Toplu İş Hukuku Ara 2. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

İşverenin, gerek fesih dışında ve gerekse de sözleşmenin feshi bağlamında sendikal kökenli haksız-ayırımcı işlemiyle karşılaşan işçiye, işverenin işçinin ücretinin bir yıllık tutarından az olmamak üzere ödeyeceği tazminata ne ad verilir?


İhraç tazminatı

İşçi tazminatı

Sendikal tazminat

İşveren tazminatı

Çıkarılma tazminatı


2.Soru

İş hukuku, .............. yüzyıllarda batı Avrupa’da Sanayi Devrimine paralel olarak işçi sınıfının ortaya çıkmasıyla birlikte doğmuştur.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?


11. ve 12.

12. ve 13.

14. ve 15.

15. ve 16.

18. ve 19.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi “sendikaların saflığı ilkesini” açıklamaktadır?


İşçilerin işveren kuruluşlarına, işverenlerin de işçi kuruluşlarına üye olamamaları 
İşçilerin uluslararası işçi kuruluşlarıyla ortaklık kurmaması
İşverenlerin uluslararası işveren kuruluşlarıyla ortaklık kurmaması
İşçilerin işveren kuruluşlarına üyeliğine sınırlı olarak izin verilmesi
İşverenlerin işçi kuruluşlarına üyeliğine sınırlı olarak izin verilmesi

4.Soru

Kuruluşların temsil organı aşağıdakilerden hangisidir?


Özel kurul

Genel kurul

Yönetim kurulu

Denetleme kurulu

Disiplin kurulu


5.Soru

I. Kuruluşta üyelik,

II. Konfederasyonların birleşmesi yoluyla üyelik

III. Konfederasyonların katılması yoluyla üyelik

IV. Sonradan üyelik

 Konfederasyona üyelik yukarıdaki yöntemlerden hangileri ile gerçekleşebilir?


I ve II

I ve III

II ve III

III ve IV

Hepsi


6.Soru

Kuruluşların gelirleri hangi sayılı kanunun 28. maddesinin birinci  bendine göre düzenlenmiştir?


6356 sayılı kanun

5356 sayılı kanun

2357 sayılı kanun

3456 sayılı kanun

1356 sayılı kanun


7.Soru

Sendikaları dernekler ve ticaret şirketleri gibi benzer kişiliklerden ayıran unsur aşağıdakilerden hangisidir?


Tüzel kişilik

Kurucu sayısı

Serbestçe kurulabilme

Amaç

Birbirlerine karşı bağımsızlık


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi iş hukuku hakkında söylenemez?


İş hukuku, iş sözleşmesine dayalı olarak çalışan ve bu itibarla işçi olarak adlandırılan bağımlı çalışanlarla işverenleri arasındaki iş ilişkilerini düzenleyen hukuk dalıdır.

İş hukuku, 15. ve 16. yüzyıllarda batı Avrupa’da Sanayi Devrimine paralel olarak işçi sınıfının ortaya çıkmasıyla birlikte doğmuştur.

Liberalizmin üçüncü evresine girdiği ikinci dünya savaşı sonrası dönemde ise, önce toplu iş sözleşmesi hak ve özgürlüğü ile grev ve lokavt hakları anayasalarda tanınmaya başlanmış, toplu iş hukuku da buna paralel olarak gelişmiştir.

Liberalizmin sosyalleştiği ikinci evrede doğan toplu iş hukuku başlıca iki kısımdan oluşmaktadır. 

Liberalizmin ilk evresini oluşturan dönemde iş ilişkileri, işçiyle işverenin eşitliği düşüncesinden hareketle borçlar hukukunun sözleşme özgürlüğü ilkesine göre şekillenmiştir. 


9.Soru

Sendikalar toplu iş sözleşmeleriyle ilgili olan kuruluşlardan birisidir ve sendikaların çeşitli faaliyetleri vardır, aşağıdakilerden hangisi bu faaliyetlerden birisi değildir?


