Ticaret Hukuku 2 Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Anonim şirketlerde, genel kurul kararıyla kanuna uygun olarak yok edilen payların sahipleri, alacaklılar ya da bunlara benzer bir sebeple şirketle ilgili olanlar lehine çıkarılan ve sahiplerine net kara ya da tasfiye sonucunda kalan tutara katılma veya yeni çıkarılacak payları alma hakkı tanıyan kıymetli evrak niteliğindeki senetlere ne ad verilir?


İrat senedi

Konişmento

İntifa senedi

Ciro

Poliçe


2.Soru

Payları borsada işlem gören şirketler ile pay sahibi sayısı …..’ü aşan anonim şirketlerin hisse senetleri halka arzolunmuş sayılır. Yukarıdaki boşluğa hangi ifade gelmelidir?


500

600

700

800

1000


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın ibrazı­nı imkansız kılan nedenlerin ortaya çıkması olarak tanımlanmaktadır?


İbra

Ziya

İptal

İbraz

Muvakkafat


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi emre yazılı kıymetli evrakın devri için gerekli olan ve senetten doğan hakların devralana geçmesini sağlayan, yazılı şekle tabi devir beyanıdır?


Varant

İntifa

Ciro

İrat

Kambiyo


5.Soru

Genel kurulun esas sermaye azaltılmasını içeren esas sözleşme değişikliği kararını, sermayenin en az yüzde kaçını oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin olumlu oylarıyla alması gerekmektedir?


5

10

25

50

75


6.Soru

Hangi çekin devri sadece senet zil­yetliğinin geçirilmesi ile gerçekleşir?


Emre yazılı

Nama yazılı

Tacir çeki

Hamiline yazılı

Tacir olmayan çeki


7.Soru

Konişmento ile ilgili taraflardan hangisi eşyayı teslim almaya yetkili olan kişidir?


Taşıyan

Yükleten

Konişmento hamili

Gönderilen

Taşıtan


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bir kimsenin alacaklısına ödediği şeyi diğer birinden istemeye hakkı olması durumudur?


Rüçhan hakkı

İmtiyaz hakkı

Nisap hakkı

Rücu hakkı

Butlan


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerin ana sözleşme değişikliği için yapılacak işlemlerden biri değildir?


Teklif

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan izin

İmtiyazlı pay sahipleri kurulunun onayı

Tescil ve ilan

Yönetim kurulu kararı


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi içerdiği hak­kın türü açısından kıymetli evrak sınıflamasında yer almaktadır?


Nama yazılı senet

Hamiline yazılı senet

Kamu güvenine sahip olan kıymetli evrak

Eşya hukuku senetleri

İlli kıymetli evrak


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinde kabulden veya ödemeden yahut kabul şerhinde tarih belirtmekten kaçınma durumlarını belgelemek üzere noter tarafından düzenlenen resmi belgedir?


Ciranta

Ciro

Protesto

Vade

Aval


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yalnızca hamiline yazılı olarak düzenlenebilecek kıymetli evrak türüdür?


İrat senetleri

Varant senetleri

Kambiyo senetleri

İntifa senetleri

İpotekli borç senetleri


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bonoda asıl borçlular arasında yer alır?


Düzenleyen

Ciranta

Aval veren

Araya giren

Yetkisiz temsilci


14.Soru

Anonim şirketlerle ilgili Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından fesih davası açılabilmesi hangi temel ilkenin bir getirisidir?


Dışarıdan denetleme ilkesi
Sınırlı sorumluluk ilkesi
Mal varlığının korunması ilkesi
Eşit işlem ilkesi
Devletin ilgilenmesi ilkesi

15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurulu üyelerinin idari haklarından biridir?


Şirketi temsil etme hakkı

Huzur hakkı

Kazanç payı

İkramiye

Prim


16.Soru

Limited şirketlerde genel kurul kararlarının alınmasında kural olarak hangi ilke geçerlidir?


Çoğunluk

3’te 2

4’te 3

4’te 1

3’te 1


17.Soru

Kambiyo senetleri ile borç altına girebilmek için aşağıdakilerden hangisine sahip olmak gerekir?


Kısıtlılık

Hak ehliyeti

Fiil ehliyeti

Tam ehliyetsiz

Sınırlı ehliyetli


18.Soru

I. Mutlak defiler

II. Nisbi defiler

III. Şahsi defiler

IV. Senet metninden anlaşılan defiler

Yukardakilerden hangileri etkili oldukları kişiler açısından defilerdir?


Yalnız I

I ve II

I, III ve IV

II ve III

II, III ve IV


19.Soru

Aşağıdaki kıymetli evraklardan hangisinin tek başına ciro edilmesi mallar üzerinde rehin hakkı kazandırır?


Konşimento

Varant

Poliçe

Taşıma senedi

Navlun sözleşmesi


20.Soru

Muhatap bankanın çek karşılığının olduğunu ve ödemenin mümkün bulunduğunu senet üzerinde beyan etmiş olduğu çeke ne ad verilir?


Tacir çeki

Bloke çek

Hamiline çek

Emre yazılı çek

Nama yazılı çek