Türk Dili 1 Ara 16. Deneme Sınavı

Toplam 20 Soru
PAYLAŞ:

1.Soru

Karahanlıların İslamiyete geçmesiyle Türk Dil ve kültürü açısından çok önemli eserler verilmiştir. İçerisinde 7000' den fazla kelimenin Türkçe- Arapça karşılığı olan  aynı zamanda şiirler, deyimler ve atasözlerinin yer aldığı Türk kültürünün hazinesi olarak kabul edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?


Kutadgu Bilig

Atabetül Hakayık

Divanı Hikmet

Divanı Lugatı Türk

Mecalisün Nefais


2.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi Türkçe çokluk ekini alırken artlık önlük (kalınlık incelik) uyumunun dışına çıkmaktadır?


şerit

hayal

eldiven

çizgi

bilgisayar


3.Soru

"Kıvrım" kelimesi ünlülerle ilgili hangi tür ses olayına örnek gösterilebilir?


Ünlü düşmesi

Ünlü daralması

Ünlü türemesi

Ünlü genişlemesi

Ünlü düzleşmesi


4.Soru

Dilin, ilkel insanın nesneleri sesle anlatmaya çalışmasından doğduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?


Yansıma kuramı
Ünlem kuramı
Etkileşim kuramı
Güneş dil kuramı
Ding-dong kuramı

5.Soru

Dilin işleyişi yalnızca kendi yasalarına bağlıdır. İnsan, dilin tek bir zaman ekini, tek bir kişi ekini değiştiremez, dilin üretim yollarının dışına çıkamaz. Böyle olmasaydı, dil, insanlar tarafından edinilemez ya da öğrenilemezdi.

Yukarıdaki ifadede dilin hangi özelliğinden söz edilmektedir?


Bir sistem olmasından. 

Temelinin ses olduğundan. 

Nedensizlik ilkesini esas almasından. 

İlkel dil, gelişmiş dil ayrımı olmamasından. 

Üretim yetisinin sınırsız olmasından. 


6.Soru

I. Diş-dudak ünsüzleri /f, v/ şeklindedir.

II. Gırtlak ünsüzleri /g, ğ, h/ şeklindedir.

III. Diş ünsüzü yalnızca /t/ şeklindedir.

IV. Dudak ünsüzlerinden biri /p/ ünsüzüdür.

Oluşum yerlerine göre ünsüzler ile ilgili yukarıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur?


Yalnız I

Yalnız II

I, IV

II, IV

II, III, IV


7.Soru

Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bakımdan dilin özelliklerinden biridir?


Dil, bir makinedir.
Dil, bir toplumun en kıymetli varlığıdır.
Dil, bir sistemdir.
Dil, bir bilimsel bilgidir.
Dil geleneksel yapının bir parçasıdır.

8.Soru

Aşağıdakilerden hangisi, 'öğrencilerimiz' sözcüğünün yapısıyla ilgili doğru bilgidir? 1. Eylem türetme eki almıştır. 2. Ad çekim eklerinden iyelik eki yoktur. 3. Bağımsız biçim birim vardır. 4. Bağımlı biçim birim vardır. 5. Ad çekim eklerinden çoğul eki almıştır.


1 ve 2
3, 4, 5
2, 3, 4
2 ve 3
1, 2, 3

9.Soru

Aşağıdaki alfabelerden hangisi ile Türkçe, diğerlerine göre daha uzun süre ve  geniş coğrafyada kullanılmıştır?


Mani

Tibet

Ermeni

Kiril

İbrani


10.Soru

Aşağıdakilerden hangisi eylemden ad yapma eklerine örnek olamaz?


görenek

sevecen

önemsemek

büyüteç

çizelge


11.Soru

  1. Latin
  2. Arap
  3. Kiril
  4. Uygur
  5. Ermeni

 Yukarıda verilen alfabelerden hangileri günümüzde farklı coğrafyalarda yaşayan Türkler tarafından kullanılmaktadır?


I-II-III

I-II-IV

I-III-IV

I-II

I-IV


12.Soru

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde yalnızca dar ünlülerden oluşan bir kelime verilmiştir? 


Butik

Vazo

Kolye

Resim

Gözlük


13.Soru

Aşağıdakilerden hangisi ünsüz benzeşmesine örnek olarak verilebilir?


penbe > pembe
tepme > tekme
ana > anne
edebiyyat > edebiyat
dahi > daha

14.Soru

Oğuz Türkçesinin ilk dil bilgisi kitabı aşağıdakilerden hangisidir?


Sarf-ı Türkî

Emsile-i Türkiyye

Kavaid-i Türkiyye

Mikyasü’l-Lisan Kıstasu’l-Beyan

Müyessiretü’l-Ulum


15.Soru

Aşağıdakilerden hangisi kültürü oluşturan somut varlıklardan değildir?


Kıyafetler

Araç ve Gereçler

Dünya Görüşleri

El Sanatları

Mimari Eserler


16.Soru

dillerin doğuşu ile ilgili ciddi bir bilimsel çalışma yapmanın mümkün olmadığı görüşüyle bu konuda ilgili bildirilerin sunulmasını yasaklama kararı almış ve karar dil bilimcilerin çoğu tarafından kabul edilen Paris Dil Bilim Topluluğu hangi yılda kurulmuştur?


1846

1866

1886

1906

1926


17.Soru

Aşağıdaki sözcüklerden hangisinde ön ek vardır?


radyo

televizyon

aile

reform

gözlük


18.Soru

Ünlülerle ilgili ses özelliklerinden hangisi yanlıştır?


Birinci heceden sonra o/ö ünlüleri bulunan sözcükler yabancı kökenlidir.

Aynı hecelerde iki ünlü yan yana gelemez.

İkiz ve üçüz ünlü yoktur.

Türkçe kökenli sözlerde istisnai birkaç sözcüğün dışında birincil uzun ünlü bulunmaz.

Farklı hecelerde iki ünlü yan yana gelebilir.


19.Soru

İnsanların doğuştan itibaren yakın çevresinden öğrendiği ve geliştirdiği dil aşağıdakilerden hangisidir?


Ana Dil

Ana Dili

Resmi Dil

Yazın Dili

Yapay Dil


20.Soru

Aşağıdakilerden hangisi türemiş sözcüktür?


Pantolon
Apartman
Orman
Gelinlik
Fakülte