinde kullanılan yöntem ve teknikler nelerdir?


CEVAP:

Tanıtma işlevinde kullanılan yöntem ve teknikler; yüzyüze ilişkiler, basılı araçlar (yazılı kitle iletişim araçları, işletmenin basılı kaynakları vb), kitle iletişim araçları; radyo, televizyon, işlemenin yayın araçlarının yanı sıra, yarışmalar, fuarlar, sergiler, festivaller, seminerler, işletme gezileri vb. içermektedir.


#50

SORU:

Bir işletmenin yönetim sürecinin fonksiyonları nelerdir?


CEVAP:
 • Planlama
 • Örgütleme
 • Etkileme
 • Kontrol

#51

SORU:

Halkla ilişkiler hangi fonksiyonda devreye girmektedir?


CEVAP:

Halkla ilişkiler etkileme fonksiyonunda devreye girmektedir. Bu etkileme bölümü, amaç doğrultusunda tamamen gönüllü olarak insan gücünü, beynini motive etmekle ilgilidir.


#52

SORU:

Yönetimin en temel görevi nedir?


CEVAP:

Yönetimin en temel görevi, organizasyonun amaçları doğrultusunda doğru kararlar almaktır. Organizasyonun aldığı ve alacağı kararların doğruluğu, karardan etkilenenlerin ve yönetim hedeflerinin doğruluğuna bağlıdır.


#53

SORU:

Doğru adımların atılması için halkla ilişkilerin işlevi nedir?


CEVAP:

Doğru adımların atılması için, halkla ilişkiler, kuruluşun en üst kademedeki yöneticisine çizilecek politika konusunda yol gösterme ve ona kamuoyunun görüşleriyle ilgili bilgi taşıma işlevine sahiptir.


#54

SORU:

Halkla ilişkilerin temel ilkeleri nelerdir?


CEVAP:
 • Dürüstlük
 • İnandırıcılık
 • Yineleme
 • Sabırlı çalışma
 • Yaygın sorumluluk
 • Açıklık
 • İki yönlü ilişki

#55

SORU:

Kurumun pazarlama stratejilerinin etkili olmasında halkla ilişkiler faaliyetleri gerçekleştirilirken kullanılan araçlar nelerdir?


CEVAP:

Kurumun pazarlama stratejilerinin etkili olmasında halkla ilişkiler faaliyetleri gerçekleştirilirken "PENCILS" olarak sınıflandırılabilecek bazı araçlar kullanılmaktadır.

 • Yayınlar (Publications): Kurum dergileri, yıllık faaliyet raporları, broşürler.
 • Olaylar (Events): Spor ya da sanat gösterileri ve ticari gösterilerin sponsorluğu.
 • Haberler (News): Kurum, kurum çalışanları ve ürünleri/ hizmetleri, kurumun yaptığı çalışmalar hakkında olumlu haberler.
 • Toplum için yararlı faaliyetler (Community involvement activities): Kurumların toplumun ihtiyaçları veya istekleri için bütçe ya da zaman ayırarak katkıda bulunmaları.
 • Kurum kimliği sunumları (Identity media): Kurumların tüm yazışmalarında kullandığı antetli kağıtlar, kartvizitler, kurumun kimliği doğrultusunda geliştirilmiş çalışanların giyim-kuşam biçimleri vb.
 • Lobi faaliyetleri (Lobbying activity): Kurum için yararlı kararların ve kanunların çıkmasını ya da kurumu olumsuz etkileyecek olan karar ve kanunların çıkmamasını sağlama çabaları.
 • Toplumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri (Social responsibility activities): Kurumlar toplumsal sorumluluk konusundaki faaliyetlerini geliştirerek iyi bir isim yapmalıdırlar.

#56

SORU:

Halkla ilişkiler uzmanının teknisyen rolü nedir?


CEVAP:

Halkla ilişkiler uzmanının teknisyen rolü; yazar, tasarlayıcı, fotoğrafçı olarak tanımlanabilir. Aynı zamanda, haberi hemen hisseden ve oluşturabilen, medyayla çalışan yerleşik gazetecilerdir.


#57

SORU:

Halkla ilişkiler uzmanlarının yönetici rolü nedir?


