PAZARLAMA İLETİŞİMİ Dersi DİĞER PAZARLAMA İLETİŞİMİ ARAÇLARI soru cevapları:

Toplam 20 Soru & Cevap
PAYLAŞ:

#1

SORU:
 1. Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlama amaçlarından biri değildir?
 1. Mevcut müşterileri tutmak
 2. Ürünü denemeyi ya da marka değiştirmeyi teşvik etmek
 3. Doğrudan tepki reklamı ile satış yapmak
 4. Markanın kullanım miktarını arttırmak
 5. Hakla ilişkiler faaliyetleri gerçekleştirme


CEVAP:

Halka ilişiler faaliyetleri doğrudan pazarlama faaliyetleri arasında yer almamaktadır.  E


#2

SORU:

Aşağıdakilerden hangisi doğrudan pazarlamanın güçlü yönlerinden biri değildir?

 1. Seçicilik
 2. Pazar bölümlendirme
 3. Sıklık
 4. Esneklik
 5. İmaj sorunu


CEVAP:

İmaj sorunu doğrudan pazarlamanın zayıf yönüdür. Cevap E'dir. 


#3

SORU:
 1. Bir işletmenin ürünlerini alma olasılığı olan kişilere ürünlere yönelik e-mail göndermesi hangi pazarlama iletişiminin yapıldığını göstermektedir?
 1. Halkla ilişkiler
 2. Reklam
 3. Promosyon
 4. Kişisel satış
 5. Doğrudan pazarlama


CEVAP:

 Potansiyel alıcılara atılan e-mail doğrudan pazarlama araçlarından biridir.  Cevap E


#4

SORU:

Bir markaya ait reklamların doğrudan yapılmak yerine sinema filmleri veya dizilerde olay örüntüsü içerisinde yer verilerek yapılıyorsa nasıl bir uygulamadan söz edilebilir?

 1. Halka ilişkiler
 2. Kişisel satış
 3. Ürün yerleştirme
 4. Promosyon
 5. Telepazarlama


CEVAP:

Böyle bir durumda ürün veya marka yerleştirme uygulamalarından söz edilebilir. Cevap C.


#5

SORU:

Aşağıdakilerden hangisi marka yerleştirmeye yönelik bir stratejidir?

 1. Yapım
 2. Kullanım biçimi
 3. Karakterler
 4. Olay örgüsü
 5. Örtülü


CEVAP:

Üç tür marka yerleştirme stratejisinden söz edebiliriz. Bunlar; örtülü strateji, bütünleştirilmiş açık yerleştirme, bütünleştirilmemiş açık yerleştirme şeklindedir. Cevap E.


#6

SORU:

Her türlü tüketim, tarım ve sanayi ürünleri sergilenebil­diği organizasyonlara ne ad verilmektedir?

 1. Sosyal medya
 2. Marka yerleştirme
 3. Doğrudan pazarlama
 4. Genel Fuarlar
 5. Sponsorluk


CEVAP:

Her türlü tüketim, tarım ve sanayi ürünleri sergilenebil­mektedir. Halka açık fuarlardır. İş çevresinden de ziyaretçiler gelir. Genel fuarlar ticaret amacının yanı sıra tüketim ürünlerinin de tüketicilere yönelik sergilendik­leri yerlerdir. İzmir Fuarı bu tür fuarlardandır. cevap D


#7

SORU:

İşletmelerin kullandığı pazarlama iletişimi araçlarından hangisinin diğerlerinden daha interaktif, esnek ve çift taraflı bir iletişime uygun olduğu söylenebilir?

 1. Sponsorluk
 2. Marka yerleştirme
 3. Doğrudan posta
 4. Reklam
 5. Sosyal medya


CEVAP:

Sosyal medya sahip olduğu özellikler itibariyle diğerlerinden daha interaktif ve daha esnek bir iletişime uygundur. Cevap E


#8

SORU:

Bu uygulama belirli bir sosyal ama­ca destek olmak amacıyla gerçekleştirilir. Destek olunan sosyal amaç aracılığıyla işletme satışlarını ya da kurumsal imajını yükseltir. Sözü edilen bu uygulama hangisidir?

