Toplum ve İletişim Ara 6. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarının işlevleri arasında yer almaz?


Eğitmek
Haber vermek
Temel ihtiyaçları karşılamak
Eğlendirmek
Bilgilendirmek

2.Soru

Radyonun icadında son noktayı koyan bilim insanı kimdir?


Heinrich Rudolf Hertz

Guglielmo Marconi

İbrahim Müteferrika

Josaph Antoine Plateue

Goerge Pulitzer


3.Soru

Kitle iletişim araçları, insanların kitle şeklinde alıcı durumunda olduğu iletişim sürecinde kanal olarak kullanılan araçlardır. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisinde kitle iletişim aracı olarak düşünülemez?


Gazete

Radyo

Telefon

Dergi

Televizyon


4.Soru

Aşağıdaki verilen haber değerlendirmelerinden hangisi doğrudur?


gazetenin birinci sayfasında manşette yer alan spot diğer spotlara göre daha büyük puntoyla yazılır.
Gazete haberlerinin hangi sayfalarada yer alacağı genel yayın yönetmeni tarafından belirlenir.
Gazete haberlerinin sayfanın neresinde ve nasıl yer alacağına basın kuruluşunun öncelikleri, tercihleri değil kamuoyunun diğer medyalardaki tepkilerine bağlı olarak karar verilir.
Bir gazetede ekonomi sayfasının yer alması, görsel malzemelerin kısılmasına ve ilginin azalmasına sebep olacağından, modern gazetelerde az görülmektedir.
Sürmanşet, gazete logosunun hemen altında diğer manşetlerin üstünde olan haberdir.

5.Soru

Türkiye’de film endüstrisinin 1970’li yılların ikinci döneminde zora girmesinin nedenlerinden birisidir?


Oyuncuların azalması

Senaristlerin azalması

Televizyon yayınlarının başlaması ve yaygınlaşması

Toplumsal yaşamda düzenlilik

Halkın ilgisinin azalması


6.Soru

Bir kaynağın gönderdiği iletiye alıcının gösterdiği tepkiye ne denir?


Gürültü

 Kanal

 İletişim

Geri bildirim

Haberleşme


7.Soru

Öğrencilik yıllarında birçok müzik eleştirisi yazan Adorno, hangi okulun temsilcilerinden biridir? 


Frankfurt Okulu 
Chicago Okulu 
Berlin Okulu 
Viyana Üniversitesi 
Zürih Enstitüsü 

8.Soru

Gazete ve dergi gibi yayınların toplam baskı adedine ne ad verilir?


Reyting
Kâr 
Net satış 
Tiraj
Reklam

9.Soru

Sinema ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


Bir kitle iletişim aracı değil bir sanattır.
Üretim, dağıtım ve gösterimiyle bir endüstridir.
Toplumların modalarını etkiler.
Medya kültürünün öğelerinden biridir.
Kitlelere ucuz bir eğlence sunar.

10.Soru

Osmanlı'da gazeteye yönelik güçlü bir talebin olmama sebebi hangisidir?


Yerleşik bir kitap kültürünün olmaması
Çıkan haber ve yazıların sarayda yaşayanlara yönelik olması
Latin harfleriyle yayınlanmış olması
Borsa haberi ve çevirilerin ilgi görmemesi
Gazetenin dağıtımının sağlıklı yapılamaması

11.Soru

Seçeneklerden hangisinde bir filmin üretim sürecini oluşturan aşamalar doğru şekilde verilmiştir?


Kurgu, çekim, ön hazırlık

Ön hazırlık, kurgu, çekim

Çekim, ön hazırlık, kurgu

Kurgu, ön hazırlık, çekim

Ön hazırlık, çekim, kurgu


12.Soru

Kitle iletişim araçları, insanların kitle şeklinde alıcı durumunda olduğu iletişim sürecinde kanal olarak kullanılan araçlardır. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisinde kitle iletişim aracı olarak düşünülemez?


Gazete

Radyo

Telefon

Dergi

Televizyon


13.Soru

I. İleti, uzmanlaşmış bireyler tarafından düzenlenir.II. İleti, bir kişi, grup ya da kuruluş tarafından çok sayıda insana gönderilir.III. İleti, hızlı ve sürekli bir şekilde bir kanal aracılığıyla iletilir.IV. Alıcı konumundaki birey, kendisine iletilen iletiyi kendince yorumlar.Yukarıdaki ifadeler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?


Kitle iletişiminin tanımı

Kitle iletişiminin önemi

Kitle iletişiminin özellikleri

Kitle iletişim sürecindeki temel ögeler

Kitle iletişim araçlarının işlevleri


14.Soru

Sesleri elektromanyetik akıma dönüştürmeye yarayan mikrofonu bulan kişi kimdir?


Faraday

Cames Clerk Maxwell

Heinrich Rudolf Hertz

Guglielmo Marconi

David Hughes


15.Soru

Seçeneklerden hangisi tür filmlerinde türe kimliğini veren ögelerden biri değildir?


Karakterler

Müzik

Olay örgüsü

Durumlar

Seyirci


16.Soru

Yazının kil tabletler, hayvan derisi, kumaş vb. maddelerin yüzeylerine yazılması arasındaki ilişki düşünüldüğünde aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?


Yazının, bu maddeler üzerine yazımı matbaanın icadını kolaylaştırmıştır.
Yazının, bu maddeler üzerine yazımı yaygınlaşmasını kolaylaştırmıştır.
Yazının, bu maddeler üzerine yazımı insanlık tarihinin yazı öncesi ve sonrası dönemlere ayrılmasını sağlamıştır.
Yazının, bu maddeler üzerine yazımı bu maddelerin ticaretini artırmıştır.
Yazının bu maddeler üzerine yazımı insanları daha dayanıklı ve kullanışlı bir baskı maddesi arayışına yöneltmiştir.

17.Soru

Belirli bir amaca hizmet eden ve bu amaç dışında başka bir hedef gütmeyen tek yönlü profesyonelce hazırlanmış enformasyon yayımına ne ad verilir?


İdeoloji

Propaganda

İkna

Reklam

Haber


18.Soru

Kitle iletişim araçlarından radyonun ve gazetenin özellikleri göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisini söylemek mümkündür?


Gazete, radyoya göre iletileri çok daha hızlı yayar.
Gazete, radyoya göre daha düzenli yayın yapar.
Gazete, radyoya göre daha sürekli yayın yapar.
Gazetedeki demeçler radyo yayınlarındaki sesli anlatımlara göre daha inandırıcıdır.
Gazete iletileri, radyo iletilerine göre daha az ikna gücü yeteneğine sahiptir.

19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi II .Dünya savaşında Naziler tarafından propaganda aracı olarak ilk kez kullanılmıştır?


Gazete
Radyo
Televizyon
Baskı afiş ve broşürler
Telsizler

20.Soru

Savaş döneminde radyo aracılığıyla halka bir ideolojinin sürekli dikte ettirilip, savaş halinde olan bir halkın morali yüksek tutulurken; diğer yandan karşı tarafın askerleri ve sivil halkın savaşma direncinin kırılmaya çalışılması radyonun hangi kullanım amacı ile açıklanmaktadır?


Propaganda
Haber verme
Savaşı destekleme
Bilgilendirme
Moral verme