CEVAP:
 1. Uzman reçeteci
 2. Sorun çözme uzmanı
 3. İletişim uzmanı

#58

SORU:

Halkla ilişkiler yazarının özellikleri nelerdir?


CEVAP:
 • Etkili ve ikna edici yazabilme becerisi
 • Çok yönlü düşünebilme
 • Dinleme becerisi ve müşteriden brief alabilme
 • Sorumluluk alabilme ve yaptığı işi zamanında teslim edebilme
 • Medya konusunda bilgi sahibi olma
 • İnternetten yararlanabilme
 • En az bir dili çok iyi bilme
 • Takım çalışması yapabilme
 • Yaratıcı ve derin düşünebilme
 • Sunuş becerisi

#59

SORU:

Geleceğin halkla ilişkiler uzmanlarının başarılı olabilmesi için hangi özelliklere sahip olmak zorundadır?


CEVAP:

Geleceğin halkla ilişkiler uzmanları;

 • İşlerinin gerektirdiklerinden daha çok analitik düşünme yeteneğine sahip olacak kişilerdir.
 • İşini iyi bilmesinin yanı sıra bunu etrafına kanıtlayan kişilerdir.
 • Kendi kariyerlerini kendileri çizen kişilerdir.
 • Vizyona sahip olan kişilerdir.
 • Belirli kademelerden seçildikten sonra yükselerek gelen kişilerdir.
 • Bilgi düzeylerini sürekli güncel tutan kişilerdir.
 • Güçlerini sermaye, aile dostluk, arkadaşlık gibi ilişkilerden değil, bilgi, deneyim ve becerilerden alan kişilerdir.
 • İş ahlakı ve normlarına uyan, oyunu kurallarına göre oynayan kişilerdir.
 • Hayır demesini bilen kişilerdir.
 • Zamanı iyi yöneten, etkili kullanan kişilerdir.
 • Köşeyi dönme amacından çok iş yapmayı amaçlayan kişilerdir.
 • Zıt görünen iki kavramı birleştirerek yorumlayan kişilerdir.
 • Önceden konmayan kuralları doğaçlamayla anında koyabilen kişilerdir.
 • İçinde amatör ruhunu her zaman taşıyan ve yaptığı işten mutluluk ve heyecan duyan kişilerdir.
 • İletişimi merkeze alan kişilerdir.

#60

SORU:

Halkla ilişkiler sürecindeki yazarlık aşamasının önemli bir parçasını oluşturan aşamalar nelerdir?


CEVAP:
 • Araştırma
 • Planlama
 • İletişim
 • Değerleme

#61

SORU:

Halkla ilişkiler yazarlığı nedir?


CEVAP:

Halkla ilişkiler yazarlığı planlanmış hedeflere ulaşmak için belirlenmiş hedef kitlelerini etkilemek, ikna etmek amacıyla açık, anlaşılır, net, gerçek verilere dayanan etkili mesaj oluşturmadır.


#62

SORU:

Genelde halkla ilişkilerde bilgi iki kategoriye ayrılır. Bunlar nelerdir?


CEVAP:
 1. Kontrol edilen bilgi: Kontrol edilen bilgi; yer, zaman, stil üzerinde içerik açısından kontrol hakimiyetine tamamen sahip olduğumuz bilgilerdir.
 2. Kontrol edilemeyen bilgi: Kurum olarak bizim elimizden çıkan ve medyanın insiyatifine kalan bilgi kontrol edilemeyen bilgidir.

#63

SORU:

Editörler basın bültenlerini nerelerden almaktadır?


CEVAP:

Editörler basın bültenlerini halkla ilişkiler kaynaklarından, fakslardan, e-posta vb. alırlar. Aynı zamanda bir kurumun web sayfasından da alabilir.


#64

SORU:

Bir halkla ilişkiler yazarı, görev yaptığı kurum ve endüstri hakkında tüm bilgileri içeren bir "bilgi dosyası" hazırlamalıdır. Bu dosyanın içerisinde yer alan bilgiler nelerdir?


