Turizm Pazarlaması Final 12. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hedef pazar seçim stratejilerinden biri değildir?


Olası Pazar payını tahmin etmek

Tek Pazar Bölümüne Yoğunlaşma

Seçici Bölümlendirme

Üründe Uzmanlaşma

Pazarda Uzmanlaşma


2.Soru

Aşağıdakilerden hangisi 4'lü pazarlama karması sınıflamasında yer almaz?


Ürün

Üretim

Dağıtım

Tutundurma

Fiyat


3.Soru

Aşağıdakilerden hangisi turizm işletmelerinin, çevrenin belirsizliğini azaltıp yöneticilerinin isabetli kararlar vermelerini sağlayabilmek adına yararlandığı pazarlama bilgi sisteminin  alt kollarından biri değildir?


Pazarlama araştırmaları

Karar destek sistemleri

İç raporlama

Pazarlama istihbaratı 

Kapalı sistemler


4.Soru

Farklı pazar bölümlerinin ya da bölümlerin oluşturduğu grupların çekiciliğini değerlendirmek ve hangisinin/hangilerinin pazarlama çabalarımız için hedef olabileceğine karar vermeye ne ad verilir?


Pazar bölümleme

Hedef pazarı seçmek

Rekabetçi konumlandırma

Gözden geçirme

Amaçları tanımlamak


5.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama bilgi sisteminin bilgi geliştirme araçlarından biri değildir?


İşletme içi kaynaklar

Bilgi analizi

Pazarlama istihbaratı

Pazarlama araştırması

Pazar bölümleme


6.Soru

Karar vericinin bir seçim yapmasını gerektiren fakat yaptığı seçimin sonucu hakkında kesinlikle bilgi sahibi olmadığı durum pazarlama araştırma sürecinin hangi aşamasında yer alır?


Sorunun tanımlanması

Araştırma hipotezlerinin kurulması

Veri toplama

Örneklemin belirlenmesi

Verilerin analizi


7.Soru

I. İşletme yöneticilerinin günlük sorunlar arasında kaybolmasını önler ve bakış açılarının
genişlemesine yardımcı olur.

II.  Yöneticilerin moralini ve verimliliklerini arttırır, günlük faaliyetlerindeki gereksiz
tekrarları azaltır.

III. Beklenmedik olaylar karşısında daha hazırlıklı olmaya yardımcı olur.

IV. Planlamaya yönelik çalışma ve uygulamaları kolaylaştırır.

V. Yöneticiler ve diğer personel için eğitim işlevi görür.

Yukarıda verilen bilgiler göz önünde bulundurulduğunda, aşağıdaki seçeneklerin hangisinde Pazarlama Bilgi Sisteminin işletmeye sağlayacağı yararların hepsi bir arada verilmiştir?


I ve III

II ve IV

II, III ve V

II, III, IV ve V

Hepsi


8.Soru

İlk bilgisayar aşağıdakilerden hangisine yönelik amaçlarla geliştirilmiştir?


Turistik

Askeri

Ticari

Kültürel

Ekonomik


9.Soru

Bir bölümleme çalışması, işletmenin pazar konumunu inceler. Bu inceleme, işletmenin rekabetle ilgili olarak kendi müşterileri ve potansiyel müşterileri tarafından nasıl algılandığına ilişkindir. 

Yukarıda yer alan bilgi pazar bölümlemenin yararlarından hangisi kapsamında değerlendirilebilir?


Sektördeki pazar rekabetini, özellikle işletmenin pazardaki konumunu değerlendirmeyi kolaylaştırır.

Pazarlama kaynaklarının stratejik dağılımının daha doğru gerçekleştirilmesini sağlar.

Etkin ve mali açıdan daha verimli tutundurma stratejilerini geliştirilmesini sağlar.

Pazar alanının gereksinimlerini karşılayabilecek nitelikte ürünlerin tasarlanmasını
olanaklı kılar.

