Temel Veteriner Genetik Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Köpeklerde bir lokusta bulunan “B” geni siyah renkliliği belirlemektedir. Bu genin çekinik alleli olan “b” ise kahve renkliliği belirlemektedir. Bir başka lokusta bulunan “I” geni pigmentasyon oluşumunu engellemekte ve hayvanlar albino olmaktadır. Bu genin çekinik allelinin homozigot birleşiminde ise pigmentasyon işlevi sağlanmaktadır. “I” geni diğer lokustaki “B” ve “b” genleri ile birlikte olduğu zamanlar bu genler üzerine epistatik etki göstererek etkilerini engellerler. Bu bilgilere göre aşağıdaki tabloda yer alan döllerden kaçının rengi kahverengidir?


1

3

6

12

16


2.Soru

Bağlı genlerde dominant genler kromozomun birinde yer alırken allelleri olan resesif genler diğer kromozom çiftinde taşınıyor ise bu genlere ne ad verilir? 


Coupling genler 
Trans genler
Homolog genler 
Heterozigot genler 
Dominant genler 

3.Soru

Hücre içerisindeki sitoplazma ve organellerin tamamına ne ad verilir?


Protoplazma

Plazma mebranı

Nükleotid

Kolloid

Sfingomiyelin


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi genetiğin alt dallarından biri değildir?


Temel genetik

Moleküler genetik

Popülasyon genetiği

Hayvan genetiği

Kantitatif genetik


5.Soru

Bir canlının fenotipinin meydana gelmesini sağlayan genetik yapıya ne ad verilir?


Ondülasyon

Monohibrit çaprazlama

Melezleme

Fenotip

Genotip


6.Soru

Anne kaynaklı, anneden geçen kalıtıma ne ad verilir?


Maternal

Paternal

Ekstrasellüler

Sinaptonemal kompleks

Mismatch


7.Soru

Aşağıda verilen genetiğin alt dallarından hangisi genler ve onların kodladıkları karakterler arasındaki istatistiksel ilişkileri inceler ve genetiği matematiksel olarak açıklamaya çalışmaktadır?


Temel genetik

Moleküler genetik

Klasik genetik

Popülasyon genetiği

Kantitatif genetik


8.Soru

Aşağıdaki genotiplerin hangisinde 3 karakter de homozigot resesiftir?


AAbbcc
AABbcc
aabBCC
aabbCC
aabbcc

9.Soru

"Gamet” teriminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir? 


Gelişen zigot hücreleridir. 
Vücut hücreleridir. 
Döllenmede ana rolü oynayan eşey hücrelerdir. 
Mitoz bölünen hücrelerdir. 
 Kan yoluyla aktarılan hücrelerdir. 

10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi insanlardaki kan grubu sistemlerinden değildir?


A
M
Rh
S
0

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi dihibrit birleşme ile ilgili doğru bilgi değildir?


Bezelyelerin tohum rengi ve tohum şekli karakterleri dihibrit birleştirmeye örnektir
Dihibrit birleştirmeye göre 9 farklı genotip meydana gelir
Dihibrit birleştirmede12 adet F2 bireyi elde edilir
Dihibrit birleştirme, farklı ebeveynlerin iki karakter açısından birleştirilmesidir
Dihibrit birleştirmeye göre 6 farklı genotip meydana gelir

12.Soru

Aynı tür içerisinde, farklı karakter özelliklerine sahip bireyler arasında yapılan birleştirmelere ne denir?


Fenotip

Monohibrit çaprazlama

Melezleme

Ondülasyon

Genotip


13.Soru

Sinaptonemal kompleks oluşumunun meydana geldiği mayoz evresi aşağıdakilerden hangisidir?


Leptoten

Zigoten

Pakiten

Diyakinez

Anafaz I


14.Soru

Aynı türdeki canlılar arasında gözlenen genetik nedenli farklılığa ne ad verilir?


Modifikasyon
Varyasyon
Karakter
Genetik kod
Çeşit

15.Soru

Beagle köpek ırkında deri renginde alacalığın çeşitlik göstermesi aşağıdaki gen etkileşimlerinden hangisine bir örnektir?


Epistazis
Ekspiresiviti
Penetrans
Eksik baskınlık
Hipostazis

16.Soru

Eğer genler söz konusu olursa bugünkü bilgiler doğrultusunda; Mendel’in bağımsız tertiplenme kuralı için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?


Aynı kromozom üzerinde bulunurlar.
Yavru kuşağa geçişleri birbirleriyle bağlantılı değildir.
Her biri 50 cM (santimorgan) birbirinden uzaktır.
Doğal seleksiyon için söz konusu değildir.
Biri anneden diğeri babadan olmak koşuluyla, çift olarak yavruya geçerler.

17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi nicel karakterlere bir örnektir?


Tavukta görülen kanat rengi

Tavuğun sahip olduğu ibik şekli

Tavuğun verdiği yumurta sayısı

Tavukta görülen ibik rengi

Tavukta gözlenen tüy rengi


18.Soru

Kölliker sitoplazma ve nükleus terimleri ile protoplazmayı hangi yılda daha ayrıntılı bir biçimde incelemiştir?


1862

1864

1866

1868

1870


19.Soru

Fenotip - Sinek sayısı - Gametlerin yapısı :: uzun kanatlı,? normal kırmızı gözlü - 175 - Rekombinant ; normal kanatlı, normal kırmızı gözlü - 48 - Parental ; uzun kanatlı,? parlak kırmızı gözlü - 425 - Parental ; normal kanatlı, parlak kırmızı gözlü - 18 - Rekombinant    Yukarıda yer alan tablodaki verilen değerlere göre,  rekombinasyon frekansı kaç cM'dir?


0.29

57

29

19

0.57


20.Soru

Genetik bilimi için en önemli yapıtaşı olan Mendel, çalışmalarında aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır?


Soğan

Üzüm

Bezelye

Domates

Patates