CEVAP:
 • İstatistikler
 • Tarihçe
 • Kurumun Yayınları
 • Konuşmalar
 • Haber Metinleri
 • Gazete Kupürleri
 • Durum Raporları
 • Pozisyon Raporları
 • Biyografiler
 • Görsel Malzemeler

#65

SORU:

Halkla ilişkiler yazarı neler yazar?


CEVAP:
 • Web sayfasında yer alan bilgiler
 • Basın bülteni
 • Konuşma metni
 • Reklam metni
 • Yıllık, rapor
 • Personele yönelik yayınlar
 • Broşür, haber mektupları vb.

#66

SORU:

Halkla ilişkilerde kullanılan tüm araç ve gereçlerin hizmet ettiği tek bir ortak amaç nedir?


CEVAP:

İletilmek istenen mesajın hedef kitleye nerede, ne zaman, nasıl ve hangi iletişim aracı kullanılarak ulaştırılacağıdır.


#67

SORU:

Gazeteci kimdir?


CEVAP:

Gazeteci bilgileri toplayan, bunları düzenleyen ve daha sonra derlediği bu bilgileri topluma karşı sorumluluk duygusuyla aktaran kişidir.


#68

SORU:

Gazetecinin amacı nedir?


CEVAP:

Gazetecinin amacı, hedef kitlesini olabildiğince objektif ve tarafsız biçimde bilgilendirmektir.


#69

SORU:

Halkla ilişkiler yazarının amacı nedir?


CEVAP:

Halkla ilişkiler yazarının amacı, görev yaptığı kurumu savunmaktır.


#70

SORU:

Gazeteci kime hitap eder?


CEVAP:

Gazeteci görev yaptığı medyanın hitap ettiği kitleye hitap eder.


#71

SORU:

Halkla ilişkiler yazarı kime hitap eder?


CEVAP:

Halkla ilişkiler yazarı farklı farklı hedef kitlelere bazen aynı anda bazen de farklı zamanlarda hitap eder.


#72

SORU:

Gazetecinin iletişim araçları nelerdir?


CEVAP:

Gazeteci hazırladığı haberi hedef kitle ile paylaşabilmek için sadece görev yaptığı kuruluşun olanağından faydalanabilir.


#73

SORU:

Halkla ilişkiler yazarının iletişim araçları nelerdir?


CEVAP:

Halkla ilişkiler yazarı yaptığı işe uygun olarak o an hitap edeceği hedef kitlenin özelliğine göre farklı farklı araçları kullanarak mesajlarını iletir.


#74

SORU:

Hem gazetecilerin hem de halkla ilişkiler yazarlarının başarılı olabilmesi için önem vermesi gereken konular nelerdir?