Üyelerine eğitim verme.

Grev ve lokavt kararı almaları ve uygulamaları.

Bakanlığı, yaptığı her işte karar organı olma.

Toplu iş sözleşmesi yapılma sürecinde resmi arabuluculuğa ve hakeme başvurmaları

Kanun ve uluslar arası sözleşme hükümlerine göre çeşitli kuruluşlara temsilci gönderme


10.Soru

Kanunda öngörülen kuruluş koşullarının sağlanmadığının anlaşılması halinde ilgili valilik kanuna aykırılık veya eksikliklerin ne kadar süre içinde giderilmesini ister?


10 gün

2 hafta

1 ay

2 ay

60 gün


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi konfederasyon ve üyeliği ile ilgili doğru bir bilgi değildir?


Konfederasyon, işçi ve işveren sendikaları üst kuruluşudur.

Üyeliklerde 'konfederasyonda saflık ilkesi' uygulanır.

Üyeliğin ilk koşulu, üye olmak isteyenin “sendika” niteliği taşımasıdır.

Üyelik konusundaki kararın salt çoğunluğunca alınması zorunludur.

Konfederasyon kurulduktan sonra üye olmak mümkün değildir.


12.Soru

Bir bankada çalışan aşçı aşağıdaki işkollarından hangisinde kurulmuş bir sendikaya üye olabilecektir?


Dokuma, hazır giyim ve deri

Banka, finans ve sigorta

Konaklama ve eğlence yerleri

Gıda sanayii

Sağlık ve sosyal hizmetler


13.Soru

Konfederasyonlar değişik işkollarından en az "............" sendikanın biraraya gelmesi suretiyle kurulabilir.

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


3

4

5

6

7


14.Soru

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre, sendikaların ilk genel kurul toplantısının tüzel kişilik kazanmalarında itibaren ne kadar süre içerisinde yapılması gerekir?


6 ay
5 ay
4 ay
3 ay
2 ay

15.Soru

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre sendika ya da konfederasyon üyesinin, üyelikten çıkarılma kararı aşağıdaki organlardan hangisi tarafından verilir?


Ceza kurulu
Genel kurul
Yönetim kurulu
Denetleme kurulu
Disiplin kurulu

16.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde  faaliyet gösteren işçi ve işveren kuruluşları Türkiye’de kurulu konfederasyonlara üye olabilirler?


Almanya

Azerbaycan 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Bulgaristan

Gürcistan


17.Soru

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre, işçi sendikası üyesi işçinin işsiz kalması halinde sendika üyeliği hangi süreye kadar aynen devam eder?


6 Ay
1 Yıl
2 Yıl
3 Yıl
5 Yıl

18.Soru

Uygulamada işverenin kontrolü altında kurulan veya faaliyette bulunan sendikaya ne ad verilir?


Sarı sendika

Sendikal saflık

Sendika tüzüğü

Sendikal kanun

Toplu iş sözleşmesi


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi lokavt hakkında söylenemez?


Lokavt da grev gibi Anayasa’nın sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler başlıklı 3. Bölümünde düzenlenmiştir.

Lokavt iş yerinde faaliyetin tamamen durmasına sebep olacak tarzda, işveren veya işveren vekili tarafından kendi kararıyla veya bir kuruluşun verdiği karara uyarak işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasıdır. 

Kanuni lokavt için aranan şartlar gerçekleşmeden yapılan lokavt kanun dışıdır.

Lokavt grevden farklı olarak ekonomik haklar arasında kabul edildiği için, uluslararası düzenlemelerde de çok fazla dile getirilmiştir. 

87 sayılı ILO sözleşmesinde grev gibi lokavta ilişkin olarak da açık bir düzenlemeye yer verilmemiştir.


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sendikaların tüzüklerinde bulunması gereken unsurlardan değildir?


Sendikanın adı

Sendikanın amacı

Faaliyet göstereceği işkolu

Üye olma koşulları

Valilik onaylı kuruluş izni