Stratejik Performans Yönetimi Final 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örgütlerde insan kaynaklarının stratejik önemini ortaya çıkaran faktörlerden biridir?


Daha fazla kar elde etme

Rekabetin azalması

Maliyet azaltma

Küreselleşme

İşgücünün azalması


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynakları stratejilerinin belirlenen amaçları gerçekleştirecek olan örgütsel stratejilerle uyumuna verilen addır?


IKY sistemleri arasındaki uyum

IKY faaliyet alanları arasındaki uyum

IKY sistemi içinde dikey uyum

Dikey uyum

Yatay uyum


3.Soru

Örgütün faaliyet sonuçlarını yansıtan, gerçekleşmiş ve bitmiş bir durumu gösteren sonuç performans göstergeleri hangisidir?


Öncül performans göstergeleri

Ardıl performans göstergeleri

Dikey performans göstergeleri

Yatay performans göstergeleri

Harici performans göstergeleri


4.Soru

Performans göstergeleri konusunda örgüt içi kavram birliğinin sağlanması, performansa göstergelerinin hangi özelliğini yansıtmaktadır?


Açıklık

Tutarlılık

Bağımlılık

Kapsamlılık

Uygunluk


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir örgüt popülasyonunda artan yoğunluğun, açılan örgüt sayısını belli bir noktaya kadar yükseltirken; kapanan örgüt sayısını belli bir noktaya kadar düşürmesi ve bu noktadan sonra, açılan örgüt sayısını düşürürken; kapanan örgüt sayısını yükseltmesidir?


Yoğunluk bağımlılığı

Yaş sıkıntıları

Meşruiyet

Bağmlılık

Güç


6.Soru

BDG matrisi, (Boston Danışma Grubu) işletmelerin tepe yöneticilerinin hangi sektörde faaliyet gösterilip gösterilmeyeceği ile ilgili kararlarında kullandıkları araçlardan birisidir. Bu matris oluşturulurken her bir stratejik iş birimi için yatay ve dikey eksende hangi unsurlar bulunmaktadır?


Yatay (pazarın yapısı)-dikey (pazarın büyüme hızı)

Yatay(pazarın büyüme hızı)-dikey (göreceli pazar payı)

Yatay(göreceli pazar payı)-dikey(pazar büyüme hızı)

Yatay(belirsiz-sorunlu işletme)-dikey(nakit deposu-yıldız)

Yatay(nakit deposu-yıldız)-dikey(sorunlu-belirsiz)


7.Soru

"Performans göstergeleri, yönetim kararları için gerekli olan performans amaçlarını yansıtmalıdır." Cümlesi ideal performan göstergelerinin hangi özelliğini vurgulamaktadır?


Tutarlılık

Açıklık

Kontrol edilebilirlik

Kapsamlılık

İlgili olma


8.Soru

Güç, özerklik ve çevre hangi kuramın yapı taşlarıdır?


Örgütsel ekoloji

İktisadi örgüt kuramı

Koşul bağımlılık kuramı

Kurumsal kuram

Kaynak bağımlılığı kuramı


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi maliyet liderliği rekabet stratejisine yönelik olarak önerilen insan kaynakları uygulamalarından biridir? 


Daha uzun vadede performans değerlendirilmesi ve ödüllendirmesi

Yeni yetenekler ve beceriler geliştirmeye imkân sağlayan, iş ve pozisyon yapılarının  oluşturulması

Ödüllendirmenin sonuç odaklı ve kısa dönemli performans değerlemeye bağlı olarak yapılması

Kariyer planlarının dar ve aşırı uzmanlaşmaya bağlı olarak yapılması 

Hisse sahipliği de olmak üzere, esnek ücret ve ödüllendirme sistemlerinin uygulanması


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerde stratejik insan kaynakları yönetimi uygulamalarının amaçlarından değildir?                                      


 Rekabeti ortadan kaldırarak işbirliği geliştirmek

Genel işletme stratejisini desteklemek ve güçlendirmek

Günlük sorunlara fazlasıyla odaklanmaktan kaçınmak

Çevresel değişimlerle baş etmek

Yöneticilerin katılımını sağlamak 


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi örgüt popülasyonlarındaki yoğunluk ve meşruiyet değişimlerinin farklı yaş gruplarındaki örgütler için doğurduğu sıkıntılardır?