CEVAP:
 1. Kuruluşunuzla ilgili her şey haber değeri taşımayabilir.
 2. Basın bülteni yararlı bir iletişim aracıdır. Ancak kendi başına her zaman yeterli olamaz.
 3. Bir muhabir gibi düşünmek gerekir.
 4. Gazeteciler genellikle çok yoğun çalışırlar.
 5. Gazeteciler de sosyal ağlara aktif olarak katılırlar.
 6. Gazeteciler için haber teslim tarihleri önemlidir.
 7. Bültenlerin son teslimi için gazetenin yayına giriş saatine yakın zamanlarda gazetecilerle iletişime geçmek için uygun değildir.
 8. Video, fotoğraf gibi multimedia ile desteklenen mesajlarınız, daha rahat anlaşılır.
 9. Mesajınızı hedef kitlenize hangi kanallardan ulaştırmanız gerektiğini bilmeniz gerekir.
 10. Gönderdiğiniz e-mailin konu satırına ilgi çekici ifadeleri nasıl yazacağınızı bilmelisiniz.
 11. Gazetecilerden haberinizi yayınlamalarını istemeden önce, onlara bazı konularda yardımcı olmalısınız.
 12. Okuyucuların kafasını karıştırmamak için jargon kullanmamaya özen göstermek gerekir.
 13. Bazen, yazdığınız bülten mükemmel olsa bile haber olarak yayınlanmayabilir.
 14. Kurumsal iletişim amaçları ile gazetecilik kimi zaman birbiriyle uyuşmayabilir.
 15. Sosyal medya için bülteninizin nasıl yaratılacağını ve yazılacağını bilmeniz gerekir.
 16. Blogcular gazeteci değildir (blogu yazan bir gazeteci değilse).
 17. Sıradan insanlar sadece hızlı ve kolay fotoğraf çekme ve paylaşma imkanı sağladığı için foto muhabirliği yapmazlar.
 18. Okuyucuya faydası olabilecek, jargonsuz ve hatasız basın bülteni yazmayı bilmek gerekir.
 19. Medya düşman değildir, ancak bir çeşit filtre görevine sahiptir.
 20. İletişim bilgilerini bulunması kolay, açık ve net bir şekilde belirtmek son derece önemlidir.
 21. Herkes hata yapabilir.
 22. Kötü yazılmış, faydasız basın bültenlerinden rahatsız olabilirler.
 23. Şeffaf olmak önemlidir.
 24. Bir bültendeki haber değerinin ne olduğu net bir şekilde belirtilmelidir.
 25. Çok hızlı bir şekilde yeni şeyler öğrenmek zorundadırlar.
 26. Kimi zaman bülteninizin yeterince haber değeri taşımadığını düşünüyor olabilirsiniz. Ancak ara sıra bu bülteninizin şans bulabileceği dönemler de olabilir.
 27. Bazen gazetecilerin çok meşgul olması size cevap vermede büyük gecikmelere neden olabilir.
 28. Bloglarında faydalı yorumlar yapmak ve yazıları paylaşmak onları çok mutlu edebilir.
 29. Teşekkür etmeniz gazeteciler tarafından daima takdir edilecektir.
 30. Sert röportaj soruları kişisel bir saldırı olarak görülmemelidir.
 31. Gazetecileri kandırmaya çalışmak çok kötü bir durumdur.
 32. Söylemek istediklerinizi hızlı ve net bir şekilde paylaşmak hayati öneme sahiptir.

#75

SORU:

Haber yaratma ile ilgili Edward Bernays için ne önemlidir?


CEVAP:

Edward Bernays halkla ilişkilerde sürekliliği olan ve monoton hale gelen aktiviteleri renklendirerek, sıradanlığın dışına çıkarak basının ve dolayısıyla da hedef kitlenin dikkatini çekebilmenin önemli olduğunu ifade eder.


#76

SORU:

Yazar mesaj oluştururken nelere dikkat etmesi gerektiği noktalar nelerdir?


CEVAP:
 • Mesajınız açık mı?
 • Seslenmeyi düşündüğünüz kitleyi özel olarak tanımladınız mı?
 • Yazı stiliniz medyaya uygun mu?
 • Cümleleriniz açık ve anlaşılır mı?
 • Cümleleriniz yeterince kısa mı?
 • Yazınız öz mü? Gereksiz kelimeler var mı?
 • Görsel imgeler uyandıran sözcükler kullandınız mı?
 • Yazı diliniz doğal mı? Yüksek sesle kolay okunabiliyor musunuz?
 • Cümleleriniz aktif yapıda mı?

#77

SORU:

Halkla ilişkiler yazarının hedef kitleyi etkilemek için ikna yoluna başvurmasının amacı nedir?


CEVAP:

Halkla ilişkiler yazarı; hedef kitleyi ikna yoluyla tutum ve düşüncelerini değiştirme, davranışlarını yönlendirmeyi amaçlar.


#78

SORU:

Halkla ilişkiler yazarı hedef kitlesini belirleyip ve bu kitleyi ikna edebilmek için iletişim araçlarını seçtikten sonra, başarılı bir ikna süreci oluşturmak izleyeceği adımlar nelerdir?


CEVAP:
 1. Hedef kitleyi iyi analiz edip en uygun zamanı seçmeli
 2. Hareket ve uygulama kararı sırasında en uygun adımları atmalı
 3. En uygun ikna stratejisini belirleyip, mesajını en etkili bir şekilde vermeli
 4. Hedef kitlenin gönderilen mesaja karşı geribildirimini iyi analiz etmeli
 5. Bu geribildirim doğrultusunda, ikna edici mesaja ek bilgiler yeniden düzenlenmeli ve mesajı yeniden kodlamalı
 6. Amaçladığı sonuca ulaşmak için çaba göstermeli

#79

SORU:

Wilcox ve Nolte'a göre mesajların ikna edici olabilmesi için sahip olması gereken özellikler nelerdir?