 1. Marka yerleştirme
 2. Amaca yönelik pazarlama
 3. Doğrudan pazarlama
 4. Tutundurma
 5. Fuarlar


CEVAP:

İşletmeler amaca yönelik pazarlama uygulamalarını özellikle belirli bir sosyal ama­ca destek olmak amacıyla gerçekleştirirler. Destek olduğu sosyal amaç aracılığıyla işletme satışlarını ya da kurumsal imajını yükseltir. Türkcell’in bir işletme olarak Kardelenler Projesi kapsamında kız çocuklarının okutulmasına destek olması böyle bir uygulamaya örnektir. Cevap B


#9

SORU:

Toplumsal yararlar için davranış değişikliği oluşturmak amacıyla işletmeler, devlet ve sosyal organizasyonların yapmış olduğu pazarlama türüne ne ad verilir?

 1. Doğrudan pazarlama
 2. Yoğunlaştırılmış pazarlama
 3. Sosyal medya pazarlaması
 4. Sosyal pazarlama
 5. Telepazarlama


CEVAP:

Sözü edilen pazarlama türü sosyal pazarlamadır. Ağaç­landırma ve erozyonla mücadele amacıyla, bir sivil toplum kuruluşu olan TEMA vakfı tarafından yürütülen kampanyalar ya da ilgili bakanlık tarafından kız ço­cuklarının aileleri tarafından okula gönderilmesini sağlamaya çalışan kampanya­lar aslında toplumsal yararı amaçlamaktadır. Bu tür kampanyalar işletmeler tarafından da yapılmaktadır. Toplumsal yararın gözetilerek pazarlama faaliyetlerinin yapılması sosyal pazarlamaya örnektir. Cevap D


#10

SORU:

Aşağıdakilerden hangisi sosyal pazarlamaya bir örnek olabilir?

 1. Sütün yararlarının anlatıldığı bir reklam
 2. Sigara satışını artırmaya yönelik bir reklam
 3. İşletmenin kurumsal kimliğine yönelik bir reklam
 4. Bir markanın tanıtıldığı bir reklam
 5. Tüketimi artırmaya yönelik bir reklam


CEVAP:

Sütün yararları anlatılarak bilinçlendirme ve davranış değişikliği oluşturmaya dönük bir reklam sosyal pazarlama kapsamında değerlendirebilmektedir. Cevap A


#11

SORU:

İşletmenin içinde bulunduğu çevrede müşterileri hakkında sürekli veri üretilmektedir. Bu verilerin sürekli olarak elde edilmesi ve karar alırken uygun biçimlerde kullanılabilmeleri söz konusudur. Bu amaçla işletmeler ileri düzeyde bilgisayar donanım ve yazılımları kullanırlar. Belirtilen bu uygulamalar aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Reklam
 2. Sosyal medya
 3. Doğrudan pazarlama araçları
 4. Satış tutundurma
 5. Veri madenciliği


CEVAP:

Belirtilen uygulama veri madenciliği uygulamasıdır. Cevap E.


#12

SORU:

Tüketiciye mesajı iletmek üzere telefonun kullanıldığı
doğrudan pazarlama uygulaması hangisidir?

 1. Veri madenciliği
 2. Doğrudan posta
 3.  Televizyon
 4. Telepazarlama
 5. Doğrudan satış


CEVAP:

Telepazarlama tüketiciye mesajı iletmek üzere telefonun kullanıldığı
doğrudan pazarlama uygulamasıdır. Amaç tüketicinin telefon aracılığıyla yönlendirilmesidir. Müşterilere ya da olası müşterilere doğrudan ve birebir etkin bir biçimde ulaşabilmeyi sağlar. Mesajı tam olarak konuşulan kişiye uygun hâle getirme fırsatı verir. 


#13

SORU:

Aşağıdakilerden hangisi kurumsal sosyal girişimlerden biridir?

