Toplum ve İletişim Ara 11. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

1888 yılında Maxwell’in elektromanyetik kuramıyla, titreşen elektrik yükünün ortaya çıkardığı radyasyon tezini birleştiren ve radyo dalgalarını keşfeden fizikçi aşağıdakilerden hangisidir?


James Clerk Maxwell
Guglielmo Marconi
Heinrich Rudolf Hertz
Michael Faraday
Marshall McLuhan

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sinemayı sanat yapan anlatım araçlarından değildir?


Aydınlatma
Ses
Oyuncu
Dağıtım
Çerçeve içindeki görüntü

3.Soru

Kamuoyunun oluşması aşağıdaki şartlardan hangisine bağlıdır?


Kamuoyunun oluşması bir sorunla ilgili tek bir grubun hakim görüş oluşturmasına bağlıdır.
belirleyici unsur toplumca benimsenen görüş ya da kanaatin derinliği ve kendini duyurabilmesidir.
Hakim çoğunluğun muhalif azınlıklardan arınması gereklidir
Toplumun bütün üyelerinin aynı kanaat ve görüşte olmasına bağlıdır
azınlıkların ortak çıkarlarla ilgili olarak geliştirdikleri düşünce, kanaat ve edimlerin ortadan kaldırılmasına bağlıdır

4.Soru

"İnsanların belli bir coğrafi mekana yayılmış olarak, birbirleriyle fiziksel ilişkiye girmeden, duygu ve düşünce birliği olmadan bir bütün oluşturması" şeklinde tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?


Alıcı
Kitle
Hedef
Kaynak
Grup

5.Soru

Yazılı ürünlere ihtiyaç duymak ve tüketmek için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?


Okuma yazma bilmek.
Yayın evleri kurmak.
Akademik okur yazarlık eğitimi almak
Yüksek tirajlı gazete basmak.
Farklı düşünceleri kendi tanıklığı ile öğrenmeyi istemek.

6.Soru

İlk film kamerası kaç yılında geliştirilmiştir?


1888

1895

1901

1912

1927


7.Soru

Osmanlı İmparatorluğunda kısa mesafelerde veya kent içinde haberleri taşıyan ve hızlı koşma yeteneğine sahip olan yaya habercilerine ne ad verilirdi?


Berid

Çavuş örgütü

Peyk

Mektupçu kalemi

Ulak örgütü


8.Soru

Radyo dalgalarını keşfeden bilim insanı kimdir?


Heinrich Rudolf Hertz

Guglielmo Marconi

İbrahim Müteferrika

Josaph Antoine Plateue

Goerge Pulitzer


9.Soru

Kaynağın bir şeyi alıcıya iletmek için ürettiği sözel, görsel sinyal ya da sinyaller bileşimine ne ad verilir?


İleti

Kanal

Hedef

Kodlama

Komünikasyon


10.Soru

Amerika’daki ilk radyo programı yayınlarını başlatarak, radyo alıcılarını pazara sürmeyi başaran ilk kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? 


Ford 
Fox 
CNN 
Westinghouse
NBC 

11.Soru

Amatör radyoculuğun ortaya çıkmasıyla gelişen durumlar göz önüne alındığında aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?


Amatör radyoculuk, birçok kişinin yayın yapmasına olanak sağlamasıyla kalitesiz yayınların ortaya çıkmasına neden olduğu için radyoya olan ilgiyi azaltır.
Amatör radyoculuk, radyo alıcılarının ve vericilerinin satın alınmasını olumsuz yönde etkiler.
Amatör radyoculuk, birçok insanın izinsiz olarak korsan yayın yapmasına olanak sağlayacağı için denetim altına alınması gerekir.
Amatör radyoculuk, insanların kendi ülkesi adına sürekli ideolojik yayın yapmasını sağlayarak devletini desteklemesine imkan verir.
Amatör radyoculuk, profesyonel radyoculuğa geçmeden önce deneyim kazanmak amacıyla muhakkak yapılması gerekir.

12.Soru

Kitle toplumundaki bireylerin, çalışma zamanı dışındaki zamanlarının, yani boş zamanlarının giderek artması, bireyleri ................................................. doğal alıcıları konumuna getirmiştir.


kitle ulaşım araçlarının
ulaşım araçlarının
sinemaların
kitle iletişim araçlarının
hiçbiri

13.Soru

Japonya ve Vietnam arasında güvenlik konusunda yapılan işbirliğinin Türkiye’deki ulusal haberlerde çok fazla dikkat çekmemesinin nedeni modern gazetecilikte hangi haber değerinin doğrudan bir sonucudur?


Önemlilik
Olumsuzluk
Yakınlık
Etki veya ilgililik
Nadirlik

14.Soru

Film endüstrisi, seyirciyi perdenin/ekranın içine çekecek, iki saat boyunca gözünü perdeye dikmesini, içinde hoşlanma, acıma gibi duygular uyanmasını sağlayacak yöntemler arar. Gerçeklik izlenimi yaratmak bu yöntemlerden biridir. Öyküdeki olaylar öyle bir biçimde anlatılır ki, seyrettiklerimizin gerçekten olup bittiğini zannederiz. Bu yanılsamaya gerçeklik izlenimi denir. Gerçeklik izlenimini ortaya çıkaran, aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi yanlıştır ?


Anlatım araçları gizlenir
Anlatım araçları gizlenmez
Olaylar neden-sonuç ilişkisi içinde anlatılır
Seyircinin karakterlerle özdeşleşmesi sağlanır
Anlat›m karmaşık değildir

15.Soru

Bir filmi izlerken kendimizi film karakterinin yerine koyarak onların duygularını hissetmeye çalışmamız ne tür bir haz olarak tanımlanmaktadır?


Özdeşleşme
Kaçış
Beğenme
Öfke
Sevgi

16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi matbaadan önce toplumların içinde bulunduğu durumu yansıtmamaktadır?


Söylentiye dayalı bir kültürün hakim olması
Sadece varlıklı kimselerin kitap okuyabilmesi
Bilginin din adamı ve soyluların tekelinde olması
laiklik bilincinin burjuvazi tarafından kitlelere el yazması kitaplarla ulaştırılması
her konuda genel bilgi sahibi olan kadroların yer aldığı bir toplum yapısı

17.Soru

İnsanların gündelik hayatın sıkıntılarından kurtulmak için popüler eğlencelere yönlenmesi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanmaktadır?


Özdeşleşme
Empati
Kaçış
Popüler Kültür
Eğlence

18.Soru

Thomas Edison ilk film kamerasını hangi tarihte geliştirmiştir?


1882

1884

1888

1892

1895


19.Soru

İlk film kamerası ne zaman geliştirilmiştir?


1888

1895

1870

1873

1978


20.Soru

Fotoğrafın sinemanın öncüsü olmasının nedeni nedir?


Sinemanın fotoğrafların renklendirme sisteminden yararlanması
Fotoğrafların çekim şeklinin sinemada kullanılması
Fotoğrafların kitlelere ulaşabilmesi
Sinema filminin art arda dizilmiş görüntülerden oluşması
Fotoğrafın durağan bir gerçeklik olması