CEVAP:
 1. Kaynak inanılır olmalı
 2. Kaynak güvenilir olmalı
 3. Kaynak saygın olmalı (Konu hakkında uzman olmalı)
 4. Kaynak sevilmeli
 5. Kaynağın ileri sürdüğü fikir akla uygun ve geçerli olmalı
 6. Mesaj açık ve net olmalı
 7. Mesaj etkin bir şekilde sunulmalı
 8. Mesajın uygulanabilirlik yeteneği ve imkanı olmalı

#80

SORU:

İyi bir halkla ilişkiler yazarının etkili yazma için yapması gerektiği araştırmalar nelerdir?


CEVAP:
 1. Kişisel gözlem
 2. Mülakatlar
 3. Okuma
 4. Araştırmalar

#81

SORU:

Halkla ilişkiler yaptığı araştırmalar sonucunda elde edeceği bilgileri analiz ederek iletmek istediği konu ile ilgili hedef kitlesine uygun etkili mesajı oluşturmalıdır. Halkla ilişkilerin bu mesajları neye yönelik olmaktadır?


CEVAP:
 1. Hedef kitlemiz üzerinde, kuruluş ve ürünleri hakkında farkındalık yaratmak.
 2. Hedef kitlelere bilgi sağlamak.
 3. Hedef kitleleri belli bir amaca yönelik eğitmek.
 4. Hedef kitlenin mevcut tutumlarını, kanaatlerini veya davranış biçimlerini pekiştirmek.
 5. Hedef kitlenin tutumlarını ve kanaatlerini değiştirmek.
 6. Hedef kitlede davranış değişikliği yaratmak.

#82

SORU:

Halkla ilişkilerde etkili mesaj oluşturmak istendiğinde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?


CEVAP:
 • Doğruluk ve dürüstlük gibi değerleri daima her şeyin üstünde tutmalıdır.
 • Edebi bir dil kullanmaktan mümkün olduğunca kaçınmalı
 • Dili kötü kullanmaktan sakınmalı
 • Daima hedef kitlenin anlama kapasitesini dikkate almalı
 • Hedef kitlenin zevklerine ilgi alanlarına hitap etmeli
 • Mesajları açık ve net biçimde ifade etmeli
 • Gramer kurallarına uymalı
 • Yazım hataları yapmamalı
 • Noktalama kurallarına uymalı
 • İletişim araçlarının yayın standartlarına uymalı

#83

SORU:

San Diego Union Trine'un emekli editör ve roman yazarı Bruce Dexter her zaman başarılı olmasa da izlemeye çalıştığı iki kural nedir?


CEVAP:
 1. Bir hikaye anlat
 2. Bir atmosfer yarat

#84

SORU:

Rudolf Flesch'e göre halkla ilişkiler yazarının nelere dikkat etmesi gerekir?


CEVAP:
 • Günlük konuşmalarda sık kullanılmayan kelimeleri eğer açıklaması yapılmayacaksa kullanmaktan kaçınmak.
 • Eğer ortalama bir okuyucunun yabancı olduğu, çok iyi bilmediği bir kelime kullanılacaksa bunu açıklamak.
 • Giriş paragrafında bir kişinin adı kullanıldıysa ve kim olduğu belirtilmediyse takip eden paragrafta bu kişinin kim olduğu mutlaka açıklamak.

#85

SORU:

Basın bülteninin bölümleri nelerdir?


CEVAP:
 1. Giriş
 2. Anekdotlar
 3. Alıntılar
 4. Betimlemeler
 5. Yazının akışını ve devamlılığını sağlayan geçişler
 6. Sonuç

Bu bölümlere ek yedinci bölüm olarak "neden önemli" paragrafı da sayılabilir.


#86

SORU:

"Neden önemli" paragrafının özellikleri nelerdir?


