Stratejik Performans Yönetimi Final 13. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Firma hedefinin ve stratejisinin onları uygulamakla sorumlu çalışanlar tarafından yeterince anlaşılmamış olması durumu aşağıdaki engellerden hangisini açıklar?


Vizyon engeli

Yönetim engeli

Yapısal engel

İnsan engeli

Kaynak engeli


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maliyet liderliği stratejisi uygulamalarındandır?


İşgören seçiminde nitelikli işgücü tercih edilmelidir. 

İş ve süreçlere ilişkin iş bölümü ve uzmanlaşma, işgören verimliliği ve etkinliğini arttıracak yalın bir yapıda olmalıdır.

Kariyer planlarının dar ve aşırı uzmanlaşmaya bağlı olarak yapılması gerekir

Eğitimler daha çok teknik konularda ve maliyet düşürmeye yönelik olarak verilmelidir

İşgücü pazarındaki ücret oranları sürekli izlenmelidir


3.Soru

Çalışanın işini gittikçe büyüyen bir örgütlenmenin parçası olarak görebilmesi ve daha verimli bir şekilde yapabilmesi yeteneğini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Geliştirme

Rekabet

Performans

Sıfır hata

Etkililik


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları yönetimi faaliyetlerinin belirli bir grup içndeki özellikli faaliyetler arasındaki uyumu fade etmektedir?


İKY sistemi içinde dikey uyum

dikey uyum

İKY faaliyet alanları içindeki uyum

İKY faaliyet alanları arasındaki uyum 

İKY sistemleri arasındaki uyum


5.Soru

Örgütsel amaçlara ulaşmak için yapılan planlar doğrultusunda ulaşılan noktayı nicel ve nitel olarak tespit etme, belirlenmiş bir hedefe ulaşma düzeyi olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Örgütsel performans

Örgütsel değişim

Kurumsal karne

Kurumsal faaliyet

Örgütsel politika


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal konumların ve sosyal konumlar arasındaki ilişkilerin, bu konumları işgal eden bireylerin kişisel özellik ve ilişkilerinden bağımsız olarak açıkça belirlenmesi ve tanımlanması derecesini ifade eder?


Uzmanlaşma ya da Bölümlendirme

Merkezileşme

Hiyerarşi

Biçimselleşme

Standartlaşma


7.Soru

Örgütün karar alma ve danışma yapılarına dışsal gruplardan temsilcileri katmasına ilişkin kavram aşağıdakilerden hangisidir?


İttifak

Kooptasyon

Meşruiyet

Bağlama

Eşbiçimlilik


8.Soru

ücret-politika, uygulama ve süreçleri arasındaki uyum hangi yatay uyum sürecine örnek olarak verilmektedir?


İKY faaliyet alanları içindeki uyum

İKY sistemi içinde dikey uyum

İKY faaliyet alanları arasındaki uyum

İKY sistemleri arasındaki uyum

Dikey uyum


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi performans piramidinin 4 temel ölçütünden biri değildir?


Kalite

Miktar

Zaman

Marka

Maliyet


10.Soru

Örgütsel performans için amaçların belirlenmesi ve bu amaçlara erişebilmek için gerekli kaynak ve görevler üzerinde kararların alınması gerekmektedir. Örgütsel amaçlara ulaşıp ulaşmadığının belirlenebilmesi için performansın belli adımlarda değerlendirilmesi gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu adımlardan biri değildir? 


Performans standartlarının oluşturulması

Fiili performansın değerlendirilmesi

Standartlar ile gerçekleşen durum arasında oluşan sapmaların belirlenmesi

Sapmaların nedenlerinin bulunması ve düzeltici önlemlerin alınması

Sapmaların karşılığında gereken cezaların uygulanması


11.Soru

İki ya da daha çok işletmenin bir araya gelerek ayrı bir tüzel kişiliği olan üçüncü bir işletmeyi kurma faaliyetine verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?


