Toplu İş Hukuku Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Toplu iş sözleşmesinden faydalanamayan işçilerin, sözleşmeden faydalanabilmelerini sağlayan teşmil uygulaması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Teşmil kararnamesine karşı idare mahkemelerinde dava açılabilir.

Teşmil, Cumhurbaşkanının kararı ile mümkün olur.

Toplu iş sözleşmesi bulunmayan işyerleri veya işletmeler teşmil kapsamındadır.

Teşmil kararının geriye yürütülmesi söz konusu olur.

Teşmil kararnamesi, gerekçeli olmak zorundadır. 


2.Soru

Toplu iş sözleşmeleri işçilerin ve işverenlerin inşa ettikleri hukuk kaynağının dayanağının süresini de kanuni sınırlar içinde serbestçe belirleyebilirler buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Toplu iş sözleşmelerinin taraflarınca belirlenen yürürlük süresi içinde sözleşmenin uygulama alanında kalan iş yerlerindeki bireysel iş sözleşmeleri toplu sözleşmede aksi belirtilmedikçe toplu iş sözleşmesi hükümlerine aykırı olamaz.

Toplu iş sözleşmeleri iş sözleşmelerinin üzerinde genel ve objektif bir hukuk normu gibi doğrudan, emredici ve zorlayıcı bir etki gösterir.

İş sözleşmelerinin toplu iş sözleşmesine aykırı hükümlerinin yerine toplu iş sözleşmesindeki hükümler alır.

Toplu iş sözleşmeleri kollektif değil bireysel istek sözleşmeleri niteliği taşır.

İş sözleşmesinde düzenlenmeyen hususlarda toplu iş sözleşmesindeki hükümler uygulanır.


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi toplu iş sözleşmesinin işlevlerinden birisi değildir?


Düzen işlevi

Adil gelir dağılımı işlevi

Ekonomiyi etkileme işlevi

Devletin düzenleme alanını sınırlaması işlevi

Koruma işlevi


4.Soru

İşçi ya da işverenin iş ilişkisinin temelini oluşturan mevzuat, toplu iş sözleşmesi ve iş sözleşmesinde öngörülen hakların hiç ya da gereği gibi yerine getirilmemesinden ortaya çıkan bir uyuşmazlıklara ne ad verilir?


Çıkar uyuşmazlığı

Mevzuat uyuşmazlığı

Kanun uyuşmazlığı

Hak uyuşmazlığı

Sözleşme uyuşmazlığı


5.Soru

I.  Kanuni bir lokavt dolayısıyla iş sözleşmeleri askıda kalan işçiler, lokavt süresince başka bir işverenin yanında çalışamaz. 

II. İşveren kanuni bir lokavt süresince iş sözleşmeleri askıda kalan işçilerin yerine sürekli ya da geçici olarak başka işçi alamaz veya başkalarını çalıştıramaz. 

III. Yalnızca üretim ve satışa yönelik olmak kaydıyla asgari miktarda üretimi sağlayacak sayıda işçi, kanuni lokavt sırasında çalışmak, işveren de bunları çalıştırmak zorundadır. 

Kanuni lokavta ilişkin yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnızca III

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


6.Soru

Uyuşmazlığı kendi aralarında çözemeyen uyuşmazlık taraflarına üçüncü bir kişi ya da bir kurul katılması suretiyle uyuşmazlığın bu kişi ya da kurulun yardımıyla çözümlenmeye çalışılmasına ne ad verilir?


Arabuluculuk

Zorunlu tahkim

Serbestlik sistemi

Uzlaştırma

Özel tahkim


7.Soru

Günümüzde Toplu İş Sözleşmesinin hukuki dayanağı aşağıdakilerden hangisidir?


Kanun-i Esasi

1921 Anayasası

1924 Anayasası

1961 Anayasası

1982 Anayasası


8.Soru

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi genel kurulun görev ve yetkilerinden biri değildir?


Organların seçimi
Tüzük değişikliği
Bütçenin kabulü
Kuruluşun feshi
Üye alımı

9.Soru

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunun .......... maddesinin ikinci fıkrasında, kuruluşların kamu
kurum ve kuruluşları, siyasi partiler, esnaf ve küçük sanatkâr kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yardım ve bağış alamayacağı öngörülmüştür. Bu düzenlemenin de sendikaların devlete karşı bağımsızlığının sağlanması noktasında bir güvence olarak getirildiği belirtilmek gerekir.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


12.

15.

17.

18.

28.


10.Soru

İş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenleyen hükümlere ne ad verilir?