CEVAP:
 • Giriş bölümünün önemli bir kısmıdır.
 • Konuya girişte okuyucuyu direk veya dolaylı olarak konunun neden önemli olduğu ile ilgili olarak bilgilendirme için kullanılır.
 • Girişin üst sıralarında verilmelidir. Bunun nedeni ise okuyucuyu yakalamada, dikkatini çekmede bu paragraf çok önemlidir.

#87

SORU:

Robert Skyes'in önerdiği özel teknikleri nelerdir?


CEVAP:
 • Edilgen yapı yerine etken yapıları kullanmak.
 • Giriş bölümünü çok uzatmamak.
 • 5 N 1 K bir metin için vazgeçilmez bir kuraldır. Ancak bunların açıklamalarını fazla uzatarak yazıyı şişirmemek gerekir. En uygun giriş cümlesi 10 veya daha az kelimeden oluşmalıdır.
 • Eğer iyi alıntılar, çarpıcı ifadeler varsa girişte değil ama yazının başlarında kullanılmalıdır.
 • Bir fikri geliştirirken kısa ve öz olarak belirtip diğer bir fikre geçmek gerekir.

#88

SORU:

Betimleme konusunda dikkat edilmesi gereken nokta nedir?


CEVAP:

Metinde eğer sadece anlatım varsa durağandır, ancak hareket varsa gösterim olması gerekir. Metnin içinde betimlemeyi yazarken bilinmesi gereken şey bunu okuyucunun zihninde o konunun veya objenin resmini çizmektir.


#89

SORU:

Sonuç bölümü nasıl olabilir?


CEVAP:

Profesyonel bir yazar son olayından, yorumundan veya anektotundan sonra yazısını noktalamayı bilir. Sonuç bölümü vurgulanan bir soruyla, yazıdan çıkarılan bir öneriyle, yazının giriş paragrafının tek cümlelik bir özeti ile
bitirilebilir.


#90

SORU:

Medya ile ilişkiler ne anlama gelmektedir?


CEVAP:

Medya ile ilişkiler; medya kuruluşlarındaki kişi ve gruplarla mesaj alışverişi ve etkileşim
içerisinde bulunulması anlamındadır.


#91

SORU:

Medya ile ilişkilerde başarılı olmak için bilinmesi gereken bilgiler nelerdir?


CEVAP:
 • Yayın politikası
 • Yatın periyodiği
 • Dizgi-baskı tarihi
 • Baskı tekniği
 • Yayın alanı
 • Okuyucu profili
 • Dağıtım yöntemleri

#92

SORU:

Ahlak nedir?


CEVAP:

Ahlak, bir toplumda birey ya da grupların uymak zorunda oldukları davranış biçimleri ve kurallarıdır.


#93

SORU:

Etik nedir?


CEVAP:

Ahlak bilimi olan etik, yarar, iyi, kötü, doğru ya da yanlış gibi kavramları inceleyen, birey ve grup davranışlarını bu bağlamda değerlendiren ilkeler, değerler ve standartlar sistemidir.


#94

SORU:

Etik ve ahlak arasında farklılıklar nelerdir?


CEVAP:
 • Etik bir felsefedir; ahlak, gelenek, töre ve değerlerdir
 • Etik evrenseldir; ahlak gelenekseldir.
 • Etikte kontrol içseldir; ahlakta kontrol dışsaldır.
 • Etik bireyseldir; ahlak toplumsaldır.
 • Etik davranışları kodlar; ahlak daha çok psikolojiktir.
 • Etik bir standarttır; ahlak, moral değerlerdir.

#95

SORU:

Etik kavramının önemini artıran gelişmeler nelerdir? 


CEVAP:
 • Tüketici hareketlerinin artması
 • Çevre hareketlerinin artması
 • Kamu çalışanlarının görevlerini iyi yapmaması
 • Eğitim seviyesinin yükselmesi
 • Yeni teknolojilerin ortaya çıkması

#96

SORU:

Mesleki etik nedir?


CEVAP:

Mesleki etik, meslek açısından doğru veya yanlışın ne olduğu ile ilgili kuralları ve standartları tanımlamaktadır.


#97

SORU:

Meslek ahlak ilkeleri ne anlama gelmektedir?