Ortaklık ittifakı

Franchise

Ortak girişim

Yatay büyüme

Stratejik büyüme


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi en iyi insan kaynakları uygulamalarındandır?


Kendi kendini yöneten takımlar ve merkezi olmayan karar verme sistemi kurma

İnsan kaynakları stratejilerinin, örgütün faaliyet gösterdiği çevre ile uyumlu olması

İnsan kaynakları stratejilerinin, örgütün belirli yeteneklerinden daha fazla yararlanmasının saglanması

İnsan kaynakları stratejilerinin birbiri ile karşılıklı uyumu veya karşılıklı olarak birbirini güçlendirmesi

Örgüt stratejileri ile insan kaynakları stratejileri arasında daha güçlü bir uyumun olması


13.Soru

Düşük büyüme hızına sahip bir pazarda faaliyet gösteren ancak göreceli yüksek pazar payına sahip SİB'ye ne ad verilir?


Sorunlu işletme

Yıldız işletme

Belirsiz işletme

Nakit deposu

Hasat toplama


14.Soru

Porter'a göre aşağıdaki stratejilerin hangisi aynı grup altındaki stratejik iş birimleri için geçerlidir?


Her stratejik birimin aynı stratejiye sahiptir. 

Stratejik iş birimlerinde sadece farklılaşma stratejisi izlenebilir. 

Stratejik iş birimleri birbiriyle bağımlı olmalıdır. 

Stratejik iş birimleri ilişkisiz olduğunda maliyet liderliği stratejisi izlenmelidir. 

Her stratejik iş birimi birbirinden bağımsız şekilde bahsedilen üç stratejiden birini izleyebilir. 


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dış çevre faktörlerinden birisidir? 


Operasyonel çevre 

Sektörel çevre 

Ekonomik çevre 

Endüstriyel çevre 

Stratejik çevre


16.Soru

Performans ölçümünün 1980'li yıllarındaki gelişimi ve kullanılan teknikleri düşündüğümüzde aşağıdaki seçeneklerden hangisi bu yıllardaki gelişimlerden değildir?


Birim maliyet

Faaliyet kârları

Katma bütçeler

Nakit akışları

Ekonomik katma değer


17.Soru

İşletmenin rakiplerine karşı rekabet üstünlüğü sağlamak ve böylelikle işletme hedeflerine ulaşmak için yapmak istedikleri ya da yaptıklarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Rekabet ağı

Rekabet eylemi

Rekabet stratejisi

Rekabet hedefi

Rekabet yöntemi


18.Soru

I. Bürokrasi

II. Kayırmacılık

III. Kayıtsızlık

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Henri Fayol'a göre örgütsel işleyiş ve performansın önündeki engeller arasında yer almaktadır?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


19.Soru

Firma hedefinin ve stratejisinin onları uygulamakla sorumlu çalışanlar tarafından anlaşılamaması durumunda ortaya çıkan ve stratejilerin etkinliğini azaltan engel aşağıdakilerden hangisidir?


Vizyon engeli

İnsan engeli

Yönetim engeli

Kaynak engeli

Pazar engeli


20.Soru

I. Örgüt Stratejisinin Tanımlanması

II. İnsan Kaynaklarının Strateji Haritasında Tanımlanması

III. İnsan Kaynaklarının Stratejik Öneminin Ortaya Konulması

IV. Strateji Haritasının Oluşturulması

V. İK Sisteminin İK Çıktılarıyla Uyumlaştırılması

VI. İK Uygulamalarının Uyumunun Sağlanması

VII. İnsan Kaynakları Değerlendirme Sisteminin Tasarlanması

İnsan kaynakları uygulama süreci aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir. 


III, I, II, IV, V, VI, VII

V, I, III, II, IV, VII, VI

II, IV, I, III, V, VI, VII

I, III, IV, II, VI, V, VII

I, II, III, IV, V, VI, VII