Stratejik Performans Yönetimi Final 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Ücret-politika, uygulama ve süreçleri arasındaki uyum, aşağıdaki İKY sistem içerisindeki uyumlardan hangisidir?


Faaliyet alanları arasındaki uyum

Sistem içerisindeki dikey uyum

Faaliyet alanları içindeki uyum

Dikey uyum

Sistemler arasındaki uyum


2.Soru

Yüksek düzeyde merkezileşme ve uzmanlaşma, net olarak tanımlanmış görevler, biçimsel kurallar ve net bir hiyerarşiye sahip örgüt yapısı aşağıdakilerden hangisidir? 


Çok bölümlü yapı

Mekanik yapı

Organik yapı

İşlevsel yapı

Karmaşık yapı 


3.Soru

'Gelir artışı, Yatırım, Verimlilik, Varlık kullanımı ve Birim maliyeti' Balanced Scoreboard'ın hangi boyutu içindedir?


Finansal

Müşteri

İçsel süreç

Dışsal süreç

Öğrenme ve gelişme


4.Soru

Balanced Scoreard'ın faydaları düşünüldüğünde hangi seçenek dışarıda kalmaktadır?


Öğrenme

Planlama

Kıyaslama

Gerçekte neyin değişmesi gerektiğini açıklama

Öğretme


5.Soru

I. Küreselleşme

II. Teknolojik gelişmeler

III. Rekabetin yoğunlaşması

IV. Eğitim seviyesindeki artış

Yukarıdaki ifadelerden hangisi ya da hangileri insan kaynağının stratejik önem kazanmasına neden olan başlıca gelişmelerdendir?


I, II

I, III

I,III,II

I,IV

I,II,IV


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi işletme stratejileri üzerine önemli bilimsel çalışmalar yapmıştır?


Tom Burns 

George M. Stalker

Chandler

Ronald Coase

Adolf A. Berle


7.Soru

Performans ölçütleri basit, iyi tanımlanmış olmalı ve kolay anlaşılması olarak tanmlanan ideal performans gösterge özelliği aşağıdakilerden hangisidir? 


İlgili Olma

Karşılaştırılabilirlik

Kontrol Edilebilirlik

Tutarlılık

Açıklık


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir varlığın eylemlerinin arzu edilebilir, kabul edilebilir ve uygun olduğuyla ilgili genel bir algı ya da varsayımdır?


Meşruiyet

Eşbiçimlilik

Zorlayıcı eşbiçimlilik

Kooptasyon

Bağımlılık


9.Soru

Fiili Sonuçlar / Planlanan Sonuçlar formülü finansal esaslı performans değerlendirme başlığı altında ele alınan hangi rasyonellik ilkesini kapsamaktadır?


Etkinlik

Verimlilik

Karlılık

Etkililik

Etkenlik


10.Soru

"Elde edilen sonuçların, bu sonuçları elde etmek için katlanılan çabalara, yapılan
fedakârlıklara, harcamalara oranı olarak tanımlanmaktadır. En kısa ve bilinen ifadesiyle,
çıktıların girdilere oranı şeklinde tanımlanmaktadır." 

Yukarıdaki tanım finansal performans değerlendirmede kullanılan rasyonellik ilkelerinden hangisine aittir?


Verimlilik

Kârlılık

Etkinlik

Etkililik

Kıyaslama


11.Soru

“Neden firmalar var?” sorusuna dayanan kuram aşağıdakilerden hangisidir?


İktisadi örgüt kuramı

Koşullu bağımlılık kuramı

Vekalet kuramı

Kaynak bağımlılığı kuramı

Kuramsal kuram


12.Soru

Bir örgütün faaliyet durumundan bağımsız olarak oraya çıkan, örgütü şekillendiren ama örgüt tarafından şekillen(e)meyen politik, ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik ve demografik unsurlardan oluşan çevre hangisidir?Yakın çevre

İç çevre

Dış çevre

Sektör çevresi

İş çevresi


13.Soru

 1. Uzun vadeli ancak dar görüşlü ölçütlerdir.
 2. Örgütün tümünü kapsayan, bütünsel bir performans belirleme iddiası taşımasına karşın bunu gerçekleştirme konusunda yetersiz kalmaktadır.
 3. Sorunun var olup olmadığını, sorun varsa kaynağını göstermektedir.
 4. Temelde geçmişe yönelik bilgi verirken geleceğe yönelik tahminde bulunmada yetersiz kalmaktadır.

