Toplum ve İletişim Final 8. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Hangi pazarlama karması bileşeni, pazarlama iletişimi çalışmalarını kapsamaktadır?


Ürün
Dağıtım
Fiyat
Tutundurma
Satış

2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yeni iletişim teknolojilerinin yol açtığı değişiklikler içinde yer almaz?


Enformasyon miktarında artış

İletişim sürecinde hızlanma

Alıcının kontrolünün artışı

Kitle iletişiminde sahiplik ve kontrolün artması

Kitlesel yayıncılıktan dar kapsamlı yayıncılığa yönelme


3.Soru

Sanayi devrimiyle iletişim ve ulaşımın gelişmesi insanları mesafe olarak birbirine yaklaştırmıştır. Ancak iletişimleri buna rağmen zayıflamıştır. Bu açıdan kitle toplumundan bahsederken, özellikle aşağıdakilerden hangisi kastedilir.


insan gücünün yerini alan makineleşmeyle kitle toplumunu oluşturan "üreten ve tüketen" insanın hayatı programlanmış kalıplar içine girmeye başladığından, toplumsal ilişkiler insancıl boyuttan çıkarak, zayıflamış; insan, kalabalık içinde yalnızlaşmıştır.
Uzak mesafelerde yaşayan insanlar kitle toplumunun özellikleri, değerleri, eğilimlerinden etkilenmiş, yoğun çalışma saatleri nedeniyle birbirleriyle iletişim kurma eğiliminden uzaklaşmışlardır.
Bireyin boş zamanlarını tüketim araçlarına ayırması, boş zamanlarını düzenlerken özgür olmaması onu diğer insanlardan uzaklaştırmıştır.
Bilimsel ve teknolojik gelişmelere paralel olarak yaşamı uzayan insanın hayatında diğer insanlara ayıracak vakit bulamaması, seri üretim sürecine dayalı toplum içinde daha çok üretme eğiliminden gelmektedir.
insanın yemek yeme, eğlenme, kültür ürünlerini tüketme alışkanlıkları çalışma saatlerinden arta kalan boş zamanlarında gerçekleşirken, insan bu boş zamanlarını başkalarına göre organize edememekte, bu da onu yalnızlaştırmaktadır.

4.Soru

Ekonominin günlük hayatımıza etkileri hakkında teknik terimlerle bir açıklama yapılıyorsa, açıklamayı dinleyen sıradan bir kişi için bu teknik bölüm aşağıdakilerden hangisine karşılık gelmektedir?


Gürültü

Geri bildirim

Alıcı

Kitle iletişimi

Kanal


5.Soru

Yöndeşme nedir?


Yöndeşme, telekomünikasyon, medya ve bilgisayar teknolojisi ile altyapılarının bir araya gelmesidir.

Yöndeşme, telekomünikasyon ve medya altyapılarının bir araya gelmesidir.

Yöndeşme, telekomünikasyon ve bilgisayar teknolojisinin bir araya gelmesidir.

Yöndeşme, yeni medya ile geleneksel medya altyapılarının bir araya gelmesidir.

Yöndeşme, yeni telekomünikasyon demektir.


6.Soru

İlk film gösterimi kim yapmıştır?


Heinrich Rudolf Hertz

Guglielmo Marconi

Thomas Edison

Lumiere Kardeşler

Goerge Pulitzer


7.Soru

İzleyicinin sayısal televizyon üzerinden izlemek istediği programları yine TV üzerinden ödemesini yaparak seçip izlediği sistem aşağıdakilerden hangisidir?


IPTV

Video-on-Demand

Hyperlink

Hypertext

Pay-Per-View


8.Soru

Popüler sinema terimi, kitlelere çekici gelen, zor anlaşılan ve yaygın olarak tüketilen filmleri, bunların üretim, dağıtım ve gösteriminde egemen olan tarzları, seyircinin alışkanlıklarını ve beklentilerini, film yıldızlarının magazinlere taşınan özel hayatlarını, tür filmlerini, kısacası medya kültürünün bir parçası olarak sinemanın bütün ögelerini ifade eder. Yukarıda verilen popüler sinema tanımında ki hangi ifade düzeltilirse tanım doğru olur?


Kitlelere çekici gelen
Yaygın olarak tüketilen
Zor anlaşılan
Tür filmlerini
Seyircinin alışkanlıklarını ve beklentilerini

9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ağ toplumunun değişen iletişim biçiminin özelliği değildir?


Noktadan kitleye iletişim süreci
Bir çok noktadan bir çok noktaya iletişim süreci
Hareket halindeyken iletişim süreci
İletileri seçme ve eleme süreci
İletinin eş zamanlı ve eş zamansız dağıtılabilirliği

10.Soru

.............................................’in "İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları" adlı kitabında belirttiği görüşe göre; televizyon bireyleri ağır bir enformasyon bombardımanına tutarak gerçek anlamda birey olma özelliklerinin kaybolmasına neden olmakta; böylelikle yönetenler, televizyonu kendi söylemlerini kabul edip onaylayan bir baskı aracı olarak kullanmaktadır.


