Toplu İş Hukuku Final 3. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. Toplu iş sözleşmelerinin normatif hükümleri, iş sözleşmelerini emredici biçimde etkileyen objektif kural niteliği taşıyan hükümlerdir.

II. Toplu iş sözleşmelerinin normatif hükümleri, tarafların karşılıklı hak ve borçlarını, toplu iş sözleşmesinin uygulanması, denetimi ve uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin hükümlerdir.

III. Toplu iş sözleşmelerinin normatif hükümleri, iş sözleşmesinin yapılması, içeriği ve sona ermesi ile ilgili hususları düzenleyen hükümlerdir.

Yukarıda toplu iş sözleşmesinin normatif hükümlerine ilişkin verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur? 


Yalnızca II

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi "Toplu iş sözleşmelerinin ard etkisi” anlamına gelmektedir?


Bu etki toplu sözleşme hükümlerinin iş sözleşmesi hükmüne dönüşmesi anlamına gelir.

Yeni sözleşmenin yapılması ve burada daha önce işçiye verilmemiş olan hakların verilmesi anlamına gelir.

Toplu iş sözleşmesinde işçiye yararlılık ve haklarının geriye götürülmesi konularının belirginleşmesi anlamına gelir.

Toplu iş sözleşmelerinde işçinin hakları geriye götürülmüş olsa bile kesin işleyişle ilgili yararlılık ilkesini düzenlenmesi anlamına gelir.

Toplu iş sözleşmeleri aynı sonuca varılan ve aynı noktaya götüren hükümlerinin uygulanacağı anlamına gelir.


3.Soru

I- Kapsam dışı personel (işçiler), iş­veren vekilleri, greve katılmayan işçiler ve toplu iş sözleşmesi görüşmelerine işvereni temsilen katılan­lar toplu iş sözleşmesinden yararlanamayacaklardır.

II- Toplu iş sözleşmesinden taraf işçi sendika­sının o işyeri veya işletmedeki üyeleri olan işçiler ve karşı tarafta da işveren veya işve­ren sendikası ilke olarak yararlanacaklardır.

III- Toplu iş sözleşmesi tarafı işçi sendikasına üye olmayanlar, dayanışma aidatı ödeyerek , Cumhurbaşkanının teşmil kararnamesiyle, toplu iş sözleşmesi tarafı isçi sendikasının yazılı izniyle yararlanacaklardır.

Toplu iş sözleşmesinden yararlanma ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangileri doğrudur?


Yalnız I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


4.Soru

Türkiye'de, Anayasa'da memurlara toplu görüşme hakkı hangi yıl tanınmıştır?


2010
2005
2001
1998
1995

5.Soru

I. Toplu hak uyuşmazlıklarını çözmek için kullanılmalıdır.

II. İşçilerin ekonomik ve sosyal durumları ile çalışma şartlarını korumak veya geliştirmek amacı güdülerek yapılmalıdır.

III. Toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında ortaya çıkan uyuşmazlıkları çözmek amacıyla yapılmalıdır. 

Kanuni greve ilişkin yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnızca I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


6.Soru

Taraflar arasında daha önce mevcut olmayan yeni bir hakkın tanınması, yeni bir hakka ilişkin yeni bir düzenleme yapılması amacıyla ortaya çıkan bir iş uyuşmazlığına ne ad verilir?


Yorum uyuşmazlığı

Çıkar uyuşmazlığı

Toplu iş uyuşmazlığı

Hak uyuşmazlığı

Fikir uyuşmazlığı


7.Soru

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'na göre aşağıdaki hangi işler veya yerlerde grev yasağı bulunmamaktadır?


Can ve mal kurtarma işlerinde

Bankalarda

Cenaze işlerinde ve mezarlıklarda

Hastanelerde

Kamu kuruluşlarınca yürütülen itfaiye hizmetlerinde


8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi grev hakkını güvence altına alan uluslararası düzenlemelerden değildir?


Sendika Özgürlüğü ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 sayılı ILO Sözleşmesi
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme
Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi

9.Soru

Aşağıdaki ülkelerden hangisinde toplu iş sözleşmesinin uygulamaları diğerlerine göre daha yenidir?


Belçika

Almanya

İngiltere

Fransa 

İtalya


10.Soru

Kendisine ihraç kararı tebliğ edilen sendika üyesi, bu karara karşı, kararın kendisine tebliği tarihinden başlayarak ne kadar süre içinde mahkemeye itiraz edebilir?


7 işgünü

10 gün

2 hafta

30 gün

2 ay


11.Soru

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi sendika üyeliğinin askıda kaldığı durumlardan birisidir?


