Temel Bilgi Teknolojileri 2 Final 22. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi geleneksel öğrenmenin yaşam boyu öğrenmeden farkı olarak ortaya çıkar?


Öğreticinin bilginin kaynağı olması
Öğreticinin bilginin kaynağı için yol gösteren rehber olması
Bireylerin yaparak, yaşayarak öğrenmesi
Bireylerin grup içinde ve birbirlerinden öğrenmesi
Öğreticinin/rehberin/danışmanın bireysel öğrenme planları geliştirmesi

2.Soru

TIA-942 kodu standardına göre veri merkezlerinin altyapı gereksinimlerini 4 farklı düzey için aşağıdaki seçeneklerden hangisinde farklı bir gereksinim düzeyi belirtilmiştir?


%99,468
%99,671
%99,741
%99,982
%99,995

3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaşam boyu öğrenen bireylerin özelliklerinden değildir?


Öğrenme gereksinimi saptayabilen

Öğrenme inancına sahip

Öğrenmeye istekli

Öğrenmeye meraklı

Düzenli temiz olması


4.Soru

Aşağıdaki özelliklerden hangisi, Knowles'e göre (1990) bir yetişkinin eğitiminden söz edilebilmesi için yetişkin bireyin göstermesi gereken özelliklerden değildir?


Kendi doğru olarak algılama
Deneyimlerinin olmaması
Öğrenmeye hazır olması
Öğrenme yöneliminin olması
Öğrenme motivasyonunun olması

5.Soru

İnternet üzerinde eşzamansız paylaşım yapılabilecek kalıcı bir ortam yaratmak istiyorsunuz. Oluşturduğunuz içeriğin başkaları tarafından da katkılar sağlanarak gelişmesi ve başkaları ile birlikte çalışma yapmak istiyorsunuz. Etiketleme seçeneğiyle de başka kaynaklara atıflar yapmak istiyorsunuz. Bunu internet ortamında kolayca yapacak eşzamansız iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?


Websitesi
Blog
Wiki
Forum kanalı
Power point slaytı

6.Soru

Kullanıcının talep ettiği oranda işlem gücü, depolama alanı, bant genişliği, hafıza kaynaklarının hizmet olarak sunulması hangi tür hizmet sunum modeline girmektedir?


Platform hizmeti (PaaS-Platform as a Service)

Yazılım hizmeti (SaaS-Software as a Service)

Veritabanı hizmeti (DBaaS-Database as a Service)

Altyapı hizmeti (IaaS-Infrastructure as a Service)

Test hizmeti (TaaS-Testing as a Service)


7.Soru

Bruce'a göre (1997), aşağıdakilerden hangisi okuryazar bir bireyin sahip olması gereken becerilerden değildir?


Bilgi teknolojisini kullanma
Bilgi kaynaklarını kullanma
Bilgi sürecini yönetmeme
Bilgiyi kontrol edebilme
Bilgi birikimi oluşturabilme

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin yayılması aşamasında yeni bir pazarın oluşmasını sağlayarak, var olan pazarın ortadan kalkmasına yol açan süreç olarak ifade edilir?


Ürün yeniliği

Süreç yeniliği

Yıkıcı yenilik

Teknolojik yakınsama

Ar-ge


9.Soru

I) Sistem kaynaklarının verimli kullanılması ile enerji tasarrufu sağlar. II) Kurumsal kullanıcıların ihtiyacı kadar kaynak kullanımına olanak sağlar. III) Sunucuların ilk kullanım için daha hızlı hazırlanmasını sağlar. IV) Geleneksel sistemlere göre düşük düşük kullanılabilirlik oranına sahiptir. V) Geleneksel sistemlere göre daha yüksek performans sağlar. Yukarıda verilenlerden kaçı sanallaştırma teknolojilerinin özelliklerindendir?


1
2
3
4
5

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi fikir, yorum ve bilgi paylaşımında durağan görsellerden yararlanarak farklı zaman dilimlerinde alıcıya istenilen mesajlar iletilebilir?


Slayt gösterisi

Blog

Eposta

Ses akışı

Video akışı


11.Soru

I. Öğrenme ilgi ve gereksinimini saptayabilenII. Öğrenme inancına sahipIII. Öğrenmeye istekli ve merakı olanIV. Öğrenmenin sorumluluğunu öğretene yükleyenYukarıdaki maddelerden hangileri yaşamboyu öğrenen bireylerden beklenen özelliklerdir?


I-II-IV
I-III
II-III-IV
III-IV
I-II-III

12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bulut teknolojilerinin kullanıcılara, işletmelere ve kurumlara sağladığı faydalardan biri değildir?


Devamsızlık
Ölçeklenebilirlik
Yenileme ve güncelleme
Birlikte çalışma
Düşük maliyet

13.Soru

Günümüze kadar geçen sürede aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Bir mikroişlemci içerisine yerleştirilen transistör sayısı artmaktadır.

Dünyada depolanan veri miktarı üssel olarak artmaktadır.

Gigabayt başına depolama maliyeti ise üssel olarak düşmektedir.

GigaFLOPS başına yaklaşık maliyet düşmektedir.

Moore yasasının microişlemciler için öngörüsü geçerliliğini yitirmiştir.


14.Soru

Bulut bilişim hizmetlerinin yaygınlaşması göz önünde bulundurulduğunda, aşağıdakilerden hangisi daha düşük düzey bilgisayar donanımlarını tercih etmenin yararlarından biri olduğu söylenebilir?


Yüksek performans
Güvenlik
Görüntü kalitesi
Yüksek sabit sürücü kapasitesi
Veri aktarım hızı

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilgi olgusunu, bilgi saklama, erişim dizgeleri, bilginin işlenmesi, aktarılması ve kullanılması yöntemlerini, toplum ve insanlık yararı gözeterek inceleyen uygulamalı bilim dalıdır?


Etik
Bilişim
Ahlak
Teknoloji
Bilgisayar

16.Soru

Kaynaktan çıkan mesajın, çıktığı zamandan farklı bir zamanda alıcıya ulaşması yöntemiyle gerçekleşen iletişim türüne ne ad verilir?


Eşzamansız iletişim
Eşzamanlı iletişim
Anlık sohbet
Web konferans
Video konferans

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yaşamboyu öğrenme için söylenebilir?


Öğrenenler kendi kendine çalışır.

Tüm öğrenenler aynı etkinlikleri gerçekleştirir.

Bireyler yaparak, yaşayarak öğrenir.

Öğrenenler bilgiyi öğreticiden alır.

Öğretici bilginin kaynağıdır.


18.Soru

Farklı türdeki istemcilerin (PC, tablet, mobil telefon) hizmet almasına olanak sağlayacak ağ yapısına sahip olması bulut bilişimin hangi özelliği ile ilgilidir?


İstenildiğinde ve kendi kendine hizmet

Geniş ağ erişimi

Kaynak havuzu

Çabukluk ve esneklik

Ölçülebilir hizmet


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi açık kaynak kodlu yazılımlar için uygun bir ifade değildir?


Para ile satılır
Kullanıcıya yazılımı değiştirme özgürlüğü verir
Kodlarına herkes erişebilir
Geliştirilmeye açıktır
Pardus örnek olarak verilebilir

20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 2025 yılından itibaren erken çoğunluk tarafından benimsenmesi beklenen teknolojierden biri değildir?


Beyin Okuma
Elektroensefalografi
Yapay beyin
5G (Beşinci Nesil mobil ağlar)
İçine dalınabilen sanal gerçeklik