Topluma Hizmet Eğitimi Final 10. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Açıköğretim Fakültesi Okul öncesi Öğretmenliği Lisans Programı Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında “Bilinçlendirme”ye yönelik etkinliklerden birdir?


Geri Dönüşüm Bilincinin Kazandırılması

Oyuncak Toplama

Kitap Toplama

Bilgisayar Eğitimi

Resim ve Seramik Eğitimi


2.Soru

Topluma hizmet eğitiminin kuramsal arka planı incelendiğinde felsefik, eğitim bilimleri ve sosyal açıdan sırasıyla aşağıdaki kuramların hangilerinin öne çıktığı görülmektedir?


Kavramsallaştırma, eleştirel eğitim, pragmatizm

Pragmatizm, kavramsallaştırma, eleştirel eğitim

Eleştirel eğitim, pragmatizm, kavramsallaştırma

Kavramsallaştırma, pragmatizm, eleştirel eğitim

Pragmatizm, eleştirel eğitim, kavramsallaştırma


3.Soru

2011-2012 öğretim yılında, Açıköğretim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında öğretmen adaylarına etkinlik planlamaları istenmiştir. Bu etkinlik planları hangi ana başlıkları içerir?
I. Materyal toplama
II. Bilinçlendirme
III. Beceri kazandırma
IV. Değerler eğitimi


I ve II

II ve III

II ve IV

I, II ve III

II, III ve IV


4.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Topluma Hizmet Uygulamaları dersinin içeriğinde yer almaz?


Toplumun güncel sorunlarını belirleme

Toplumsal sorunlara çözüm üretmeye yönelik proje hazırlama

Panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere katılma

Eğitim ihtiyaçlarını saptama

Sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma


5.Soru

Proje değerlendirme kriterlerinde belirli şablonun olmaması topluma hizmet uygulamalarında karşılaşılan hangi probleme bir örnektir?


Bürokratik sorunlar

İletişim problemleri

Bütçe ve donanım problemleri

Yaratıcılık problemi

Standartlaştırma problemleri


6.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Maslow’a göre kendini gerçekleştiren insanlarda gözlenen en önemli özelliklerinden biri değildir?


Gerçeği olduğu gibi algılayabilme

İnsanlığın sorunlarıyla ilgilenme

Özgür ve özerk olabilme

İnsanlarla özdeşim kurabilme

İnsanların dertlerini görüp haline şükretme


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ilköğretimin amaçlarından biridir?


Günlük yaşam becerilerini geliştirme

Ortak bir genel kültür vermek

Yükseköğretime hazırlamak

Kişi ve toplum sorunlarını tanımak

İktisadi kalkınmaya katkıda bulunmak


8.Soru

Vakıfname hangisi için kullanılan bir kavramdır?


Vakıfların yönetim belgeleri

Vakıf sayısının tutulduğu belge

Vakıfların yönetilmesi için geliştirilen yönerge

Osmanlıda vakıfların tek çatı altında toplandığı yapı

Vakfeden kişinin şartlarının yazıldığı belge


9.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yönetmelikte temel amaca bağlı kalarak hazırlanan öğrencilere kazandırılmaya çalışılan tutum, davranış ve becerilerden biri değildir?


İnsan haklarına ve demokrasi ilkelerine saygı duyabilme

Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme

Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme

Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme

Toplumdan kendini soyutlama


10.Soru

Toplum hizmeti çalışmaları kapsamında öğrenciler, bireysel olarak veya grup halinde yapacakları toplum hizmeti çalışmalarına başlamak için hangi form veya planı öncesinde danışman öğretmenlerine onaylatmak zorundadır?