Geçici işsizlik
Askere alınma
Emekli olduğu halde çalışmak
Sendika genel kurulunda görev almak
Sendika yöneticiliği yapmak

12.Soru

Toplu iş sözleşmelerinin yürürlükte bu­lundukları işyeri ya da işyerlerinde sözleş­me süresince çalışma koşullarına belirli bir standart getirmesi, çalışma koşullarında birlik ve uyum sağlaması, toplu iş sözleş­mesinin hangi ilkesiyle ilgilidir?


Düzen işlevi

Barış işlevi

Koruma işlevi

Ekonomiyi etkileme işlevi

Devletin düzenleme alanının sınırlanması işlevi


13.Soru

I- Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda toplu hak uyuşmazlıklarının çözümlenmesinde yorum davası ve eda davası açılabileceği öngörülmüştür.

II-İşçileri ilgilendiren ortak bir konu nedeniyle ortaya çıkabilecek veya toplu iş sözleşmesi yapıldıktan sonra işçi ile işveren arasında ortaya çıkan bir bireysel iş uyuşmazlığının işçi sendikasınca benimsenmesi ve bu sendikanın uyuşmazlığa taraf olmasıyla da ortaya çıkan toplu hak uyuşmazlığının çözümlenmesinde arabuluculuk ve tahkim gibi barışçı çözüm yollarına veya grev ve lokavt gibi mücadeleci çözüm yollarına başvurulamaz.

III- İş Kanunu’nda belirtilen sınırlayıcı düzenlemelere riayet etmeden ücret kesme cezası uygulaması yapılması.

Toplu iş uyuşmazlığı ile ilgili olarak yukarıdaki bilgilerin hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

I, II ve III

II ve III

Yalnız III


14.Soru

İşçi sendikalarının toplu iş sözleşmesi yapabilmesi için kurulu bulunduğu iş kolunda Türkiye çapında yüzde kaç barajını aşmış olması gerekir?


% 3

% 5

% 7

% 10

% 30


15.Soru

I. Bir işyerinde aynı dönem için birden fazla toplu iş sözleşmesi yapılması mümkündür.

II. Toplu iş sözleşmesi sadece bir işyerinde bağıtlanabileceği gibi birden fazla işverenin işyerini içine alacak şekilde de bağıtlanabilir.

III. İşkolu düzeyinde yapılabileceği öngörülen çerçeve sözleşmeler toplu iş sözleşmesi niteliğini taşımamaktadır.

6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununa göre yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnızca I

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


16.Soru

Tarihsel süreçte sendikal örgütlenme kaç gruba ayrılmıştır?


2

3

4

5

6


17.Soru

İş sözleşmesi hükümleri toplu sözleşmeye aykırı olmakla birlikte işçi yararına oldukları için geçerli kalmalarını öngören yaklaşıma “işçiye yararlılık ilkesi” adı verilir bu ilke ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?


Toplu iş sözleşmelerinin emredici etkisi bu ilkeyle sınırlandırılmıştır.

İşçiye daha lehine çalışma koşulları elde edilmesi için olanak tanınmış olunur.

İşçilere, bu ilkeye göre bireysel düzeyde ve tek tek ayrıcalıklı kişiye özel haklar belirlenerek verilir.

İlkenin uygulanabilmesi için iş sözleşmesinin önce ya da sonra yapılmasının bir önemi yoktur.

Toplu sözleşme özerkliği ile kaynağını anayasada bulan işçinin sözleşme özgürlüğü arasında bir denge kurulmaya çalışılır.


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kapsam dışı bırakılan işçiler arasında yer almaz?


Hukuk danışmanı

Şef

Müdür

Mühendis

İşveren vekili


19.Soru

I. Yasağın kalkmasından itibaren altmış gün içinde altı işgünü önce karşı tarafa bildirilmek kaydıyla grev uygulamasına devam edilir.

II. Cumhurbaşkanı, genel hayatı önemli ölçüde etkileyen doğa olaylarının gerçekleştiği yerlerde bu durumun devamı süresince yürürlükte kalmak kaydıyla gerekli gördüğü işyerlerinde grevi yasaklayabilir.

III. Yasağın kalkmasından sonra, grev aşamasına geçilmez, uyuşmazlık zorunlu tahkim yoluyla çözüme kavuşturulur. 

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nda yer alan geçici grev yasaklarına ilişkin yukarıda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doğrudur?


Yalnızca III

I ve II

I ve III

II ve III

I, II ve III


20.Soru

Sendikal tazminatla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?


Sendikal tazminatın gündeme gelebilmesinde, işçinin bireysel iş hukuku bakımından hangi kanuna bağlı çalıştığı önemlidir. 

Ayırımcı işlemin sendikal nedene dayandığının işçi tarafından ispat edilmesi gerekir. 

İşçinin işe iade davası açması ayrıca sendikal tazminat talebini engellemez. 

Sendikal tazminatın en az miktarı işçinin ücretinin beş yıllık tutarıdır.

Sendikal tazminatın ödendiği hallerde, Sosyal Güvenlik Kurumu primi kesilir.