İsteğe bağlı hükümler
Koruyucu hükümler
Gereklilik arzeden hükümler
Borç doğuran hükümler
Normatif hükümler

11.Soru

I. Toplu iş sözleşmeleri, yazılı olarak yapılır.

II. Toplu iş sözleşmeleri, normatif etkisini toplu iş sözleşmesinin süresi sona erene kadar korur.

III. Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre toplu iş sözleşmeleri en az 3 ve en çok 5 yıllık yapılır.

Toplu iş sözleşmelerine ilişkin yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnızca III

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


12.Soru

Bir işçi sendikasının aynı anda birden fazla işvereni temsilen işveren sendikasıyla bağıtladığı sözleşme aşağıdakilerden hangisidir?


İşyeri toplu iş sözleşmesi

İşletme toplu iş sözleşmesi

Grup toplu iş sözleşmesi

Çerçeve toplu iş sözleşmesi

İşkolu toplu iş sözleşmesi


13.Soru

Arabulucu tarafından düzenlenen uyuşmazlık tutanağının görevli makam tarafından tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içerisinde grev kararı alınabilir?


40

50

60

70

80


14.Soru

I. Taşıma sözleşmesine göre bağımsız olarak meslekî faaliyet yürüten gerçek kişiler.

II. Eser sözleşmesine göre bağımsız olarak meslekî faaliyet yürüten gerçek kişiler.

III. Ortaklık sözleşmesine göre bağımsız olarak meslekî faaliyet yürüten tüzel kişiler.

Yukarıda verilen gruplardan hangisi veya hangileri işçi sayılmaktadır?


Yalnızca III

I ve III

I ve II

II ve III

I, II ve III


15.Soru

Sendikal tazminat ile aşağıdaki tazminatlardan hangisi birlikte istenemez?


Ayrımcılık tazminatı

Maddi tazminat

Manevi tazminat

Kıdem tazminatı

İhbar tazminatı


16.Soru

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre, konfederasyonlar farklı işkollarından en az kaç sendikanın biraraya gelmesiyle kurulur?


1
2
3
4
5

17.Soru

Yorum davasının karara bağlanma süresiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Uyuşmazlığı iş mahkemesi sekiz ay içinde karara bağlar, bölge adliye mahkemesi sekiz ay içinde kesin olarak karara bağlar.

Uyuşmazlığı iş mahkemesi iki ay içinde karara bağlar, bölge adliye mahkemesi dört ay içinde kesin olarak karara bağlar.

Uyuşmazlığı asliye hukuk mahkemesi iki ay içinde karara bağlar, bölge adliye mahkemesi üç ay içinde kesin olarak karara bağlar.

Uyuşmazlığı iş mahkemesi iki ay içinde karara bağlar, bölge adliye mahkemesi iki ay içinde kesin olarak karara bağlar.

Uyuşmazlığı iş mahkemesi iki hafta içinde karara bağlar, bölge adliye mahkemesi iki ay içinde kesin olarak karara bağlar.


18.Soru

"Toplu iş sözleşmesi yapabilmek için, işçi sendikasının toplu iş sözleşmesi yapılmak istenen işyeri ve işyerlerinde ............ çoğunluğa, işletmelerde ise işletme kapsamındaki işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısının yüzde kırkına sahip olması gerekir." Verilen ifadedeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Yarı

Yarıdan bir fazla

%40

%50

%60


19.Soru

I- Toplu iş sözleşmesi imzalandığında işye­rinde çalışan ancak taraf işçi sendikasına üye olmayanlar,

II- Toplu iş sözleşmesi imzalandıktan sonra işyerinde işe girip çalışmaya başlayan an­cak taraf işçi sendikasına üye olmayanlar,

III- İmza tarihinde işyerinde çalışan ve taraf işçi sendikasına üye olan ancak daha son­ra üyelikten ayrılan veya çıkarılanlar,

Dayanışma aidatı ödeyerek toplu iş sözleşme­sinden faydalanabilecekler ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


20.Soru

Olağanüstü arabuluculukla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Olağanüstü arabuluculuk, ihtiyari arabuluculuk anlamına gelir. 

Olağanüstü arabuluculuğa, kişilerin üstün özel yararının olması durumunda başvurulur. 

Cumhurbaşkanı bu uyuşmazlıkta grev ve lokavtı altmış gün süre ile erteleyebilir. 

Erteleme süresinin sonunda anlaşma sağlanmazsa, altı işgünü içinde Danıştay tarafından çözülür.

 

Danıştayın kararına karşı temyize gidilebilir.