Sosyal Etkinlikler Yıllık Çalışma Planı

Sosyal Gezi Formu

Etkinlik Planı

Bütçe Planı

Kulüp Üye Formu


11.Soru

I. E-portfolyo portalında, öğretmen adaylarının birbirlerinin raporlarını görmeleri engellenmiştir.

II. E-portfolyo yaklaşımında, rehber öğretmen ve danışmanlar tarafından verilen notların ortalaması alınmaktadır.

III. Danışmanlar, raporlara sadece dönem başında veya dönem sonunda dönüt vermektedirler. 

IV. Raporlara danışmanların verdiği geri bildirimler, öğrencilerin motivasyonunu düşürmektedir.

Yukarıda Toplum Hizmet Uygulamaları değerlendirme yaklaşımlarından olan e-portfolyo sistemine ilişkin bilgiler verilmiştir. Verilenlerden hangileri doğrudur?


I ve II

I ve III

I ve IV

II ve III

II ve IV


12.Soru

“Ortaöğretime dayalı en az iki yıllık öğrenim veren, en üst seviyeli insan gücünün ve bilimsel araştırma alanlarının istediği bireyleri yetiştiren eğitim kurumlarının tümü” olarak tanımlanan kurum aşağıdakilerden hangisidir?


İlkokul

Lise

Anadolu Liseleri

Meslek Liseleri

Yükseköğretim Kurumları


13.Soru

Hobbes, Locke ve Rousseau’nun toplum sözleşmesi ve devletin ortaya çıkışına ilişkin görüşlerinin ortak yönü seçeneklerden hangisinde verilmiştir?


Bireyin güçsüzlüğünün bir yansıması olması

Devletin önemine odaklanması

İlkel devlet anlayışını yansıtması

Adalete vurgu yapması

Tarihsel gerçeklerin ötesinde, kurgusal oluşu


14.Soru

Ege Üniversitesinin Topluma Hizmet Uygulamaları dersi üzerine gerçekleştirdiği araştırmaya göre aşağıdakilerden hangisi dersin uygulamasına ilişkin genel sıkıntılar arasında yer almaz?


Bürokratik sorunlar

İletişim problemleri

Katılımcı eksikliği

Yaratıcılık problemi

Bütçe ve donanım problemleri


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi yalnızca bireylerin gereksinimleri için yapılan imecelerdendir?


Köy yollarının yapılması

Köye su getirilmesi

Bağ ve bahçelerin belirli bir düzen içerisinde sulanabilmesi

Tahıl ürünlerinin hazırlanması

Çoban tutulması


16.Soru

Aşağıdakilerden hangisi İlk ve Ortaöğretim kurumları için olan kulüplerden Hayvanları tanıma Sosyal kulübünün çalışma alanlarındandır?


Okulu ve çevresinin güzelleştirilmesi, bakım ve onarımının yapılması yönünde çalışmalar yapma

İhtiyaç sahibi insanlara yardımcı olma

Çevrelerindeki yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara işlerinde yardımcı olma

Okulun bütün öğrencilerinin görüş, seziş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalar yapma

Kimsesiz, engelli ve sokakta yaşayan çocuklara yardımcı olma


17.Soru

Yol kardeşliği adı verilen Seyman alayı kurumunda erkek çocukları hangi yaştan itibaren “yeni yetme” unvanı alırdı?


13

15

18

21

35


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımların belli şartlara bağlanmasının temel amaçları arasında yer almaz?


Ülkede sağlıklı nesiller yetiştirmek

Zorunlu eğitim uygulamasını bitirmek

Anne ve çocuk ölümlerini azaltmak

Çocukların okullara devamını sağlamak

Okul terk oranlarının azaltılmasını sağlamak


19.Soru

1940’lardan itibaren sosyal refah devleti ve sosyal politikaların tartışılmaya başlanmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?


Toplumsal yapıda ortaya çıkan sorunlar

Yurttaşlar arasında artan eşitsizlikler

Toplumsal refahın dağıtılmasındaki adaletsizlikler

Bireylerin asgari yaşam koşullarına sahip olma konusundaki eşitsizlikler

Toplumsal sınıflar arasında ekonomik eşitsizliklerin azalması


20.Soru

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği” hangi yılda yürürlüğe girmiştir?


2006

2007

2005

2000

2001