Sosyal Medya Ara 7. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıda verilenlerden hangisi “kazanılmış medyaya” örnek teşkil etmektedir?


Web sitesi

Facebook hayran sayfası

YouTube

Mobil uygulamalar

Banner reklamlar


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, markanın kendi kontrolünde olan iletişim kanallarının dezavantajlarından birisidir?


Kirlilik

Kontrolsüz

Düşük itibar

Görünürlük garantisi olmaması

Ölçümlenmesinin zor olması


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir inceleme ve değerlendirme sitesi örneğidir?


Digg

Pinterest

Yelp

Youtube

LinkedIn


4.Soru

... insanların ilk kullandığı çalgılardan biridir. Günümüzde ise en yaygın vurmalı
çalgıdır. Yazılı tarihten çok önce Eski Mısırlıların, Asurluların ve Uzakdoğuluların tamtamı kullandıkları bilinmektedir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur?


Tamtam

Duman

Posta güvercini

Matbaa

Yazı


5.Soru

İlk gazete olarak kabul edilen Avisa’nın Strazburg’da yayınlanması hangi yıl gerçekleşmiştir?


1509

1609

1709

1809

1909


6.Soru

I.   Ücretsiz ve Sade Çevrimiçi Uygulamalar

II.  Süreklilik Gösteren Uygulama Geliştirme Süreci

III. Yeni Hizmet Tabanlı İş Modelleri

Yukarıdakilerden hangileri Web 2.0’ı Web 1.0’dan ayrıştıran ve yeni tür Web uygulamalarını nitelendiren özelliklerdir?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi modern pazarlama anlayışına bir örnek olarak verilemez?


Kişiselleştirilmiş pazarlama
Talep taraflı düşünme
Pazar bölümleri
Diyalog
Ortak tüketici

8.Soru

I.   Metin

II.  Fotoğraf ve görseller

III. Müzik ve ses

IV.  Video ve film

Yukarıdakilerin hangileri Web 2.0 içindeki kullanıcılar/tüketiciler tarafından yaratılan içeriğin türlerindendir?


I ve II

III ve IV

I, II ve III

II, III ve IV

I, II, III ve IV


9.Soru

“Kirlilik, tüketicinin ilgisizliği, düşük itibar” şeklinde sıralanabilecek dezavantajlar hangi medya türüne aittir?


Kazanılmış medya

Sosyal medya

Sahip olunan medya

Paralı medya

Kişiselleştirilmiş medya


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, Jean Baudrillard’ın "dört bir yandan interaktif süreçler tarafından kuşatılmış bulunuyoruz" sözüyle ifade ettiği kavramlardan birisi değildir?


Video

interaktif ekran

multi medya

Internet

Tiyatro


11.Soru

Kullanıcıların okur olmaktan çıkıp okur-yazar oldukları yeni platformun adı nedir?


Web 1.0

Mosaic

Netscape Navigator

Web 2.0

Windows


12.Soru

1994 yılında Andreesen ve Jim Clark tarafından kurulan ilk ticari tarayıcı hangisidir?


Internet Explorer

Mosaic

Netscape Navigator

UNIX

Macintosh


13.Soru

İnsanlık kültür tarihi bugüne kadar dört ayrı dönem olarak incelenmiştir, günümüzde bu dönemlere beşincisi olarak ... eklemek de mümkündür?

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?


Sözlü Kültür Dönemi

Elyazmalı Kültür Dönemi

Internet Kültür Dönemi

Basılı Kültür Dönemi

Elektrik-Elektronik Kültür Dönemi


14.Soru

Tüketicinin işletmeleri disipline etme ya da cezalandırma gücüne ne ad verilmektedir?


Uzmanlık gücü
Kaba güç
Web 2.0 gücü
Yaptırım gücü
Yasal güç

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kazanılmış medyanın dezavantajlarından biri değildir?


Kontrolsüz olması

Olumsuz olabilmesi

Yaygın olmaması

Düşük itibar getirmesi

Ölçümlenmesi zor olması


16.Soru

İçeriğin türüne ve yayınlandığı ortama göre de bu motivasyonlar farklılık gösterse de temel olarak tüketici motivasyonları 5 ana grup altında ele alınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında yer almaz?


Ekonomik getiri elde etme beklentisi

Kişisel arşiv

Eğlence ve zaman geçirme

Bilgi yayma

Sosyal medyanın çekiciliği


17.Soru

Aşağıdaki iletişim kanallarından hangisi firmanın kendi kontrolünde olan (sahip olunan medya) özelliklerinden biri değildir?


Web sitesi

Mobil uygulamalar

Blog

Facebook-Twitter sayfası

Banner reklamları


18.Soru

I. Kullanıcılar blog gönderilerini, haber hika^yelerini, makaleleri, fotoğrafları, videoları ve diğer içerik linklerini gönderirler.

II. Kullanıcılar, başka kullanıcılar tarafından gönderilen içeriği oylarlar.

III. Sıralamada en yüksek dereceye sahip gönderiler, kaynak Web sitesine doğru trafiği yönlendirerek, sitenin ana sayfasını karakterize etmektedir.

Yukarıdakilerden hangisi Sosyal haber sitelerinin temel özelliklerinden biridir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I, II ve III

Yalnız III


19.Soru

I. Sohbet
II. Kimlik
III. Konum

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri sosyal medyanın yapı taşlarından biridir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

Hepsi


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi blog yapma nedenleri arasında yer almaz?


Kendini ifade etme

Bilgi ve kaynakları paylaşma

Oyun oynama

Eğlence sağlama

Reklam ve pazarlama yapma