İşletmenin pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirmek


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Kotler ve Armstrong (2010) tarafından belirlenen pazar bölümleme değişkenlerinden biri değildir?


Kümelenmiş tercihler

Coğrafik bölümleme

Demografik bölümleme

psikografik bölümleme

Davranışsal bölümleme


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi Pazarlama Bilgi Sisteminin yararları arasında sayılamaz?


Yöneticilerin günlük sorunlar arasında kaybolmasını önler

Yöneticilerin verimliliklerini arttırır

Planlamaya yönelik çalışma ve uygulamaları zorlaştırır

Beklenmedik olaylar karşısında daha hazırlıklı olmaya yardımcı olur

Yöneticiler ve diğer personel için eğitim işlevi görür


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi satış tutundurma faaliyetlerinden biri değildir?


Tüketicilere Yönelik Satış Tutundurma Araçları

Aracılara Yönelik Satış Tutundurma Araçları

Satış Elemanlarına Yönelik Satış Tutundurma Araçları

Rakip İşletme Ürünlerini Tercih Eden Müşterilere Yönelik Tutundurma Araçları

Doğrudan Tutundurma Araçları


13.Soru

Anketörün cevaplayıcı ile karşı karşıya gelmesi aşağıdaki hangi anket yöntemidir?


Telefonla yapılan anket

Kişisel görüşme

Mektupla anket

Direkt gözlem

Mekanik yöntem


14.Soru

Aşağıdaki sosyal medyanın pazarlamaya etkisine ilişkin ifadelerden hangisi doğru değildir?


Sosyal medyanın en büyük vaadi güven inşa etmektir

Kitlesel iletişimdeki diyaloglar yerini monologlara bırakmaktadır

Tüketici pasif konumdaki bir hedef kitle değil, gerçek bir paydaş gibidir

Sanal topluluklar işletmeler tarafından pazar bölümü olarak tanımlanmamakta, kendilerini tanımlamaktadır

Sanal topluluklar, geleneksel pazarlamadaki fikir liderlerinin işlevlerini üstlenmişlerdir


15.Soru

I. Tüketicileri anlamanın zorlukları

II. Öngörülemeyen rakip faaliyetleri

III. Müşterilerin değişen gereksinimleri

IV. İstikrarlı ekonomik ortam

V. Hızla gelişen teknolojinin yarattığı güç

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri pazarlama kararlarının alınmasında yaşanan karmaşıklığa sebep olan faktörlerdendir?


I ve II

I ve III

III ve IV

I, III ve IV

I, II, III ve V


16.Soru

Ürün konumlandırma aşağıdakilerden hangisinden yaratılan imaja bağlıdır?


Tutundurma

Bölümleme

Pazarlama

Tanımlama

Hedef pazarı seçme


17.Soru

I- Fotoğraf ve video paylaşımı

II- Düşük maliyet

III- Ağızdan ağıza iletişim

IV- Marka inşası

V- Geri bildirim

Yukarıdakilerden hangisi/leri destinasyon pazarlaması örgütlerinde sosyal medya pazarlamasının amaçlarındandır?


I-II-III

II-III-V

I-III-IV

III-IV-V

I-III-V


18.Soru

Pazarlama araştırmasının son süreci aşağıdakilerden hangisidir?


Sorunu tanımlama

Araştırma hipotezlerinin kurulması

Durum analizi

Veri analizi

Yorum-sonuç ve öneriler


19.Soru

Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin özellikleri arasında yer almaz?


Hizmetler soyuttur

Müşteri sadakati daha yüksektir

Kolay farklılaştırılamazlar

Beş duyu organı ile algılanabilirler

Stoklanamazlar


20.Soru

Dünya turizm projeksiyonlarında Çin ve Hindistan’ın büyük etki yaratacağı düşüncesi özellikle hangi sosyokültürel etmen ile ilişkilidir?


Eğitim düzeyi

Gelir düzeyi

Nüfus hareketliliği ve coğrafik dağılımı

Aile yapısı

İnanç yapısı