E. E. Maccoby
Paul Lazersfeld
Joseph May
Paul Nipkow
Louis Althusser

11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişimi sürecinin temel öğelerinden değildir?


İleti, uzmanlaşmış bireyler tarafından düzenlenir.
İleti, bir kişi, grup ya da kuruluş tarafından çok sayıda insana gönderilir.
İleti, hızlı ve sürekli olarak bir kanal aracılığıyla iletilir.
İleti, bir kişi tarafından fiziksel olarak uzakta bulunan bir başka kişiye mektup, telefon gibi bir iletişim teknolojisi kullanılarak gönderilir.
İletiyi alan kişi, iletinin gönderildiği aracı seçerek iletişim sürecine giren geniş bir kitle içerisindeki bireydir.

12.Soru

Görüntülerin de elektromanyetik dalgalarla iletilebileceğini aşağıdakilerden hangisi ispatlamıştır?


Joseph May
Paul Nipkow
John Logie Baird
Charles Francis Jenkins
Karl Ferdinand Braun

13.Soru

Türkiye’deki film sektörü _______’lerin sonlarına doğru, kendini film ve seyirci sayısının düşüşüyle gösteren bir bunalıma girmiştir.


50
70
60
90
80

14.Soru

Televizyon dizilerindeki stereotiplerin genel anlamda yarattığı sakınca aşağıdakilerden hangisidir?


Erkek ve kadınlar arasında ayrımcılık yapması
Aile yapısında çatışmaları ön plana çıkarması
Genel toplumsal yargıları yansıtmaması
toplumsal gruplar arasındaki farklılıkları kategorize ederek karakterleri klişeleştirmesi
temsil ettikleri sosyal gruplar hakkında kalıp yargıların oluşmasına neden olması

15.Soru

Hangi kurama göre insanlarda var olan şiddet duyguları, televizyonda izledikleri şiddet içerikli görüntüler ile yatışmaktadır?


Arınma Kuramı

Özenme Kuramı

Uyarı Kuramı

Öğrenme ve Kolaylaştırma Kuramı

Özdeşleştirme Kuramı


16.Soru

525 satır sayısı ile yayın yapan yayın standardı aşağıdakilerden hangisidir?


NTSC
PAL 
SECAM
ISDB
HDTV 

17.Soru

Aşağıdaki ifadelerden hangisi televizyonda canlı yayın kavramı için yanlış bir ifadedir?


Canlı yayında habere konu olan olay, izleyicilerin gözleri önünde gelişir.

Bu programların dayandığı temel nokta, canlı yayın ideolojisinin açıkça ortaya çıktığı, gündelik yaşamın naklen izleyicilere sunulmasıyla ilgilidir.

Televizyon, bilgi dolaşımı açısından tüm mesafeleri ortadan kaldırılmış, hem de bu işlevi canlı olarak yerine getirebilmeyi başarmıştır.

Görüntü ve sesi canlı olarak iletebilmesi, televizyonu diğer kitle iletişim araçlarından önemli ölçüde farklılaştırıp, yaygınlaştıramamıştır.

Canlı yayın izleyicileri, bir bakıma kendi yaşamlarının sürekliliğini televizyonun canlı yayınları sayesinde hisseder.


18.Soru

Farklı zaman ve mekanlarda çekilmiş görüntülerin bir anlam, öykü ve harekette süreklilik oluşturacak biçimde art arda eklenerek birleştirilmesine ne denir?


Senaryo

Film

Kurgu

Çekim

Ön hazırlık


19.Soru

Bilgi ve ağ ekonomisinin yarattığı hızlı değişim, küresel anlamda değişikliğe de işaret eder. Aşağıdakilerden hangisi bu değişikliğe uymamaktadır?


Ağ endüstrileri gelişmektedir. Bu, ne kadar çok mobil telefon, bilgisayar ya da internet kullanıcısı varsa ağ üzerindeki tüm yapıların kuramsal olarak daha değerli olacağı yaklaşımına dayanır.

Bilgi ürünleri, doğası gereği rakipsiz ve tükenmezdir. Dolayısıyla yatırım maliyetleri -yazılım olarak- karşılandıktan sonra maliyetsiz olarak sonsuz sayıda kopyalanabilir.

İnsanlar sonsuz mutluluğu yakalamakta, insan ömrü uzamaktadır.

Hiçbir ürünün aynı olmadığı kişiselleştirilmiş ürünler ortaya çıkmakta ve yaygınlaşmaktadır.

Sermayenin küresel hareketliliği ekonomilerin işleme sistemini temelden değiştirmektedir.


20.Soru

 Türkiye’de renkli televizyon yayınına hangi tarihte geçilebilmiştir?


1984

1986

1989

1990

1993