 1. İşletmenin yaptırdığı reklam
 2. Satış tutundurma çabaları
 3. Kişisel satış çabaları
 4. Toplumun yararına sponsorluk
 5. Doğrudan pazarlama çabaları


CEVAP:

Daha önce söz edilen pazarlama iletişimi araçları dışında, işletmeler tarafından kurumsal boyutta gerçekleştirilen pazarlama iletişimi çabalarını da amaca yönelik pazarlama, sponsorluk ve kurumsal kampanyalar şeklinde sıralayabiliriz. İşletmeler bu yöntemleri kullanarak bazı toplumsal amaçlara destek olurlar ve sundukları
bu desteğin karşılığını da firmanın adının duyurulması, itibarının yükseltilmesi, marka bilinirliği ya da farkındalığının yükseltilmesi ya da satışların artması gibi farklı biçimlerde elde ederler.Cevap D. 


#14

SORU:

Turkcell Kardelenler Projesi, pazarlamanı hangi türüne örnek teşkil etmektedir?

 1.  Doğrudan pazarlamaya
 2.  Amaca yönelik pazarlama
 3.  Sosyal medya pazarlamasına
 4.  Endüstriyel pazarlamaya
 5.  Ağızdan ağza pazarlama


CEVAP:

Sözü edilen proje amaca yönelik pazarlama örneklerinden biridir. İşletmeler amaca yönelik pazarlama uygulamalarını özellikle belirli bir sosyal amaca destek olmak amacıyla gerçekleştirirler. Destek olduğu sosyal amaç aracılığıyla işletme satışlarını ya da kurumsal imajını yükseltir. Cevap B. 


#15

SORU:

Ağaçlandırma ve erozyonla mücadele amacıyla, bir sivil toplum kuruluşu olan TEMA vakfı tarafından yürütülen kampanyalar için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

 1. Doğrudan pazarlama çabasıdır
 2. Reklam çabalarıdır
 3. Kişisel satış çabalarıdır
 4. Sosyal kampanya çabalarıdır
 5. Satış tutndurma çabalarıdır


CEVAP:

Doğru cevap D'dir. 


#16

SORU:

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyada yapılan pazrlama iletişimi çabalarından biri değildir?

 1. Facebook'ta reklam
 2. Twitter'da hesap açılması
 3.  Blog açılması
 4.  TV'ye reklam verilmesi
 5. Youtube'da tanıtım yapılması


CEVAP:

Cevap D'dir. 


#17

SORU:

İzlenilen bir filmde kullanılan arabanın markası açık bir şekilde gösteriyorsa burada nasıl bir pazarlama uygulamasından söz edilebilir?

 1. Ağızdan ağza pazarlama
 2. Doğrudan satış
 3. Sosyal pazarlama
 4. Dijital pazarlama
 5. Ürün yerleştirme


CEVAP:

Doğru cevap E'dir. 


#18

SORU:

Yeni açılan bir işletmenin çevresindeki binalara katalog dağıtması hangi pazarlama işlemine örnektir?


CEVAP:
 1. Halkla ilişkilere
 2. Kişisel satışa
 3. Doğrudan posta uygulamasına
 4. Satış tutundurmaya
 5. Telepazarlamaya

#19

SORU:

Kişisel sunum ve gösteri yoluyla tüketicilere ürün ya da hizmetlerin
evlerinde satışının gerçekleştirilmesidir. Sözü edilen uygulama hangisidir?

 1.  Doğrudan posta
 2.  Doğrudan satış
 3. Telepazarlama
 4.  Marka yerleştirme
 5.  Veri madenciliği


CEVAP:

Doğrudan satışta, satıcı ile potansiyel alıcı ya da alıcıları doğrudan bir araya getirdiği için etkileşim gerçekleşir. Cevap B'dir. 


#20

SORU:

Müşterilerle ilgili bütün bilgilerin bulunduğu dosyalar sisteminin adı nedir?

 1. Pazar
 2. Ürün
 3. İnternet
 4. Veri tabanı
 5. Sosyal medya


CEVAP:

Müşterilerle ilgili bütün bilgilerin bulunduğu dosyalar sistemi veri tabanıdır. Günümüzde işletmelerin tüm müşterileri hakkında müşteri kartı gibi araçlarla topladığı veriler bilgisayar sistemlerinde veri tabanları olarak depolanmaktadır. Cevap D.