1990 öncesinde kullanılan performans göstergeleri ile ilgili yukarıda verilenlerden hangileri doğrudur?


Yalnız I

Yalnız IV

I ve III

II ve IV

I, II ve IV


14.Soru

İşlem Maliyetleri Kuramı'na göre herhangi bir işlem içerisindeki değeri, diğer bütün kullanımlardan yüksek olan varlıklar aşağıdakilerden hangisidir?


Dönen varlıklar

Duran varlıklar

Sermaye

İşleme özgü varlıklar

Özkaynak 


15.Soru

Niven’e göre, başarı karnesinde kullanılacak performans ölçütlerinin sayısı finansal boyutta hangi sayılar aralığında olmalıdır?


üç ile beş

beş ile sekiz

üç ile dört

beş ile yedi

beş ile on


16.Soru

Kalite esaslı performans değerlendirmesi ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


Toplam Kalite Yönetimi anlayışını temel alır.

Üretim süreci bir bütün olarak ele alınmaktadır.

Örgüt çalışanlarının verimliliğini artırma anlayışını kapsar.

Odak noktasını müşteri oluşturur.

Nihai ürün kontrolü esas alınır.


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynağının stratejik önem kazanmasına neden olan başlıca gelişmelerden biri olarak sayılmaz?


Strateji Kavramının Tanımlanması

Ekonomik Koşullardaki Değişimler

Küreselleşme

Rekabetin Yoğunlaşması

Teknolojik Değişme ve Gelişmeler


18.Soru

 1. İK sisteminin İK çıktılarıyla uyumlaştırılması
 2. İK uygulamalarının uyumunun sağlanması
 3. İnsan kaynakları değerlendirme sisteminin tasarlanması
 4. İnsan kaynaklarının strateji haritasında tanımlanması
 5. İnsan kaynaklarının stratejik öneminin ortaya konulması
 6. Örgüt stratejisinin tanımlanması
 7. Strateji haritasının oluşturulması

Yukarıda karışık bir sırayla verilen insan kaynakları sonuç kartının oluşturulması için yedi­ aşamalı sürecin doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir?


I, II, III, IV, V, VI, VII

VI, V, VII, IV, II, I, III

VII, VI, V, IV, III, II, I

VI, II, I, III, V, VII, IV

I, II, III, VII, VI, V, IV


19.Soru

Geliştirme, çalışanın yaptığı iş ve örgütü daha kapsamlı bir bakış açısıyla görebilmesini
sağlamayı ifade eden bir kavramdır. Geliştirme, çalışanın işini gittikçe büyüyen bir örgütlenmenin parçası olarak görebilmesi ve daha verimli bir şekilde yapabilmesi yeteneğini
ifade etmektedir. Temeli eğitime dayanan geliştirmenin örgütsel performans ile olan ilişkisi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru sıralanmıştır?


 1. Becerilerin geliştirilmesi / Uzmanlık eğitimi
 2. Denetleme konusunda eğitim
 3. Yönetim konusunda eğitim
 4. Yöneticilerin gelişmesi
 5. Örgütün gelişmesi
 1. Becerilerin geliştirilmesi / Uzmanlık eğitimi
 2. Örgütün gelişmesi  
 3. Yönetim konusunda eğitim
 4. Yöneticilerin gelişmesi
 5. Denetleme konusunda eğitim
 1. Örgütün gelişmesi 
 2. Denetleme konusunda eğitim
 3. Yönetim konusunda eğitim
 4. Yöneticilerin gelişmesi
 5. Becerilerin geliştirilmesi / Uzmanlık eğitimi
 1. Denetleme konusunda eğitim
 2. Becerilerin geliştirilmesi / Uzmanlık eğitimi
 3. Yöneticilerin gelişmesi
 4. Yönetim konusunda eğitim
 5. Örgütün gelişmesi
 1. Becerilerin geliştirilmesi / Uzmanlık eğitimi
 2. Örgütün gelişmesi
 3. Denetleme konusunda eğitim
 4. Yöneticilerin gelişmesi
 5. Yönetim konusunda eğitim

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi  Rekabetin Yoğunluğunun Yapısal Belirleyicileri arasında değildir?


Müşterilerin Pazarlık Gücü

Tedarikçilerin Pazarlık Gücü

İkame Mal veya Hizmetler

Piyasaya Yeni Girenler

Müşteri ilişkileri