Temel Veteriner Genetik Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

 Canlılarda fonksiyonel olan enzim, protein, makro ve mikro moleküllerin yanı sıra kalıtsal özelliklerinin kodlarını taşıyan DNA parçasına ne ad verilir?


Homozigot 
Dominant 
Gen 
Resesif 
Heterozigot 

2.Soru

I. Kromozomlar üzerinde lokuslara yerleşmiştir.
II. Polipeptid sentezinden sorumludur.
III. Prokaryok ve ökaryot canlılarda farklılık gösterir.
Genlerle ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


3.Soru

Prokaryot canlılarda birbirinden zıt yönde ilerleyen iki replikasyon çatalı oluşur ve bu çatallar tüm kromozom replike oluncaya kadar atasal DNA üzerinde ilerlerler, birbiriyle karşılaştıkları noktada birleşirler. Her iki çatalın birleştiği bu özel sonlanma noktalarına ne ad verilir?


DNA replikasyonu

Replikasyon Çatalı

Replikasyon Orjini

Ökaryot Genomu

Ter


4.Soru

Hücre ve kromozom gibi mikroskobik parçacıkların tanımlanması ve sayılması amacıyla kullanılan lazer ve elektrik donanımlı alete ne ad verilir?


Mikroskop

Akım sitometri

Röntgen Cihazı

Spektrofotometre

Ultrason


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kalıtımın temeli açısından farklı zamanlarda da olsa aynı fikirleri savunmuş bilim adamlarından biri değildir?


Hugo de Vries
Mendel
Correns
Tschermak
Leeuwenhoek

6.Soru

Bazı kromozomların yapısında yer alabilen ince bir bağla kardeş kromatitlerin uç kısımlarına bağlanmış olan oluşum aşağıdakilerden hangisidir?


Satellit

Telomer

Sentomer

Kısa kol

Uzun kol


7.Soru

Aynı kromozom üzerinde bulunan genlere …… denir, bu genler aynı kromozom üzerinde olduğu için aynı gamete ………… dışında birlikte geçerler.
Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen ifadeyi en iyi şekilde tamamlamaktadır?


Hemofili- Krossing over

Calico- Oto sexing

Birleşik- Krossing over

Calico- Krossing over

Birleşik- Oto sexing


8.Soru

Süt ve süt ürünleri üretimi yapan bir çiftlikte, sığır yetiştirildiği görülmektedir. Bu yetiştirme sisteminde yetiştiricinin daha çok ekonomik kazanç sağlaması için izleyeceği yol ne olacaktır?


X taşıyan spermatozoon’un belirlenmesi ve yapay tohumlamada kullanması

Y taşıyan spermatozoon’un belirlenmesi ve yapay tohumlamada kullanması

Y taşıyan spermatozoon ile cinsiyet taşımayan bir dişi hücresini birleştirmesi

İki Y kromozomu taşıyan spermatozoon ile tek bir X taşıyan ovum ile birleştirmesi

XY kromozomlarını taşıyan bir erkek gamet hücresi ile X kromozomu taşıyan bir dişi gamet hücresini birleştirmesi


9.Soru

I. Erkek cinsiyette görülen sperma niteliği
II. Dişilerde görülen yavrulama sayısı
III. Dişilerde görülen servis periyodu
Yukarıdakilerden hangisi/hangileri cinsiyetle sınırlı kalıtımla ilgilidir?


Yalnız I

Yalnız II

I ve II

I ve III

I, II ve III


10.Soru

Koyunlarda et kalitesi ile ilgili arka bacaklar ve sağrı bölgesindeki kaslarda kas yapısında değişikliğe yol açarak daha fazla et verimine sebep olan gen aşağıdakilerden hangisidir?


Callipyge

Myostatin

Major genler

Inverdale

Boorola


11.Soru

Mikroenjeksiyon yönteminde izlenen temel aşamalardan değildir?


embriyoların in vivo geliştirilmesi

her bir embriyonun taşıyıcı annelere aktarılması

boğa sperması kullanılarak in vitro döllenme

ositlerin in vitro olgunlaştırılması

oositlerin elde edilmesi


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, diploid organizmalarda bir ya da birden fazla kromozomun eksilmesi veya fazlalığı anlamına gelmektedir?


Triploidi

Poliploidi

Öploidi

Anöploidi

Tetraploidi


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hayvansal hücre membranınn ana bileşenlerinden biridir ve nerede sentezlenir?


Miyelin ve Golgi aygıtı

Sfingomiyelin ve Golgi aygıtı

Sfingomiyelin ve Lizozim

Miyelin ve Lizozim

Sfingomiyelin ve Ribozom


14.Soru

Anlamlı bir RNA transkripti ya da bir proteinden oluşan işlevsel bir biyolojik ürünün sentezi için gerekli olan bilgiyi içeren DNA parçasına ne ad verilir?


Nükleotid

Nükleik asit

Gen

Kromozom

Lokus


15.Soru

Epistasizde etki altında kalan gene ne ad verilir?


Epistatik

Hipostatik

Fenotipik

Domiant epistazis

Çekinik epistazis


16.Soru

I.Genomda dağılmış olarak bulunan 2-6 baz çiftinin değişken sayıda tekrarını ifade etmektedir.
II.Genomdaki ikili tekrarların mikrosatellit kabul edilebilmesi için en fazla 7 tekrar olması gerekir.
III.Mikrosatellitlere basit dizi tekrarları da denilmektedir.
Mikrosatellit terimiyle ilgili yukarıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

II ve III

I ve III

I, II ve III


17.Soru

Aşağıdakilerden hangisi translasyonda görev alan organel ve makro moleküllerden biri değildir?


Ulak RNA (mRNA)

Ribozom

Taşıyıcı RNA (tRNA)

Aminoaçil sentetaz enzimi

Primeraz enzimi


18.Soru

Dişi ve kanatlı bir canlı aşağıda verilen kromozom çiftlerinden hangisini taşır?


XX

XY

XO

ZW

ZZ


19.Soru

Aşağıdaki seçeneklerden hangisi diploid organizmalarda monozomi durumunu gösterir?


2n+1

2n-1

2n-2

3n+1

4n-1


20.Soru

Protein sentezinin translasyon basamağında, DNA’dan RNA’ya aktarılan şifreye göre tanımlanacak olan aminoasitlerin taşınması ve polipeptid zincirine eklenmesinde görev alan molekül aşağıdakilerden hangisidir?


m-RNA

t-RNA

r-RNA

Kromozom

Gen