Stratejik Performans Yönetimi Ara 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iç çevrenin özelliklerindendir?


Sosyo- kültürel çevre

İşletme fonksiyonları

Politik çevre

Ekonomik Çevre

Demografik Çevre


2.Soru

Bir sektörde faaliyet gösteren işletmeler arasında süren rekabeti şekillendiren
başlıca faktörler verilen maddelerden hangilerini içermektedir?

1)Sanayinin Rekabetçi Yapısı

2)Talep Koşulları

3) Piyasadan Çıkış Engelleri:


Sadece 1

Sadece 2

1 ve 2

1 ve 3

1,2 ve 3


3.Soru

İşletmenin hedeflerine ulaşabilmesine dair eylemlere ne ad verilir?


Misyon

Vizyon

Strateji

İş tanımı

Değerler


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Henry Mintzberg'in farklılaştırma stratejilerinden biri değildir ?


Destek Farklılaştırma Stratejisi

Kalite Farklılaştırma Stratejisi

İmaj Farklılaştırma Stratejisi

Fiyat Farklılaştırma Stratejisi

Odaklanma Farklılaştırma Stratejisi


5.Soru

Porter, stratejik yönetim anlayışı kapsamında işletmelerin benimseyebileceği
ve kendisini buna göre konumlandırabileceği kaç adet rekabet stratejisi belirlemiştir ?


3

4

2

5

6


6.Soru

İşletmenin vizyonunu gerçekleştirmede temel rol oynayan, rakipler tarafından taklit edilmesi zor olan, işletmeye rekabet avantajı kazandıran bilgi, beceri ve yetenekler setine ne ad verilir?


Temel yetenek

Varlıklar

Yetenekler

Değer Zinciri Analizi

Fonksiyonel Analiz


7.Soru

"Bir kuruluşun Kendisini düşük maliyetli bir üretici olarak ya da müşteri bağlılığına sahip bir firma olarak görmesi", esas rakibinin ne şekilde harekete geçtiğine ve rakibin ne yaptığı/yapabildiğine ilişkin bilgileri almayı sağlayacak hangi bileşenin açıklamasıdır?


Mevcut Strateji

Gelecekteki hedefler

Varsayımlar

Yetenekler

Pazarlık Gücü


8.Soru

Aşağıdaki yöntemlerden hangisi dikey büyüme stratejisinin yerine kabul edilen bir seçenektir?


Franchise

Stratejik dış kaynaklardan yararlanma

Esas iş ağırlıklı çeşitlendirme

Tek işte yoğunlaşma

İlişkili-Kısıtlı Çeşitlendirme


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, işletmenin dış çevre unsurlarından biridir?


Örgüt yapısı

Tedarikçiler

Yetki ve sorumluluk yapısı

İşgören davranışları

Kullanılan teknoloji


10.Soru

İyi tanınmış, dar bir piyasaya yönelik faaliyette bulunmayı gerektiren strateji aşağıdakilerden hangisidir?


Rakipleri tanıma

Odaklanma

Savunmacı strateji

Küçük ölçekli işletme

Analizci strateji


11.Soru

"Başka sektörlerde üretilen, işletmelerin ürünlerinin aynısı veya benzeri olmayan, ancak alternatifi olabilecek ürünlerdir."  Yukarıda verilen tanım aşağıdaki terimlerin hangisini tanımlamaktadır?


İkame ürün

rakip ürün

tedarikçilerden elde edilen ürün

nihai ürün

tamamlayıcı ürün


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Porter’a göre, herhangi bir sektördeki rekabetin durumunu belirleyen güçler arasında bulunmamaktadır?


Alıcılar

Satıcılar

İkame ürünler

Sektöre yeni girenler

İnsan Kaynakları Yönetimi


13.Soru

Hangi strateji modelinde işletme, dış çevrede bulunan tehditlere karşı, güçlü yönlerini kullanarak tehdit ve tehlikeleri ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır?


T-F

F-G

F-Z

T-Z

T-G


14.Soru

Asgari ücretin artırılması ne tür bir çevre değişkenidir?


İç çevre

Dış çevre

Sektör çevresi

Küresel çevre

Demografik çevre


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, GZFT analizinin ilk aşamasıdır?


Beyin fırtınası yapmak

Güçlü yönleri özetlemek

Fikirleri birleştirmek

Ekibi oluşturmak

İlk 5 güçlü yanı tespit etmek


16.Soru

“Örgütün stratejik amaçlarına ulaşabilmesi için birey ve grup amaç- larının bütünleştirildiği devamlılık arz eden vazgeçilmez bir denetim aracıdır” tanımı aşağıdaki kavramlardan hangisini belirtmektedir?


Kurum kültürü

Örgüt iklimi

Yönetim

Strateji

Planlama


17.Soru

Bir işletmenin başka bir işletmeye markasını ve üretim için gerekli olan işletme süreçlerini kullanma hakkını tanıması aşağıdaki sözleşmelerden hangisini kapsamaktadır?


Lisans sözleşmeleri

tedarik sözleşmeleri

dağıtım sözleşmeleri

franchise sözleşmeleri

uzun dönemli sözleşmeler


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi başarısız birleşme ve satın almaların nedenlerinden biri değildir?


Satın alan işletmenin, kredi kullanıp ağır borç yükü altına girmesi. 

Üst yönetimin, enerji ve zamanını aşırı biçimde birleşme ve satın almaya odaklaması nedeniyle diğer işlerin ihmal edilmesi.

Aşırı çeşitlendirme sonucunda üst yönetimin yetersiz kalması.

Niyetlenilen sinerjinin geçekleşememesi.

Yeni pazarlara ya da yeni dağıtım kanallarına etkili ve hızlı bir şekilde girme.


19.Soru

Endüstriyel iktisatçılar tarafından ülkelerarası karşılaştırma yapma amacıyla
geliştirilmiş olan stratejik analiz aşağıdakilerden hangisidir?


SWOT Analizi

İç Çevre Analizi

Dış Çevre Analizi

Temel Yetenek Analizi

Elmas Modeli Analizi


20.Soru

Geniş çaplı üretimin sağlamış olduğu tasarruflar olarak da tanımlanmakta olan kavram aşağıdakilerden hangisidir ?


Sermaye Gerekleri

Ölçek Ekonomileri

Ürün Farklılaştırması

Dağıtım Kanallarına Erişim

Ölçekten Bağımsız Maliyet Dezavantajları