Yaş sıkıntıları

hesap verebilirlik

Yapısal durağanlık

Damgalama

Ergenlik sıkıntıları


12.Soru

Havayolu sektöründe seyahat gerçekleştirecek yolcu için ikame ürün aşağıdakilerden hangisidir?


gün içerisindeki farklı saatlerde uçuş hizmeti sunan havayolları

kargo-yolcu hizmeti veren havayolları

video konferans cihazları

düşük maliyetli taşıyıcılar

geleneksel taşıyıcılar


13.Soru

Finansmanla ilgili olan sermayenin nereden sağlanacağı, nasıl kullanılacağı ve ihtiyaç duyulan kaynağın ne şekilde karşılanacağına ilişkin öngörüde bulunmaya yarayan rehber aşağıdakilerden hangisidir?


Para politikaları

İnsan Kaynakları Politikası

Muhasebe politikası

Ar-ge politikası

Pazarlama politikası


14.Soru

Örgütsel performansın önündeki engellerden biri olan ve arkadaşlık-dostluk ilişkilerine dayalı olarak bir kimsenin belirli görevlere atanması anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Nepotizm

Büropatoloji

İstihdam

Paydaş

Kronizm


15.Soru

İşletmenin vizyonunu gerçekleştirmede temel rol oynayan, rakipler tarafından taklit edilmesi zor olan, işletmeye rekabet avantajı kazandıran bilgi ve becerilere ne ad verilir?


Yetenekler

Sürdürülebilir temel yetenekler

Temel yetenekler

Kabiliyetler

Maddi Varlıklar


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Porter'ın Rekabetçi Güçler Modelinde yer alan  faktörlerden biridir ?


Piyasaya Yeni Girenler

Müsterilerin Pazarlık Gücü

Hepsi

Rakipler

Tedarikçilerin Pazarlık Gücü


17.Soru

Koşul Bağımlılık Kuramında, örgütsel yapının aşağıdaki boyutlarından hangisi sosyal konumların ve sosyal konumlar arasındaki ilişkilerin, bu konumları işgal eden bireylerin kişisel özellik ve ilişkilerinden bağımsız olarak açıkça belirlenme ve tanımlanma derecesi nasıl ifade edilir?


Biçimselleşme

Standartlaşma

Hiyerarşi

Merkezileşme

Uzmanlaşma


18.Soru

Balanced Scorecard terimi hangi yılda  alanyazında yer almaya başlamıştır?


1990

1992

1994

1996

1998


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin birleşme ve satın alma tercihlerinin olası sonuçlarından biridir?


Pazarda gerekli bilgi ve deneyime sahip olunmadığında ve/veya pazardaki marka bağımlılığını önlemenin zor olduğu durumlarda pazara giriş engellerini aşma

Pazarda rekabeti düşürür ve fiyatlandırmada işletmenin elini rahatlatacağı içinkârı artırır

İşletmenin tedarikçi ve alıcılarla pazarlık gücü yükselir ve endüstri dışı işletmelerin ya da girişimcilerin gözünü korkutarak pazara giriş tehdidini azaltır. Ancak olası tekelleşme ya da oligopolleşme durumunda yasal soruşturma riski vardır

Ölçek ekonomilerine ulaşma ve iki yerine tek genel merkeze sahip olma, iki yerinetek satış ekibine sahip olma gibi kaynak tasarrufları nedeniyle maliyetler düşer.

İşletmenin ürün sunumundaki boşlukları doldurması rakiplerden farklılaştırmayı artırır.


20.Soru

I. Birim maliyet

II. Karma bütçeler

III. Faaliyet karları

IV. Nakit akışları

Yukarıda verilen finansal ve yönetsel gelişmeler hangi dönemde ortaya çıkmıştır?


1960

1970

1980

1990

2000