CEVAP:

Meslek ahlak ilkeleri bir meslek örgütü tarafından ortaya konulan ve aynı meslek üyelerince paylaşılan değerleri ifade etmektedir.


#98

SORU:

Halkla ilişkiler alanında uzun yıllardır mesleki alanda etik kodlar oluşturmanın yanı sıra uygulamaları takip etme ile ilgili olarak da ulusal ve uluslararası yapılanmalar vardır. Bunlar nelerdir?


CEVAP:
 • Merkezi New York'ta olan Amerika Halkla İlişkiler Derneği (Public Relations Society of America PRSA)
 • Merkezi İngiltere'de bulunan IPRA
 • Halkla İlişkiler Enstitüsü (Institute of Public Relations IPR)
 • Uluslararası Halkla İlişkiler Danışmanları Derneği Komitesi (International Communications Consultancy Organisation ICCO)
 • Halkla ilişkiler mesleğinin hak ettiği yere gelmesinde önemli rol oynayan CERP
 • Türkiye'de kurulan Halkla İlişkiler Derneği TÜHİD

#99

SORU:

Halkla ilişkiler uygulayıcıları mesleklerini gerçekleştirirken dikkat etmesi gereken sorumluluklar nelerdir?


CEVAP:
 • Topluma karşı sorumluluk
 • Medyaya karşı sorumluluk
 • Müşterilere karşı sorumluluk
 • Çalışanlara karşı sorumluluk
 • Mesleğe karşı sorumluluk
 • Meslektaşlara karşı sorumluluk

#100

SORU:

Dürüst halkla ilişkiler uzmanlarının çalışma biçimleri nasıl olmalıdır?


CEVAP:
 • Öncelikle halkla ilişkiler uzmanları tanıtımını üsleneceği kurum hakkında incelemeler yapmalıdır.
 • Yaptığı bu araştırmalar sonucunda çalışacağı kurumun yapısının ve faaliyet alanlarının kendi ilke ve inançları ile örtüştüğünden emin olmalıdır.
 • Eğer kurumun dürüst olmadığına inanırsa bu kurumla çalışmamalıdır.
 • Yapacağı çalışmaların yararına inanarak, kuruluş amaç ve çıkarlarını tamamen benimseyerek
  çalışmalarına başlamalıdır.
 • Çalıştığı kurumun, kamu yararı ile çatışacak çalışmaların yapıldığını veya yapılacağını gördüğünde kurumun görevlilerini uyarmalıdır.
 • Basına ve onun aracılığı ile topluma doğru bilgi sağlamak en önemli görevlerindendir. Yanlış
  veya eksik bilgi vermekten kesinlikle kaçınmalıdır.
 • Çalıştığı kurum hakkındaki gizli bilgileri yetkililerin izni olmadan açıklamamalıdır.
 • Gerçekleştirdiği çalışmalarda hiçbir zaman resmi kuruluşlara veya bireylere rüşvet vermemelidir.
 • Aynı alanda çalışan iki kuruluşun izni olmadan çalışamaz. Kuruluşların kabul etmesi halinde tarafsızlığını tamamen korur; herhangi bir kuruluşa diğer kuruluş hakkında bilgi sızdırmaz.
 • Kriz zamanlarında kamuoyunu ve basını ilk bilgilendiren kişi olur.
 • Kriz zamanlarında, suçlu olan çalıştığı kurum veya kendisi ise, sorumluluğu üzerine alır ve
  durumun düzeltilmesi için çalışmalar gerçekleştirmelidir.

#101

SORU:

TÜHİD meslek ilkeleri nelerdir?


CEVAP:

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği üyeleri, halkla ilişkiler mesleğinin profesyonel değerlerini ve itibarını korumak doğrultusunda aşağıda yer alan meslek ahlak ilkelerini benimser, uygular, yaygın ve doğru olarak uygulanması konusunda aktif rol üstlenir.


#102

SORU:

IPRA Davranış Kuralları hangi kuralları sağlamlaştıracak niteliktedir?


CEVAP:

IPRA Davranış Kuralları; 1961 Venedik Kuralları, 1965 Atina Kuralları ve 2007 Brüksel Kurallarını sağlamlaştıracak niteliktedir.