Turizm Pazarlaması Final 9. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

I. İşletme yöneticilerinin bakış açılarının genişlemesine yardımcı olur.

II. Yöneticilerin günlük faaliyetlerindeki gereksiz tekrarları artırır. 

III. Beklenmedik olaylar karşısında daha hazırlıklı olmaya yardımcı olur.

IV. Planlamaya yönelik çalışma ve uygulamaları zorlaştırır.

V. Yöneticiler ve diğer personel için eğitim işlevi görür.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri pazarlama bilgi sisteminin yararları arasında sayılabilir?


I ve III

II, IV ve V

I, II ve IV

II, IV ve V

I, II ve V


2.Soru

"Endüstriler insan gücünün pahalı olduğu ülkelerden kalifiye insan gücünün ucuz olduğu ülkelere göç ettikçe, iş için yapılan seyahatler işin kendisinden daha hızlı gelişecektir."

Yukarıdaki hipotez turizmdeki hangi trendlere ilişkindir?


Sosyo-kültürel trendler

Teknolojik trendler

Sanal gerçeklik trendleri

Web 3.0 trendleri

Arttırılmış gerçeklik trendleri


3.Soru

Sorunu çözmek için yararlanılan veriler ikiye ayrılır. Bunlar; ikinci veriler ve birinci verilerdir. Aşağıdakilerden hangisi birinci veri türüne girmemektedir?


İşletme içi kaynaklar

Kişisel görüşme

Telefonla yapılan anket

Mektupla anket

İnternet yoluyla anket


4.Soru

Pazarlama’nın sürekli P’den ve C’ye yönünde gelişmesinin asıl nedeni nedir?


Üreticilerin değişmesi

Aracıların değişmesi

Müşterilerin değişmesi

Pazarlama anlayışındaki paradigma değişimi

Pazarlamanın eskimesi


5.Soru

Turizm pazarlama araştırma alanlarından hangisi tüketicilerin turistik mal ve hizmetleri tükettikleri zaman bekledikleri standartların belirlenmesi konusunda kullanılan teknikleri kapsar?


Benzer sektör araştırmaları

Aracılarla ilgili araştırma

Tüketici algıları araştırması

Tüketici beklentileri araştırması

Tüketici ihtiyaçları araştırması


6.Soru

İşletmenin, pazarlama istihbaratından ve pazarlama araştırmalarından elde edilen verilerin pazarlama yöneticileri tarafından etkin olarak kullanılabilmesi için hem veri grupları içindeki ilişkiler hem de istatistiksel güvenilirliğe ilişkin daha fazla veri elde etmeyi sağlayan ileri istatistiksel analizler Pazarlama Bilgi Sisteminin hangi alt sistemini oluşturmaktadır?


İç raporlama alt sistemi

Dış raporlama alt sistemi

Pazarlama istihbaratı alt sistemi

Pazarlama araştırması alt sistemi

Analitik pazarlama alt sistemi


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama bilgi sisteminin yararları arasında yer almaz?


İşletme yöneticilerinin günlük sorunlar arasında kaybolmasını önler

Beklenmedik olaylar karşısında daha hazırlıklı olmaya yardımcı olur

Üretim maliyetlerini azaltır

Planlamaya yönelik çalışma ve uygulamaları kolaylaştırır

Yöneticiler ve diğer personel için eğitim işlevi görür


8.Soru

İşletmenin belirli bir ürüne ilişkin pazarda belirli bir yer belirlemesi ya da tüketicinin zihninde ürüne ve ürün imajına ilişkin bir yer oluşturmasına ne ad verilir?


Konumlandırma

Yönetim

Örgütlenme

Pazarlama

Rekabet


9.Soru

Pazarlama Bilgi Sisteminin başlangıcını aşağıdaki seçeneklerden hangisi oluşturmaktadır?


Pazarlama araştırmalarından gereksinim duyulan bilginin sağlanması

Pazarlama verilerinin toplanması

İşletme içi kaynakların toplanması

İşletme dışı kaynakların toplanması

Bilgi gereksinimlerinin değerlendirilmesi


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasının 11C sınıflandırmasında yer almaz?


Rekabet unsurları

yer

performans inceleme

üretim elemanları

ödüller


11.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama araştırma sürecinin ilk aşamasını oluşturmaktadır?


Durumum analizi

Araştırma amacını tanımlama

Sorunu tanımlama

Veri kaynaklarının seçilmesi

Veri toplama


12.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazarlama çevresindeki gelişmeleri toplar, seçer ve yöneticilere aktarır?


İç raporlama alt sistemi

Pazarlama istihbaratı alt sistemi

Pazarlama araştırması alt sistemi

Analitik pazarlama alt sistemi

Pazarlama araştırması sistemi


13.Soru

"Bir ürünün sahipliği ya da kullanımından tüketicinin elde ettiği kazanç ile o ürünü elde etmek için katlanmış olduğu maliyet arasındaki fark" aşağıdakilerden hangisininin tanımıdır?


Ürünün maliyeti

Tüketici değeri

Tüketici tatmini

Tüketici faydası

Tüketici motivasyonu


14.Soru

Pazar bölümleme kavramı İlk kez Wendel R. Smith tarafından kaç yılında ortaya atılmıştır?


1956 yılında

1987 yılında

1995 yılında

1998 yılında

2003 yılında


15.Soru

Turizm pazarlaması açısından seyahat hareketleri ve sektörün gelişimi önemli etkenlerdir. Gelecek tahminleri incelendiğinde turizm sektörü için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Turizm sektörü büyümektedir.

Turizm sektörü küçülmektedir.

Seyahat hareketleri artmaktadır.

Çinli turist sayısı artmaktadır.

Yeni popüler destinasyonlar oluşmaktadır.


16.Soru

World Wide Web kim tarafından geliştirilmiştir.


Tim Cook

Tim Berners-Lee

IBM

Microsoft

Steve Jobs


17.Soru

Hizmet pazarlama karmasının son karma elemanı nedir?


Süreç

İnsan

Kalite

İşletme

Olay


18.Soru

Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyada oluşturulan marka topluluklarının başarısının ölçümüne örnek olarak verilemez?


Facebook'ta beğenme sayısı

Facebook'ta yorum yapma

Twitter'da mention sayıları

Gmail üzerinden mail gönderme

İnstagram'da geri paylaşma


19.Soru

World Wide Web, 1989-91 yılları arasında kim tarafından geliştirilmiştir?


Tim Berners-Lee

Clifford Stoll

Tim O’Reilly

Brewster Kahle

Mark Zuckerberg


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi pazar bölümleme stratejilerinden birisidir?


Pazarda devamlılığı sürdürme

Karlılığı arttırma

Hedef pazar seçme ve konumlandırma

Dünya pazarındaki payını arttırma

Artan rekabete karşı korunma statejileri geliştirme