Stratejik Performans Yönetimi Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Bizim için ne önemlidir?

II. Biz ne olmak istiyoruz?

III. Biz neden varız?

Yukarıdaki verilen ifadeler sırasıyla Balanced Scorecard'ın süreci ve sonuçlanmasını içeren hangi temel kavramlardır?


Vizyon-temel değerler-misyon

Vizyon-misyon-temel değerler

Temel değerler-misyon-vizyon

Misyon-vizyon-temel değerler

Temel değerler-vizyon-misyon


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi üretim işlevine ilişkin stratejiler ile ilgili öne çıkan konulardan biri değildir?


Kalite kontrolü

Kapasite kullanımı ve ölçek ekonomisi

Üretim sürecinin ve teknolojisinin özellikleri

Tedarik şartları

Pazar konumlandırması


3.Soru

Herhangi bir iktisadi işlemin işletmenin içinde mi yoksa işletme dışındaki bağımsız yükleniciler tarafından mı daha verimli hayata geçeceğini sorusu hangi iktisadi örgüt kuramının temelini oluşturmaktadır? 


Vekalet Kuramı

Kaynak Bağımlılığı Kuramı 

İşlem Maliyetleri Kuramı 

Koşul Bağımlılık Kuramı 

Kurumsal Kuram 


4.Soru

I. Faaliyeti veren işletme, faaliyeti alan işletmeye aşırı bağımlı olursa üzerinde anlaşılan fiyat yükselebilir.

II. Faaliyet alan işletme verimli bir örgütse, faaliyeti veren işletmeye rakip olabilir.

III. Faaliyeti veren işletme, temel yeteneklerine daha fazla odaklanmaktadır.

IV. Faaliyeti veren işletme dikkatli değilse, stratejik öneme sahip bilgiyi, faaliyeti alan işletmeye kaptırabilir. 

Yukarıdakilerden hangileri, stratejik dış kaynaklardan yararlanmanın sakıncalarıdır? 


I, II ve III

II, III ve IV

I, III ve IV

I, II ve IV

I, II, III ve IV


5.Soru

İşletmenin amaçlarını gerçekleştirmesini sağlamaya yönelik olarak insan kaynakları uygulamalarının ve stratejilerinin planlanması aşağıdakilerden hangisidir?


İKY sistemi içinde dikey uyum

İKY sistemleri arasındaki uyum

Dikey Uyum

Yatay Uyum

Uyum 


6.Soru

İşletmenin tüm süreçlerinde sürekli iyileştirmeyi, kabul edilebilir bir kalite düzeyi anlayışını, yönetim beklentileri ile insan ilişkileri üzerinde odaklanmayı, kalite felsefesinin ve motivasyonun önemini vurgulayan anlayış aşağıdakilerden hangisidir?


Sıfır hata

Sürekli geliştirme

Sürekli iyileştirme

Pperformans piramidi

Kalite esaslı performans


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Sonuç Kartı kullanan işletmelerin sağlayacağı temel faydalardan değildir?


 İnsan kaynaklarının, stratejinin uygulanmasına olan katkısını değerlendirir.


Değer yaratılmasını ve maliyetlerin kontrolünü sağlar

İnsan kaynaklarına yönelik olarak yürürlüğe konulan operasyonel uygulamalarla, insan kaynakları çıktıları arasındaki ayrımı güçlendirir

Üst yönetimden ve insan kaynakları departmanından gelen mesajların tutarlılığı ve

netliği

Esnekliği ve değişimi teşvik eder.


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisinde örgüt performansını güncel ve güvenilir bir sistem kapsamında takip etmenin yöneticiler açısından mantığının maddelerinden biri yanlış ifade edilmiştir? 


Kontrol edemezseniz geliştiremezsiniz.

Eğer ölçemezseniz anlayamazsınız

Eğer başarıyı görmezseniz onu sürdüremezsiniz.

Anlayamazsanız kontrol edemezsiniz

Eğer başarıyı/başarısızlığı göremezseniz onlardan bir şey öğrenemezsiniz.


9.Soru

İç çevredeki güçlü ve zayıf yönler ile, dış çevredeki fırsat ve tehditlerin belirlendiği, objektif olmanın zor olduğu stratejik analiz türü aşağıdakilerden hangisidir?


Elmas modeli analizi

SWOT Analizi

Değer zinciri analizi

İşbirliği potansiyeli analizi

Kritik başarı faktörleri analizi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örgütteki hangi rollerin hangi görevler, hangi görevlerin hangi iş birimleri ve hangi iş birimlerinin hangi bölümler altında yer alacağı ile ilgili olarak ortaya çıkan yapılanma biçimini ifade eder?


Biçimselleşme

Standartlaşma

Hiyerarşi

Merkezileşme

Uzmanlaşma ya da Bölümlendirme


11.Soru

 Aynı örgüt içindeki bir insan kaynakları yönetim sisteminin başka bir insan kaynakları yönetim sistemi ile uyumunu aşağıdakilerden hangisi ifade eder?


İKY sistemi içindeki dikey uyum

İKY faaliyet alanları içindeki uyum

İKY faaliyet alanları arasındaki uyum

Dikey uyum

İKY sistemleri arasındaki uyum


12.Soru

Erişilen Durum / Amaç x 100 formulü, işletmecilik sisteminde hangi rasyonellik ilkesini kapsamaktadır?


Verimlilik

Karlılık

Etkililik

Etkinlik

Niteliklilik


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Balanced Scorecard'ın öğrenme ve gelişme boyutuyla ilgilidir?


Fiyat

İnsan Sermayesi

Yasal ve sosyal ilişkiler süreci

Maliyet yapısını iyileştirme

Paylaşım


14.Soru

I. Yönetim uygulamaları

II. Eğitim düzeyleri

III. İş ortamı

IV. Dış çevre koşulları

 Bir örgütün performans düzeyini belirleyen birbiriyle bağlantılı üç kavram bulunmaktadır. Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri bu kavramlar arasındadır?


I, II

I,III

I, III, IV

II, IV

I, II, III, IV


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işlem maliyetleri içinde yer almaz?


Alışverişe konu olan ürünün ne ölçüde bu alışverişe özgü olduğu

Ürünün alışveriş miktarı ve sıklığı

Teknolojisi

Performansı

Var olan teknolojinin daha verimli bir şekilde kullanılmaya başlanması


16.Soru

İşletmelerin, devlete ve başka örgütlere bağımlılığından kaynaklanan durumu hangi kavram nitelendirmektedir?


Normatif

Taklitçi 

Serbest 

Özgün tarz

Zorlayıcı


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi rakip analizinin bileşenleri arasında yer almaz?


Gelecekteki Hedefler

Yetenekler

Mevcut Strateji

Varsayımlar

Bilgi Toplamak


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İnsan Kaynakları Sonuç Kartının boyutundan biridir?


Yüksek performanslı çalışma sistemi

Müşteri memnuniyeti

Üretimin kalitesi

Finansal işlevler

Operasyonel işler


19.Soru

Son yıllarda birçok organizasyon, gelecekteki başarılarının anahtarını aşağıdakilerden hangisi olarak tanımlamamaktadır?


Çalışanlar

Ekonomik büyüme

Teknolojik gelişmeler

Küreselleşme

Rekabet


20.Soru

Vekalet Kuramı'na göre vekilin asile göre daha fazla bilgiye sahip olması, hangi isimle adlandırılır? 


İzleme

Bağlama

Bilgi yayılması

Bilgi asimetrisi

Bilgi aktarımı